Обґрунтування вибору і особливості професії за фахом "Облік і аудит"

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Облік і аудит
Факультет:
КН
Кафедра:
Кафедра обліку та аналізу

Інформація про роботу

Рік:
2014
Тип роботи:
Курсова робота
Предмет:
Облік і аудит

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра обліку та аналізу
КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «ВСТУП ДО ФАХУ «ОБЛІК І АУДИТ»»
на тему: Обґрунтування вибору і особливості професії за фахом «Облік і аудит» (на прикладі бухгалтера сільської ради)
Студентки 1 курсу
13 групи Напряму підготовки «Облік і аудит» Керівник: к.е.н., доцент кафедри ОА Височан О. С. Національна шкала _______________________ Кількість балів________ Оцінка ECTS_______ Члени комісії: __________ _________________ __________ _________________ __________ _________________
Львів 2014
ЗМІСТ ВСТУП
4
РОЗДІЛ 1
ПРОФЕСІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
БУХГАЛТЕРА
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
5 Завдання, професійні обов’язки і права
бухгалтера сільської ради
5
Кваліфікаційні вимоги, професійні знання та етичні принципи особи, що займає посаду бухгалтера сільської ради
7
1.3 Відповідальність в роботі бухгалтера
сільської ради
9 РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ І
РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗА ФАХОМ «ОБЛІК І АУДИТ»
12
2.1 Аналіз попиту на бухгалтерів в регіоні, Україні та
за її межами
12
2.2 Аналіз
мережі
вищих
навчальних
закладів
України, які готують
фахівців за спеціальністю «Облік і аудит», динаміка її розвитку
14
2.3 Мотиви мого вибору спеціальності «Облік і аудит»
та навчання у
Національному університеті «Львівська
політехніка»
19 РОЗДІЛ 3
ПЕРПЕКТИВИ
ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ
21
3.1 Загальна характеристика сільської ради
і
особливостей
її
діяльності
21
3.2 Переваги і недоліки роботи на посаді
бухгалтера
сільської ради
23
3.3 Мотивація праці бухгалтера сільської ради
24 ВИСНОВКИ
27
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
28
ВСТУП Вибір професії є дуже важливим у житті кожної людини, дуже важливо обрати саме ту спеціальність, яка тобі найближче до душі. Коли ти виконуєш роботу, яка тобі подобається, то це приносить тобі задоволення. Сільське господарство – галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах. Особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про державний бюджет України», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і організацій і Порядком його застосування, затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства України, Інструкцією про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ та ін. У курсовій роботі розглядається важливість посади бухгалтера сільської ради і професій економічного спрямування загалом.
У першому розділі
детально описується професійний портрет бухгалтера сільської ради, кваліфікаційні вимоги, професійні знання та етичні принципи; професійні обов’язки і права;
відповідальність у роботі.
В обґрунтуванні вибору не менш важливим є дослідження сучасних тенденцій ринку праці і ринку освітніх послуг за фахом «Облік і аудит». Для цього у другому розділі
зроблено аналіз попиту фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» у Львівській області, Україні та за її межами, а також аналіз вищих навчальних закладів, які готують фахівців за напрямком «Облік
і аудит». У третьому розділі розглядаються перспективи професійного зростання на посаді бухгалтера сільської ради, переваги і недоліки роботи, а також мотивація праці. 1.ПРОФЕСІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРА СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Традиції місцевого самоврядування в Україні мають глибокі корені. Ще з часів Київської Русі були широко відомими різні форми місцевої демократії в історії вітчизняного самоврядування. Це віче
та збори
верв (жителів кількох сіл чи інших населених пунктів) де вирішувалися найважливіші питання. Для вирішення решт питань обиралися війти або інші посадові особи.
У часи Великого князівства Литовського місцеве самоврядування в містечках і містах отримало поширення у формі війтівства. Згодом поширилися форми, засновані на магдебурзькому праві, козацькій полково-сотенній організації, російському адміністративному управлінні (волості, земства, повіти тощо).
У роки Української революції (1917-1921) масового характеру набуло створення рад робітничих, солдатських і селянських депутатів.
