Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Інші
Інститут:
Не вказано
Факультет:
ЗІ
Кафедра:
Кафедра соціальної медицини

Інформація про роботу

Рік:
2020
Тип роботи:
Інші
Предмет:
Економіка

Частина тексту файла

Титульний лист УМСА Кафедра соціальної медицини, громадського здоров’я, організації та економіки охорони здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою
ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ Модуль2. Громадське здоров’я
Підготовлено: студентом (кою) 4 курсу
медичного факультету __ Групи______________________________ПІБ________________________________ Викладач___________________________
Полтава - 2020 Розділ 1. Обчислення і оцінка демографічних показників 1.1.За даними нижченаведеної таблиці розрахувати усі можливі демографічні показники (с зазначенням формул, згідно яких розраховуються показники) та за даними Держкомстат України провести статистичне порівняння даних з загальнонаціональними показниками. Зробити висновки. 1.2. Графічно зобразити отримані результати.
Демографічні данні про здоров’я населення ряду областей
за 2016-2017 роки область 2016 р. 2017 р. Усього населення Народилося живими Померло на 1 році життя Усього населення Діти до 14 років Населення 50 років і старше Не працюючі (діти, пенсіонери) Усього померло Народилися живими Померло на 1 році життя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 273300 2323 28 273200 68300 81960 123789 4180 2377 25 2 134689 1118 13 134534 37670 32288 55645 2220 1130 13 3 156899 1365 15 156785 23518 39196 65234 2320 1380 14 4 238674 1862 22 238532 47706 35780 111234 3554 1932 23 5 362678 2720 31 362312 83332 65216 145897 5725 2826 31 6 853890 7514 92 853759 136601 136601 412342 13746 8367 101 7 655187 4717 57 654877 137524 124427 280765 10740 4912 58 8 356747 2604 33 349876 55980 62978 143564 5458 2694 33 9 977765 7529 84 976547 205075 205075 435697 15429 7715 83 10 239890 1967 20 239549 28746 33537 98786 3473 2036 21 11 238674 1862 23 238234 46607 34870 121300 3344 1623 21 Продовження таблиці 2017 р. Область Мертвонароджені Померло на 1 тижні життя Померло на 2-4 тижні життя Померло на 1 місяці життя Померло на
2-12 місяцях життя Померло жінок під час вагіт., пологів, 42 днів після пологів Кількість жінок в віці 15-49 років 12 13 14 15 16 17 18 19 1 11 6 2 8 17 1 130735 2 5 3 5 8 5 1 20327 3 6 4 3 7 7 1 24818 4 8 4 3 7 16 1 33855 5 11 6 1 7 24 2 49455 6 34 24 0 24 77 1 136618 7 23 11 1 12 46 1 85764 8 11 5 2 7 26 1 47345 9 29 22 1 23 60 2 136890 10 9 5 2 7 14 1 35818 11 6 4 3 7 7 1 24818 Розділ 2. Обчислення і оцінка
показників захворюваності 2.1.За даними нижченаведеної таблиці розрахувати усі можливі показники неінфекційної захворюваності населення (с зазначенням формул, згідно яких розраховуються показники) та зробити порівняння даних з загальнонаціональними показниками. Зробити висновки. Зобразити графічно. Деякі данні щодо важливої неепідемічної захворюваності в містах
за 2017 рік Місто Усього населення Кількість всіх захворювань системи кровообігу, зареєстрованих при першому звернені в цьому році Число хворих з IV стадією злоякісних новоутворень всіх локалізацій Загальне число хворих вперше в житті встановленим діагнозом злоякісного новоутворення Кількість всіх травм та отруєнь серед населення, зареєстрованих в цьому році 1 273300 154000 574 11479 13392 2 134689 76000 226 5657 6330 3 156899 99000 198 6590 7060 4 238674 122000 601 10024 11934 5 362678 15400 1076 35863 44402 6 853890 543000 1076 35863 44402 7 655187 410000 1101 27518 32759 8 356747 199000 749 14983 16410 9 977765 458000 821 41066 47910 10 239890 145690 806 10075 13194 11 273300 154000 574 11479 13392 2.2. За даними нижченаведеної таблиці розрахувати усі можливі показники інфекційної захворюваності населення (с зазначенням формул, згідно яких розраховуються показники) та зробити порівняння даних з загальнонаціональними показниками. Зробити висновки. Зобразити графічно.
Деякі данні щодо інфекційної захворюваності в ряду областей за 2017 рік Область Усього населення Кількість виявлених інфекційних хворих
Кількість виявлених хворих гепатитом Кількість виявлених вогнищ гепатиту Виписано інфекційних хворих зі стаціонару Померло інф. хворих в стаціонарі 1 273300 120 1245 801 99 2 2 134689 52 1245 801 39 3 3 156899 73 1244 801 60 1 4 238674 102 1244 801 91 2 5 362678 119 1245 801 102 4 6 853890 315 1245 801 298 2 7 655187 222 1245 801 96 3 8 356747 120 1245 801 199 1 9 977765 443 1245 801 399 3 10 239890 98 1245 801 78 1 11 273300 120 1245 801 99 2 2.3. Визначити (письмово) джерело інформації
