Види управлінських рішень та їх характеристика

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра:
Кафедра обліку та аналізу

Інформація про роботу

Рік:
2014
Тип роботи:
Контрольна робота
Предмет:
Облік і аудит

Частина тексту файла

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра обліку та аналізу
КОНТРОЛЬНА
РОБОТА
з дисципліни: «Вступ до фаху «Облік і аудит»
на тему: «Види управлінських рішень та їх
характеристика»
Варіант 42
Львів 2014 ЗМІСТ Вступ.3 Види управлінських рішень та їх характеристика ..4 Тестові питання першого рівня складності..9 Тестові питання другого рівня складності .10 Висновки11 Список використаних джерел..12
ВСТУП Жодна людина не може не пізнати на практиці процес прийняття рішень. Кожен із нас протягом дня приймає їх десятки, а протягом життя - і тисячі. Деякі з них прості, інші більш складні і вимагають ретельного обдумування. Для менеджера прийняття рішення - це постійна, досить відповідальна робота. Необхідність прийняття рішення пронизує все, що робить керівник будь-якого рівня, формулюючи мету і добиваючись її досягнення. Навіть одним із показників діяльності менеджера є його здатність приймати правильні рішення.
ВИДИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Управлінські рішення — це сукупний результат творчого процесу
(суб 'єкта) та дій колективу (об'єкта управління) для вирішення конкретної ситуації, що виникла у зв’язку з функціонуванням системи. Управлінські рішення є соціальним актом, що організовує і спрямовує в певне русло діяльність трудового колективу та виконує роль засобу, який сприяє досягненню мети, поставленої перед підприємством. Процес розробки і прийняття рішень, як правило, охоплює ряд стадій: - розробку і постановку мети; - вибір і обґрунтування критеріїв ефективності та можливих наслідків рішень, які приймаються; - розгляд варіантів рішень, які приймаються; - вибір і кінцеве формулювання рішення; - прийняття рішення; - доведення рішень до виконавців; - контроль за виконанням рішень. Тому під управлінським рішенням розуміють вибір альтернативи, акт, який спрямований на вирішення проблемної ситуації. В кінцевому підсумку управлінські рішення є результатом управлінської діяльності. В більш широкому розумінні управлінські рішення розглядають як основний вид управлінської праці, сукупність взаємопов'язаних, цілеспрямованих і логічно послідовних управлінських дій, що забезпечують реальність управлінських завдань. Управлінські рішення класифікують за такими ознаками: 1) За роллю в досягненні цілі організації: стратегічні і тактичні. 2) За часовим горизонтом: прогнозні, планові, оперативні. 3) За результатами: вірогідні, детерміновані. 4) За ступенем жорсткості: директивні, рекомендувальні, орієнтуючі. 5) За періодом дії: довгострокові, середньострокові, короткострокові. 6) За функціональним змістом: організуючі, координуючі, активізуючі, регулюючі, контролюючі. 7)За широтою охоплення: вибіркові, систематичні, суцільні. 8) За об'єктами: виробничі, фінансові, кадрові тощо. 9) За способом прийняття: одноосібні, сумісні, консультативні, парламентські. 10) За ступенем універсальності: загальні, спеціальні. 11) За визначеністю: запрограмовані, незапрограмовані. 12) За наслідками: ризикові, безризикові. 13) За характером: творчі, стандартні. Мескон М., Альберт М. і Хедоурі Ф. виділяють організаційні, інтуїтивні й раціональні рішення. Організаційні рішення - це вибір, який повинен зробити керівник, щоб виконати обов'язки, зумовлені посадою. Мета організаційного рішення — забезпечення руху до поставлених перед організацією завдань. Організаційні рішення ділять на дві групи: - запрограмовані; - незапрограмовані. Запрограмовані рішення - це такі рішення, що однозначно диктуються обставинами, постійно повторюються. Вони пропонують набір стандартних дій: вимагають від керівника інструктажу, сигналу про початок дій, контролю, стимулювання. Незапрограмовані рішення пов'язані з унікальними ситуаціями, пропонують нестандартні дії та вимагають від керівника дослідження проблем, розробки альтернатив, вибір варіантів, навчання підлеглих. Інтуїтивні рішення ґрунтуються на припущенні, що вони засновані на "шостому почутті" і на тому, що вибір правильний. Вони приймаються за умов, що є досвід роботи і відсутність часу. Недоліком цих рішень є відсутність гарантії успіху. Адаптаційні рішення базуються на аналогії з минулими успішними діями. Вони приймаються за умов, що є добрі загальні знання, досвід, здоровий глузд. Недоліками такого рішення є те, що здоровий глузд зустрічається рідко, необхідний досвід може бути відсутній, обставини можуть не відповідати тим, які уже були. Раціональні (аналітичні) рішення ґрунтуються на усесторонньому науковому аналізі, наявності можливостей дослідження проблеми. Недоліком таких рішень можуть бути великі затрати часу та засобів. Відносно альтернативності рішень потрібно відмітити, що вони можуть бути безальтернативні, бінарні, багатоваріантні та інноваційні. Безальтернативні рішення це такі, які мають лише один варіант дій. Бінарні передбачають два протилежних варіанти дій. Багатоваріантні мають декілька різних варіантів дій, із яких необхідно вибрати оптимальний. Інноваційні штучно складаються із елементів, які підходять і раніше, були відкинуті. Так формується принципово новий варіант. Доктор економічних наук, професор Завадський Й.С. управлінські рішення класифікує за такими ознаками: 1) за функціональними призначеннями — планові, організаційні, регулюючі, активізуючі, контрольні; 2) за характером дій — директивні, нормативні, методичні, рекомендаційні, дозволяючі; 3) за часом дії - стратегічні, технічні й оперативні; 4) за напрямом впливу - внутрішні й зовнішні; 5) за способом прийняття - індивідуальні й колективні; 6) за характером і змістом — творчі, прийняті за аналогією, прийняті автоматично; 7) за ступенем повноти інформації — прийняті в умовах визначеності, невизначеності і ризику; 8) за ступенем ефективності - оптимальні, раціональні; 9) за методами підготовки - креативні, евристичні, репродуктивні. Рішення можна класифікувати також за об'єктами і суб'єктами управління, соціальною значущістю цілей і завдань - залежно від стадії процесу управління, на якій їх приймають, ступеня деталізації вказівок, що в них містяться, обов'язковості виконання, наявності кількісних і якісних характеристик та ін. Класифікацію рішень слід розглядати як складовий логіко-пізнавальний процес, який дає змогу упорядковувати їх і виявити загальні закономірності та характерні особливості, властиві окремим їх різновидам. Для кожного виду рішень розробляють систему інформації, що орієнтує керівників у підготовці рішень, вибір кращого варіанта і реалізації прийнятого рішення. Для того, щоб управлінське рішення досягло своєї мети, воно має відповідати ряду вимог. Доктор економічних наук Хміль Ф.І. в підручнику «Менеджмент» розкриває вимоги до управлінських рішень. Наукова обґрунтованість передбачає розробку рішень з врахуванням об’єктивних закономірностей розвитку об’єкта управління, які знаходять своє відображення у технічних, економічних, організаційних та інших аспектах його діяльності. Цілеспрямованість зумовлена самим змістом управління і передбачає, що кожне управлінське рішення повинно мати мету, чітко пов’язану із стратегічним планом розвитку об’єкта управління. Кількісна і якісна визначеність. Вимога кількісної визначеності управлінських рішень задовольняється встановленням конкретних, виражених у кількісних показниках, результатів реалізації рішення, яке розробляється. Результати, які не мають кількісного вимірювання, мають бути охарактеризовані якісно. Правомірність. Будь-яке управлінське рішення повинне випливати з правових норм та виходити з компетенції структурного підрозділу управління чи посадової особи. Оптимальність. Вимога оптимальності зумовлює потребу в кожному конкретному випадку вибору такого варіанту рішення, який відповідав би економічному критерію ефективності господарської діяльності, максимум прибутку при мінімальних витратах. Своєчасність рішень означає, що вони повинні прийматися у момент виникнення проблеми, порушень, відхилень у перебігу господарських процесів. Комплексність управлінських рішень передбачає врахування всіх найважливіших взаємозв’язків та взаємо залежностей діяльності підприємств. Гнучкість. Будь-яке всебічно обґрунтоване рішення в управлінській динамічній системі може потребувати коректив, а інколи і прийняття нового рішення. Повнота оформлення. Необхідно, щоб форма викладу рішення виключала непорозуміння або двозначність у розумінні завдань. Рішення слід формулювати чітко, лаконічно.
ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ПЕРШОГО РІВНЯ СКЛАДНОСТІ
42. Призначенням бухгалтерського обліку є формування інформації про активи, зобов’язання та власний капітал, а також доходи, витрати і фінансові результати:
а) так;
б) ні.
Відповідь:
Згідно
з
національним положенням бухгалтерського обліку 1.Загальні вимоги до фінансової звітності: від 08.02.2014 р. 48 а) так.
142. Елементами функціональної структури є підсистеми:
а) так;
б) ні.
Відповідь: Функціональна структура — це структура, елементами якої є підсистеми
(компоненти),
функції
АС
або
її
частини,
а
зв'язки
між елементами

це
потоки
інформації,
що
циркулює
між
ними
при функціонуванні АС. Згідно з Пономаренко В. С. Інформаційні системи і технології в економіці. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 544 с.
а) так.
ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДРУГОГО РІВНЯ СКЛАДНОСТІ
42. Звітним періодом для складання річної фінансової звітності: а) календарний рік; б) поточний рік; в) операційний цикл; г) 12 місяців від дати заснування підприємства;
д) правильної відповіді немає.
Відповідь:
Згідно з Законом України. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: від 09.02.2006 3422-ІV (ст.210) а) календарний рік.
142. Виберіть варіанти правильних відповідей: відмінності між АСУТП і АСОУ у:
а) особливостях об’єкта керування, формі передавання інформації;
б) документальному оформленні інформації і програмному забезпеченні;
в) особливостях баз облікових даних та методах кодування інформації;
г) різноманітності сигналів передачі інформації та методах зберігання інформації;
д) правильної відповіді немає.
Відповідь: Відмінності між АСОУта АСУТП зумовлюються різницею в характері об’єкта управління (колективи людей і, відповідно, машини, прилади, обладнання) та формах передавання інформації (документ і, відповідно, сигнал). Згідно з Денісова О.О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 307 с. а) особливостях об’єкта керування, формі передавання інформації.
ВИСНОВКИ
У даній контрольній роботі я досліджувала види управлінських рішень та їх характеристику.
Отже, у зв'язку з зовнішніми та внутрішніми обставинами виникає потреба у прийнятті рішення. Рішення - це відповідна реакція на внутрішні та зовнішні впливи, які спрямовані на розв'язання проблем і максимальне наближення до заданої мети. Реалізація цілей будь-якої організації забезпечується шляхом прийняття і виконання численних рішень. Своєчасно прийняте науково обґрунтованого рішення стимулює виробництво. Рішення, яке прийняте із запізненням, знижує результативність праці колективу чи окремих виконавців.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2005. –
608 с. 2. Завадський Й.С. Менеджмент . – К.: Європ. ун-т, 2002. – 542 с. 3. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту. – М.: Дело, 2004. – 800 с. 4. Національне
положення
бухгалтерського обліку 1. Загальні вимоги до фінансової звітності: від 08.02.2014 р. 48 5. Пономаренко В. С. Інформаційні системи і технології в економіці. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 544 с. 6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України
від 09.02.2006 3422-ІV (ст.210) 7. Денісова О.О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 307 с.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Останні оголошення

Новини