В часи панування радянської влади на частині українських земель діяли радянські сільські ради.
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року було прийнято систему місцевого самоврядування держави, зокрема сільської ради. Сільрада є юридичною особою [ч.1 ст.16 ЗУ «Про місцеве самоврядування
в Україні»]
1.1. Завдання, професійні обов’язки і права бухгалтера сільської ради Бухгалтер сільської ради повинен забезпечувати організацію бухгалтерського обліку у виконавчому комітеті і здійснювати контроль за раціональним, економічним використанням ресурсів, збереження
державної та комунальної власності; приймати участь у проведенні інвентаризацій матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та інших статей балансу; контролювати правильність відображення в інвентаризаційній
відомості інвентаризаційних різниць (нестачі, надлишки), втрати та псування цінностей з обчисленням розміру збитків; регулювати розходження
фактичної наявності
цінностей з даними
бухгалтерського обліку, що були виявлені під час інвентаризації; вживати заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства; брати участь в оформленні матеріалів з нестач, крадіжок та псування цінностей, контролювати подання в необхідних випадках матеріалів у слідчі і судові органи; вести
роботу,
яка
направлена
на
забезпечення
суворого
додержання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, додержання законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат; стежити за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву; забезпечувати на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасне складання
бухгалтерської
та
податкової
звітності,
подання
її
за
встановленим
порядком відповідним органам; перевіряти договори та угоди на
придбання товарів, виконання робіт і послуг, що укладаються виконкомом сільської ради; вести контроль за своєчасними та в повній мірі обрахованими надходженнями різних видів податків та зборів до бюджету сільської ради; вести табель обліку робочого часу; нараховувати заробітну плату працівникам; готувати банківські документи; вести нарахування та облік
плати за
надання в оренду приміщень
комунальної власності; видавати довідки про заробітну плату; вести журнал видачі довіреностей; складати баланс сільської ради; фінансувати підвідомчі установи згідно з асигнуваннями, передбаченими кошторисами цих установ, в межах бюджетних видатків, затверджених сільською радою; вносити, в установленому законодавством порядку, зміни до кошторисів по загальному та спеціальному фондах; підписувати і фіксувати всі документи, пов’язані з виконанням бюджету, кошторисів видатків по бюджету та позабюджетних коштах, а також документи, які є основою для видачі грошей, товарно-матеріальних цінностей; готувати квартальні та річні звіти з пояснювальним записками і усіма розрахунками на розгляд виконкому, депутатських комісій та на затвердження сесіями сільської ради; готувати проекти розпоряджень сільського голови з бюджетно-фінансових питань; готувати доповіді та проекти рішень
з бюджетно-фінансових питань; приймати участь у організаційних заходах з підготовки та проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування; виконувати
інші доручення сільського голови. Бухгалтер сільської ради має право: на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян; на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи; на просування по службі відповідно до професійної роботи умови праці; на соціальний і правовий захист; отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій не залежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків; вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри  щодо нього; захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.
1.2. Кваліфікаційні вимоги, професійні знання та етичні принципи особи, що займає посаду бухгалтера сільської ради Бухгалтер сільської ради повинен знати: закони, постанови, укази,, розпорядження, рішення, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування та керівні матеріали фінансових, контрольних ревізійних та податкових органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітності, а також інші документи, які регулюють господарсько-фінансову діяльність сільської ради і перспективи її розвитку; організацію управління бухгалтерським обліком і звітністю; положення та інструкції з організації бухгалтерського обліку, правила його ведення; порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку; форми і порядок фінансових розрахунків; методи аналізу господарсько-фінансової діяльності в сільській раді, виявлення внутрішньогосподарських резервів; порядок приймання, оприбуткування, зберігання і витрати коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей; правила розрахунків з дебіторами і кредиторами; порядок списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших витрат; правила проведення інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків; порядок і терміни складання бухгалтерських балансів і звітності; правила проведення перевірок і документальних ревізій; організація господарського розрахунку; економіку, організацію праці і управління; податкову справу, основи цивільного права; трудове, фінансове і господарське законодавство; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основи комп’ютерної
грамотності та відповідне програмне забезпечення; правила внутрішнього трудового розпорядку. На посаду бухгалтера сільської ради призначаються особи, які мають вищу економічну освіту та досвід роботи за фахом в бюджетній сфері не менше 3-х років, уміння користування   персональним комп’ютером. Бухгалтер сільської ради повинен дотримуватись таких етичних принципів: 1.Чесність. Професійний бухгалтер повинен бути прямим та чесним у всіх професійних та ділових стосунках. 2. Об’єктивність. Професійний бухгалтер не повинен допускати упередженості, конфлікту інтересів або неналежного впливу з боку інших осіб на його професійні або ділові судження. 3. Професійна компетентність та належна ретельність. Професійний бухгалтер зобов’язаний постійно підтримувати професійні знання і навички на рівні, потрібному для надання клієнтові чи роботодавцеві компетентних професійних послуг, що базуються на знаннях сучасних тенденцій практики, законодавства та технології. Надаючи професійні послуги, бухгалтер повинен діяти сумлінно і дотримуватись технічних та професійних стандартів. 4. Конфіденційність. Професійний бухгалтер повинен поважати конфіденційність інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків,
і не розголошувати таку інформацію третім сторонам без належних та визначених повноважень, якщо немає юридичного чи професійного права для розголошення інформації. Професійний бухгалтер не повинен використовувати конфіденційну інформацію, отриману в результаті професійних та ділових стосунків, в особистих цілях чи в інтересах третіх сторін. 5. Професійна поведінка. Професійний бухгалтер повинен дотримуватись відповідних законів та нормативних актів і утримуватись від будь-яких дій, які можуть дискредитувати професію.
1.3. Відповідальність в роботі бухгалтера сільської ради Відповідальність в роботі бухгалтера сільської ради: Бухгалтер сільської
ради несе відповідальність за  невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно статей 12, 13, 23, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України
та
Закону України «Про засади запобігання то протидії корупції ».
Рис. 1.1. Види відповідальності бухгалтера сільської ради
Чинним законодавством України передбачено такі різновиди юридичної відповідальності (рис.1.1): адміністративна відповідальність – відповідно до Кодексу про Адміністративні порушення, інших актів чинного законодавства України; кримінальна відповідальність, яка ґрунтується на нормах Кримінального Кодексу України, що передбачає відповідальність за правопорушення, які є злочинами; дисциплінарна відповідальність – відповідальність особи за порушення трудової дисципліни (трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій тощо); покладається на працівника адміністрацією підприємства відповідно до трудового законодавства; матеріальна та цивільно-правова – полягає в обов’язку особи відшкодувати збитки чи іншим чином відновити порушені права іншої особи, що спричинено правопорушенням. Дисциплінарна відповідальність. В першу чергу бухгалтер є найманим працівником і зобов’язаний дотримуватись трудової дисципліни. За порушення трудової дисципліни Кодексом законів про працю України від 10.12.1971 р. передбачається дисциплінарна відповідальність. Відповідно до ст. 147 КЗпПУ за порушення трудової дисципліни працівнику, в тому числі бухгалтеру можуть оголосити догану або звільнити. Як дисциплінарне стягнення, на підставі п.3, 4, 7, 8 ст. 40 та п.1 ст. 41 КЗпПУ, розглядається звільнення з підстав: систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин; появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу; одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності, його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації всіх форм власності, його заступниками, а також службовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службовими особами державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами.
Отже, бухгалтер - це фахівець з бухгалтерського обліку, що працює за системою обліку відповідно до чинного законодавства.
Бухгалтер має
вчасно і правильно оплачувати державні податки, звітувати перед державними органами та власниками компанії, організовувати роботу з клієнтами та партнерами організації, стежити за фінансовим станом підприємства і так далі.
Хороший бухгалтер, в першу чергу повинен мати почуття відповідальності, бути акуратним, мати аналітичний склад розуму, знати тонкощі своєї ділянки роботи. А ще на мій погляд мати новаторську жилку. Бажання дізнатися нове і застосовувати свої знання в різних ситуаціях. Наприклад: як уникнути податків на законній підставі. За це бухгалтерів будуть завжди поважати керівники й колеги по роботі.
2. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ І РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗА ФАХОМ «ОБЛІК І АУДИТ» 2.1. Аналіз попиту на бухгалтерів в регіоні, Україні та її межами
Кваліфікований бухгалтер - це один з головних факторів успішної діяльності підприємства, особливо в умовах стрімко змінюваної законодавчої та нормативної бази. Бухгалтери відіграють життєво важливу роль в наданні доказової і правильної інформації, необхідної для прийняття рішень щодо постачання та використання ресурсів, від чого залежить ефективність ринкової економіки. Бухгалтерський облік - це те, що із заданими правилами робить бухгалтер. Попит на бухгалтерів протягом останніх десяти років усе ще залишається високим.
На сьогодні на ринку праці України серед усіх вакансій фахівців від 10% до 20% припадає на бухгалтерів. Але вимоги, що висуваються роботодавцями, стали набагато вищими. Зараз вони хочуть бачити в бухгалтері не просто рахівника, а висококваліфікованого спеціаліста, здатного знаходити найвигідніші для підприємства рішення. На відміну від недавнього часу, коли для того, щоб влаштуватися на роботу бухгалтером, було достатньо закінчити бухгалтерські курси, зараз роботодавці вимагають від кандидатів диплом про профільну вищу освіту. Професіональний рівень бухгалтера визначається за такими критеріями: вища освіта за фахом, досвід роботи бухгалтером, професійні знання, здатність до аналітичної роботи, сприйняття нових знань, вміння працювати з комп'ютером, знання іноземних мов.
Основне завдання кафедри обліку та аналізу- комплексне вивчення облікових дисциплін студентами вузу, які формують їх економічне мислення, забезпечують ефективне ведення бухгалтерського обліку. Сьогодні бухгалтерський облік став складовою управлінської системи світової економіки. Без нього неможливе управління будь-якою ланкою світової економіки. Недаремно бухгалтерський облік називають "мовою бізнесу".
Бухгалтерський облік використовується в усіх сферах підприємницької діяльності - виробничій, комерційній, банківській, страховій, в усіх галузях та підгалузях господарювання: промисловості, сільському господарстві, будівництві тощо. У кожній сфері (виді) діяльності, у кожній галузі господарювання, бухгалтерський облік має специфічні особливості. Проте вихідні положення бухгалтерського обліку єдині, спільні для всіх видів діяльності і в усіх галузях господарювання. Відзначимо, що за два роки (осінь 2008 - осінь 2010 рр..) у профобласті «Банки та інвестиції» зросла кількість претендентів з повною вищою освітою - з 90% в 2008 р. до 98% в 2010 р. За той же період зросла кількість здобувачів, які заявляють про свій вільне володіння англійською мовою (з 14% до 17%).
Основна вимога при прийомі на роботу - висока кваліфікація кандидата. І тут мова йде не тільки про вищу освіту. У деяких компаніях у бухгалтерів обов'язково запитують професійні міжнародні сертифікати. Їх наявність дозволяє отримувати зарплату на 10-20% більшу. Знання англійської мови на гідному рівні може підвищити зарплату вдвічі. Сертифікованих фахівців часто шукають компанії з іноземними інвестиціями або ті українські підприємства, які виходять на міжнародний фінансовий ринок. Найбільшим попитом серед фахівців на заході України залишаються торгові представники і менеджери з продажу послуг. Як і раніше великий попит на страхових і рекламних агентів та ріелторів. Але, на жаль мало хто з працедавців пропонує фіксовані зарплати. Для того,щоб привернути людей, компанії обіцяють фахівцям підвищені відсотки від продажу послуг. Крім менеджерів з продажу товарів і послуг, у Львові і Житомирі виріс попит на бухгалтерів. Збільшилися також зарплати. Втім, вимоги також посилилися. Майже у всіх компаніях потрібне знання іноземних мов. До того ж, працювати бухгалтерам часто доводиться без помічників.
2.2. Аналіз мережі вищих навчальних закладів України, які готують
фахівців за спеціальністю «Облік і аудит», динаміка її
розвитку
Сьогодні 185 навчальних закладів України готують понад 15 тис. випускників за спеціальностями «Облік і аудит» і «Бухгалтерський облік». Для порівняння: у Російській Федерації 263 вузи щороку випускають близько 30 тис. бухгалтерів.
Однак і в Україні, і в Росії якість підготовки фахівців варіюється залежно від бази, яку має вуз, і часто викликає нарікання. Серед навчальних закладів Львова ,які готують фахівців за напрямом «облік і аудит» можна виділити такі як: Львівський державний фінансово-економічний інститут, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України, Національний університет «Львівська політехніка», Українська акдемія друкарства, Український державний лісотехнічний університет, та інші.Київ славиться такими закладами як: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна, Київський національний економічний університет та інші .
Національний університет «Львівська політехніка»(НУ ЛП) – найстаріший технічний навчальний заклад України та Східної Європи. Історія Львівської політехніки почалася від часу заснування у 1844 року Технічної академії у Львові. І ось уже понад 160 років вона готує висококваліфікованих фахівців, є генератором технічних ідей та винаходів, передовим освітнім та науковим осередком. Нині Національний університет «Львівська політехніка» — вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації, випускники якого працюють в усіх галузях економіки нашої держави та в багатьох країнах світу.8 липня 2009року «Львівська політехніка» отримала статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вишу.
Львівський національний університет імені Івана Франка - одним із провідних вищих навчальних закладів України та Європи. У структурі Університету функціонують 18 факультетів, Інститут післядипломної освіти, 3 коледжі, 7 науково-дослідних інститутів, Астрономічна обсерваторія, Ботанічний сад, Наукова бібліотека, 6 музеїв. Здійснюється підготовка фахівців відповідно до отриманих ліцензій за 16 галузями, 52 напрямами та 91 спеціальністю. Сьогодні в Університеті функціонує 130 кафедр, три з яких відкрито за останні роки.
Львівська комерційна академія - провідний вищий навчальний заклад і визнаний науковий центр ІV рівня акредитації. За свою більш ніж стодев’яносторічну історію здобув високий авторитет в Україні і за кордоном. Кількість місць спеціальності «Облік і аудит»: ліценз. обсяг прийому - 120. Плата за навчання 7700 грн. Прийом до академії здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра. Ліцензія АА 868140 від 14.12.2004 р., проходження військової підготовки в НУ «Львівська Політехніка».
Львівський державний аграрний університет. Перелік факультетів: агротехнологій і екології, сільськогосподарського будівництва та архітектури, економічний, механіки та енергетики, землевпорядний, заочної освіти. Наявність безкоштовного і платного навчання, воєнної кафедри. Післядипломна освіта, аспірантура, докторантура. Форми навчання: денна, заочна, дистанційна форма навчання.
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. Наявність безкоштовного і платного навчання, аспірантура, докторантура, післядипломна освіта. Перелік факультетів: банківських та інформаційних технологій, фінансово-економічний, підвищення кваліфікації та перепідготовки. Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, магістр.
Львівський державний університет внутрішніх справ. Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, магістр. Наявність безкоштовного та платного навчання. Післядипломна освіта, аспірантура.
Львівський інститут економіки і туризму. Форма навчання - денна, заочна. Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр. Перелік факультетів: туризму, готельної та ресторанної справи, бухгалтерсько-економічний, товарознавства і експертизи товарів. Наявність безкоштовного і платного навчання: Наявність воєнної кафедри
Одеська область налічує 3 заклади, де вивчають напрям «облік і аудит»: Одеський державний економічний університет, Одеська національна академія харчових технологій, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. В тернопільській області є Тернопільська академія народного господарства та інші. Кожна область має навчальний заклад, який готує фахівців за напрямом
«облік і аудит».
Варто зазначити, що бухгалтерів готують також на численних короткострокових курсах, зокрема й заочних.
У газетах регулярно друкують оголошення, з яких видно, що означає «дешевий» бухгалтер по-українськи: підготовка бухгалтерів коштує 116 грн. за чотири місяці навчання, що на 4 гривні дешевше за підготовку секретаря.
Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ) - вищий учбовий заклад, який на сьогоднішній день є одним з найбільш респектабельних в Україні. У 2004 році НЛТУ відзначив свій 130-річний ювілей, що красномовно говорить про досвід організації освітньої діяльності та солідності даного вищого учбового закладу. Крім того, НЛТУ є єдиним університетом в Україні, який випускає дипломованих фахівців з лісо технологічного профілю. Випускники Національного лісотехнічного університету України можуть отримати три ступені учбовий-кваліфікаційного характеру: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Тернопільський національний економічний університет -запрошує випускників шкіл взяти участь у акції «Стань студентом ТНЕУ вже сьогодні». В рамках цього заходу 12 грудня 2010 року о 12.00 год. по всіх напрямах підготовки університету проводитимуться регіональні олімпіади з конкурсних предметів сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти, що будуть зараховуватись при вступі до університету у 2011 році.
Українська академія друкарства (УАД) – єдиний в Україні автономний вищий навчальний заклад, який готує фахівців для видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження, інший галузей економіки України та інших держав. Випускники академії працюють у видавництвах, редакціях періодичних видань, на радіо і телебаченні, в рекламних організаціях, на підприємствах з виготовлення поліграфічних матеріалів та поліграфічного машинобудування, в організаціях мережі книгорозповсюдження. Рік заснування - 1930. Таблиця 1. Кількість бюджетних місць на спеціальності «облік і аудит» в Україні по областях з/п Область Кількість 1 2 3 1 АР Крим 37 2 Вінницька
63 3 Волинська 15 4 Дніпропетровська 137 5 Донецька 107 6 Житомирська 23 7 Закарпатська 40 8 Запорізька 12 9 Івано-франківська 30 10 Київська
392 11 Кіровоградська 15 12 Луганська
29 13 Львівська 208 14 Миколаївська
39 15 М. Севастополь 35 16 Одеська 122 17 Полтавська 39 18 Рівненська 15 19 Сумська 25 20 Тернопільська 35 21 Харківська 179 22 Херсонська 25 23 Хмельницька 26 24 Черкаська 8 25 Чернівецька 84 26 Чернігівська 58
Як ми бачимо з таблиці 1, кількість бюджетних місць на спеціальність «облік і аудит» не є дуже багато, але це не погіршує попит на цю спеціальність.
/
Рис.2.1.Кількість бюджетних місць на спеціальності «Облік і аудит»
2.3. Мотиви мого вибору спеціальності
«Облік і аудит» та вступ до Національного університету «Львівська політехніка»
У 16-17 років постає проблема : для чого живеш, яку роль будеш виконувати у цьому світі. Я переконана, що в короткому існуванні ми мусимо встигнути знайти своє місце, бо часу на помилки у нас немає.
Тому закінчуючи цього року школу я почала задумуватися, що далі робити. Оскільки професій дуже багато і всі вони важливі.
Я вступила в національний університет «Львівська політехніка» на напрям «облік і аудит». Я давно мріяла вчитися саме в Політехніці, адже це один із престижних ВНЗ нашої країни. Моїм улюбленим предметом в школі була математика, тому напрям «облік і аудит» мені найбільше сподобався. За два місяці
навчання
мені стало зрозуміло, що бухгалтер - професія потрібна у всіх сферах діяльності.
Без бухгалтерського обліку бізнес був би некерованим. Вивчаючи спеціальність «Облік і аудит», я дізнаюся про принципи використанняекономічної інформації, яка використовується для управління підприємством, оволодію мистецтвом бухгалтера і аудитора. Це надасть мені можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника.
Такі знання необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю.
Фахівець з обліку і аудиту займається обліковою, аналітичною, контрольно-ревізійною, аудиторською діяльністю у сфері ринкових відносин.
Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського фінансового
та управлінського обліку, зовнішнього і внутрішнього аудиту. Тому
на
ринку
праці
попит
на
фахівців з обліку і аудиту завжди високий. Вони
можуть
працювати
головними
бухгалтерами,
провідними
бухгалтерами
та фінансовими
менеджерами,
на
керівних
посадах
відділів
обліку
і
звітності
в міністерствах
та
відомствах,
науковими
співробітниками.
