antibotan.com

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ АРХІВ
Тип роботи:
Курсовий проект
ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Предмет:
Менеджмент
Група:
ЕК
Рік:
2008
Вартість:
7 балів

Посилання на дану роботу:

http://antibotan.com/file.html?work_id=511973


Опублікувати посилання:

Завантажень:

0


Частина тексту файла:

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАIНИ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ «ЛЬВIВСЬКА ПОЛIТЕХНIКА» Iнститут економiки I менеджменту КУРСОВИЙ ПРОЕКТ З курсу «МАРКЕТИНГ»
Львiв 2008 Змicт Вступ..4
1.Моделювання оптимальної цiни .7 1.1.Визначення взаeмозв’язку мiж цiною і попитом.....7 1.2. Визначення цiновоi еластичностi попиту9 1.3.Визначення оптимальноi цiни, при якiя фiрма отримае
максимальний прибуток...9 1.4.Визначення теоретичного рiвня критичного збуту:10 1.5.Визначення реального рiвня критичного збуту і зони доцiльностi пiдприемництва10 2. Аналiз впливу нецiнових методiв конкуренцii на обсяг збуту і прибуток фiрми....11 2.1.Обгрунтування маркетингових заходiв, спрямованих на
пiдвищення ефективностi функцiонування фiрми....11 2.2. Визначення окремих показникiв маркетинговоi дiяльностi фiрми через 1-2 роки....17 2.3. Факторний аналiз змiни прибутку...19
Графiки та рисунки. Висновок Список використаноi лiтератури Вступ
Люди завжди прагнули бути у курсi усiх необхiдних їм подiй, пiдтримували сталi вiдноcини зi своею сiм’ею, рiднею, друзями, колегами, знайомими; люди прагнули до спiлкування. Слiд сказати, що потреби населення у цьому не змiнилися, але з роками це робити стає все важче і важче. Свiт безперервно змiнюеться, набувають популярностi професii маркетологiв, менеджерiв, юристiв, перекладачiв. Люди цих спецiальностей не сидять на мiсцi, вони завжди перебувають у пошуках правильних рiшень, якнайскорiшого та наййефективнiшого вирiшення ситуацii, яка склалася. I це цiлком зрозумiло. Але як же при цьому знаходити час на спiлкування, як пiдтримувати зв’язок з дорогими тобi людьми, яким чином знайти термiново людину? Щоб вирiшити цi питання у нашому життi появився мобiльний зв’язок. Згадаймо 90-тi роки! Надзвичайно великi та важкi телефони були лише у окремих людей I вважалися невимовною розкiшшю. Зараз же
телефони значно змiнились I тепер все бiльше людей здатнi оцiнити iх переваги поряд iз звичайними телефонами. Отож, для багатьох мобiльний телефон став справжнiм засобом зв’язку, без якого не може обiйтися жодна дiлова людина, але все ж ще досить велика кiлькiсть людей не може собi дозволити придбати його. I головна причина цього – високi цiни. На перший погляд здавалося, що украiнський ринок перенасичений мобiльними телефонами, але насправдi жодна з фiрм на може запропонувати телефон, котрий би гармонiйно поеднував у собi невисоку цiну, гарний дизайн, велику кiлькiсть функцiй, зручнiсть у використаннi I високий рiвень пiсляпродажного сервiсу. Потрiбно також звернути увагу на те, що нашi украiнськi фiрми не е безпосереднiми виробниками, а тому I не взмозi максимально пристосуватися до потреб украiнських споживачiв.
Отож, на ринку виявлена незадоволена споживча потреба у мобiльних телефонах. Для задоволення даноi потреби була створена фiрма «Лiон».
Нижче наведено характеристику кожноi складовоi комплексу маркетингу, тобто товарноi, цiновоi, збутовоi та комунiкацiйноi полiтики фiрми. Товарна полiтика.
Товар даноi фiрми є досить високоi якостi, адже його створювали квалiфiкованi спецiалiсти, консультуючись
та переймаючи досвiд при цьому у своiх колег з-за кордону. Деякi деталi (наприклад, динамiк, мiкрофон, антена) фiрма закупляє у Японiї,Францiї. «Лiон» намагаеться пристосуватися до бажань споживачiв, а тому створенi нею телефони мають наступнi властивостi: у кожному телефонi налагоджений органайзер, котрий включає такi пункти як календар, список справ, подiї, час та дата, будильник, калькулятор, обмiн валюти. В сучасних умовах це дуже зручно, адже допомагає людині органiзуватись та зменшити кiльiсть запiзнень. Достатньо лише не забути встановити у роздiлi «список справ» деяку годину, на яку назначена зустрiч, як телефон обов’зково про це нагадае, задзвонивши. Таким чином навiть потреба у записничку вiдпадає, як така. Не потрiбний буде також калькулятор, адже телефон здатен виконати основнi математичнi дiї: множення, дiлення, додавання та вiднiмання. Також з легкiстю можете перевести одну валюту в iншу, не докладаючи до цього значних зусиль. Крiм того, встановлений будильник завжди забезпечить споживачу пiдйом, де б вiн не
опинився. В даному телефонi, як і в будь-якому iншому, є: телефонна книга, де у зручному алфавiтному порядку розташованi прiзвища та iмена усiх друзiв; можливiсть писати, надсилати та отримувати sms (мову вводу тексту споживач обираєе сам, а також те, чи бажає вiн вводити текст з Т9 чи нi); є також журнал дзвiнкiв, котрий фiксує пропущенi, вхiднi та вихiднi дзвiнки. Телефон оснащений рiзноманiтними мелодiями і, якщо хоче
споживач, вiн може встановити на кожного свого друга окрему мелодiю. Також, при бажаннi, можна «скачувати» сучаснi мелодii з iнтернету, регулювати гучнiсть дзвiнку, його тембр тощо. Споживач також може пересилати, приймати, а також писати рiзнi mms. Якщо ж виникла вiльна хвилинка, то можна пограти в iгри, котрими оснащений телефон. При бажаннi, споживач може самостiйно встановлювати новi iгри, користуючись послугами iнтернету, котрий активiзований у даному телефонi. Функцii щодо настройки телефону також споживач оборає сам: мову вводу, введення PIN-коду, його змiну, напис на телефонi при його включеннi, рiзноманiтнi символи та картинки. Телефони оснащенi досконалою полiфонiею (60 –ти голосною) та кольоровим дисплеем.
