antibotan.com

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ АРХІВ
Тип роботи:
Завдання
ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Факультет:
Економіка і підприємництво
Кафедра:
Кафедра економіки підприємства
Предмет:
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
Рік:
2006
Вартість:
1 бал

Посилання на дану роботу:

http://antibotan.com/file.html?work_id=485442


Опублікувати посилання:

Завантажень:

2


Частина тексту файла:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра економіки підприємства Завдання
для проведення модульних контролів знань з дисципліни “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” для студентів напрямку підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» Упорядники:
доцент кафедри економіки підприємства, к. геогр. н. Романів О.Я.,
старший викладач кафедри економіки підприємства Коротун С.І.
Затверджено на засіданні кафедри «Економіки підприємства» “__” _______200_ р., протокол ___ Зав. кафедри ________доц. Н.Б. Кушнір Рівне 2006
ЗМІСТ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 3 ПРАВИЛА РОБОТИ У ПРОГРАМІ АСИСТЕНТ 8 ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ СТУДЕНТА 10 ЗАВДАННЯ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1 16 ЗАВДАННЯ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2 63 ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 79 ЛІТЕРАТУРА 86
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» Опис предмета навчальної дисципліни Денна форма навчання Курс: підготовка бакалаврів, підвищення кваліфікації, післядипломна освіта Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни Кількість кредитів:
ECTS = 2,25 Модулів: 2 Змістовних модулів: 2
Загальна кількість годин: 81 Тижневих годин: аудиторних – 3 СРС - 5 0501 „Економіка і підприємництво” 6.050100 “Фінанси” 6.050100 “Облік і аудит” 6.050100 „Економіка підприємства” бакалавр Обов’язкова Нормативна Рік підготовки: 1-й Семестр: 1 Лекції – 24 год. Практичні – 16 год. Самостійна та індивідуальна робота – 41 год. Вид підсумкового контролю – іспит
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійної роботи становить 60% до 40%. Заочна форма навчання Курс: підготовка бакалаврів, підвищення кваліфікації, післядипломна освіта Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни Кількість кредитів:
ECTS = 2,25 Модулів: 2 Змістовних модулів: 2
Загальна кількість годин: 81 0501 „Економіка і підприємництво” 6.050100 “Фінанси” 6.050100 “Облік і аудит” 6.050100 „Економіка підприємства” бакалавр Обов’язкова Нормативна Рік підготовки: 1-й Семестр: 1 Лекції – 8 год Практичні – 4 год Самостійна та індивідуальна робота – 69 год. Вид підсумкового контролю – іспит
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійної роботи становить 15% до 85%. Навчання за інтегрованими планами, дистанційна освіта Курс: підготовка бакалаврів, підвищення кваліфікації, післядипломна освіта Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни Кількість кредитів:
ECTS = 2,25 Модулів: 2 Змістовних модулів: 2
Загальна кількість годин: 81 0501 „Економіка і підприємництво” 6.050100 “Фінанси” 6.050100 “Облік і аудит” 6.050100 „Економіка підприємства” бакалавр Обов’язкова Нормативна Рік підготовки: 1-й Обсяг вивчення дисципліни, розподіл аудиторних занять та індивідуальної і
самостійної роботи, форма контролю знань регулюється індивідуальним планом
Вид підсумкового контролю – іспит
Примітка: у співвідношенні кількості годин аудиторні заняття становлять на менше 20 %. Мета викладання дисципліни Основною метою вивчення курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» є надання знань щодо розміщення і територіальної організації продуктивних сил України, аналізу стану і визначення головних напрямків регіонального розвитку економіки в умовах ринкових відносин.
Програма навчальної дисципліни Вивчення дисципліни “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” дає студентам-економістам уявлення про просторову організацію продуктивних сил на різних рівнях (населений пункт, адміністративний район, область, економічний район, країна в цілому). Ця наука дає змогу виробити належні погляди на регіональну політику в державі, без якої неможлива розробка стратегії сталого розвитку національного комплексу України та його інтеграція у європейську спільноту. Головні завдання вивчення дисципліни:
вивчення теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки,
розгляд завдань ефективного використання природних, науково-виробничих та людських ресурсів регіонів країни,
вивчення територіальної і галузевої структури господарського комплексу, ознайомлення з науковими засадами державної регіональної економічної політики, сформувати у студентів комплексне, просторове сприйняття економіки з позиції зростання ролі людського чинника в усіх сферах суспільного виробництва. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні поняття та наукові основи дисципліни,
закономірності, принципи та методи вивчення розміщення продуктивних сил та регіональної політики,
особливості регіонального розвитку міжгалузевих комплексів в Україні, державні стратегічні пріоритети регіональної політики, нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у сфері регіональної політики,
систему показників регіональної економіки,
основні економічні, соціальні, екологічні проблеми регіонів,
механізми впливу регіональної політики на діяльність суб’єктів господарювання у регіоні,
особливості сучасних інтеграційних регіональних, міжрегіональних, міждержавних економічних
процесів та інвестиційної політики регіонального розвитку. уміти:
на практиці використовувати методи вивчення розміщення продуктивних сил, характеризувати ресурсний потенціал України, розкривати місце і значення окремих секторів економіки у виробництві та розподілі валового внутрішнього продукту в країни, аналізувати сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів, основні проблеми адміністративно-територіального устрою і економічного районування України,
користуватися системою показників регіональних планів і програм, вести розрахунки на основі них,
визначати наслідки впливу рішень у сфері регіональної політики на діяльність суб’єктів господарювання. Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та
узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS). Змістовий модуль 1 Теоретичні аспекти РПС. Природні умови і ресурси. Населення і трудові ресурси Тема 1. Теоретичні аспекти розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. Предмет, метод і завдання курсу "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка". Теорії та концепції розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. Економічне районування і територіальна організація продуктивних сил. Наукові методи аналізу розміщення продуктивних сил і рівнів економічного розвитку регіонів.
Тема 2. Природні умови і ресурси України Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінка. Природно-ресурсний потенціал і його структура. Місце України у світі за запасами сировинних і паливно-енергетичних ресурсів та ступінь забезпеченості власних
потреб. Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів (мінерально-сировинних, паливних, біологічних, земельних, водних, рекреаційних та інших)
і природних умов України. Суть та принципи використання природно-ресурсного потенціалу території. Ресурсозбереження як головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу. Вторинні ресурси, їх класифікація та економічна оцінка. Екологічні проблеми України. Великомасштабні територіальні природоохоронні проблеми. Потенційно небезпечні виробництва в Україні. Екологічний ризик та екологічна безпека. Охорона довкілля.
Тема 3. Населення і трудові ресурси Демографічні передумови розміщення продуктивних сил.. Демографічна ситуація в Україні. Соціальна структура населення та трудоресурсний потенціал України. Формування та регулювання регіональних ринків праці.
Складники виробничого і науково-технічного потенціалу. Роль науки і техніки в удосконаленні розвитку і розміщення продуктивних сил. Формування національного ринку технологій, ”ноу-хау”, патентів і ліцензій, інжинірингових та інформаційних послуг. Змістовий модуль 2 Господарство. Регіональна економіка Тема 4. Господарство України
Загальні риси національного комплексу України. Державний класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009-96. Фактори і регіональні особливості трансформації структури виробництва України. Поняття про інфраструктуру: виробнича, інженерна, соціальна, транспортна, екологічна інфраструктура. Концептуальні положення переходу України до сталого розвитку. Міжгалузеві комплекси та їх роль у розвитку економіки України. Особливості формування міжгалузевих комплексів, їх класифікація. Стан і проблеми розвитку міжгалузевих комплексів. Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК). Металургійний комплекс. Машинобудівний комплекс. Військово-промисловий комплекс (ВПК). Комплекс хімічної індустрії. Лісовиробничий комплекс (ЛВК). Будівельний комплекс. Продовольчий комплекс. Комплекс галузей виробництва непродовольчих товарів народного споживання. Транспортний комплекс. Комплекс соціальної інфраструктури.
Тема 5. Регіональна економіка Поняття “регіону”, “регіональної економіки”,
“регіонального управління”, “регіональної політики”. Особливості раціонального використання регіональних ресурсів. Розвиток продуктивних сил та раціональний розподіл виробництва і населення
території. Проблема розвитку виробничої та соціальної інфраструктури регіонів. Фінансові ресурси регіону. Становлення регіональних ринкових відносин.
Порівняння існуючих сіток економічного районування.
Рівень розвитку та територіальна організація продуктивних сил економічних районів України. Коротка характеристика соціально-економічних районів, їх економічні, соціальні, екологічні
проблеми. Відмінності соціально-економічного розвитку регіонів України, депресивні території. Економічні, екологічні та соціальні проблеми Західного Полісся. Сутність державної регіональної політики, галузевої і територіальної економічної політика. Концепція державної регіональної економічної політики. Роль соціальних факторів у період формування нової регіональної політики. Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил: СЕЗ, СП, регіональні науково-технічні парки, регіональні ринки. Поняття про зовнішні економічні зв’язки. Зовнішньоекономічна діяльність і зовнішньоекономічна політика. Геоекономічні пріоритети регіонального розвитку та зовнішньоекономічних зв’язків України. Наднаціональне (міждержавне) врегулювання територіальних економічних проблем України., співпраця України з міжнародними організаціями, участь у міжнародних програмах.
ПРАВИЛА РОБОТИ У ПРОГРАМІ АСИСИТЕНТ Авторські права Програма "Асистент II" розроблений Іваненко Федором Григоровичем. Соруright(3) 2000-2002 Іваненко Ф.Г. Програма призначена для контролю знань студентів за допомогою персонального комп'ютера. Можливо два режими роботи: Контроль знань (із усіх доступних питань вибирається кількістьзазначена викладачем); Тренажер (програма задає всі доступні питання). При запуску програми можна вибрати наступні варіанти роботи: Задавати питання послідовно чи у випадковому порядку; Перемішувати варіанти відповідей на питання; Обмежити час відповіді на 1 питання; Обмежити час відповіді на всі питання. В нашому випадку питання задаються в випадковому порядку, перемішуються варіанти відповідей на питання та обмежується загальний час відповіді на всі питання {Прим. С.К.) Програма зберігає статистику роботи в текстовому файлі. Статистика роботи програми збирається також за допомогою Сервера Статистики. Запуск програми—Assist.ехе Для початку роботи необхідно вписати (або вибрати зі списку) своє прізвище, ім'я та групу, а також відзначити ті набори питань, що необхідні для контролю (встановлює викладач прим.С.К). Система оцінок За кожну відповідь на питання учень може одержати від 0 до 1 бала. Для одержання 1 бала студент повинен відзначити ТІЛЬКИ ВСІ правильні варіанти відповідей. Оцінка за відповідь розраховується по формулі: Магк := КВП / ОКП / (КВВ + 1), де КВП - Кількість вибраних правильних варіантів; ЗКП - Загальна кількість правильних варіантів у питанні; КВН - Кількість обраних неправильних варіантів. Розглянемо приклад: Питання 1. Варіант 1 (правильний) Варіант 2 (правильний) Варіант 3 (неправильний) Варіант 4 (неправильний) Оцінка Обрані варіанти 1 2 3 4 0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X X 0,50 X 0,25 X X 0,25 X X 0,17 X X X 0,50 X 0,25 X X 0,25 X X 0,17 X X X 1,00 X X 0,50 X X X 0,50 X X X 0,33 X X X X Як видно з приклада, система оцінок досить строга навіть при малій кількості варіантів відповіді. Збільшення кількості варіантів відповіді і співвідношення кількості правильних варіантів до кількості неправильного зводить імовірність вгадування відповіді до нуля. З нижче наведених питань комп’ютер методом випадкових чисел формує тестове завдання студента. Після виконання тестової частини на комп’ютері, студенти виконують практичну частину, яка полягає у розв’язуванні задач. Приклад модульного завдання студента наведений нижче.
ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ СТУДЕНТА Теоретична частина (виконується на комп’ютері): Дайте відповідь на тестові питання: Загальний обсяг фінансових ресурсів регіону - це загальний обсяг фінансування, що спрямовується на здійснення в регіоні поточних заходів і виконання завдань розвитку фінансова програма, що забезпечує соціально-економічний розвиток регіону бюджети областей, районів, міст, сіл податки, що скеровуються у місцевий бюджет Першим етапом складання бюджетів областей та міст обласного підпорядкування в Україні є: визначення доходної частини бюджету з урахуванням місцевих зборів і державних дотацій визначення витратної частини бюджету з урахуванням власних і делегованих повноважень розробки місцевих програм економічного і соціального розвитку визначення нормативів фінансування витрат на одного мешканця Нормативи екологічної безпеки – це встановлені законодавством суми екологічних зборів за забруднення довкілля дозволи на використання природних ресурсів, що застосовуються органами центральної та місцевої влади з метою регулювання рівня природокористування визначені природоохоронними органами показники гранично допустимого шкідливого впливу певних чинників на навколишнє середовище Міжгалузевий територіальний комплекс – це
утворення, що формується як сукупність декількох взаємопов’язаних галузей (чи їхніх сторін) матеріальної і (або) духовної сфер на певному рівні територіальної спільності сукупність підприємств, локалізованих на території певного регіону територіальне утворення, яке відповідає цільовій спрямованості планів-прогнозів територіального розвитку Що таке виробнича інфраструктура? це поєднання діючих споруд, будинків, інженерних комунікаційних мереж і систем, які прямо не належать до виробництва, але необхідні для виробництва матеріальних благ це допоміжні й обслуговуючі галузі загального призначення сукупність галузей, тобто організаційно відокремлених об’єктів, які забезпечують нормальний хід суспільного виробництва через надання послуг всі визначення вірні Що таке поріг послуги?
мінімальною кількістю споживачів (клієнтів), які роблять можливою та економічно рентабельною (вигідною) організацію відповідного виду обслуговування максимальну відстань, яку погоджується долати споживач для одержання даної послуги це територія, в межах якої населення одержує послугу з даного центру обслуговування Головною проблемою водопровідного господарства України на сьогодні є втрати і непродуктивне витрачання води в містах
зменшення частки промислового водокористування диспропорція між кількістю стічних вод, що відводяться, потужністю очисних споруд За адміністративним статусом в Україні виділяють міста: великі, середні, малі міста державного, обласного, районного підпорядкування
столиця, обласні центри, районні центри правильна відповідь відсутня За місцем товарів у регіональному відтворювальному процесі виділяють ринки
споживчі, ринок засобів виробництва, ринок капіталу і цінних паперів, ринок праці поселенські в населених пунктах сільської місцевості, районні, міжрайонні, міські, обласні, міжобласні, загальнодержавні, міждержавні засобів виробництва, зовнішньої торгівлі, закупівель сільськогосподарської продукції і продажу товарів населенню насичений, ненасичений Що не входить у поняття ринок житла регіону? продаж квартир та земельних ділянок розширення індивідуального житлового будівництва, створення невеликих самостійних підприємств, які виробляють матеріали із місцевої сировини, санітарно-технічне устаткування тощо, монтують системи індивідуального енерго- і теплопостачання і продають цю продукцію за ринковими цінами створення спеціальних контор з продажу житла і банків, які видають позики під житлове будівництво
жодна відповідь не є правильною Спільна (вільна) економічна зона - це територія, де діє особливий режим їх управління, як правило ліберальніший і пільговий для іноземних підприємців
частина території країни, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності, порядок застосування та дії законодавства господарськи відокремлена зона на території країни території з вигідним географічним положенням Науковий парк – це
розміщений на університетській територій комплекс, де є умови для розвитку наукових досліджень і розробок у царині передових технологій, який об’єднує лабораторії та дослідницькі групи університетів і промислових компаній, що спеціалізуються в
наукоємних галузях, а також окремих дослідників-підприємців установи, які займаються проведенням наукових досліджень і експериментів у галузі високих технологій підприємства, що діють у
сфері наукових галузей: мікроелектроніки, інформатики, біотехнології, фармацевтики й хімічної промисловості особлива форма організації у найважливіших галузях науки Соціальна політика у регіоні спрямована на
зміну умов праці та життя населення регіону зміну структурних характеристик регіону та його елементів дії з раціоналізації територіальної організації господарства регіону розвиток законодавства та прийняття підзаконних актів, вигідних для регіону До стратегічних завдань регіонального розвитку не належать: продовження формування промислових вузлів і центрів з пріоритетним розвитком виробництва, пов’язаних з комплексним використанням видобувної сировини установлених екологічних стандартів здійснення укрупнення сільських поселень, шляхом ліквідації неперспективних сіл, хуторів стимулювання розвитку експортних та імпортозамінюючих виробництв у районах, що мають для цього найбільш сприятливі умови;
формування регіональних економічних ринків, вільних економічних зон, а також технополісів як регіональних центрів впровадження досягнень вітчизняної і світової науки, прискорення економічного та соціального прогресу Одним із завдань економічної регіональної політики є регулювання природно-господарської збалансованості регіонів орієнтація нових технологій на раціональне використання ресурсів і природокористування формування рекреаційних комплексів з урахуванням регіональних особливостей
спрямування капіталовкладень з урахуванням регіональних особливостей
До власних повноважень органів регіонального самоуправління та місцевого самоврядування відносять повноваження, які виконують органи регіонального самоуправління та місцевого самоврядування в інтересах населення, щодо яких державою не встановлюються стандарти їх дотримання
повноваження, які виконують органи регіонального самоуправління та місцевого самоврядування в інтересах населення, щодо яких державою встановлюються стандарти їх виконання повноваження органів одного рівня, які для їх більш ефективного виконання здійснюють на договірних засадах органи іншого рівня правильних відповідей немає Органами державного управління в регіонах є місцеві державні адміністрації сільські, селищні, міські, районні та обласні ради органи самоорганізації населення виборчі органи місцевого самоврядування Об’єктами державної регіональної економічної політики є адміністративно-територіальні одиниці або їх сукупність, у межах яких здійснюється державне управління та місцеве самоврядування центральні і місцеві органи виконавчої влади галузі національного комплексу України усі відповіді неправильні Районне планування – це наукова дисципліна з комплексної територіальної організації регіону вид перед планових проектних робіт та діяльність Верховної, обласних, районних, міських рад
з регулювання територіальної організації підвідомчої їм території метод, що конкретизує розміщення господарства і населення, усіх видів інфраструктури у регіоні на найближчу і більш віддалену перспективу усі визначення правильні Яке територіальне поєднання природних ресурсів характеризується чітким переважанням мінеральних ресурсів і різко обмеженими іншими їх видами Донбас Полісся Західний Лісостеп Яке місто України є центром розвитку чорної металургії, титанової, алюмінієвої, магнієвої промисловості
Кривий Ріг Запоріжжя Дніпропетровськ Центрами целюлозно-паперової промисловості є
Жидачів, Рахів, Малин, Обухів. Понінка Київ, Харків, Донецьк, Одеса, Львів Чернігів, Свалява, Жидачів, Миколаїв Жито і гречка є основними зерновими культурами у зоні Полісся Лісостепу Степу Що входить до складу житлового і комунального обслуговування? електро-, газо-, водопостачання, каналізація, опалення та гаряча вода, телефон, збирання сміття та ін роздрібна торгівля; громадське харчування; побутове обслуговування охорона майна та прав громадян; послуги зв’язку; пасажирський транспорт У яких містах України розвинені виробництво шин і гумоазбестова промисловість
Горлівка, Донецьк, Біла Церква, Суми Хмельницький, Житомир, Харків Борислав, Рубіжне, Кіровоград Назвіть центри виробництва калійних добрив
Калуш, Стебник Рівне, Черкаси Лисичанськ, Горлівка Яка галузь займає провідне місце у структурі машинобудування України
трактори та сільськогосподарське машинобудування приладобудування електротехнічна промисловість автомобільна промисловість Передкарпатський нафтогазоносний район базується на територіях областей: Львівської, Івано-Франківської Закарпатської, Івано-Франківської Закарпатської, Львівської. Івано-Франківської, Чернівецької Цукровий буряк є основною технічною культурою у зоні Полісся Лісостепу Степу Практична частина (виконується письмово в аудиторії) Розв’яжіть задачі Складіть районний баланс виробництва і споживання картоплі, якщо у прогнозному році обсяг виробництва картоплі становитиме 850 тис. т, залишки у виробників становитимуть на початок року 15 тис. т, а на кінець року 25 тис. т., місцеве споживання картоплі протягом року передбачається в розмірі 900 тис. т., вивезення картоплі за межі області не передбачається. Скільки картоплі потрібно завезти з інших регіонів? 60 тис. т 50 тис. т 40 тис. т Визначте обсяг видатків обласного бюджету за основними напрямами делегованих повноважень, виходячи з таких даних: чисельність населення обласні у прогнозованому році становитиме 2,3 млн. осіб, нормативи бюджетної забезпеченості за основними напрямами делегованих повноважень встановлено у такому розмірі: охорона здоров’я – 17,5; освіта – 8,5;
соціальний захист – 4,2; компенсація органам самоврядування за виконання делегованих повноважень – 0,25; культура – 2,3; фізична культура і спорт – 1,0; сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство – 2,0. 82225 тис. грн.. 35,75 млн. грн.. 82225 млн. грн. Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і споживчого фактору на розміщення галузей, використовуючи умовні позначення: + + + вирішальний вплив, + + помітний вплив, + слабкий вплив, 0 відсутній вплив. Галузі кольорової металургії Фактори
сировинний паливно-енергетичний трудоресурсний споживчий Мідна Свинцева Цинкова Нікелева Олов’яна Глиноземна Алюмінієва Титанова ЗАВДАННЯ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1 ? За класичними уявленнями продуктивні сили включають: - предмети праці, засоби праці, людей -людей, сировину, матеріали - сили природи, засоби виробництва ? Вказати, що із перерахованого можна вважати фіктивними продуктивними силами -лікар, який займається приватною практикою
-робітник, що знаходиться у вимушеній неоплачуваній відпустці - злочинні угрупування, що займаються наркобізнесом ? Що можна віднести до деструктивних сил -види діяльності, які суперечать суспільним морально-етичним нормам -види діяльності, які не є прибутковими -види діяльності, які не пов’язані з матеріальним виробництвом ? Що розуміють під поняттям “розміщення” з точки зору економічної науки -процес розподілу явищ, процесів, об’єктів по території -результат розподілу явищ, процесів, об’єктів по території -одночасно і процес, і результат розподілу явищ, процесів, об’єктів по території ? У яких значеннях може вживатися поняття “розміщення продуктивних сил” -як навчальна дисципліна -як процес переміщення окремих елементів продуктивних сил -структурні зрушення, зсуви, перерозподіл продуктивних сил у просторі -в усіх вище перерахованих ? Що є об’єктом вивчення науки РПС -форми геопросторової (територіальної) організації продуктивних сил чи їхніх елементів -природні умови та ресурси території -суспільна продуктивність праці ? “Територіальна організація продуктивних сил” на відміну від “розміщення продуктивних сил” -є поняттям ширшим, тому що охоплює взаємозв’язки, взаємодоповнення у територіальних системах -є поняттям вужчим, тому що не включає елементу управління у територіальних системах -є поняттям, яке не використовується у науці РПС ? Період трансформації між розміщенням продуктивних сил і їх територіальною організацією складається з таких стадій: -розосереджене розміщення, агломероване розміщення, комплекс, -комплекс, агломероване розміщення, поодиноке розміщення, -кооперування, комбінування, спеціалізація ? Хто з перерахованих учених не був представником теорії штандарту -Йоган Тюнен -Альфред Вебер -Антон Фрідріх Бішінг ? Який напрямок представляли у німецькій школі вчені Ахенваль та Зісмільх -теорія штандарту -економічний детермінізм -камеральна статистика ? Основи якого напрямку вивчення продуктивних сил було закладено працею Карла Маркса “Капітал” -теорії штандарту -економічного детермінізму -природного детермінізму ? У чому сутність концепції посибілізму Поля Відаля де ля Блаша -особливості розміщення продуктивних сил залежить від природних умов -природа створює можливості, а їх використання залежить від способу життя людини -можливості людини обмежуються природними умовами ? Хто є автором теорії територіального комплексування -Ніколай Колосовський -Данило Богорад -Волтер Ізард ? Хто не є представником російської “районної школи” вивчення продуктивних сил -П. Алампієв -Н. Нєкрасов -Н. Баранський ? Автор праці “Ізольована держава в її відношенні до сільського господарства і національної економії” -Йоган Тюнен -Альфред Вебер -Волтер Ізард ? Згідно теорії штандарту Й. Тюнена від центру держави до периферії -вартість робочої сили і вартість землі знижується, транспортні витрати зростають -вартість робочої сили зростає, вартість землі і транспортні витрати знижуються -зростають вартість робочої сили, транспортні витрати, вартість землі не змінюється ? Перший пояс спеціалізації сільського господарства у моделі Й. Тюнена мав такі особливості: -“вільне” приміське господарство, де виробляється нетранспортабельна продукція -пояс натурального господарства (полювання, рибальство) -спеціалізувався на екстенсивному тваринництві ? Альфред Вебер розрізняв такі чинники, що впливають на процес розміщення виробництва -транспортні витрати, дешева робоча сила, агломерація -відстань від місця збуту продукції, забезпеченість ресурсами -географічне положення, природно-ресурсний потенціал, зовнішні зв’язки ? Найдоцільнішим місцем розміщення підприємства А. Вебер вважав: -місце, де підприємство працювало б з найменшими витратами -місце, де підприємство отримувало б найвищі прибутки -місце, де підприємство могло б збувати свою продукція ? Визначальним чинником розміщення підприємства Август Льош вважав -місце, де підприємство працювало б з найменшими витратами -місце, де підприємство отримувало б найвищі прибутки -місце, де підприємство могло б збувати свою продукція ? Концепція територіальних обмежень передбачає -обмеження пошуку для локалізації тих або інших виробництв у раніше визначених регіонах -визначення місця розташування підприємства з мінімальними обмеженнями -вибір найбільш обґрунтованого варіанту за обмеженою кількістю показників ? Концепція територіальних можливостей населених пунктів зводиться до того, що -наявність у межах міста вільних територій, виділених під промислове будівництво, розглядається як важлива умова для розміщення підприємства -у межах міста недопустимо розміщувати промислові об’єкти -лише у межах
території міста можна розміщувати підприємства ? Площа території України становить -52 млн. кв. км -603,7 тис. кв. км -1316 тис. кв. км ? Крайньою південною точкою України є -мис Сарич -с. Червона Зірка -с. Грем’яч ? Крайньою західною точкою України є -с. Соломонове біля м. Чоп -с. Червона Зірка Міловського району -с. Грем’яч Новгород-Сіверського району ? Протяжність України зі сходу на захід становить -1316 км -603,7 км -5848 км ? Протяжність України з півночі на південь становить -893 км -1450 км -603,7 км ? Яка кількість адміністративних областей входить до складу України -25 -24 -22 ? Скільки міст є на території України -125 -451 -2865 ? Скільки сільських населених пунктів є на території України -451 -28651 -1730 ? Найвищою гірською вершиною України є: -Роман-Кош -Говерла -Петрос ? Висота найвищої гірської вершини Карпат г. Говерли -2061 м -1200 м -8484 м ? Річки України належать до басейну -Чорного і Азовського морів -Балтійського, Чорного і Азовського морів -Балтійського моря ? Степова зона займає в Україні по площі -40% -19% -34% ? Поліська зона займає в Україні по площі -40% -19% -34% ? Що таке географічне положення -це просторове відношення певного об’єкта до географічних данностей, що лежать поза ним і мають чи можуть мати на нього суттєвий вплив -це місце об’єкта у системі елементів, що формують економічну ситуацію -це місце розташування об’єкта у межах певної території ? Що враховує індекс людського розвитку -стан здоров’я, рівень освіти і реальну купівельну спроможність населення -досягнутий і ймовірний рівень техніки і технології -стан господарства на конкретній території на конкретну дату ? Що входить у групу соціальних факторів -забезпеченість населення житлом, освітніми закладами, медичними установами, об’єктами культури та торгівлі та інше -існуючі системи соціального захисту населення -індекс людського розвитку ? До якої групи факторів РПС належить транспортний фактор -історичні фактори -інфраструктурні фактори -економічні фактори ? Ілюстрацією якого закону є твердження: “Періодично у тих самих місцях простору активізується життєдіяльність” -циклічності -системності -територіальної концентрації ? Із якою закономірністю РПС пов’язаний закон територіального поділу праці -територіальної спеціалізації -територіальної інтеграції -територіального обміну ? Із якою закономірністю РПС пов’язаний закон територіальної інтеграції праці -комплексного розвитку -прискореного розвитку -територіального розвитку ? Районування – це -процес поділу території на відносно цілісні частини -наукове пізнання процесів районоутворення -процес формування і розвитку районів ? Основними ознаками економічного району є -спеціалізація, комплексність, керованість -географічне положення, природно-ресурсний потенціал, демографічна ситуація -технічна база господарства, адміністративно-територіальний устрій ? Місто Рівне із його околицями є прикладом -економічного вузла -низового економічного району -населеного пункту ? Рівненська область в системі економічного районування України є прикладом -обласного економічного району -низового економічного району -підрайону Західноукраїнського економічного району ? Яка із перерахованих країн не є сухопутним сусідом України? -Чехія -Румунія -Угорщина ? Вкажіть області України, які мають спільний кордон із Київською областю -Житомирська, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Чернігівська -Житомирська, Черкаська, Полтавська, Чернігівська -Житомирська, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Чернігівська, Чернівецька ? Вкажіть області України, які мають спільний кордон із Волинською областю -Львівська, Рівненська -Львівська, Тернопільська, Рівненська -Львівська, Рівненська, Житомирська ? Вкажіть області України, які мають спільний кордон із Донецькою областю -Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Луганська -Запорізька, Кіровоградська, Харківська, Луганська -Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Луганська ? Якою є чисельність населення України на даний час -близько 47
млн. чол. -близько 52 млн. чол. -близько 38,7 млн. чол. ? Найбільшою за чисельністю населення областю України є -Донецька -Київська з м. Києвом -Львівська ? Найменшою за чисельністю населення областю України є -Чернівецька -Чернігівська -Черкаська ? Коефіцієнт народжуваності в Україні становить -8,5 проміле -25 проміле -2 проміле ? Коефіцієнт загальної смертності в Україні становить -16,5 проміле -8,5 проміле -2 проміле ? Природний приріст населення України становить -«-8 проміле» -8 проміле -«-25 проміле» ? Найвищою є народжуваність населення в таких областях України -Рівненська, Волинська, Закарпатська -Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька -Чернігівська, Сумська, Полтавська ? Найнижчою є народжуваність населення в таких областях України -Рівненська, Волинська, Закарпатська -Донецька, Луганська -Чернігівська, Сумська, Полтавська ? Найвищою є смертність населення в таких областях України -Рівненська, Волинська, Закарпатська -Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька -Чернігівська, Сумська, Полтавська ? Найнижчою є смертність населення в таких областях України -Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська -Рівненська, Волинська, Чернівецька -Чернігівська, Сумська, Полтавська ? Найвищим є природний приріст у областях України -Закарпатська, Рівненська -Чернігівська, Сумська -Донецька, Луганська ? Найнижчим є природний приріст у областях України -Закарпатська, Рівненська -Чернігівська, Сумська -Донецька, Луганська ? Частка українців у національній структурі населення України за даними перепису 2001 р. -77,8% -52% -98% ? Друга після українців за чисельністю осіб національність в Україні -росіяни -білоруси -поляки ? Чисельність осіб якої національності зросла за період 1989-2001 рр. у 5,3 рази -кримські татари -цигани -росіяни ? Частка осіб російської національності за даними перепису 2001 року в Україні -17,3% -48% -8,9% ? У якій адміністративній одиниці України частка росіян становить 58,3% від населення -Автономна Республіка Крим -Донецька область -Київська область ? Яке територіальне поєднання природних ресурсів в Україні характеризується унікальним поєднанням лісових, водних та рекреаційних ресурсів -Карпатське -Придніпровське -Полісся ? Яке територіальне поєднання природних ресурсів характеризується чітким переважанням мінеральних ресурсів і різко обмеженими іншими їх видами -Донбас -Полісся -Західний Лісостеп ? Які ресурси у структурі природно-ресурсного потенціалу України є найзначнішими -земельні -водні -мінеральні ? На які ресурси у структурі природно-ресурсного потенціалу України припадає найменша частка? -фауністичні -водні -лісові ? За ознакою вичерпності природні ресурси поділяються на -невичерпні, вичерпні невідновлювані, вичерпні відновлювані -вичерпні, майже вичерпні -вичерпні, безмежні ? Основна відмінність між природними ресурсами та природними умовами полягає у тому, що
-природні ресурси беруть безпосередню участь у матеріальній діяльності, а природні умови – ні -природні умови не мають істотного значення для життя і діяльності людини -природні ресурси під впливом науково-технічного прогресу перетворюються у природні умови ? Найбільшими водоспоживачами в Україні є області -Донецька, Дніпропетровська -Київська, Запорізька -Чернівецька, Тернопільська ? Найменшими водоспоживачами в Україні є області -Донецька, Дніпропетровська -Київська, Запорізька -Чернівецька, Тернопільська ? Рівень забезпечення України місцевими водними ресурсами становить -1,04 тис. куб. метрів на 1 жителя -100 тис. куб. метрів на 1 жителя -12 млн. куб. метрів на 1 кв. км ? Найкраще забезпечений місцевими водними ресурсами регіон України -Полісся та Карпати -Гірський Крим -Придніпров’я ? Річна кількість опадів на рівнинній території України коливається у межах -300-700 мм -1000-1200 мм -150-400 мм ? Середня температура повітря у січні в цілому на території України сягає -”-4,20С” -”-120С” -”00С” ? Середня температура Полісся у липні становить -17,60С -22,20С -19,00С ? Найбільша річка за довжиною в Україні -Дніпро -Дністер -Горинь ? На міське населення в Україні припадає -68% -82% -88% ? На сільське населення України припадає -32% -45% -54% ? Щільність населення України -182 чол. на 1 кв. км -82 чол. на 1 кв. км -115 чол. на 1 кв. км. ? На чоловіків в Україні припадає -47% населення -57% населення -32% населення ? На жінок в Україні припадає -47% населення -52% населення -32% населення ? Розподіл населення за віковими групами молодше працездатного віку, працездатного віку і старше працездатного віку відповідно такий: -20%, 57%, 23% -32%, 57%, 11% -21%, 58%, 21% ? Міста-мільйонери України -Дніпропетровськ, Донецьк, Київ, Одеса, Харків -Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Київ, Одеса, Харків -Львів, Донецьк, Київ, Одеса, Харків ? Очікувана тривалість життя в Україні
-63 роки для чоловіків, 74 роки для жінок -74 роки для чоловіків, 63 роки для жінок -82 років для чоловіків, 90 років для жінок ? До складу Південної регіональної системи розселення входять: -Одеська, Миколаївська, Херсонська області, Автономна республіка Крим, центр - м. Одеса -Одеська, Миколаївська, Херсонська області, Автономна республіка Крим, центр - м. Миколаїв -Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області, центр – м. Дніпропетровськ ? До складу Донбаської
регіональної системи розселення входять:
-Донецька, Луганська області, центр – м. Донецьк -Донецька, Луганська області, центр – м. Луганськ -Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області, центр – м. Дніпропетровськ ? До складу Придніпровської
регіональної системи розселення входять: -Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області, центр – м. Дніпропетровськ -Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області, центр – м. Запоріжжя -Донецька, Луганська області, центр – м. Луганськ ? До складу Північно-Східної
регіональної системи розселення входять:
-Харківська, Сумська, Полтавська області – м. Харків -Харківська, Сумська, Полтавська області – м. Полтава -Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області, центр – м. Запоріжжя ? До складу Центральної
регіональної системи розселення входять:
-Київська, Чернігівська, Житомирська, Черкаська області, центр – м. Київ -Харківська, Сумська, Полтавська області – м. Полтава -Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області, центр – м. Запоріжжя ? До складу Західної
регіональної системи розселення входять:
-Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська, Рівненська, Чернівецька, Закарпатська області, центр – м. Львів -Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська, Рівненська, Чернівецька, Закарпатська області, центр – м. Рівне -Харківська, Сумська, Полтавська області – м. Полтава ? До складу Подільської регіональної системи розселення входять:
-Вінницька, Хмельницька області, центр – м. Вінниця -Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська центр – м. Львів -Харківська, Сумська, Полтавська області – м. Полтава ? Регіональна економіка – це: -наука про особливості розвитку окремих елементів господарського комплексу, які локалізовані в межах певної території -наукова дисципліна, яка поєднує головні елементи теорії розміщення, економічної та соціальної географії, економічної теорії та розміщення продуктивних сил -наука про особливості взаємодії та взаєморозміщення економічних об’єктів в межах обмеженого
простору -термін, який замінює „розміщення продуктивних сил” в працях західних вчених ? Предметом вивчення розміщення продуктивних сил є: -природні ресурси та особливості їх використання в різних економічних системах -особливості просторової організації продуктивних сил та взаємовідносин між економічними суб’єктами -специфічні риси територіальної організації виробництва та споживання -населення, промисловість, сільське господарство, транспорт та ринкова інфраструктура певних територій ? Географічний детермінізм – науковий напрямок, який доводить залежність від природних умов: -спеціалізації господарства -менталітету, поведінки і темпераменту людини -економічної і політичної системи держави -всі відповіді правильні ? У моделі „Ізольованої держави” Й. Тюнена досліджується: -вплив факторів вартості робочої сили, транспортних витрат, ціни землі на сільськогосподарську спеціалізацію -як змінюється прибуток фермерів від центру до периферії -яку форму мають зони сільського господарства овочево-молочного типу ? На порушення правильності кільцевої структури спеціалізації сільського господарства у Й. Тюнена можуть впливати: -зміна ціни на землю від центру до периферії -поява іншого міста-конкуруючого центру, водного шляху сполучення -зміна погодно-кліматичних умов ? Суть орієнтації на фактор агломерації у теорії Вебера зводиться до того, що -підприємці прагнуть будувати заводи у великих населених пунктах, де є дешева робоча сила -підприємці прагнуть розміщувати заводи в центрах скупчення інших промислових підприємств з метою зменшення витрат на створення інфраструктури -підприємці повинні розміщувати підприємства тільки у містах ? Теорія „центральних місць” Вальтера Кристаллєра пояснює: -особливості територіальної організації промислового виробництва -особливості територіальної організації сільського господарства -особливості територіальної організації сфери послуг і поселень ? Теорії дифузії нововведень Т. Хегерстранда пояснює: -особливості поширення нової інформації у просторі -поширення нових споживчих товарів і моди від світових центрів до периферії -„хвилеподібність” поширення інформації від центру до периферії -все вище сказане
? Основний постулат теорії дифузії нововведень Т.Хегерстранда: -інформація у просторі поширюється дуже повільно -можливість одержання нової інформації обернено пропорційна відстані між джерелом інформації і її одержувачем -поширення інформації у просторі сповільнюється різними бар’єрами ? „Промисловий район, промислова агломерація, промислові вузли, промислові центри, промислові пункти” – це -вільний набір слів -форми територіальної організації промисловості -ядра економічних районів -всі відповіді правильні ? До якої групи факторів належать особливості менталітету населення певної території: -соціально-економічні -соціальні -історичні -демографічні ? Фактори розміщення – це -праця, земля, капітал, підприємницькі здібності -певні умови, що впливають на рівень розвитку економіки регіону -ті умови, які тим чи іншим чином впливають на прийняття рішення щодо локалізації підприємств, сфери послуг і невиробничої сфери ? Метою дослідження в регіональній економіці є -обґрунтування, розробка і практичне застосування певних моделей розміщення елементів виробництва, а також ринкової, соціальної та виробничої інфраструктури -вибір найефективніших форм організація виробництва з метою отримання більшого прибутку -вирішення проблем низького економічного розвитку регіону ? Методологічною основою розвитку вчення про продуктивні сили в колишньому СРСР були: -теорії економічного детермінізму, обґрунтована в праці Карла Маркса „Капітал” -теорії штандарту Й.Тюнена та А.Вебера -теорія енвайронменталізму Р.Сміта і Г. Тейлора ? Який з принципів РПС набуває великого значення у зв’язку із входженням України у світовий економічний простір: -принцип наближення підприємств до джерел сировини та ринків збуту -принцип врахування інтересів міжнародної економічної інтеграції -принцип наближення до зарубіжних постачальників та світових ринків збуту продукції ? Економічна інтеграція – це -врахування інтересів держави при виборі місця розташування підприємства -узгоджений розвиток і взаємо доповнення підприємств, галузей господарства, регіонів і держав в інтересах ефективнішого використання ресурсів і повнішого задоволення потреб учасників цього процесу -об’єднання регіонів у великі територіальні об’єднання з метою вирішення найважливіших проблем економічного розвитку ? Форми суспільної організації виробництва -одноосібне володіння, товариство, корпорація -концентрація, комбінування, спеціалізація, кооперування -промисловий центр, промисловий пункт, промисловий вузол ? Демографічна ситуація - це
