antibotan.com

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ АРХІВ

Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю
Тип роботи:
Методичні вказівки
ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Факультет:
Менеджмент
Предмет:
Менеджмент
Рік:
2009
Вартість:
1 бал

Посилання на дану роботу:

http://antibotan.com/file.html?work_id=300040


Опублікувати посилання:

Завантажень:

3


Частина тексту файла:

Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю: Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання (контрольної роботи) для сту-дсігтів напряму 6.0502 "Менеджмент" усіх форм навчання /Укл.: Н.Г. Георгіаді, К.О. Дзюбіна, м.Ь. Буньо, М.Г. Книш, Н.Р. Стасюк. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. -16 с.
Укладачі
Георгіаді І!.І"., канд. екон. наук, доц., Дзюбіна К.О., асист., Куньо М.Б., асист., Книш М.Г., асист.. Стасюк Н.Р., асист.
Відповідальним за випуск
Кузьмін О.Є , д-р скон. наук, проф.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Методичні вказівки призначені для виконання індивідуального завдання (контрольної роботи) з дисципліни "Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю" студентами напряму 6.0502 "Менеджмент" усіх форм навчання. Індивідуальне завдання (контрольна робота) мас на мсті закріпити на засадах прикладних обґрунтувань теоретичні знання студентів у сфері державного управління зовнішньоекономічною діяльністю.
Індивідуальне завдання (контрольна робота) складається з двох частіш. Перша частина розкриває теоретичне питання, а друга - розв'язання ситуаційних задач шляхом поетапного моделювання процесу здійснення зовнішньоекономічної операції на підприємстві з урахуванням вимог нормативно-законодавчої бази України. Отже, студенти систематизують та закріплюють знання з курсу "Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю" та використовують їх на прикладі реальної ситуації.
1.
ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ (КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ)
1
Розкрити сутність теоретичного питання за варіантом, визначеним викладачем. Перелік питань подано у табл. 1.
2. Провести порівняльну характеристику особливостей державногоуправління окремою сферою зовнішньоекономічної діяльності в Україні таіншій державі відповідно до варіанта, визначеного викладачем. Перелік країнподано у табл. 1
3. Розглянути і обґрунтувати ситуаційні задачі 1 і 2. використовуючи дані, наведені у таблиці (додаток В).
2.
ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ І НЛИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ (КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ)
Індивідуальне завдання (контрольну роботу) доцільно виконувати, керуючись законодавчо-нормативною базою України та рекомендованою літературою.
Індивідуальне завдання (контрольна робота) повинно мати таку структуру:
Титульна сторінка (додаток Л).
Зміст індивідуального завдання (контрольної роботи).
Теоретична частина (п.
1 та п. 2 змісту індивідуального завдання (контрольної роботи).
Практична частина (п. З змісту індивідуального завдання (контрольної роботи).
ІІсрелік використаної літератури.
3.1. Теоретична частина
Теоретична частина передбачає розкриття сутності теоретичного питання відповідно до варіанта, поданого в табл. 1. Користуючись переліком рекомендованої літератури, законодавчими та нормативними актами, слід дати визначення ВІДПОВІДНИМ поняттям і термінам. За необхідності можна використовувати графічний матеріал. Необхідно не лише описати особливості здійснення державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні, але й провести порівняння особливостей державного управління в Україні та іноземній державі (за варіантом у табл. 1).
Розкриваючи сутність теоретичного питання, необхідно 70 % присвятити специфіці управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні, 30 % - особливостям управління в іноземній державі. Розкриття теоретичного питання з позиції зарубіжної країни повинно МІСТИТИ відповідь на запитання: чи є ця країна членом СОТ? Якщо є, то з якого року було здійснено вступ до цієї організації та які види зовнішньоекономічної діяльності вона здійснює з Україною? Доцільно навести основні ставки мита згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності [9].
Таблиця І Теоретичні питання та країни для порівняння за варіантами
59 Спеціальні імпортні процедури
Франція
3.2. Практична частина
Практична частина передбачає розв'язання двох ситуаційних задач.
Ситуаційна задача 1
Вітчизняне підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Вид зовнішньоекономічної діяльності, базисні умови постачання, товар, відповідний код за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) наведено в табл. З (додаток В). Згідно з номером варіанта необхідно:
доповнити задачу відсутніми даними (назва та місце розташування підприємства, назва та місце розташування його контрагента, кількість товару та одиниця виміру, ціна товару та одиниця виміру) з урахуванням виду зовнішньоекономічної діяльності, яку воно здійснює. Характеристику підприємства та зовнішньоекономічної діяльності, яку воно здійснює, необхідно подати у табличній формі (табл. 2);
скласти рахунок-фактуру відповідно до вихідних даних. Приклад рахунка-фактури наведено в додатку Б;
посилаючись на законодавчо-нормативні акти та міжнародні угоди, визначити, в яких відносинах знаходиться Україна з цим контрагентом (чи є країна членом Світової організації торгівлі (СОТ), Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГА'ГТ) та які методи регулювання зовнішньоекономічних відносин використовує держава для їх стимулювання (обмеження) (митні тарифи, кількісні обмеження, квоти, ліцензування, стандарти, митні процедури, антидемпінг, компенсаційні заходи, стандарти на товари тощо);
описати особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства з точки зору державного управління з посиланням на чинні законодавчі та нормативні акти;
охарактеризувати особливості" державного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства шляхом:
а) визначення режиму у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності, який застосовує Україна до цієї країни;
б) встановлення наявності ліцензії на здійснення зовнішньоекономічноїдіяльності, опису порядку та умов її одержання;
в) зазначення переліку митних процедур, що застосовуються державоюдля управління зовнішньоекономічною діяльністю з урахуванням того, чизнаходиться українське підприємство у вільній економічній зоні.
Таблиця 2
Характеристика підприємства
га зовнішньоекономічної діяльності, яку воно здійснює
Ситуаційна задача 2
Вітчизняне підприємство, розташоване у м. Яворові Львівської області,спеціалізується на виробництві молочних і кисломолочних продуктів тареалізує свою продукцію як на території України, так і на експорт. Підприємство працює на вітчизняній та імпортній сировині.
Тривають переговори з німецького фірмою, і на початку наступного року передбачається створення спільного підприємства у м. Яворові за участю німецької фірми. Спільне підприємство працюватиме, використовуючи німецьке обладнання, технологію і, частково, на давальницькій сировині Німеччини. Під час збуту орієнтуватиметься на вітчизняних та іноземних споживачів.
Опишіть особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства з точки зору державного управління та правового регулювання з посиланням на чинні законодавчі та нормативні акти:
1) до створення спільного підприємства;
2)
у процесі створення спільного підприємства;
3)
після створення спільного підприємства
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Митний Кодекс України (остання редакція від 22.05.08 р.) - розділ НІ, глава 10.
Господарський Кодекс України (остання редакція від 30.04.09 р.).
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 р. 959-ХН (остання редакція від 06.03.09 р.).
Закон України "Про реіулюваиня товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності (остання редакція від 31.03.09 р.).
Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (остання редакція 17.03.09 р.).
Закон України "Про банки і банківську діяльність" 7.12.00 р. 2121-НІ (остання редакція 09.01.09 р.).
Закон України "Про ДОШИЙ митний тариф" від 5.02.92 р. 2097-ХІІ (остання редакція 01.01.09 р.).
Закон України "Про Митний тариф України" 5.04.01 р. 2371-Ш (остання редакція 12.04.09 р.).
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (додаток до закону України "Про Митний тариф України" від 5 квітня 2001 року).
Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13.10.92 р. 2673-ХН (остання редакція від 17.02.06 р.
Закон України "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі" від 10,04.08 р. 250-УІ.
Закон України "Про міжнародні договори України" 1906-4 від 29.06.04 р.
Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.1994 р. 185/94-ВР (остання редакція від 01.01.09 р.).
Закон України "Про внесення змін до закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті " від 31.05.07 1108-У.
Постанова КМУ від 3.11.98 р. 1740. "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" (остання редакція відОЗ.02.09 р.).
Постанова КМУ від 20.12.06 р. Хе 1766 "Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщаються через МИТНИЙ кордон України, та подання відомостей для її підтвердження".
Постанова КМУ від 18.01.03р. 93 "Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів" (остання редакція від 18.11.08 р.).
Постанова КМУ "Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті" 444 від 21.06.95 р. (остання редакція від 28.07.04 р.).
Постанова ІП>У "При нпя Положення про валютний контроль" 49 від 8.02.00р. (останні редакція шд0і.0і.08р.).
Постанова ИГ>У "Про ілі нерджсппя Інструкції про порядок відкритті, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" 492 від 12.11.03 р. (остання редакція від 02.02.06 р).
Указ Президенті України "Про застосуванні Міжнародних правил ішериретації комерційних термінів" 567-94 від 4.10.94 р. 505-95 (остання редакція від 1.07.95 р.).
Протокол "Про вступ України до Світової організації торгівлі" від 5.02.08 р., м. Женева.
Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 р. 1593.
Наказ ДМСУ від 27.09.2006 821 "Про затвердження Порядку справляння податку на додану вартість під час митного оформлення товарів, імпортованих на митну територію України" (остання редакція від 14.01.09 р.).
Наказ ДМСУ " Про затвердження Інструкції про порядок стягання акцизного збору у разі ввезення товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності па митну територію України" 33 від 21.01.00 р. (остання редакція від 17.02.09 р.).
Наказ ДМСУ "Про затвердження Порядку справляння митними органами ввізного (вивізного) та особливих видів мита під час митного оформлення товарів, ЩО переміщаються через митний кордон України" 30 від 23.01.06 р. (остання редакція від 14.01.09р.). *
ПІКОТТРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (Видання МТП 560, 2000 р.).
Генеральна угода з тарифів та торгівлі від 30.10.1947.
Марраксська угода про заснування Світової організації торгівлі
Вічсвич А.М., Максимсць О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. - К.: Професіонал, 2009. - 234 с.
Гсоргіаді Н.Г., Князі. (.'.В. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. - Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2004. - 196 с.
Гребельних О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / О.П. Грс-бсльник. - 3-тс вид., перероб. та доп. - К.: ЦУЛ, 2008. - 432 с.
Мандриковський М.М. Господарське законодавство: Навч. посібник. К: Професіонал, 2007. - 240 с.
Матвссв М.П., Дідович 1.1. Регулювння зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. - К.: Професіонал, 2008. - 192 с.
Небильцова В.М., Пебнльцова О.В., Овдій О.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. - К.: Хай-Тск Прес, 2007. - 256 с.
Сухарськнй В.С. Зовнішньоекономічна діяльність: організація і управління: Монографія. - Тернопіль: Видавництво Лстон, 2007. - 496 с.
Шершун А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів. Навч.-метод, посібник. - К., 2007. - 330 с.
Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник / М.Ф. Огійчук, В.Г. Шан-дурська, М.І. Бслснкова та ін. - К.: Алерта,
Додаток А МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 1 НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Варіант
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (Контрольна робота)
з дисципліни "Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю"
Виконав: студент гр. МЕз-41
Лнтонюк Олег Петрович
Прийняв:_
,
Додаток Б Приклад оформлений рахунка-фактури
Рахунок-фактура СФ-К-01-03/3 від 16.05.2009 р.
Продавець: ТОВ "ЛАЗ"
79026, Україна, м. Львів, вул. Стрийська, 45
код ЄДРІЮУ 20312377, тел.. +38 (032) 239-75-17
в/р 26002003404369/627 у філії ЗЛТ "ПУМБ", м. Львів, МФО 356420
Вантажовідправник:
ТОВ "ЛАЗ"
79026, Україна, м. Львів, вул. Стрийська, 45
Покупець: ТОВ "Авто Груп"
Румунія, 208023, м. Сату-Марс, вул. Онсшті, буд. 9,оф. З
ПШ365444123 КПП 320002001
р/р 4020321654654321100 у філії ВАТ "Сату-Банк"
м. Сату-Марс, БИК 0104020505
ОКВЕД 01.11.4
Вантажоодержувач:
ГОВ "Авто Груп"
Румунія, 208023, м. Сату-Марс, вул. Онсшті, буд. 9, оф. З
Контракт: К-17-03 від 14.03.2009 р. Умови поставки: СРТ, м. Сату-Марс, Румунія
Кількість: 10 автобусів
Габаритні
розміри, м довжинаа/ ширина / висота
9,20/ 2.55/ 3,00
Маса
автобуса, кг
споряджена І повна 9200//13ЗЗО
Двигун, потужність кВт (л/с)
DEUTZ BF4M1013 (Euro-3) 140 (190)
Сімсот п'ятдесят тисяч американських доларів, 00 центів.
Країна походження: УкраїнаДиректор Соміна П.В.
Головний бухгалтер Чуркін О.І.
Вихідні дані для розв'язання ситуаційної задачі І
* заповнюється студентом самостійна
**Місто постачання для розшифрування умов використання термінів ПіКОТЕРМС визначається студентом самостійно, враховуючи митні пункти країни підприємства-котрагента. Наприклад: ЕХУ (Ужгород), СРТ (Ужгород), FОВ (Волос).
*** Українська класифікація товарів Зовнішньоекомічної діяльності [9]Коментарі

Залишити коментар »

 

Ви не можете залишити коментар.

Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.