Даний перелiк послуг мiстять усi телефони фiрми «Лiон». У дорожчих моделях споживач помiтить вмонтовану камеру (її дiаметр та якiсть фотознiмкiв буде залежати вiд цiни), free-hand, що дозволить водночас спiлкуватися та займатися iншими справами.
Цiнова полiтика.
Фiрма використовуе цiнову стратегiю у межах товарного асортименту, а саме: так званi «цiновi лiнiї». Це пердбачає, що дана фiрма не випускає усi мобiльнi телефони однiеї якостi. Тут iснують певнi вiдмiнноcтi, покращення, наприклад (як уже зазначалося вище) телефон може мати вмонтовану камеру або бiльший об’ем пам’ятi; таким чином цiни на мобiльнi телефони без цих покращень будуть коливатися на одному рiвнi, а вже при переходi до iншого рiвня якостi (та ж
камера) цiна змiниться суттево.
У своїй цiновiй полiтицi фiрма «Лiон» використовує цiль максимiзацiї поточного прибутку, тобто вона оцiнюе попит на товар і витрати стосовно рiзних рiвнiв цiн і вiдповiдних обсягiв збуту та обирає цiну, яка забезпечує максимальний поточний прибуток.
Збутова полiтика.
Вийшовши на ринок, фiрма обрала для себе однорiвневий канал розподiлу (щодо довжини каналу збуту) та селективний розподiл (щодо ширини).
Було вирiшено, що для продажу мобiльних телефонiв вистачить лише одного посередника, але разом з тим (згiдно з селективним розподiлом) посередники мають бути найкращими. При такому розподiлi фiрма може контролювати канал I разом з тим створювати собi престижний образ, адже споживачi будуть знати, де завжди знаходиться продукцiя даноi фiрми. Комунiкацiйна полiтика.
Оскiльки фiрма вiдносно недавно вийшла на ринок, то iй слiд дуже велику увагу надати системi маркетингових комунiкацiй. Найбiльше фiрма зорiентувалась на рекламу, вирiшивши, що цим приверне увагу найбiльшоi кiлькостi споживачiв. Реклама нових мобiльних телефонiв мае характер iнформування. Таким чином реклама була розмiщена на телебаченнi, радiо, а також у пресi, зокрема журнальна реклама. Фiрма уклала контракти з таким телеканалами як: «1+1», «Iнтер», «СТБ», «УТ-1»; з такими радiостанцiями: «Львiвська хвиля», «Люкс», «Мелодiя», «Наше радiо»; з такими журнальними видавництвами: «Наталi», «Отдохни», «Еgo», «Лиза», «ХХL».
На даний час фiрма обмежилась лише рекламою, не використовуючи «паблiк рiлейшнз», персональний продаж та стимулювання збуту . Данi напрямки СМК потрiбно проаналiзувати та визначити, чи е доцiльним використовувати iх задля приваблення бiльшоi кiлькостi споживачiв. Можливо, ще не усi покупцi знають про новий товар,а також про його особливостi та переваги. Основним завданням проекту е моделювання I розрахунок цiни в умовах ринку, розробка комплексу маркетингових заходiв, спрямованих на максимiзацiю
прибутку фiрми, аналiз впливу ринкових факторiв на рiвень цiни, обсяг збуту I прибуток фiрми. Роздiл 1. Моделювання оптимальноi цiни
Цiнова стратегiя фiрми може базуватися на трьох методичних пiдходах: на витратах, попитi та конкуренцii. В курсовому проектi використовуеться методика цiноутворення, що орiентована на попит, з врахуванням впливу iнших методичних пiдходiв, оскiльки вони взаемопов’язанi. Обраний метод базуеться на класичнiй економiчнiй моделi, яка розглядае цiноутворення як механiзм, що вiдповiдае за ефективне розмiщення I використання ресурсiв. Центральним а економiчнiй моделi е закон попиту, який стверджуе, що цiна товару оберненопропорцiйна впливае на величину попиту. Використання обраноi методики передбачае, що попит може бути визначений iз значною точнiстю. 1.1.Визначення взаeмозв’язку мiж цiною I попитом.
Для оцiнки взаемозв’язку мiж цiною I попитом на мобiльнi телефони фiрма протягом декiлькох мiсяцiв проводила пробний маркетинг товару при рiзних значеннях цiни.