-стан населення на конкретній території на визначену дату -рівень народжуваності, смертності та природного приросту населення -кількість населення окремої території на певну дату ? Рівень розвитку продуктивних сил, економічна ситуація, техніко-технологічні, організаційні фактори входять у групу: -демографічних факторів -соціальних факторів -економічних факторів ? Територіальна організація – це -цілеспрямований розподіл на певній території деякої сукупності явищ з попередньо продуманими функціями і системою необхідних зв’язків та відносин -адміністративно-територіальний поділ держави, що склався під впливом економічних, соціальних та історичних факторів -соціально-економічне районування території ? Засоби виробництва, це -сукупність предметів праці і робочої сили -сукупність засобів праці і предметів праці -сукупність виробництва матеріальних благ і засобів праці. ? Передкарпатський нафтогазоносний район базується на територіях областей: -Львівської, Івано-Франківської -Закарпатської, Івано-Франківської -Закарпатської, Львівської. -Івано-Франківської, Чернівецької ? На території України кількість опадів зменшується у загальному напрямку з: -Зх на Пд-Сх -Пн-Зх на Пд-Сх -Пн-Зх на Пд. -Пд-Сх на Зх -Пн на Пд ? Середні річні температури по всій території України змінюються у загальному напрямку з: -Пн на Пд -Пн-Зх на Пн-Сх -Пн-Зх на Пд. -Зх на Пд-Сх -Пд-Сх на Зх ? Область, що має найбільші викиди шкідливих речовин у атмосферу: -Запорізька -Донецька -Дніпропетровська -Київська -Луганська ? Дерново-підзолисті грунти розповсюджені -на Півночі лісостепу -Закарпатті -у Поліссі. -у степу -на Поділлі ? Чорноземи охоплюють природні зони: -лісостепова, північ степової -степова, частина лісостепової -західна частина лісостепової, степова. -північ лісостепової -Полісся ? Домінують породи лісу в Україні: -сосна, дуб -хвойні -широколисті -дуб, бук ? На Поліссі переважають породи дерев: -сосна, береза -сосна, ялиця -дуб, бук -сосна, дуб -сосна, смерека ? У Карпатах переважають породи дерев: -сосна, ялиця -сосна, смерека -бук, сосна. -сосна, дуб -смерека, бук ? Екологічні проблеми Полісся -наслідки Чорнобильської катастрофи, розвиток зсувних явищ -зведення лісів, зростаюче засолення грунтів, наслідки Чорнобильської катастрофи -надмірне осушення боліт, наслідки Чорнобильської катастрофи. ? Екологічні проблеми лісостепу -ерозія грунтів, зсуви, засолення грунтів -дефляція, водна ерозія грунтів, зведення лісів -вітрова ерозія, карстоутворення, заболочування -ерозія, засолення грунтів, радіаційне забруднення ? Екологічні проблеми степової зони -ерозія, засолення грунтів, забруднення поверхневих і підземних вод, зведення лісів -засолення грунтів, дефляційні процеси, карстоутворення -деградація грунтового покриву, забруднення акваторії Чорного і Азовського морів -ерозія, засолення грунтів, радіаційне забруднення ? Природоресурсний потенціал Карпат -мінеральні, земельні, водні, лісові -земельні, водні, лісові, рекреаційні -мінеральні, водні, лісові, рекреаційні -земельні, рекреаційні, лісові ? Мінеральні ресурси Карпат -нафта, газ, хімічна сировина, калійна сіль -нафта, газ, руди кольорових металів, хімічна сировина -нафта, газ, сірка, лісові ресурси -лісові ресурси, калійна сіль, рекреаційні зони ? Основні екологічні проблеми Карпат: -високий об’єм лісозаготівлі та гірничовидобувних робіт
-надмірні лісозаготівельні роботи, карстоутворення, зсувні явища -високий об’єм лісозаготівлі, дефляції, засолення грунтів -підтоплення, засолення грунтів ? Природні ресурси гірського Криму: -лісові, водні, земельні -мінеральні, лісові, рекреаційні -рекреаційні, земельні, водні -мінеральні, рекреаційні, земельні ? Екологічні проблеми Криму: -високе рекреаційне навантаження, забруднення узбережжя -надмірне рекреаційне навантаження, зсувні явища, дефляційні процеси -надзвичайно високе рекреаційне навантаження, вітрова ерозія, сельові потоки -наслідки Чорнобильської катастрофи, зсувні явища -підтоплення, засолення грунтів ? Форми територіальної організації промисловості: -концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування -промислові райони, вузли, комбінування, кооперування -промислові райони, вузли центри, пункти -спеціалізація, комбінування ? Види комбінування: -використання відходів виробництва, подетальна і стадійна переробка -послідовна переробка сировини, використання відходів виробництва, комплексна переробка сировини -подетальна переробка сировини, предметне використання, стадійне виробництво -процес суспільного поділу праці, що об’єднує кількох виробників -зв’язок між підприємствами невиробничої сфери, об’єднаних співпрацею ? Визначення комбінування: -територіальне і технологічне об’єднання кількох виробництв у складі одного підприємства -процес суспільного поділу праці, що об’єднує кількох виробників -тіснота зв’язків між окремими підприємствами, або кількох виробництв -використання відходів виробництва, подетальна і стадійна переробка -подетальна переробка сировини, предметне використання, стадійне виробництво ? Визначення спеціалізації: -територіальне і технологічне об’єднання кількох виробництв,
-тіснота зв’язків між окремими підприємствами, об’єднаними співпрацею -процес суспільного поділу праці, при якому підприємство виготовляє певний вид готової продукції або її складові частини -технологічне об’єднанняКоментарі

Залишити коментар »

 

Ви не можете залишити коментар.

Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.