згідно яких були отримані дані Розділ 3. Комунікація та соціальна мобілізація в інтересах здоров’я. Прес-релізи та зв’язок із засобами масової інформації. 3.1. Скласти коротке повідомлення для населення згідно обраної тематики за наступним планом: Актуальність теми, сучасні показники поширеності, маршрут пацієнта, методи профілактики.
3.2. Скласти прес-реліз для засобів масової інформації щодо профілактики соціально - значущих захворювань. 3.3 Скласти макет інформаційного матеріалу з промоції здоров’я
Розділ 4. Інформаційно-роз’яснювальна діяльність (адвокація) як складова частина медичної профілактики. Розробити профілактичну стратегію щодо захисту і зміцнення здоров’я, зменшення негативного впливу детермінант на стан здоров’я населення.
Література
!Література та інші джерела інформації зазначити тільки ті, що були використані під час підготовки до практичних навичків.
Приклад: Основна Громадське здоров’я: підручник для студ. вищих мед. навч. закладів. - Вид. 3 – Вінниця: «Нова книга», 2013. – 560 с.
Додаткова Аналіз розвитку інформатизації системи охорони здоров’я та телемедицини / Є. М. Кривенко, С. М. Курило, Р. Й. Лихотоп, В. Я. Бойко // Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2010 рік : монографія. – Київ, 2011. – С. 231–241 Бангкокська хартія зміцнення здоров'я в глобалізованому світі Біостатистика. – К.: Книга плюс; 2009. – 184 с. Бигпхоп Р. Основы эпидемиологии / Р.Бигпхоп, Р.Бонита, Т.Кьельстрём. :Всемирная организация здравохранения, Женева, 1994. Джакартская декларация о продолжении деятельности по укреплению здоровья в 21-столетии. 1997р. Здоровье 2020 – основы европейской политики и стратегии для ХХІ века. – ВОЗ, 2013. – 232с. Знаменська М. А. Комунікативна політика як ефективний засіб реформування системи охорони здоров’я / М. А. Знаменська // Україна. Здоров’я нації. – 2014. – 1. – С. 78–83 Кривенко Є. М. Розвиток інформаційного забезпечення сфери охорони здоров’я / Є. М. Кривенко, Д. Д. Дячук, М. А. Знаменська // Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 2002–2011 рр. : монографія ; за ред. Р. О. Моісеєнко, Г. О. Слабкого. – Київ, 2011. – С. 248–254 Методи соціальної медицини / під ред. О.М. Очередько, О.Г. Процек. – Вінниця: Тезис, 2007. – 410 с. Основы Европейской политики поддержки государства и общества в интересах здоровья и благополучия. – Копенгаген : ЕРБ ВОЗ, 2012. – Режим доступа : http://www.euro.who.int/PubRequest?language=Russian. – Название с экрана Оттавська хартія по зміцненню здоров'я, 1986 р Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. – М.: Медиа Сфера, 1998. – 352 с.
Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь. 2017. Шафранский В. В. Основи Європейської політики і стратегія для XXI століття: стратегічне керівництво в інтересах здоров’я / В. В. Шафранский, Г. О. Слабкий, Л. О. Качала // Економіка і право охорони здоров’я. – 2016. – 2 (4). – С. 72–75 Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2017. – 516 с.
Інформаційні ресурси Всесвітня організація охорони здоров’я www.who.int; https://www.who.int/countries/ukr/ru/ Центр Громадського здоров’я МОЗ України https://phc.org.ua/ Український інститут політики громадського здоров’я http://www.uiphp.org.ua/uk/ Европейская база данных «Здоровье для всех» www.euro.who.int/ru/home Державний комітет статистики http://www.ukrstat.gov.ua/ Центр медичної статистики МОЗ України http://medstat.gov.ua/ukr/main.html Кохрейнівський центр доказової медицини www.cebm.net Кохрейнівська бібліотека www.cochrane.org Національна медична бібліотека США – MEDLINE www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed Канадський центр доказів в охороні здоров'я www.cche.net Центр контролю та профілактики захворювань www.cdc.gov
Центр громадського здоров’я МОЗ України www.phc.org.ua
Українська база медико-статистичної інформації «Здоров’я для всіх»: http://medstat.gov.ua/ukr/news.html?id=203 Журнал British Medical Journal www.bmj.com Журнал Evidence-Based Medicine www.evidence-basedmedicine.com
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Останні оголошення

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини