ОПТИМІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
О
Факультет:
Маркетинг
Кафедра:
Кафедра маркетингу та логістики

Інформація про роботу

Рік:
2007
Тип роботи:
Курсовий проект
Предмет:
Менеджмент
Група:
ЕК

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України Національний університет “Львівська політехніка”Інститут економіки і менеджменту
Кафедра маркетингу та логістики
КУРСОВИЙ ПРОЕКТз курсу “Маркетинг”
на тему: «ОПТИМІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ»
Зміст
Вступ...............................3 Розділ 1. Моделювання оптимальної ціни. 1.1. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом.....................7 1.2. Визначення цінової еластичності попиту..............................10 1.3. Визначення оптимальної ціни, при якій фірма отримує максимальний прибуток..10 1.4. Визначення теоретичного рівня критичного збуту................11 1.5. Визначення реального рівня критичного збуту і зони доцільності підприємства......12 Розділ 2. Аналіз впливу нецінових методів конкуренції на обсяг збуту і прибуток фірми. 2.1. Обґрунтування маркетингових заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування фірми ......13 2.2. Визначення основних показників маркетингової
діяльності фірми через 1-2 роки.............17 2.3. Факторний аналіз прибутку..........20 Висновки......................................22
Вступ
Досвід роботи підприємств і організацій в умовах переходу до ринкової економіки переконує, що потреби практики підприємницької діяльності випереджають наявні теоретичні, методичні, та експериментальні розробки з питань організації виробничо-господарської системи. В цих умовах стає очевидною необхідність науково обґрунтованих шляхів розвитку підприємств в перехідний період до ринку.
Для вирішення цієї проблеми вимагаються нові знання, інтуїція, точний розрахунок і творчий підхід, оскільки підприємництво - це не тільки особливий вид діяльності, але і певний стиль поведінки. Успішне використання концепції маркетингу українськими підприємцями передбачає вивчення досвіду маркетингової діяльності в розвинутих країнах світу і адаптацію теорії та практики маркетингу до умов вітчизняного ринку. Основна мета нашої роботи полягає у набутті прийняття рішень по всіх чотирьох складових комплексу маркетингу: товару, ціні, організації збуту продукції та методах її просування. У курсовому проекті наведено інформацію про діяльність фірми “Ridco”, яка займається виготовленням
модельного взуття. Обґрунтування вибору потреби: Фірма “Ridco” пропонує
модельне взуття для задоволення потреб споживачів у якісному і стильному взутті за порівняно невисокими цінами. Дану потребу було обрано з таких причин: 1. Вона стосується широкого кола споживачів незалежно від віку, статі, що значно знижує ризик збиткової діяльності підприємства; 2. Якісне і гарне взуття користується популярністю у людей, що свідчить про перспективність даного бізнесу; 3. На українському ринку немає достатньої кількості вітчизняних виробників, що могли б задовольнити цю потребу споживачів. Місія підприємства: Місія фірми полягає в забезпеченні споживачів якісним, модним взуттям. Цілі підприємства:
Стратегічними цілями організації є: вихід на всеукраїнський ринок; заключення довгострокових контрактів з фірмами посередниками з метою збільшення обсягу збуту і одержання прибутку;
Тактичні цілі полягають у: максимізації прибутку; зниження собівартості продукції; створення відомого ім'я фірми. Торгове ім'я фірми: Назва фірми
“Ridco” була вибрана, тому що така назва свідчить про високий статус у суспільстві, великі можливості. Тому це слово викликає у людей асоціацію чогось такого, що їм дуже потрібно (вони хочуть бути хоча б чимось схожими). Крім того така своєрідна назва запам’ятовується людям і це служить для фірми як своєрідна реклама.
Отже, головними цілями товарної політики даної фірми є формування широкого асортименту товарів, що забезпечить задоволення потреб більшої кількості споживачів, збільшення обсягів збуту. Крім того планується регулярне розроблення нових моделей взуття і зняття з виробництва застарілих. Фірма встановлює ціни на товари, застосовуючи модель ціноутворення, яка базується на попиті, використовуючи при цьому метод максимізації поточного прибутку. Тобто кілька разів змінюється ціна на конкретний товар фірми і визначається обсяг продукції, який відповідає даному значенню ціни. Оптимальній ціні відповідає оптимальний обсяг збуту продукції, при якому прибуток фірми буде максимальним.
