бакалаврської кваліфікаційної роботи

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
О
Факультет:
ІСМ
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2019
Тип роботи:
Кваліфікаційна робота
Предмет:
Менеджмент

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Завдання для проходження практики
Студент: ___Ковальчук Сергій Олександрович
__________________ (прізвище, ім’я, по-батькові)
Освітній рівень бакалавр спеціальність Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Скерований на практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
(вид практики) в місто
Львів, товариство з обмеженою відповідальністю “Мобіжук” (назва підприємств, організації, установи)
згідно угоди ________76-5-2019________________від____26 лютого 2019__________
Термін практики: від 22.04.2019 до 04.05.2019
(з врахуванням проїзду туди і назад)
Керівник практики від університету Доц..к.е.н. Передало Христина Станіславівна_______________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по-батькові та підпис)
ВНЗ
Директор
_____ІНЕМ_________
(абревіатура) Кузьмін О.Є.______________________
«22» 04.2019 р. (прізвище, ім’я, по-батькові)
(підпис)
Студент ______Ковальчук Сергій Олександрович________
(прізвище, ім’я, по-батькові)
прибув на базу практики
підприємства, організації, установи
«22» 04.2019 року
___________________________________________________________
(підпис)
(прізвище, ім’я, по-батькові)
Вибув з бази
підприємства, організації, установи
«04» 05 2019 року
___________________________________________________________
(підпис)
(прізвище, ім’я, по-батькові)
Зміст завдання (перелік питань, які підлягають виконанню) _________________________________________________________________________________________________ (заповнює керівник практики від університету) Вступ: актуальність теми, предмет , об’єкт дослідження. Характеристика діяльності підприємства, аналізування діяльності підприємства та досліджуваної проблеми, висновки та пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємств, список використаних джерел.
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Завдання видав: доц.,к.е.н. Передало Христина Станіславівна (посада, прізвище, ініціали керівника практики від університету, підпис і дата)
Завдання отримав:____________________________________________________________ (посада, прізвище, ініціали та підпис і дата)
Відгук та оцінка роботи студента на практиці (перелік питань, які підлягають виконанню) Під час проходження переддипломної практики студент сумлінно виконував всі поставлені завдання. Ознайомився з характеристикою, провів аналізування діяльності підприємства, дослідив діяльність підприємства за досліджуваною проблемою та навів рекомендації щодо їх вирішення. Заслуговує на оцінку _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по-батькові та підпис засвідчений печаткою)
Оцінка керівника практики від університету виконання завдання (перелік питань, які підлягають виконанню) Студент виконав усі поставлені завдання і зібрав необхідну інформацію для виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата складання заліку «___»___________________2019 р.
Оцінка: За національною шкалою_________________________________________ (прописом) Кількість балів__________________________________________________ (цифрами і прописом) Члени комісії, які приймали залік _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по-батькові та підпис)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Інститут економіки і менеджменту Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
З В І Т про проходження переддипломної практики студента _Ковальчука С. О.
групи: МЕ-45 _____ (прізвище та ініціали) на ТзОВ “Мобіжук”
(повна назва організації)
з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р.
Студент-практикант
Ковальчук С.О.________________
(підпис)
Керівник практики від організації(й)
__________________________________
(посада, прізвище, ініціали, підпис, печатка)
"___" ____________ 20____ р.
__________________________________
(посада, прізвище, ініціали і підпис, печатка)
"___" ____________ 20____ р.
Керівник практики від кафедри
__________________________________
(посада, прізвище, ініціали і підпис)
"___" ____________ 20____ р.
Львів – 2019__
ДОВІДКА
Видана студенту групи
_____________________________________
(шифр групи)
(прізвище ім’я та по батькові)
про те, що в дипломній кваліфікаційній роботі на тему: __________Проблеми імпортної діяльності ТзОВ “Мобіжук”___________
(тема ДКР)
використано достовірні дані. Аналітичні та рекомендаційні викладки мають практичну значущість для розвитку ________ ТзОВ “Мобіжук”_________.