За результатами дослiдження ринку, проведених на обсяг рiчного збуту товару, здiйснюеться статистичний аналiз. Завданням цього аналiзу е складання рiвняння регресii, що встановлюе взаемозв’язок мiж дослiджуваними параметрами: цiною та обсягом попиту, що у цьому випадку дорiвнюе рiвню фактичного збуту. Оскiльки зв’язок мiж ними близький до лiнiйного, рiвняння регресii буде мати вигляд: , де N – теоретичне значення обсягу збуту при вiдповiднiй цiнi; Ц – цiна товару; - коефiцiенти рiвняння регресii. Для обчислення вта в слiд розв’язати систему рiвнянь: де m – кiлькiсть замiрiв у проведеному дослiдженнi. Для розв’язку системи домножуем перше рiвняння на:
та вiдняти друге рiвняння вiд першого. Таблиця 1
Промiжнi
данi для розрахунку
замiри 1 90 282 25380 8100 79524 257,60227 -249,12503 62063,2806 2 85 309 26265 7225 95481 307,42727 -199,30003 39720,502 3 80 384 30720 6400 147456 357,25227 -149,47503 22342,7846 4 75 387 29025 5625 149769 407,07727 -99,65003 9930,1285 5 70 486 34020 4900 236196 456,90227 -49,82503 2482,5336 6 65 465 30225 4225 216225 506,72727 0,00000272 0,0000000000073984 7 60 588 35280 3600 345744 556,55227 49,82497 2482,5276 8 55 543 29865 3025 294849 606,37727 99,65 9930,1225 9 50 690 34500 2500 476100 656,20227 149,475 22342,775625 10 45 621 27945 2025 385641 706,02727 199,3 39720,49 11 40 792 31680 1600 627264 755,85227 249,125 62063,265625 сума 715 5574 334905 49225 3054249 5573,99997 - 273078,41065 Отож, виходячи iз усiх даних, отримуемо таку систему нормальних рiвнянь: Розв’язуемо: Таким чином Тепер записуемо рiвняння регресiї: За допомогою цiеї функцiї будуемо графiк залежностi N вiд Ц. Графiк функцiї наведений на рис.1. Далi визначають щiльнiсть зв’язку мiж даними величинами, для чого обчислюють коефiцiент детермiнацiї. - факторна дисперсiя, = - загальна дисперсiя, = =277659-256772,52893=20886,471 R= 1.2. Визначення цiновоi еластичностi попиту Цiнова еластичнiсть попиту визначае чутливiсть споживачiв до змiн у цiнах з точки зору обсягу товарiв, що вони придбають.
; E=>1 ОскIльки >1, то попит на товар ЕЛАСТИЧНИЙ, тобто незначнi змiни цiни можуть привести до значних змiн обсягiв реалiзацii. Отож, фiрмi варто детальнiше дослiдити змiни цiн на iї товар I встановити, при якiй iз них обсяг буде максимальним. 1.3.Визначення оптимальноi цiни, при якiя фiрма отримае максимальний прибуток Математична модель цiеї задачi мае вигляд: ,
де П – прибуток, який отримае фiрма вiд реалiзацiї продукцiї за дослiджуваний перiод; F- постiйнi витрати фIрми на виробництво I збут продукцiї за цей перiод; V- змiннi витрати на одиницю продукцiї. Пiдставивши рiвняння регресiї у формулу для визначення прибутку I взявши першу похiдну по цiнi знаходимо оптимальну цiну: Ц= Щодо нашого випадку, то: F=8915 V=37 Ц=(грн) Таким чином за цiею цiною
та за допомогою рiвняння регресiї знаходимо оптимальний обсяг збуту: N= N=1154,45227-9,965(шт) Маючи оптимальну цiну та обсяг збуту знаходимо максимальний прибуток, який отримає фiрма: П= П= П=5396,4202 (грн) Знаходимо собiвартiсть одиницi продукцii при такому обсязi: S=V+
S=37+=61.559229(грн) 1.4.Визначення теоретичного рiвня критичного збуту: Обсяг збуту продукцiї є динамiчним показником I внаслiдок впливу рiзних факторiв (змiна економiчної ситуацiї, дiї конкурентів тощо) може падати. Тому слiд провести аналiз беззбитковості
і знайти точку критичного збуту, при якому цiна дорiвнює собiвартостi і фiрма за рахунок доходiв вiд реалiзацiї може покрити лише свої витрати. Точка критичного збуту дiлить обсяг реалiзацiї (в теоретичному розумiннї) на два iнтервали: Iнтервал , в якому фiрма зазнае збиткiв, оскiльки Ц>S; Iнтервал , в якому фiрма отримае прибутки, оскiльки Ц>S. Графiчна iнтерпритацiя вищезазначеного наводиться на рис.2. Значення критичного збуту визначаеться iз
рiвняння: Ц*, звiдси:
= =(шт) 1.5.Визначення реального рiвня критичного збуту і зони доцiльностi пiдприемництва. Критичний обсяг реалiзацiї в реальних
умовах на вiдмiну вiд теоретичного визначаеться, враховуючи норму чистого прибутку. Норма чистого прибутку може бути отримана на основі рiчної ставки процента з врахуванням пiдприемницького ризику. Для розрахунку реального критичного обсягу реалiзацiї продукцiї використовують залежнiсть: , де - мiнiмальний прибуток, враховуючи ставку процента з врахуванням ризику. Звiдси:
; 232,522>226,123 Графiчно зобразиться правіше точки , подiливши графiк на зони доцiльностi і недоцiльностi пiдприемництва.(рис 3.) Роздiл 2. Аналiз впливу нецiнових методiв конкуренцii на обсяг збуту I прибуток фiрми 2.1.Обгрунтування маркетингових заходiв, спрямованих на пiдвищенн ефективностi функцiонування фiрми.
Для того, щоб пiдвищити ефективнiсть функцiонування фiрми потрiбно удосконалини увесь комплекс маркетингу. Почнемо iз товарної
полiтики. У вступї даної роботи було доволi детально описано товар, котрий фiрма пропонуе на ринок. Технiчнi характеристики
його є дисить вдалими, але удасконалення потребує iнше, а саме: надання покупцям кредиту, забезпечення пiсляпродажного обслуговування, покращення зовнiшнього вигляду телефонiв, розроблення упаковки, а також покращення певних властивостей телефону. Отож, проаналiзуймо вищенаписане: Надання покупцям кредиту.
Фiрма повинна розумiти, що для багатьох людей мобiльний телефон залишаеться розкiшшю, а тому потрiбно забезпечити максимально хорошi умови для здiйснення покупки. Адже привабливiшою виглядае ситуацiя, коли щомiсяця
споживач вносить певну суму коштiв, не обтяжуючи себе, таким чином, надто високими витратами. При цьому потрiбно враховувати фiрмi вiдсоток, котрий буде сплачуватись за кредит покупцем. Слiд все добре зважити, щоб вiн не був надто високим, адже в цьому разi споживач може звернутись до конкурентiв. Забезпечення пiсляпродажного обслуговування. В Українi на даний час таке обслуговування щодо мобiльних телефонiв не є на дуже високому рiвнi. Можлива причина того -
жодна українська фiрма не виробляе мобiльнi телефони, а тому, в разi їх поломки, часто не може
полагодити їх. Наша ж фiрма, вироблябчи телефони і досконало знаючи їх конструкцiю та технiчнi характеристики, повинна органiзувати деяку сервiсну службу, котра не лише буде лагодити можливi неполадки, але і надавати безплатнi консультацii щодо правильноi експлуатацii телефона. І, звичайно, говорячи про пiсляпродажне обслуговування не можна не згадати про гарантiї, котрi фiрма надає (вiд 1 до 3 рокiв). Покращення зовнiшнього вигляду телефона. Наша фiрма розробила новi змiннi панелi до телефонiв, котрi можна придбавши у магазинах продажу «Лiон». Вони є рiзних кольорiв і покликанi задовольнити смаки найвибагливiших, котрi прагнуть щоб усе в одязi гармонiювало, навiть мобiльний телефон. розроблення упаковки. Фiрмi необхiдно розробити зручну та надiйну упаковку. При цьому слiд подбати про те, щоб у нiй була спецiальна книжечка, де б мiстилися данi про фiрму, а також
про товари фiрми I детальний опис вибраного споживачем товару. покращення певних властивостей телефону. Фiрма постiйно удосконалюе свiй товар, щоб не вiдставати вiд своїх конкурентiв. На цей раз вона випустила телефони iз вмонтованим радiо (mp3 формат), звукозаписуючим пристроєм і покращеною вiдеокамерою. Крiм того вона пропонує ще одну послугу, продаючи телефони – це додавання ще одного акумулятора до телефону. Ця послуга передбачає, що якщо аккумулятор даного телефону «згорить», то його можна буду помiняти без жодних зусиль та затрат. Ще можна видiлити новинку, котру пропонує фiрма – це телефони, котрi вмiщують двi карточки вiд рiзних мобiльних операторiв. Це зручно тодi, коли користувач мае двi карточки і змушений їх постiйно переставляти, що забирае деякий час. Власник телефону, який пропонуе фiрма «Лiон» може забути про такi незручностi.
Далi слiд поговорити про цiнову полiтику фiрми, а саме про тi засоби, котрi дозволять збiльшити обсяги продажу товару та, вiдповiдно, прибуток. Як зазаначалось вище, серед основних цiлей цiноутворення (збiльшення частки ринку, завоювання лiдерства, забезпечення виживання фiрми та максимiзацiї поточного прибутку) фiрма обрала останнє. Це можна обгрунтувати тим, що фiрма в першу чергу на даному етапi орiєнтуеться на сьогодення і таким чином менше уваги придiляе перспективi. Також вже зазначалось, що серед усього рiзноманiття цiнових стратегiй фiрма обрала ту, котра найбiльше пiдходить в теперiшнiй час і найбiльше враховує особливостi товару, тобто мобiльних телефонiв – «цiновi лiнiї». Дана стратегiя враховує, що цiни на аналогiчнi товари є досить схожими, але при переходi на вищий рiвень якостi вони (тобто цiни) також змiнюються суттево (мається на увазi пiдвищення). Така тенденцiя спостерiгаеться тому, що попит на такому рiвнi стає еластичнiшим.
Застосовуеться фiрмою також стратегiя, котра носить назву «цiни на доповнювальнi товари». Наприклад, наша фiрма також поряд з основною продукцiєю (телефонами) виробляе спецiальнi сумочки для iх носiння. Переважно на них встановлюеться окрема цiна; зате спецiальнi стрiчки, котрi крiпляться до телефону продаються фiрмою як доповнення до основного товару.
Як вiдомо, встановлення цiни е дуже важливим етапом, а тому слiд ретельно проаналiзувати не лише попит на дану продукцiю, витрати на iї виготовлення, але й цiни конкурентiв на аналогiчнi товари. Також потрiбно враховувати пристосування до цiни, придiляючм цьому аспекту належну увагу.
Дана фiрма використовуе поправки на умови платежiв. Як зазначалось в товарнiй полiтицi, було запроваджено надання кредиту за товар. Встановлюючи цiну, потрiбно врахувати це і тому пiдвищити iї на деякий рiвень. Разом з тим це пiдвищення не має бути надто великим, адже може вiдштовхнути потенцiйних покупцiв.
Наша фiрма також пропонуе покупцям обмiняти стару модель свого телефону на нову, покращену. Так пропозицiя носить назву «зарахування». Таким чином цiну
на новий продукт дещо знижують.
Фiрма «Лiон» iнколи проводить знижки на усi телефони. Поштовхом до цього служить те, що ринок мобiльних товарiв постiйно змiнюється, конкуренти
активiзовують свою дiяльнicть, впроваджують новинки, роблять акцiї, посилюють рекламу. Усi цi заходи негативно вiдбиваються на фiрму «Лiон».
Якщо ж врахувати те, що на ринку дана фiрма не є довгий перiод, то можна зробити висновок, що вона зобов’язана приваблюючи все нових і нових покупцiв, запроваджуючи деякi акцiї, якi стосуються цiнового рiвня на даний товар.
Важливу роль у дiяльностi фiрми вiдiграе збутова полiтика.
Адже вiд вибору оптимальноi кiлькостi посередникiв залежить, чи матимуть проблеми покупцi iз придбанням товару даної фiрми, чи є вiн доступний для них. Як уже зазначалось, фiрма «Лiон» застосовує селективний розподiл, коли йде мова про вибiр ширини каналу збуту. Таким чином на певний регiон існуе певна кiлькiсть спецiалiзованих магазинiв, дiяльнiсть яких контролює наша фiрма. Отож, якщо споживач забажає придбати телефон фiрми «Лiон», то у нього не виникнуть проблеми iз його пошуком. Головне – повiдомити у рекламних роликах точнi адреси спецiалiзованих магазинiв. Останнiм часом наша фiрма прагне розширити межi продажу своїх мобiльних телефонiв, а тому виходить на новi ринки. Вона укладає контракти з новими посередниками у тому регiонi, де плануеться розпочати продаж власної продукцiї. Вибираючи посередника, потрiбно все добре зважити; поцiкавитися, з якими фiрмами спiвпрацював цей посередник ранiше, якi їхнi зауваження до його роботи тощо.
Для того, щоб збiльшити обсяг продажу певноi продукцiї, потрiбно збiльшити попит споживачiв на товари даноi фiрми або знайти нових покупцiв, вiдвоювавши у конкурентiв сегмент ринку.
Слiд сказати, що неодмiнною умовою того, щоб
завоювати смаки та прихильнiсть людей е якiсть продукцii. Про товари вiдмiнної якостi швидко «розходиться» слава (iнформацiя надходить вiд друзiв, колег, знайомих тощо, котрi вже спробували новинку і задоволенi якiстю на стiльки, що тепер радять кипити це). Але у своiй дiяльностi фiрмi не варто розраховувати лише на те, що хтось випадково придбае ii продукцiю, а згодом порадить
цю покупку iншим. Тим бiльше, що товар нашоi фiрми е доволi дорогий і до придбання людина буде готуватися заздалегiдь, аналiзуючи не лише думки знайомих, але й те, на скiльки вiдомою е фiрма, якi засоби вона проводить, якi спонсорує, якi проходять акцiї і як вона (фiрма) сама розповiдає про свiй товар. Тобто, ми дiйшли до четвертої складової комплексу маркетингу, котра вимагає обгрунтування та аналiзу – система маркетингових комунiкацiй (СМК). Отже, СМК включає такi складовi як: реклама, «паблiк рiлейшинз», персональний продаж, стимулювання збуту. Багато украiнських фiрм у наш час надають належну увага лише рекламi, справедливо вважаючи iї царицею серед iнших складових; та даний пiдхiд є обмежений і ми можемо споглядати це на прикладi нашоi фiрми, котра зi всiєї СМК обрала лише рекламу і спостерiгає, що попит на товар поступово зменшується. Це все зайвий раз доводить, що
для справдi ефективної дiяльностi фiрми потрiбно використовувати складовi СМК у комплексi; для цього варто знати недолiки, переваги та специфiку використання кожного iз компонентiв СМК. Розглянемо iх детальнiше, орiентуючи на дiяльнiсть конкретноi фiрми «Лiон» та вiдповiдний товар (мобiльнi телефони).
Отже, першою розглянемо рекламу. Як зазначалось вище, дана фiрма
використовуе для iнформування споживачiв такi ЗМI, як: телебачення, радiо, журнали. В цiлому рекламнi ролики на телебаченнi продуманi досить непогано, але слiд подбати про те, щоб iх пускали в ефiр у вечiрнiй час (саме тодi, коли бiльшiсть людей приходить з роботи I прагне вiдпочити бiля телевiзора), а менше вiдсоткiв повинно припадати на денний час, коли переважно телевiзор дивляться лише домогосподинi.Звичайно, така специфiка у буднi днi; у вихiднi та святковi днi така реклама може бути в будь-який час. Ще один аспект, котрий слiд враховувати - реклама не повинна бути надоiдливою та дратувати людей, а, отже, зроблена вона повинна бути професiоналом iз врахуванням усiх тонкостей
рекламного бiзнесу. В iншому разi вона лише вiдштовхне людей і бажаного ефекту фiрма не досягне. Щодо реклами на радiо та в журналах, то слiд враховувати те, що в першому випадку людина лише чуе iнформацiю (і таким чином увагу на даний товар у бiльшостi випадках не зверне), а у другому – багато хто iгноруе красивi глянцевi картинки, читаючи лише iнформацiю; адже останнiм часом в журналах надто багато реклами, що на подобаеться багатьом споживачам. Використовуючи лише такi види реклами, фiрма не зможе звернути належноi уваги споживачiв на власний товар, а тому варто запровадити також зовнiшню рекламу, сувенiрну та в iнтернетi. Багато конкурентiв фiрми використовують такий вид реклами як зовнiшня. Це е досить вигiдно адже не потребуе надто високих коштiв, але здатна нагадати покупцям про певну фiрму та ii товар. Потрiбно знати, що яскравi кольори та гарний дизайн здатнi привернути увагу широкоi аудиторii, чого врештi-решт і добиваеться фiрма. Помiтивши, можливо, оригiнальну модель телефона на деяких щитах чи бiгбордах, людина зацiкавиться і вирiшить взнати про це бiльше.
Щодо сувенiрноi реклами, то фiрмi необхiдно також подбати про це. Фiрма «Лiон» може сама випускати рiзнi календарики, ручки, блокнотики, а може укласти контракт з деякою iншою фiрмою, котра спецiалiзуеться на iх випуску. Тут слiд зважити з однiеi сторони тi витрати, котрi затрачае фiрма на сувенiри, а з iншоi той факт, що всi люди люблять, коли їм роблять подарунки; так звойовуеться прихильнiст і разом з тим споживач постiйно бачить логотип нашоi фiрми, коли користуеться ручкою, календариком чи блокнотом з
фiрмовим логотипом.
Також нашiй фiрмi не завадило б розмiстити рекламу в iнтернетi. Безумовна ii перевага та, що, як ми знаемо, користувачi iнтернету – це переважно молодь (в тому числi студентство), а також дiловi люди. Даний контингент споживачiв і є найчастiше споживачем нашоi продукцii. Недолiком такоi реклами є те, що в iнтернетi дуже легко «загубитися» серед безчисленних рекламних сайтiв I повiдомлень. Тому, якщо фiрма все ж вирiшила розмiстити там свою рекламу, то слiд подбати про ii якiсть та яскравiсть; все повинне сприяти тому, що людина зверне свою увагу на продукцiю нашої фiрми (тобто мобiльнi телефони). Говорячи про iнтернет, також слiд зазначити про створення власного сайту і розповсюдження його адреси. Останне зробити доволi легко, зазначаючи вкiнцi деякого рекламного ролика на телебаченнiчи радiо, що детальнiша iнформацiя про фiрму та ii продукцiю знаходиться на вiдповiдному сайтi. З цiеi пори (тобто створення власного сайту), фiрма повинна регулярно вносити туди iнформацiю та новинки, котрi створюються нею.
Отож, пiдсумовуючи вiдомостi про рекламу, викладенi тут, зазначаю, що моiй фiрмi потрiбно розширити дiапазон дii, пов’язаний розмiщенням реклами в iнтернетi, на щитах I транспортi, а також запровадити нагородження людей сувенiрами за придбаний мобiльний телефон.
Уci цi заходи обiцяють пiдвищити на певний вiдсоток попит, але е недостатнiми для того, щоб фiрма справдi почала завойовувати бiльший сегмент та лiдируючi позицii на ринку мобiльних телефонiв. Сприятиме такому розвитку подiй використання iнших компонентiв СМК, наступним з яких е «паблiк рiлейшнз»
Як ми знаемо, «паблiк рiлейшнз» складаеться з таких двох складових як: паблiсiтi та спонсорство. Розглянемо цi типи, орiентуючись на дiяльнiсть фiрми «Лiон».
Вiдомо, що для того, щоб здобути прихильнiсть споживачiв, потрiбно докласти до цього чималих зусиль. Почати цей шлях можна з встановлення I пiдтримання зв’зкiв iз пресою. Даний етап е дуже важливим адже роль ЗМI щороку все бiльше зростае і це є одним iз джерел, звiдки люди черпають iнформацiю. Саме тому фiрмi потрiбно подбати про те, щоб про ii дiяльнiсь регулярно писали і цi статтi були позитивного характеру. Другим кроком можна вважати органiзацiю рiзноманiтних заходiв, що мають характер подii. Наша фiрма може органiзувати свято «День мiста». Такий захiд приверне увагу громадськостi і разом з тим сприятиме пiдвищення популярностi компанii в очах молодi, котра вiдвiдала дане свято. Як бачимо, керiвництво та спiвробiтники фiрми повиннi бути активними, щоб досягти бажаного. I ще однiєю формою проявити себе є постiйна участь у рiзних з’їздах, конференцiях громадських органiзацiях. Не слiд забувати також про таку форму паблiсiтi, як товарна пропаганда. Потрiбно весь час доводити до споживачiв iнформацiю про переваги мобiльного зв’язку. В даному випадку не буде орiентацii на нашу торгову марку, а лише спроба переконати у зручностi та надiйностi даного товару .
Можливо, визнаючи це, споживачi придбають саме продукцiю нашоi фiрми.
Важливим напрямом
у дiяльносi фiрми е спонсорство. Воно може стосуватися як спорту, культури, так I соцiальноi сфери. Найчастiше у наш час здiйснюеться спонсорство у сферi спорту. Нашiй фiрмi не можна вiдкидати цей вид, адже дуже багато як
молодi так I людей старшого вiку захоплюеться певними видами спорту; тому перiодична поява на рiзних матчах у ролi cпонсора пiдвищить загальний рейтинг фiрми. Особливо престижно надавати спонсорську допомогу в органiзацii чемпiонатiв не лише мiсцевих, але I загальнодержавних. Крiм спорту не слiд забувати I про Iншi сфери, наприклад, культура. Зараз дуже часто вiдбуваються не лише сольнi виступи виконавцiв, але і рiзнi фестивалi. Наприклад, «Таврiйськi iгри», котрi проходять в Каховцi ось уже 15 рокiв поспiль. Дуже гарним прикладом також може послужити «Евробачення», котре вiдбулося у нашiй краiнi нещодавно. Спонсорство у таких заходах пiдносить престиж фiрми, що вiдповiдним чином вiдображаеться на обсягах збуту продукцii, рiвнi попиту та I дiяльностi компанii загалом. Ще одним напрямом у спонсорствi є спонсорство в соцiальнiй сферi. I якщо минулi види передбачали певний розвиток у нашiй краiнi, то даний вид спонсорства перебувае лише на стадii формування.
Фiрмi «Лiон» потрiбно видiляти певнi кошти у дану сферу. Можливо, на перший погляд, вона і не є такою перспективною з погляду привернення уваги споживачiв, але насправдi люди здатнi оцiнити намагання фiрми покращити життя та допомогти.
Отож, розглянувши «паблiк рiлейшнз», роблю висновок, що для фiрми описанi вище заходи мають виняткове значення. Крiм того, зваживши усi переваги «паблiк рiлейшнз» фiрма «Лiон» створила вiддiл зв’язкiв з громадськiстю.
Для здiйснення наступного виду СМК потрiбнi певнi кошти та зусилля. Цей вид - «персональний продаж». Сама назва говорить за значення термiну I передбачае таким чином особистий контакт представника фiрми з потенцiйним споживчем (споживачами). Вся складнiсть полягае в тому, щоб забезпечити високий професiйний рiвень комiвояжера, адже вiд його здiбностей залежить успiх даного задуму. Наша фiрма рiдко використовуе цей вид СМК, що зумовлено нестачею коштiв, часу, а також особливiстю товару (мобiльних телефонiв).
Останнiй вид СМК е досить популярний у наш час, а тому фiрмi потрiбно звернути увагу на його реалiзацiю. В даному випадку мова йде про засоби стимулювання збуту. Спецiалiсти фiрми «Лiон» розробили спецiальну систему знижок на мобiльнi телефони, а також премii у виглядi сувенiрiв (ручки, блокноти та календарi з фiрмовими логотипами).Також, як уже зазначалось, у магазинах «Лiон» дiе система надання кредиту, також працюють спецiальнi магазини, котрi ремонтують усi можливi неполадки мобiльних телефонiв. Разом з тим фiрма «Лiон» уклала угоду з вiдомим виробником пива на украiнському ринку – «Рогань». Згiдно з угодою, проводилась акцiя «найди пiд кришечкою мобiльний телефон «Лiон»!
Отож, усi цi заходи спрямованi на збiльшення збуту пропонованоi подукцii. В даному випадку ми розглянули усi нововведення, котрi стосувалися фiрми «Лiон» і безпосередньо зупинилися на кожнiй складовiй комплексу маркетингу. Як бачимо, лише усi вони в сукупностi взмозi покращити дiяльнiсть нашоi фiрми, забезпечивши стабiльний високий прибуток. Разом з тим ми переконались, що, застосовуючи маркетинговi заходи, можна вирiшити ряд проблем, як от: прискорення товарного руху (укласти угоди з кращими посередниками, вийти на новий ринок, захопити новий сегмент, розширити асортимент, провести ефективну рекламу, здiйснити акцii); пошук I використання бiльш ефективних маркетингових комунiкацiй (покращити рекламу, залучивши
вiдповiдних спецiалiстiв; визначити найкращi часи показу рекламних роликiв на телебаченнi; чiтко встановити цiльову аудиторiю та орiентуватись на неi, провести цiкавi акцii, а також взяти участь у рiзноманiтних заходах I разом з тим надавати спонсорську допомогу); укладення контрактiв з новими постачальниками матерiальних ресурсiв на бiльш вигiдних умовах для фiрми (пошук цих постачальникiв, проведення переговорiв, визначення минулих клiентiв фiрми та рiвня iх задоволення, встановлення чiтких правил щодо термiнiв поставки, контролю з боку нашоi фiрми, а також форми розрахунку); пошук і використання бiльш ефективних каналiв збуту (визначення можливих посередникiв, проведення переговорiв з ними, визначення маркетинговоi системи (вертикальна чи горизонтальна), аналiз усiх плюсiв та мiнусiв рiзних форм органiзацii торгiвлi, встановлення найкращоi для даного товару тощо).
Таким чином, використовуючи усi складовi комплексно, можна буде помiтити також певнi зiни, що вiдбулися у самiй органiзацii: зниження складовоi матерiальних витрат, енергоемностi виробу тощо. Вони викликанi (цi змiни) передусiм тим, що служба маркетингу подбала про кращих постачальникiв, посередникiв, ефективнiшi
канали збуту.
Як бачимо, застосування та втiлення у життя комлексу маркетингу здатне покращити загальну ситуацiю на фiрмi як спогляду збiльшення споживачiв, так I внаслiдак покращення технiчних харктеристик пропонованого товару. 2.2. Визначення окремих показникiв маркетинговоi дiяльностi фiрми через 1-2 роки.
Внаслiдок проведеноi роботи зменшуються змiннi витрати на виробництво та реалiзацiю одиниц продукцii (V) і зростає обсяг збуту (N)
при такому рiвнi цiни.Постiйнi витрати за рахунок деяких заходiв можуть знижуватись, але в цiлому активiзацiя маркетингової дiяльностi (iнтенсивна реклама, створення «паблiсiтi» тощо) потребують додаткових постiйних витрат (F). В результатi пiд впливом нецiнових конкуренцiй крива попиту зсувається вправо (рис.4.). Враховуючи викладене, можна константувати, що при змiнi параметрiв попиту на ринку (в результатi маркетингу), витратної характеристики, спiввідношення сукупного попиту та сукупноi пропозицiї й оборотностi авансового капiталу, а також рiвня пiдприемницького ризику, будуть вiдбуватися змiни як в мiсцеположеннi кривих попиту залежно від цiни та собiвартостi продукцiї, так і змiни у величинi критичного попиту, реального критичного обсягу реалiзацiї, а отже і величина прибутку. В результаті активної маркетингової дiяльностi через рiк вiдбулася змiна показникiв на: -зміннi витрати зменшились на 14%: V’=37*0, 86=31, 82 грн -постійні витрати збільшились на 65%: F’=8915*1, 65=14709, 75 -обсяг збуту збiльшився на 95,2001%: N=0,9520001*363=345,57604 (шт) З врахуванням цих змiн визначаем нове рiвняння регресiї: Знаходим новi значення обсягу збуту: =603,17831 шт шт шт шт шт =852,30331 шт =902,12831 шт шт =1001,77831 шт шт шт Обчислюємо цiнову еластичнicть попиту: =
Далi обчислюємо (грн) 419 (шт) (грн) собiвартiсть в даному випадку становить, в грн : тепер знаходимо новi значення теоретичного
і реального рiвня критичного збуту: 350,1 (шт) шт 357>350,1 Графiчно новi рiвнi зображено на рис. 2.3. Факторний аналiз змiни прибутку
У результатi проведення iнтенсивного маркетингу прибуток фiрми через рiк збiльшився на величину П, в тому числi: 2.3.1. Факторне вiдхилення прибутку за рахунок змiни обсягу реалiзацiї:
2.3.2. Факторне вiдхилення прибутку за рахунок змiни цiни: 2.3.3. Факторне вiдхилення прибутку за рахунок зниження змiнних витрат: 2.3.4. Факторне вiдхилення прибутку за рахунок змiни постiйних витрат: ПЕРЕВIРКА 2207,8224-1085,21+2170,42-5794,75= - 2501,7176
Отриманi результати заносяться у таблицю (табл 2) Таблиця 2
Зведена порiвняльна таблиця Показники Базовi значення Проектнi значення Вiдхилення 1. Оптимальна цiна, Ц 76,4254 73,8354 2,59 2. Обсяг збуту, 363 419 56 3. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї по оптимальнiй цiнi, Др 27742,4202 30973,0326 3194,6124 4. Постiйнi витрати за рiк, F 8915 14709,75 5794,75 5. Змiннi витрати за рiк, V 13431
13332,58 98,42 6. Змiннi витрати на одиницю продукцiї, V 37 31,82 5,18 7. Вартiсть одиницi продукцiї, S 61,559229 66,93 5,370771 8. Теоретичний критичний обсяг збуту, 226,123 350,1 123,977 9. Реальний критичний обсяг збуту, 232,522 357 124,478 10. Максимальний прибуток, П 5396,4202 2894,7026 2501,7176 11. Факторнi вiдхилення прибутку: За рахунок N За рахунок Ц За рахунок V За рахунок F 2207,8224 -1085,21 2170,42 -5794,75 Висновок
В
даному курсовому проектi було розглянуто моделювання та розрахунок цiни в умовах ринку, було розроблено комплекс маркетингових заходiв, котрi спрямованi на максимiзацiю прибутку фiрми, аналiз впливу ринкових факторiв на рiвень цiни, обсяг збуту і прибуток фiрми.
В першiй частинi роботи мною були проведенi усi необхiднi розрахунки, з огляду на якi ми зможемо пiзнiше судити про покращення ситуацii фiрми «Лiон». Спочатку я визначила, що попит на мою продукцiю є еластичним; слiдуючий крок – визначення оптимального рiвня цiни та оптимального обсягу збуту. Пiсля цього визначила максимальний прибуток за таких даних та собiвартiсть. Врештi-решт обчислила значення теоретичного і реального рiвня критичного збуту. I ось, за умовами проекту, пройшов рiк. За цей рiк фiрма значно покращила свою дiяльнiсть, запровадивши заходи маркетингу, котрi торкнулися усiх сфер ii функцiонування. Це насамперед змiни у товарнiй полiтицi (випуск нових моделей мобiльних телефонiв, покращення упаковки, надання кредиту ,органiзацiя пiсляпродажного обслуговування, покращення технiчних характеристик товару тощо), у цiновiй полiтицi (обрання стратегii «цiновi лiнii» I встановлення цiни на доповнювальнi товари, котрi фIрма почала виробляти, застосування компанiею поправок на умови платежiв, знижок, зарахування), збутова полiтика (вибiр оптимальноi кiлькостi посередникiв, укладення контракту з новими посередниками), комунiкацiйна полiтика (розмiщення реклами у багатьох ЗМI, застосування «паблiк рiлейшнз», методiв стимулювання збуту). Пiсля проведення усiх цих заходiв мною знову було проведено усi необхiднi розрахунки. I ось отриманi результати:
оптимальна цiна знизилась, обсяг збуту при цьому зрiс, як I дохiд вiд реалiзацii продукцii по оптимальнiй цiнi. Разом з тим вартiсть одиницi продукцii знизилась,як I теоретичний критичний обсяг збуту та реальний критичний обсяг збуту. I, що є найголовнiше за даних умов – прибуток фiрми значно зрiс! Таким чином ми на реальному прикладi фiрми «Лiон» побачили, як може змiнитися ситуацiя в компанii та iї дiяльностi внаслiдок застосування маркетингових заходiв. Потрiбно пам’ятати, що увагу слiд звернути на кожну складову комплексу маркетингу, адже лише одночасне iх застосування може принести бажаний результат фiрмi. Список використаноi лiтератури Мороз Л.А., Чухрай Н.I. Маркетинг.- Львiв: «Iнтелект-захiд», 2002. – 241с Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. – К.:КНЕУ,1998. – 268с Голубков Е.П.Маркетинг: стратегии, планы, структуры.-М.:Дело,1995.- 193с. Ромат Е. Реклама. – К.: ИСИО Украины,1996.- 224с.Коментарі

Залишити коментар »

 

Ви не можете залишити коментар.

Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.