Методи збуту товару є третім елементом комплексу маркетингу. Збут - це фірми (сукупність) чи окремі особи які працюють посередниками. Питання розподілу своєї продукції виробники мають опрацювати дуже ретельно. Збутову діяльність підприємства розглядають, як звичайно, у двох аспектах: перший передбачає пошук відповідей на запитання: “Як ефективно побудувати систему розподілу, сформувати канали збуту? Скільки і яких представників залучити до цієї діяльності?”,
другий аспект стосується організації фізичного переміщення товарів,
їх транспортування і складування. Необхідно вирішити, які канали розподілу використовуватиме фірма у своїй діяльності. В практиці зустрічаються канали нульового рівня, однорівневий, дворівневий і трирівневий канали розподілу.
Фірма “ Ridco ” використовує канал нульового рівня(прямий маркетинг) за допомогою відкриття мережі фірмових магазинів та дворівневий, тобто через роздрібного посередника. Найбільш доцільним буде розповсюдження наших товарів через існуючі магазини.
В умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу.
Дедалі більшої уваги набирає інша складова маркетингу - методи просування товару, під якими розуміють сукупність маркетингових рішень, пов’язаних із комунікаціями.
Отже, останнім етапом є формування системи маркетингових комунікацій, які фірма буде використовувати для просування свого товару на ринку. Система маркетингових комунікацій фірми спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про її товар, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу фірми. Ця діяльність, що потребує творчого підходу і нетрадиційних рішень, завершує формування комплексу маркетингу фірми. Покупцями взуття є люди різного віку і різної статі , тому рекламу потрібно розміщувати так щоб вона охоплювала широке коло споживачів. На першому місці буде реклама у спеціалізованих журналах. Реклама у спеціалізованих журналах - доволі дешева, характеризується гнучкістю, забезпечується масовість аудиторії, оперативність. Крім того рекламу можна помістити у журналах для чоловіків та жіночих журналах, таких як: "Натали", "Лиза", “Cosmopolitan”, “Б – 52” тощо. Основними недоліками цієї реклами є розміщення поряд із рекламою конкурентів. Також реклама буде розміщена в Інтернеті, на міському транспорті (електротранспорті, маршрутні таксі) і на рекламних щитах. На данному етапі розвитку нашої фірми реклама на телебаченні не передбачається, але планується застосування її в майбутньому (оскільки вона потребує порівняно великих затрат коштів). Використання заходів «паблік рілейшнз» даною фірмою не можна назвати активним. Застосування їх є важливим для іміджу, тому на це слід звернути увагу.
Розділ 1. Моделювання оптимальної ціни.
Цінова стратегія фірми може базуватися на трьох методичних підходах: на витратах, попиті чи конкуренції. В курсовому проекті використовується методика ціноутворення, що орієнтована на попит, з врахуванням впливу інших методичних підходів, оскільки вони взаємопов’язані. Обраний метод базується на класичній економічній моделі, яка розглядає ціноутворення як механізм, що відповідає за ефективне розміщення і використання ресурсів. Центральним в економічній моделі є закон попиту, який стверджує, що ціна товару оберненопропорційно впливає на величину попиту. Використання обраної методики передбачає, що попит може бути визначений із значною точністю.
1.1. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом.
Для оцінки взаємозв’язку між ціною і попитом на свій новий товар (рівнем його збуту) фірма протягом декількох місяців проводила пробний маркетинг цього товару при різних значеннях ціни. Таблиця 1 Проміжні дані для розрахунку Заміри Ц і n і Ц і * n і Ц і2 n і2 Nі Nі – ncep (Nі - ncep)2 1 290 1156 -866 84100 1336336 1170 96 9304,7245 2 295 1141 -846 87025 1301881 1152 79 6227,6561 3 300 1126 -826 90000 1267876 1135 61 3766,2769 4 305 1111 -806 93025 1234321 1117 44 1920,5868 5 310 1096 -786 96100 1201216 1100 26 690,58584 6 315 1081 -766 99225 1168561 1082 9 76,274022 7 320 1066 -746 102400 1136356 1065 -9 77,651344 8 325 1051 -726 105625 1104601 1047 -26 694,71781 9 330 1036 -706 108900 1073296 1030 -44 1927,4734 10 335 1021 -686 112225 1042441 1012 -61 3775,9182 11 340 1006 -666 115600 1012036 995 -79 6240,052 12 345 991 -646 119025 982081 977 -97 9319,8751 3810 12882 -9072 1213250 13861002 12882 44021,792 30626 = 12b0 + b1*6270 16523620 = b0 *6270 + 3749900b1
6270b0
+ 3573900b1 = 17456820
6270b0 + 3749900b1 = 16523620
-176000b1 = 933200 b1 =
- 3,5091 b0 = 17456820 – 3573900*(-3,5091)/6270
= 5806,4771
Рівняння регресії: N = 2187,6 – 3,5091* Ц
Рис.1. Залежність попиту від ціни
Далі визначаємо щільність зв’язку між цими величинами, для чого обчислюємо коефіцієнт детермінації: R2 = σN2 / σn2 Факторна дисперсія: σN2 = 44021,792 / 12 = 3668,4827 Загальна дисперсія: σn2 = 13861002 / 12 – (12882 / 12)2 = 2681,25
R2 = 3668,4827 / 2681,25 = 1,3681987
1.2. Визначення цінової еластичності попиту.
Цінова еластичність попиту визначає чутливість споживачів до змін у цінах з точки обсягу товарів, що вони придбають. Епц = ((1170-977)/(1170+977)) / ((290-345)/(290+345)) = -1,0378947 Отже, можна зробити висновок, що попит на продукцію підприємства є еластичним, Епц>1, тобто незначні зміни ціни товару приводять до суттєвіших змін обсягів його збуту. За цих умов керівництво фірми прийняло рішення про використання методів цінової конкуренції, оскільки зниження ціни приведе до збільшення обсягу продажу товару і загального доходу фірми. Програмний продукт фірми "КАР" є поки що маловідомим на відміну від зарубіжних конкурентів на українському ринку, тому основними рішеннями щодо цінової стратегії є такі: При встановленні ціни на продукцію фірма повинна орієнтуватись на конкурентну продукцію, але водночас дотримуватись позиції "ціна-якість", а саме
"висока якість - середня ціна" - для створення цінової переваги, щоб завоювати більшу частку ринку; Застосування стратегії цінової дискримінації: фірма продає за нижчою ціною взуття з метою забезпечення через них собі реклами. Також оскільки попит на продукт є досить еластичним, фірма повинна встановити ціну орієнтуючись на власні витрати, ціни конкурентів та результати експериментального дослідження, намагаючись максимізувати власні прибутки.
1.3. Визначення оптимальної ціни, при якій фірма отримає максимальний прибуток.
F = 418169 V = 334 dП/dЦ = (Ц*N – (F+V*N))' = (N(Ц-V)-F)'= ((b0+b1*Ц)(Ц-V)-F)' =
((b0-b1V)Ц+b1Ц2-b0V-F)' Ц опт = (b0-b1*V)/(-2b1)
Ц опт = (5806,4771+5,3022727*334)/-2*(-5,3022727) = 714,5 у.о.
N опт = 5806,4771-5,3022727*714,5 = 2018 шт. П = [Ц*N-(F+V*N)] = 714,5*2018-(418169+334*2018) = 349680 у.о. Знаходимо собівартість одиниці продукції при такому обсязі збуту:
S = 334 + 418169/2018 = 541,2 у.о./шт.
1.4. Визначення теоретичного рівня критичного збуту.
Обсяг збуту продукції фірми є динамічним показником і внаслідок впливу різних факторів може падати. Тому слід провести аналіз беззбитковості і знайти точку критичного збуту, при якому ціна дорівнює собівартості і фірма за рахунок доходів від реалізації може покрити лише свої витрати. Точка критичного збуту ділить обсяг реалізації (у теоретичному розумінні) на два інтервали: Інтервал, в якому фірма зазнає збитків, оскільки ЦS.
Графічна інтерпретація наводиться на рис. 2.
Рис.2. Теоретичний рівень критичного збуту
Значення критичного збуту визначається за формулою: Nкр = F/(Ц-V)
N кр = 418169/(714,5-334) = 418169/380,5 = 1099 шт.
1.5. Визначення реального рівня критичного збуту і зони доцільності підприємництва.
Nкрр = F/(Ц/(1+k*r/100*l)-V) Nкрр = 418169/373,8112 = 1119 шт.
Рис.3. Реальний рівень критичного збуту
Розділ 2. Аналіз впливу нецінових методів конкуренції на обсяг збуту і прибуток фірми.
2.1. Обґрунтування маркетингових заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування фірми.
Через рік після випуску товару на ринок, маркетологи нашої фірми доклали багато зусиль з метою вдосконалення комплексу маркетингу. По-перше, було проведено ряд заходів щодо вдосконалення виробництва товару, які спрямовані на: підвищення продуктивності фірми, зменшення собівартості одиниці продукції, зниження рівня матеріальних витрат на виробництво товарів, підвищення ефективності розміщення і використання ресурсів, необхідних для виробництва.
Відбувається постійна модернізація товару з метою підвищення якості і конкурентоспроможності взуття нашої фірми. Це дуже важливо, оскільки на ринку функціонують фірми, які є досить серйозними конкурентами, незважаючи на те, що кількість їх невелика. Також здійснюються нові послуги, пов’язані із виготовленням продукції на замовлення. Це дає змогу якнайповнішого задоволення покупців наших товарів, оскільки таке взуття буде унікальним. По-друге, необхідне встановлення нової оптимальної ціни на товар для забезпечення максимізації поточного прибутку. Ціна підвищиться у зв’язку із підвищенням
якості товару. Високі ціни асоціюються у споживачів із високою якістю, що зумовлена використанням якісних, а також коштовних матеріалів, ретельним і уважним виготовленням і суворим контролем за випуском даного товару, що відповідає реальності. З метою пристосування нової
ціни, фірма застосовує знижки постійним покупцям та покупцям, які придбають більше двох пар взуття. Це забезпечує стабільність
і прискорення обороту капіталу фірми та капіталу фірми-посередника, крім того знижуються витрати на зберігання та складування товарів. Поряд із цим, активно використовуються сезонні знижки. По-третє, здійснюється активний пошук і використання нових, більш ефективних, каналів збуту, нових ринків збуту. Здійснюється розширення мережі фірмових магазинів спочатку в області, а пізніше планується відкриття їх у найбільших містах України.
За рахунок залучення до співпраці нових посередників і пошуку та використання нових ринків збуту збільшується обсяг збуту товарів фірми “Ridco”, що позитивно впливає на функціонування її, оскільки дає можливість підвищити дохід від реалізації продукції, а, отже, і прибуток підприємства. В результаті спостережень за діяльністю посередників, було виявлено необхідність підвищення контролю за рівнем обслуговування споживачів, тому що це здійснює вплив на репутацію фірми. Всі заходи, спрямовані на вдосконалення збутової політики забезпечують виготовлення необхідної кількості товарів відповідної якості буде доставлений до споживача в потрібне місце з мінімальними витратами на це фірми.
У попередньому році, коли фірма починала здійснювати свою діяльність, комунікаційна політика була дуже слабо розвинута, були недостатки у рекламі, дуже слабо розвинені заходи «паблік рілейшнз». Застосовувалася лише реклама у журналах, на рекламних щитах, на міському транспорті. Тому найбільшу увагу маркетологи приділили саме цьому елементу комплексу маркетингу. Отже, для забезпечення кращої комунікаційної політики були проведено багато заходів. У зв’язку із неефективною рекламою було вирішено розмістити рекламу на телебаченні, за допомогою якої потенційні покупці зможуть оцінити, наскільки привабливий зовнішній вигляд має взуття нашої фірми. Реклама повинна бути гарною, щоб запам’яталася глядачам і щоб вони забажали відвідати наш магазин. Наші маркетологи звернулися в одне із найвідоміших рекламних агентств, з допомогою якого ми помістили рекламу на телебаченні і це дало результати, оскільки кількість відвідувачів магазинів значно зросла. Для вдосконалення реклами у журналах, ми покращили вигляд оголошень. Крім того, були розміщені оголошення у ще кілька видань, які є досить популярними : «С тобой», «Pink», «Шик» тощо. Як вже було зазначено, система маркетингових комунікацій фірми спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про її товар, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу фірми.
Доцільним і важливим тут є «паблік рілейшнз». Як нам уже відомо, «паблік рілейшнз» включає спонсорство
і
«паблісіті».
На даний момент фірма використовує
у своїй діяльності такі заходи «паблісіті»: підтримання зв’язків із пресою, що проявляється у написанні статей про фірму та взуття, яке вона випускає (із зазначенням адрес магазинів, де можна придбати дану продукцію), інтерв’ю з директором фірми; організація заходів, пов’язаних із ювілеєм фірми(1 рік на ринку), а також із іншими знаменними датами; розвиток зв’язків із спонсорами,
для отримання від них фінансової підтримки. Щодо спонсорства, то фірма поки-що ним не займається, оскільки нещодавно вийшла на ринок і ще не має достатньо фінансових ресурсів для здійснення такої діяльності.
Отже, ми бачимо, що, внасідок
зміни комплексу маркетингу, у діяльності фірми відбулися деякі зміни. Збільшилися постійні витрати за рахунок здійснення дуже активної комунікаційної політики. Проте
вдалося зменшити змінні витрати на одиницю продукції за рахунок нових постачальників виробничих ресурсів і нових посередників.
В результаті вжитих заходів нашій фірмі вдалося збільшити максимальний прибуток і водночас зменшити собівартість продукції.
Отже, ми бачимо, що нашим маркетологам вдалося за рахунок вдосконалення комплексу маркетингу підвищити ефективність функціонування нашої фірми і значно збільшити кількість покупців наших товарів.
2.2. Визначення окремих показників маркетингової діяльності фірми через 1-2 роки.
Рис.4. Зсув кривої попиту
2.2.1. Визначення нового рівняння регресії:
N = (b0 + (N) + b1*Ц
(N = 2018,0033*0,15 = 302,7
N = (5806,4771 + 302,7) – 5,3022727*Ц
Нове рівняння регресії:
N = 6109, 1771 – 5,3022727*Ц
2.2.2. Визначення цінової еластичності попиту: Е'=[(2026,427–4147,336)/(2026,427+4147,336)]/[(770-370)/(770+370)]= - 0,98 Отже, попит став нееластичним.
2.2.3. Визначення максимального прибутку фірми у новій ситуації: Ц опт = (b0' – b1*V')/(-2b1) Ц опт = 7632,2019/10,6045 = 719,7135 = 719,71 у.о. N опт = 6109,1771 – 5,3022727*719,71 = 6109,1771 – 3816,0986 = 2293 шт. П' = [719,71*2293 – (418169*1,15+334*0,86*2293)] = 510759,4 у.о.
(П = 510759,4 – 349680 = 161079,4 у.о. Ц опт при цьому збільшиться на 0,74 %, а Попт збільшиться на
46 %.
2.2.4. Нове значення собівартості: S=V'+F'/N' S = 334*0,86 + (418169*1,15)/(2018*1,15)=
=287,24+480894,35/2320,7=494,46 у.о./шт.
2.2.5. Нове значення теоретичного рівня критичного збуту: N'кр = F'/(Ц-V)= 480894,35/432,47=1112 шт.
Рис.5. Теоретичний рівень критичного збуту
N ркр= 480894,35/426,5456 = 1128 шт.
Рис.6. Реальний рівень критичного збуту
2.3. Факторний аналіз зміни прибутку У результаті проведення інтенсивного маркетингу прибуток фірми через рік збільшиться на величину 161079,4, втому числі:
2.3.1. Факторне відхилення прибутку за рахунок зміни обсягу реалізації: (П(N) = (2293-2018)*(714,5-334)=275*380,5=104637,5 у.о.
2.3.2. Факторне відхилення прибутку за рахунок зміни ціни: (П(Ц)= 2293*(719,71-714,5)= 11946,53 у.о.
2.3.3. Факторне відхилення прибутку за рахунок зниження змінних витрат: (П(V) = 2293*(334-287,24)=107220,68 у.о.
2.3.4. Факторне відхилення прибутку за рахунок зміни постійних витрат: (П(F) = 418169-480894,35= -62725,35 у.о.
Перевірка: (П= 104637,5+11946,53+107220,68-62725,35=161079,36
у.о.
Таблиця 2 Зведена порівняльна таблиця з/п Показники Базові значення Проектні значення Відхилення 1 Оптимальна ціна, Цопт 714,5 719,71 5,21 2 Обсяг збуту, Nопт 2018 2293 275 3 Дохід від реалізації продукції по оптимальній ціні, Др 1441861 1650295 208434 4 Постійні витрати за рік, F 418169 480894,35 62725,35 5 Змінні витрати за рік,VNопт 674012 658641,32 -15370,68 6 Змінні витрати на одиницю продукції,V 334 287,24 -46,76 7 Собівартість одиниці продукції, S 541,2 494,46 -46,74 8 Теоретичний критичний обсяг збуту, Nкр 1099 1112 13 9 Реальний критичний обсяг збуту,N крр 1119 1128 9 10 Максимальний прибуток, П 349680 510759,4 161079,4 11 Факторні відхилення прибутку:
за рахунок N 104637,5 за рахунок Ц 11946,53 за рахунок V 107220,68 за рахунок F -62725,35
Висновки:
У цьому курсовому проекті я проаналізувала вплив різних факторів на ефективність діяльності підприємства, тобто його прибутків і зробила висновки, що найефективнішими є маркетингові заходи. В умовах встановлення ринкової економіки важливим чинником успішного функціонування вітчизняного підприємства є його переорієнтація на засади маркетингу. Власне впровадження концепції маркетингу у практику дає можливість формувати раціональні виробничі програми, оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції.
Товар є першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу, що його фірма розробляє для своїх споживачів. Стосовно товару приймають велику кількість різних рішень, які становлять сутність маркетингової товарної політики підприємства. Розробляючи новий продукт, необхідно прийняти рішення щодо його товарної марки, яка ідентифікує цей товар і відрізняє його від товарів конкурентів та зовнішньої і внутрішньої упаковки товару. Внаслідок проведення ефективної товарної політики маркетологами нашої фірми вдалося зменшити собівартість товару від 541,2 до 494,46 у.о. за одиницю, було вдосконалено упаковку. Цінова політика фірми охоплює багато різних аспектів, серед яких важливе місце проблеми ціноутворення на нові товари. В даній ситуації доцільно використовувати модель ціноутворення, що базується на попиті, а саме – метод максимізації поточного прибутку. Проте упродовж ринкового життя товару потрібне постійне коригування ціни, її пристосування до змін ринкового
середовища.
Внаслідок коригування ціни товару, її було збільшено на 5,21 у.о. у зв’язку із збільшенням попиту на товари нашої фірми. Визначивши оптимальну ціну товару, ми також визначили оптимальний обсяг збуту продукції, що відповідає максимальному прибутку фірми.
З наведених вище розрахунків ми бачимо, що вдалося збільшити
обсяг збуту на 275 одиниць, а отже, і дохід від реалізації( з
1441861 у.о. до 1650295у.о.) та максимальний прибуток, який підвищений на 161079,4 у.о.
Наступним етапом після визначення ціни на товар, було визначення точки беззбитковості.
Звичайно кожен виробник має сформувати ефективний канал розподілу своєї продукції. Для нашої фірми ми вибрали однорівневий та дворівневий канали розподілу продукції, залучаючи магазини роздрібної торгівлі та використовуючи мережу фірмових магазинів. Одним із етапів роботи було формування системи маркетингових комунікацій, за допомогою якої буде здійснюватись просування нашого товару на ринку. Звичайно кожне підприємство мусить формувати свій ефективний комплекс маркетингових комунікацій, враховуючи велику кількість факторів, зокрема характер продукту і тип ринку, стадію життєвого циклу товару, обрану стратегію його просування. Тому фірма "QUEEN" використовуватиме такі методи реклами, як зовнішня реклама і реклама у спеціалізованих журналах, оскільки вважає, що саме ці методи будуть найефективніші для забезпечення просування її товару.
У другому розділі я визначила, як змінилися оптимальна ціна і обсяг збуту продукції, а також, наскільки змінилася величина максимального прибутку фірми. Звідси ми бачимо, що , за допомогою здійснення маркетингових заходів фірмі вдалося зменшити собівартість одиниці продукції, а також змінні витрати на одиницю продукції і за рік. Водночас спостерігаємо підвищення обсягів збуту, збільшення доходу від реалізації і, як наслідок, підвищення прибутку фірми на 161079,4 у.о.
Отже, фірма “QUEEN” успішно функціонує на ринку і випускає конкурентоспроможні товари, що забезпечує отримання високих прибутків.
Виконуючи курсовий проект я здійснювала моделювання і розрахунок ціни в умовах ринку, розробила комплекс маркетингових заходів, спрямованих на максимізацію прибутку фірми, аналіз впливу ринкових факторів на рівень ціни товару, обсяг збуту і прибуток фірми і зробила висновок, що розробка ефективного комплексу маркетингу, а також вдосконалення його в процесі діяльності є важливою передумовою успішного функціонування фірми на ринку.
Список використаної літератури: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Маркетинг» для студентів заочної форми навчання базового напряму «Менеджмент»/ Укл.: Л.А. Мороз, Є.В. Крикавський, Л.А. Сорока,
І.П. Таранський. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 12с. Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Навч. посібник. Збірник вправ /Під наук.ред. Мороз Л. А./ - Львів: ДУ "Львівська політехніка", 1999 - 244с. Навчальний посібник. - К. Вища школа, 1994.- 327с. Зав'ялов П.С. «Маркетинг: формула успеха», 1993 г.-416с. Вачевський М.В., Долішній М.І., Скотний В.Г. Маркетинг для менеджера.- Стрий:Просвіта,1993.- 139с.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Останні оголошення

Новини