(найменування підприємства)
___________ 2019 р.
(дата)
__________________________
___________
__________________
(посада)
(підпис, печатка)
(П.І.П.)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА Інститут економіки і менеджменту Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри ЗМД
д.е.н., проф. Мельник О.Г.
"____" ______________ 20__ р.
ЗАВДАННЯ
на переддипломну практику
студентові________________________________________________________________
(прізвище, ім’я по батькові) 1.База проходження практики ______________________________________________
(повна назва організації,
_____________________________________________________________________________
куди спрямовується студент для проходження практики)
2. Тема дипломної кваліфікаційної роботи _____________________________________ _____________________________________________________________________________
3. Перелік питань для опрацювання:
3.1. Аналізування діяльності на ______________________________________________
(назва організації) _____________________________________________________________________________
3.2. Аналізування фактичного стану досліджуваної проблеми на _____________________ ____________________________________________________________________________
(назва організації) ____________________________________________________________________________
3.3. Висновки та пропозиції щодо удосконалення діяльності _____________________
___________________________________________________________________________
(назва організації) ____________________________________________________________________________
4. Зібрати вихідні дані для виконання майбутньої дипломної кваліфікаційної роботи
у __________________________________________________________________________
(назва організації) ____________________________________________________________________________ 5. Проходження практики та підготовка звіту здійснюється у відповідності до вимог, викладених у методичних рекомендаціях щодо проходження передддипломної практики студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» фахового спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» ОР «Бакалавр» усіх форм навчання.
Завдання видав керівник практики від кафедри ____________ ___________________
(підпис)
(прізвище та ініціали) "____" _________ 20__ р.
Завдання отримав
__________________
(підпис студента)
Зміст:
Вступ...6 Ія
1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ
приватне підприємство брокерська компанія «Аверс» 10 1.2. Характеристика системи менеджменту підприємства......13 Розділ 2. АНАЛІЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРОБЛЕМИ..17 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА...............21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: ......22
Вступ
Товариство з обмеженею відповідальністю ”Мобіжук” (ЖЖУК) . Основна діяльність це торгівля непродовольчими товарами. Роздрібна компанія «ЖЖУК» заснована у Львові в 2011 році. За час існування компанія стала лідером в Західному регіоні країни та першою в Україні, за кількістю торговельних точок. Наразі мережа нараховує більше 650 магазинів у 23 областях України та кількох містах Польщі. Компанія має нагороди "Лідер галузі 2015" та "Прорив року 2016 і 2018". Метою проходження практики на підприємстві є формування у професійних знань і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах, на базі знань набутих під час навчання. Також поглиблення та закріплення теоретичних знань з таких предметів, як: економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, управління персоналом, з основ зовнішньоекономічної діяльності, митної справи та митного права;опанування сучасними прийомами , методами та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.
Компанія, яка спеціалізується на торгівлі непродовольчими товарами не може функціонувати без імпортної діяльності. Тому що більшість товарів імпортується з таких “гігантів” у виробництві на сучасному ринку, як Китай, США, Британія.
Однією із основ товарного обігу в Україні є експортні та імпортні операції. В наш час з’явилися реальні перспективи створення відкритої економіки та інтеграції у світове господарство. Актуальність даної тематики полягає в тому, що імпортна діяльність завжди була важливою складовою частиною стабілізації господарської діяльності як на рівні галузі, так на рівні національної економіки в цілому. Тому організація імпортної діяльності підприємства - дуже складна та відповідальна робота. Вона вимагає уважного опрацювання таких питань як кон'юнктура ринку,оцінка потенціальних продавців, встановлення ділових контактів з ними, проведених переговорів, підписання угод і т.п. Підприємства найчастіше віддають перевагу іноземним, а не внутрішнім товарам,виходячи з таких основних причин, як ціна,якість,недоступність певних матеріалів у своїй країні,прискорення і безперервність поставок,більш ефективне технічне обслуговування,сучасна технологія, досягнення визначених маркетингових цілей .
Основні проблеми, які характерні для сучасних підприємств України , що здійснюють імпортну діяльність є: -   недостатній контроль за оперативністю подачі даних про фінансово-господарську діяльність підрозділів;
-   незважаючи на збільшення автоматизації ведення документації, все одно на деяких підприємствах виконується великий обсяг ручної праці при передачі даних, що може призвести до затримок в логістичних ланцюгах. При дослідженні основних проблем імпортної діяльності підприємств промислових груп товариств велику увагу варто приділити оцінці ефективності імпорту. При оцінці ефективності імпорту на рівні всієї економіки розраховуються три типи показників: показники валютної ефективності; показник абсолютної ефективності; показники економічного ефекту від імпорту. На ефективність імпорту підприємства впливають як зовнішні (численні конкуренти,технологічні зміни),так внутрішні фактори (оцінка плану поставок, розрахунок беззбиткової зовнішньоторговельної ціни імпортного товару народного споживання). Проаналізувавши фактори, які впливають на імпортну діяльність можна сформулювати рекомендації, які дозволять удосконалити даний вид діяльності на підприємствах. З боку держави необхідно спростити систему оподаткування для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які ввозять на митну територію України комплектуючі для виробництва з подальшою реалізацією вже готової продукції на внутрішньому ринку. Також необхідно безпосередньо провести комплекс дій, щодо оптимізації імпорту. Для цього необхідно ретельно шукати постачальників з більш вигідними умовами поставок, використовувати можливі засоби страхування валютних ризиків, організовувати та здійснювати контроль за потрібними строками поставок, організувати необхідне транспортного забезпечення. Підприємство діє формою власності, як – Товариство із обмеженою відповідальністю. Для здійснення діяльності здійснюється співпраця із ФОП (фізична особа підприємець).
РК Жжук здійснює свою діяльність на принципах: господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування. Самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку та пріоритетні напрямки. У 2019 році станом на початок року- середня кількість працівників сягала 1800 чол. – по всій мережі, штатних працівників – 221. Юридична адреса: м. Львів, вул. Кульпарківська 59
Актуальність теми ДКВ є досить висока, так як імпортна діяльність є основою багатьох підприємств, і контрагент спрямовує багато ресурсів на удосконалення діяльності у цій сфері. В загальному значення “купівля-продаж товарів” - це транскордонне передання одним контрагентом, експортером, товарів іншому контрагенту- імпортеру, за умови сплати останнім відповідної погодженої кількості грошей у певній валюті. У ТзОВ “Мобіжук” для здійснення імпортної діяльності створені
імпортні відділи, що включають, два сектори - закупівельний та адміністративний.
Імпорт забезпечує для виробничих та індивідуальних споживачів, а також для країни, до якої ввозяться товари, низку додаткових порівняно з автаркічною ситуацією переваг та можливостей. Це, зокрема:
доступ до дешевших та більш якісних товарів -- готових виробів, сировинних та інших матеріалів, вузлів та комплектуючих деталей; наповнення ринку дефіцитними товарами або товарами, які взагалі не виробляються на національній території; зростання конкуренції та стимулювання завдяки цьому оптимізації, підвищення виробництва на національній території; налагодження сталих виробничих зв'язків щодо кооперування виробництва з інонаціональними партнерами; розвиток технології завдяки поширенню ввезення наукомістких товарів.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Будь-яке підприємство здійснює свою діяльність у певній формі та в певному напрямку. Підприємницька діяльність характеризується різноманітним характером конкретної діяльності і чинниками підприємництва, які при цьому використовуються. В залежності від змісту підприємницької діяльності й її зв'язку з основними стадіями процесу відтворення розрізняють такі види підприємництва: виробниче, комерційне, фінансове тощо.
Об’єктом дослідження є приватне підприємство брокерська компанія «Аверс» Діяльність підприємства регулюється Господарським Кодексом України, Кодексом законів про працю України, та іншим чинним законодавством. ТзОВ “Мобіжук” створено відповідно рішення установчих зборів учасників, згідно протоколу 1 від 01 лютого 2011 р. Засновниками Товариства є
"АМП ХОЛДИНГ ГМБХ", Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000.00
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНДРЄЇВ І. Д. , УКРАЇНА, М. ДОНЕЦЬК Повна назва підприємства – Товариство з обмеженою відповідальністю “Мобіжук”. Місце розташування Товариства: 79015, Львівська обл, м. Львів, Франківський район, вул. Кульпарківська 59.
Джерелом формування майна товариства є грошові та майнові внески учасників; доходи від реалізації продукції, послуг, і інших видів господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків, та інше Майно підприємства складають виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Джерела формування майна підприємства: - грошові і матеріальні внески засновників підприємства; - доходи, отриманих від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів господарської діяльності; - кредити банків і інших кредиторів; - майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій і громадян; - капітальні вкладення і дотації з бюджету; - інші джерела.
Форма власності підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю (статутний капітал поділений на частки). Підприємство може: - самостійно здійснює господарську діяльність, розпоряджається прибутком. Господарська діяльність підприємства здійснюється силами трудового колективу, по договорах. Підприємство вольне у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємин, які не суперечать чинному законодавству; - самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з реального споживчого попиту, необхідності соціального забезпечення розвитку підприємства, підвищення особистого прибутку його працівників; - на випадок необхідності може придбати необхідні ресурси безпосередньо у виробників, в оптовій і роздрібній торгівлі, на аукціонах і у організацій матеріально-технічного забезпечення, через комерційні центри, оптові бази, громадян; - може здавати в оренду, передавати, продавати, обмінювати з іншими підприємствами і організаціями матеріальні цінності і ресурси. Найвищий орган підприємства визначає основи і порядок списання майна з балансу; - здійснює роботи надає послуги з цін, встановлених самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством, по цінах, встановлених в централізованому порядку; - несе повну відповідальність за дотримання кредитних договорів і розрахункових дисциплін; - може створювати фонди виробничого, соціального розвитку і інші фонди. Порядок використання фондів, які створюються на підприємстві, визначається Положенням про фонди підприємства, яке затверджується Вищим органом підприємства. Організаційна структура ТзОВ “Мобіжук” надано на рис. 1. / Рис. 1. Організаційна структура
Юридичний статус – зареєстровано ( види діяльності (за КВЕД)-46.90 Неспеціалізована оптова торгівля). Форма власності: Недержавна власність. Середня кількість працівників сягала 1800 чол. – по всій мережі, штатних працівників – 221. Оподаткування і здійснення задоволення фінансових потреб здійснюється на підставі чинного Законодавтва України- ”Про оплату праці” віж 31.12.1992 23-92- Законодавство України.
Діяльність підприємства підкрімлено Законодавством України, відповідно результати діяльності підприємства обкладається оподаткуванням. Здійснюється воно обкладним оподаткуванням, це коли- податки сплачуються в залежності від доходу, власності і т.п., сума платежу формується знизу і загальна кількість зібраних коштів є лише прогнозованою, саме ця система панує зараз у світі; Види діяльності компанії за КВЕД
Основний :
-46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші види діяльності:
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням;
- 77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі
комп'ютери;
- 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання;
- 95.12 Ремонт обладнання зв'язку;
- 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
- 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет;
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
Підприємство здійснює основний вид діяльності завдяки 650 магазинів у 23 областях України. Туди входять, комерційні приміщеня ( від 50- до 150 кв.м.), складські і офісно-складські приміщення для комерційної діяльності.
Основна мета діяльності підприємства – отримання прибутку, а також досягнення економічних і соціальних результатів, шляхом систематичного здійснення торгової діяльності для задоволення суспільних і особистих потреб.
1.2. Характеристика системи менеджменту підприємства. У світовій практиці планування, залежно від ступеня невизначеності результатів подій, тимчасових змін у встановлених цілях та їх межах, використовують різні типи планування діяльності підприємств.
На об’єкті вивчення ТзОB “Мобіжук” здійснюється Короткочасне планування – це вироблення планів на 1–2 роки- це річні плани, які складаються з конкретних завдань та операцій.
Підприємство частину прибутку отримує від продажу непродовольчих товарів. Тому необхідно ставити виконавцям продажу плани продаж для виконання. Зважаючи на те, що ринок прогресує, розвивається, і на продажі впливають інноваційні продукти, які заполоняють ринок щороку. Відповідно передбачити тенденцію прогресії на ринку дуже складно.
Функція ”Планування” відіграє велику роль в координації діяльності підприємства тому, що складання плану завжди розглядається як початковий процес етапу управління. Планування передбачає вибір мети, розробку шляху її досягнення та просування цим шляхом. У менеджменті планування – це конкретизація цілей управління в системі показників господарської діяльності підприємства та розробка тактики виробничої та управлінської діяльності.
Важливим чинником на який зважають при плануванні є прогнозування- воно являє собою виявлення об'єктивних (реальних) тенденцій, станів розвитку ринку в майбутньому, а також альтернативних шляхів розвитку і термінів здійснення їх. Прогнози будуються відповідно до мети на період продаж.
При плануванні зважають на наступне:
Це обов’язково термін виконання; Це засоби виконання; Ресурси, і фінансові затрати за для виконання плату; На практиці використовується основи контролю за процесом діяльності, такі як: -
Фінансовий контроль- система спостережень, перевірок, досліджень ефективності функціонування та розвитку фінансових ресурсів.
(комплекс послідовність дій, для перевірки ефективності діяльності, при суттєвих змінах в діяльності підприємства змінюється) Так, як об’єкт вивчення на ринку діяльності виступає, як “бренд”, суттєву частину займає
-
-
Маркетинговий контроль – це комплекс дій та заходів, пов’язаних з перевіркою рівня реалізації маркетингової концепції підприємства. Основними критеріями при цьому є ефективність рекламної компанії, рівень конкурентоспроможності, якість після продажного обслуговування споживачів, рівень витрат на збут і просування товару тощо. -Завершальний контроль здійснюють на виході із системи організації. Він необхідний для виявлення рівня досягнутих результатів в організації, забезпечення мотивації (наприклад, при оплаті праці, преміюванні тощо). На досліджуваному об’єкті ТзОВ “Мобіжук”, виходячи із питання у завданні практики ” Чи є на підприємстві спеціалізовані підрозділи, що займаються плануванням? ”, мною було проведення ознайомлення. Частково плануванням і аналізом займається фахівець із відділу Управління, також для виконання прогнозованих продаж планування здійснюється – директором Філії –відділ Продаж (регіон-область), і генеральним-директором.
На сьогодні на високому рівні автоматизовано, що велику кількість роботи виконує ІТ-сфера, але на
досліджуваному підприємстві, звертаючи увагу на те, що ТзОВ “Мобіжук” вважається невеликим бізнесом - планування здійснюється самостійно в індивідуальному порядку, виходячи із ситуації на ринку і результатів здійснення основного напрямку діяльності.
Оплата праці (заробітна плата) — грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченого власником підприємства працівникові за виконану роботу. Оплата праці складається з * основної заробітної плати і * додаткової оплати праці, які знаходяться, приблизно, у співвідношенні: 70% — основна заробітна плата, 30% — додаткова. Основна заробітна плата працівника визначається тарифними ставками, посадовими окладами, відрядними розцінками, а також доплатами у розмірах, встановлених чинним законодавством. її розмір залежить від результатів роботи самого працівника. Розміри, порядок нарахування і виплати заробітної плати регулюються чинним законодавством України, відповідними Указами і постановами, галузевими інструкціями. До нештатних працівників компанії, які здійснюють пряму комунікацію із клієнтами і виконують продажі на торгових точках застосовують стимулюючу оплату праці (оплата праці спонукає працівників до ефективних дій на робочих місцях). На підприємстві самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, а державні тарифні ставки служать орієнтиром в процесі організації оплати праці. Також присутні премії за своєчасно виконану роботу та моральне стимулювання впливають на ефективність діяльності загалом. Для мотивації ефективної роботи персоналу керівництво застосовує ряд методів економічного характеру, зокрема:
-здійснювати заохочувальні виплати (премії, доплати за досягнення високих показників діяльності); - застосовувати знижки в оплаті, зняття премій, позбавлення матеріальної допомоги за неналежне виконання своїх функціональних обов’язків. Управлінське рішення - це початковий і основний момент в організації діяльності кожного керівника. Механізм прийняття та реалізації управлінських рішень у РК ЖЖУК здійснюється на основі конкретних функцій (управління об’єктами, управління процесами, управління елементами виробничо-господарської діяльності), загальних функцій планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання), а також функції, яка їх об’єднує (керівництва). Ці функції впливають на методи менеджменту, в результаті яких відбувається вплив на прийняття управлінських рішень. Робота з управління зовнішньоекономічними ризиками на підприємстві має включати такі основні складові: аналіз ситуації і визначення можливих ризиків;
оцінка ймовірного збитку й прийняття рішення щодо управління потенційними ризиками; реалізація прийнятих рішень і контроль за їх виконанням. Політика РК Жжук, як учасника ЗЕД щодо потенційних ризиків має декілька різновидів:
1. Виключення ризиків — це відмова від здійснення будь-яких дій, пов'язаних з можливістю появи ризиків у ЗЕД.
2. Прийняття ризиків означає, що підприємство бере на себе відповідальність за проведення зовнішньоекономічної операції та ризики, пов'язані з нею.
3. Зменшення ризиків — це прийняття рішень, які дають змогу знизити рівень витрат від прийнятих ризиків.
4. Передача ризиків означає, що підприємство передає відповідальність за ризики своєму партнеру або третій особі. Організаційна структура управління визначається тією метою і завданням, які вона покликана вирішувати. ЇЇ мета – максимізація прибутку на довгостроковий період за рахунок ефективної участі в підприємництві. Організаційна структура управління ЗЕД, як і внутрішньо-фірмового управління, має постійно розвиватися і вдосконалюватися, пристосовуватися до змін у
середовищі та сфері управління. Її форми і методи не можуть залишатися незмінними.
АНАЛІЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРОБЛЕМИ
В загальному аналіз діяльності підприємства — проводиться власними економічно-фінансовими структурними підрозділами організацій, підприємств, фірм або з залученням консалтингових організацій, аудиторських фірм з метою оцінки фінансового стану, результатів господарської діяльності за певний період (звітний рік, півріччя, квартал). Постановка проблеми. У ринкових умовах господарювання особливо важливе значення посідає оцінювання фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану надає можливість зробити висновки щодо забезпеченості підприємства ресурсами, ефективності їх використання. Фінансовий стан підприємства відображає спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Здатність підприємства своєчасно здійснювати платежі та фінансувати власну діяльність на розширеній основі свідчить про його задовільний фінансовий стан. Саме тому першочерговою проблемою на сучасному етапі розвитку промислових підприємств є аналіз і моніторинг фінансового стану. Таблиця 2.1. Оцiнювання мaйнoвoгo cтaну ТзОВ “МОбіжук”у 2017 p.