Маючи
певний
стаж роботи
за
обраною
спеціальністю,
фахівці
з
обліку
і
аудиту
можуть
займатися аудиторською діяльністю. Універсальність
підготовки
дозволяє
випускникам
з
фаху
“Облік і аудит” швидко адаптуватись
до
сучасних
вимог
на
ринку
праці
та
влаштовуватись на високооплачувані посади.
Фахівці з "Обліку і аудиту" можуть займати різноманітні первинні посади, зокрема: начальник економічного відділу , старший економіст (рівень бакалавра); головний бухгалтер, старший бухгалтер, бухгалтер (рівень спеціаліста); начальник контрольно-ревізійного відділу, головний бухгалтер, аудитор, аудитор-аналітик, ревізор, головний ревізор, провідний економіст, викладач, методист, молодший науковий співробітник (рівень магістра).Випускники є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі.
Таким чином, я обрала відповідальну роботу, яка потребує від фахівця глибоких економічних знань, уваги, зосередженості, наполегливості та посидючості,
яка потрібна в кожній сфері діяльності і на яку завжди є попит.
3.ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ 3.1. Загальна характеристика сільської ради і особливостей його діяльності Сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє сільську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Повноваження сільської ради: здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів; реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі; видача документів, що посвідчують право власності і право користування землею; вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленному законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення; визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства; організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою; підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних групп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових регіональних программ поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються відповідно районними, обласними радами; забезпечення здійснення
передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потреби в цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім’ї громадян; вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства; вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування; подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха; вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством; здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно- правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;
забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти та медичного обслуговування на відповідній території, можливості навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національно-культурні товариства; забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів,- забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення; організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх; вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах; забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання; сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації; організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною, на відповідній території; забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності; вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій,спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку; розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання, утворення адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяльності; вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, реєстрація актів громадянського стану.
3.2. Переваги і недоліки роботи на посаді бухгалтера сільської ради
Переваги роботи на посаді бухгалтера сільської ради є : представляти сільську раду в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності; встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до бухгалтерської служби структурними підрозділами сільської ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням; одержувати від структурних підрозділів сільської ради та бюджетних установ, які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них; вносити сільському голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійсненя поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.
Однак у професії бухгалтера існують і недоліки. Особливо гостро вони відчуваються при роботі, де регулярно здійснюються різного роду перевірки, як внутрішні, так і зовнішні (державні). А робота з величезними сумами грошових коштів завжди пов’язана з певним ризиком. Гідно переживати і орієнтуватися в стресовій ситуації виходить далеко не у всіх.
У виконанні бюджету сільської ради мають місце недоліки щодо дотримання фінансової дисципліни та використання бюджетних коштів. Виконавчий комітет вирішив: керівникам підприємств та установ всіх форм власності підпорядкованих сільській раді постійно приділяти увагу щодо виконання сільського бюджету, не допускати заборгованості по заробітній платі в підприємствах та забезпечувати повноту сплати податків до бюджету сільської ради та Пенсійного фонду; бухгалтеру сільської ради потрібно слідкувати за дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни, цільового і ефективного використання бюджетних коштів, виконання затверджених показників місцевого бюджету, планування їх видатків та виконання в цілому сільського бюджету; докласти зусилля щодо завершення збору платежів в бюджет сільської ради.
3.3. Мотивація праці бухгалтера сільської ради
Мотивація — це один з важливих факторів підвищення ефективності діяльності усієї організації, адже процес діяльності організації можна добре спланувати і організувати, але якщо працівники цієї організації не відповідально ставляться до своїх обов'язків і не зацікавлені особисто у розв'язанні проблем і задач, що постали перед організацією, то результати контролю і підбиття підсумків не будуть втішними.
Розуміння змісту мотивації — головний показник професійної майстерності доброго керівника організації. Знання про те, чому люди роблять те, що вони роблять — необхідна передумова для того, щоб допомогти
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Останні оголошення

Новини