Показники Порядок розрахунку Сума коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства
Валюта балансу- сума всіх активів і пасивів. Валюта балансу на кінець звітнього періоду
802 353 тис. грн. Структура активів підприємства
Співвідношення між групою активів і їх загальною вартістю: питома вага основних засобів: ПВ осн.зас.= 690/ 802353*100%= 0,08%. Питома вага необігових активів: ПВ необ.акт.= 586/ 802353*100%=
0.07%. Коефіцієнт зносу основних засобів Кз ocн. зac. = З o.з. / ПВ o.з., дe З o.з. – cумa знocу ocнoвних зacoбiв; ПВ o.з. – пepвicнa вapтicть ocнoвних зacoбiв. Кз ocн. зac. =32 / 101 = 0,31
Тaблиця 2.2 Розрахунок показників лiквiднocтi
Показники 2016р. 2017р. Нормативне значення Абсолютне відхилення 1. Коефіцієнт загальної ліквідності 1,45 1,72 >1–2 0,27 2. Коефіцієнт поточної ліквідності 0,32 0,19 >0,6 -0.13
Таблиця 2.3 Аналіз показників фінансової стійкості.
з/п Показники Оптимальне значення
2016р. 2017р. Абсолютне відхилення 1 Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) > 0,5 0,39 0,43 0,035 2 Коефіцієнт фінансової стійкості > 1,0 0,5 0,6 0,1 3 Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими засобами > 0,1 - 0,42 - 4 Коефіцієнт маневреності власного капіталу > 0,2 0,68 0,94 0,25 5 Коефіцієнт ефективності використання власних коштів > 0,4 0,42 0,4 -0,02 6 Коефіцієнт відношення необігових і обігових активів - 00,4 0,14 -0,026 7 Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів > 1 1,5 1,3 -0,2 8 Коефіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна збільшення 0,17 0,17 - Значення коефіцієнта автономії протягом 2017 року збільшилось з 0,39 до 0,43, що свідчить, що у 2017 році в кожних ста гривнях укладених активів підприємства 43 грн становлять власні кошти (власний капітал). Коефіцієнт фінансової стійкості дещо змінився протягом 2016–2017 років (з 0,5 до 0,6). Однак за аналізований період він мав значення, нижче за оптимальне. Цей коефіцієнт характеризує, що на кожну гривню залучених коштів припадає 0,60 грн власних коштів. Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими засобами у 2013 році становить 0,42 і має значення, вище за оптимальне. Негативним у діяльності підприємства є збільшення значення коефіцієнта співвідношення залучених і власних коштів відносно нормативного значення. Це характеризує залежність підприємства від сторонніх кредиторів.
Таблиця 2.4 Аналіз фiнaнcoвих peзультaтiв дiяльнocтi

Коефіцієнт рентабельності активів ТзОВ”Мобіжук” за аналізований період свідчить про прибутковість діяльності загалом. Кoeфiцiєнт oбіговocтi aктивiв дocлiджувaнoго пiдпpиємcтва зa аналізований період зменшився, що засвідчує низький рівень поповнення його активів протягом звітного періоду. Дocлiджeння фiнaнcoвo-економічних показників дiяльнocтi пiдпpиємcтвa cвiдчить пpo тe, щo йoгo фiнaнcoвий cтaн зa aнaлiзoвaний період є cтaбiльним. Проте тaкa cитуaцiя є не дуже пpийнятнoю для подальшого ефективного функцioнувaння й poзвитку пiдпpиємcтвa. Висновки. Нa ocнoвi дослідження фінансовоекономічних показників діяльності ПП «Янтос» можна запропонувати такі заходи з метою підвищення ефективності його функціонування: - забезпечити ефективність використання основних засобів підприємства з метою зниження питомих непрямих витрат у собівартості продукції;
- підвищити інтенсивність використання обігових активів підприємства з метою зниження питомої ваги позикових коштів у їхній загальній сумі; - знизити собівартість продукції за рахунок більш раціонального використання матеріальних ресурсів, виробничих потужностей і площ, робочої сили й робочого часу; - вивчити можливість розширення обсягів і ринків збуту продукції (товарів) з метою подальшого збільшення обсягів реалізації, грошових надходжень і отримуваних прибутків та розробити необхідні заходи щодо її втілення в життя. - підвищити рентабельність діяльності підприємства для подальшої успішної діяльності з перспективами виходу на міжнародні ринки.
3. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
Метою, яку ми ставили перед собою під час проходження виробничої практики, було закріплення, отриманих нами в процесі навчання, теоретичних знань, вивчення досвіду роботи що стало об’єктом нашого дослідження, оволодіння виробничими навичками та передовими методами праці у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Нами було вивчено стан об’єкта дослідження; проаналізовано основні фінансово-економічні показники, що характеризують діяльність виявлено проблеми у сфері виробничо-господарської і зовнішньоекономічної діяльності та запропоновано шляхи їх вирішення.
Щодо проблем, які існують у сфері зовнішньоекономічної діяльності, то нами було виявлено перевантаження керуючої системи інформаційними потоками, внаслідок чого ускладнюється процес визначення внеску кожного працівника в результати діяльності. Все це, в свою чергу, впливає на ефективність функціонування системи мотивування, яка має місце на підприємстві. Надійним засобом від перевантажень є використання методу управління за відхиленнями
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. http://www.zhuk.mobi – сайт РК Жук. 2. https://zakon.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної ради України. 3. https://smida.gov.ua
- інформаційний портал Юстиції України. 4. https://pidruchniki.com
- навчальні матеріали. 5. http://vns.lp.edu.ua
- віртуальне навчальне середовище НУЛП. 6. Петрович Й.М., Будіщева І.О., Устінова І.Г. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб. / Й.М., Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.; За Ред. Й.М. Петровича. – 2 ге вид., перероб., доп. – К.: т-во “Знання”, КОО, 2001. – 405 с. (Вища освіта ХХІ століття) 7. Загородній А.Г. та ін. Аудит: Теорія і практика: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – 364 с. 8. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – 3-тє вид. доп. і переробл. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2007. – 384. 9. Скриньковський Р.М., Процюк Т.Б. PS–Менеджмент: концепція та еволюція / Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк // "Економіка. Фінанси. Право" 5-2013 10. Міщенко А. П. Стратегічне управління : Навч. посібник. – Київ : ”Центр навчальної літератури”, 2004. – 336 с. 11. Ковтун Е.О.,
Швець В.М. Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67915.doc.htm 12. Соколовська
В.М. Формування експортного потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання /В.М. Соколовська// Ефективна економіка. – 2009. - 2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy. nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1092.
13. Баула О.В., Сачук А.В. Особливості формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасному глобалізаційному просторі. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/3_ANR_2013/Economics/10_126399.doc.htm 14. Дідківський «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (2006)» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.if.ua/book/54/3926.html 15. 6. Чинники забезпечення інвестиційного розвитку підприємства -
Пенцак С.П. // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. 16. Процевят О.С. Особливості інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства / Р.М. Скриньковський, О.С. Процевят // Materiály ІХ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2013” Volume 6. Ekonomiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia – 19 -21 str. 17. Стровский Л.Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 823с. 18. Чинение М, В. Страхування ЗЕД: навч. посібник для студентів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси та кредит" та "Світова економіка» .- М.: Видавництво-во «Омега - Л», 2007. - 244с. 19. Зайцева М.А. Страхування у ЗЕД: навч. посібник / Мінськ: БГЕУ, 2007.-383с.
20. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Недержавне регулювання та основні види страхування в ЗЕД /
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://5ka.at.ua/load/derzhavne_reguljuvannja/osnovi_zovnishnoekonomichnoji_dijalnosti_nederzhavne_reguljuvannja_ta_osnovni_vidi_strakhuvannja_v_zed_referat/16-1-0-24521 21. Архипова А.Ю. Міжнародні економічні відносини. Міжнародний бізнес: підручник. - Ростов н / Д: Фенікс, 2009. - 571с. 22. Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємства /
Т.А. Обущак // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – 9. – С. 92–98
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини