УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД"

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Інші
Інститут:
О
Факультет:
Факультет економіки і управління
Кафедра:
Кафедра економіки

Інформація про роботу

Рік:
2016
Тип роботи:
Інші
Предмет:
ДОІ

Частина тексту файла

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Факультет економіки та управління Кафедра економіки
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до дипломної роботи магістра з управління інноваційної діяльності
НА ТЕМУ: УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД"
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Факультет економіки та управління Кафедра економіки Освітній ступінь - магістр Спеціальність 8.18010012 - управління інноваційною діяльністю "ЗАТВЕРДЖУЮ" Завідувач кафедри економіки _____________О. І. Маслак "__"____________2015 року
ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ Вінник Олексій Олександрович
1. Тема дипломної роботи Управління інноваційною діяльністю на прикладі підприємства ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД" керівник роботи - к.т.н, доц.. кафедри економіки Пирогов Д.Л. Затверджені наказом вищого навчального закладу від
2. Строк подання студентом роботи - січень 2016 року 3. Вихідні дані до роботи Методичні рекомендаціі щодо написання дипломної роботи для студентів спеціальності управління інноваційною діяльністю 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) Теоретико-методологічні аспекти інноваційної діяльності Аналіз інноваційної діяльності підприємства на прикладі ПАТ "Кременчуцький колісний завод" Розвиток інноваційної діяльності ПАТ "Кременчуцький колісний завод" 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) Напрями інноваційної діяльності підпримства Сучасний стан економіки інноваційної діяльності в Україні Аналіз техніко-економічних показників діяльності ПАТ "Кременчуцький колісний завод" Аналіз фінансового стану
підприємства ПАТ "Кременчуцький колісний завод" Аналіз інноваційної діяльності ПАТ "Кременчуцький колісний завод"
6. Консультанти розділів роботи Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата Завдання видав Завдання прийняв 3 4 5
7. Дата видачі завдання
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН Назва етапів дипломної роботи Строк виконання етапів роботи Примітка 1. Вибір теми дипломного дослідження 2. Складання плану дипломної роботи та його затвердження у наукового керівника 3. Аналіз літературних джерел за темою дипломної роботи 4. Аналіз економічних та фінансових показників діяльності підприємства 5. Написання дипломної роботи 6. Отримання відгуку наукового керівника 7. Передзахист дипломної роботи 8. Отримання рецензії 9. Захист дипломної роботи Студент
______________
Вінник О. О.
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Керівник роботи ______________
Пирогов Д. Л.
(підпис)
(прізвище та ініціали)
Нормоконтроль ______________
____________
(підпис)
(прізвище та ініціали) РЕФЕРАТ
Випускна робота представлена на
___ сторінках комп’ютерного тексту, містить
___
таблиць, ___ рисунків,
___ формул і список використаних джерел із ___ найменувань.
Предметом дослідження є: теоретичні, науково-методичні, практичні аспекти аналізу, оцінювання та розвитку ефективності інноваційної діяльності підприємства.
Об’єктом дослідження є: інноваційна діяльність промислових підприємств на прикладі ПАТ «Кременчуцький колісний завод».
Метою роботи є розроблення та обгрунтування науково-методичних, теоретичних положень та розроблення практичних рекомендацій щодо формування і реалізації ефективної інноваційної політики.
У диплопній роботі було використано такі методи дослідження: порівняння, індексний, графічний, економіко-математичний і інші методи економічного обгрунтування, а також систематизації та узагальнення( для розроблення рекомендацій та пропозицій щодо скорочення та контролю витрат на обслуговування), економіко-статистичний(для проведення розрахунків збільшення прибутку), аналітичний та структурно-логічний(для розроблення методів та показників інноваційних технологій).
Ключові слова:
інновації, інноваційний розвиток, інноваційне підприємство, інноваційна політика.
Предметом исследования являются: теоретические, научно-методические, практические аспекты анализа, оценки и развития эффективности инновационной деятельности предприятия.      Объектом исследования являются: инновационная деятельность промышленных предприятий на примере ОАО «Кременчугский колесный завод».
     Целью работы является разработка и обоснование научно-методических, теоретических положений и разработка практических рекомендаций по формированию и реализации эффективной инновационной политики.
     В диплопний работе были использованы следующие методы исследования: сравнение, индексный, графический, экономико-математический и другие методы экономического обоснования, а также систематизации и обобщения (для разработки рекомендаций и предложений по сокращению и контроля расходов на обслуживание), экономико-статистический (для проведения расчетов увеличения прибыли), аналитический и структурно-логическое (для разработки методов и показателей инновационных технологий).      Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационное предприятие, инновационная политика.
The subject of the study is theoretical, methodological, practical aspects of the analysis, evaluation and development of the innovation of the company.      The object of the study is: innovative activity of industrial enterprises on the example of JSC "Kremenchug Wheel Plant".
     The aim is to develop and justify the scientific and methodological, theoretical positions and develop practical recommendations for the formation and implementation of effective innovation policy.
     In dyplopniy work used the following methods: comparison index, graphics, Economics and Mathematics, and other methods of economic justification and systematization and generalization (to develop recommendations and proposals to reduce and control maintenance costs), Economics and Statistics (for payments increase profits), analytical and structural logic (for developing methods and indicators innovative technologies).      Keywords: innovations, innovative development, innovative enterprise, innovation policy.
ЗМІСТ ВСТУП............................................................................................................................РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ..................................................................................................................1.1 Сутність інновацій та структура інноваційних процесів в промисловості............................................................................................................... 1.2 Теоретико-методологічні підходи оцінки ефективності інноваційної діяльності...................................................................................................................... 1.3 Складові інноваційних процесів машинобудівних підприємств та сучасні тенденції щодо їх удосконалення................................................................................ 1.4 Сучасний стан інноваційних процесів на підприємствах України..................... РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»............................... 2.1 Техніко-економічні показники діяльності підприємства ПАТ «КрКЗ».......................................................................................................................... 2.2 Фінансовий аналіз діяльності підприємства......................................................... 2.3 Аналіз ефективності інноваційної діяльності
ПАТ «КрКЗ».............................. 2.4 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях на ПАТ «КрКЗ».......................................................................................................................... РОЗІЛ 3 РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ»КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»..................................................... 3.1 Удосконалення інноваційних процесів на виробництві ПАТ «КрКЗ»........................................................................................................................... 3.2 Вдосконалення інноваційного забезпечення в концепції підняття рейтингу продукції......................................................................................................................... 3.3 Системна обробка економічної інформації та прогнозні моделі інноваційного забезпечення ПАТ «КрКЗ»............................................................................................ ВИСНОВКИ.................................................................................................................... СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...............................................................
ВСТУП
Сучасний стан розвитку світової економіки переконливо свідчить, що основним критерієм економічного розвитку є використання досягнень науки і науково-технічного прогресу у виробництві нових видів товарів і послуг з метою забезпечення зростаючих потреб і вимог людини.
У той же час сучасному стану України притаманний занепад виробництва на більшості підприємств, згортання наукових досліджень, втрата позитивних тенденцій і динаміки розвитку інноваційної діяльності, низькі конкурентоспроможність продукції і темпи економічного розвитку. Однак умови жорсткої конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках вимагають нових підходів не тільки у плануванні розвитку товарного асортименту, але й у формуванні нових механізмів управління інноваційною діяльністю і розвитку інноваційного потенціалу підприємств.
Як свідчить досвід розвинених країн, одним з найбільш ефективних напрямків забезпечення ефективності управління підприємствами є пошук таких умов функціонування, які б сприяли розвитку інноваційної діяльності, спрямовували її на розробку і використання результатів наукових досліджень, забезпечення потреб ринку, здійснення реструктуризації і відновлення основних виробничих фондів.
Таким чином, актуальність обраної проблеми полягає у доцільності та необхідності подальшого розвитку наукових і практичних підходів до удосконалення управління інноваційною діяльністю підприємств, яке забезпечується механізмами та інструментами маркетингу з метою орієнтації напрямків стратегічного розвитку і задоволення потреб і вимог споживачів.
Методи дослідження фінансового стану підприємства постійно вдосконалюються по мірі настання змін в економічному середовищі нашої держави.
Нові ідеї та принципи в цій сфері в першу чергу доходять до користувачів періодичних економічних видань, які також використовувались під час підготовки курсової роботи. Удосконалення підходів щодо формування оптимальної системи управління інноваційною діяльністю підприємства, ефективного використання потенціалу підприємства проводились на засадах використання деяких методів вибору стратегічних напрямків інноваційного розвитку.
Інформаційною базою роботи стали законодавчі і нормативно-правові акти України, статистичні дані Держкомстату України, опубліковані дані про діяльність підприємств, монографічні дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених, фахова література і періодичні видання.
Метою роботи є: розроблення та обгрунтування науково-методичних, теоретичних положень та розроблення практичних рекомендацій щодо формування і реалізації ефективної інноваційної політики.
Для досягнення поставленої мети в ході виконання роботи необхідно було вирішити такі основні питання: -сформулювати та обгрунтувати основний понятійний апарат та принципи формування та реалізації механізму інноваційної діяльності підприємств; -конкретизувати, доповнити та поглибити теоретичні підходи щодо визначення сутності інноваційнї діяльності підприємств; -дослідити та встановити впливовість інноваціної діяльності на стан та перспективи розвитку підприємств України; -проаналізувати ефективність інноваційної діяльності підприємства ПАТ «Кременчуцький колісний завод»; -обгруннтувати та запропонувати до впровадження рекомендації щодо підвищення рівня інноваційного розвитку підприємства.
Об’єктом дослідження є: інноваційна діяльність промислових підприємств на прикладі ПАТ «Кременчуцький колісний завод».
Предметом дослідження є: теоретичні, науково-методичні, практичні аспекти аналізу, оцінювання та розвитку ефективності інноваційної діяльності підприємства.
В умовах становлення ринкової економіки України актуальними стають питання інноваційної діяльності підприємств. Інноваційна діяльність отримує певну специфіку, оскільки підвищується рівень невизначеності і ризику, зростає інтенсивність конкуренції, якість товарів та послуг вимагає введення інноваційного розвитку підприємства та створенн інноваційних підприємств. Успішне функціонування підприємств у даних умовах залежить не тільки від вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності, а головним чином від введення інновацій в процеси виготовлення товарів та послуг, відмовлення від традиційних методів управління та переходу до інноваційного розвитку підприємства.
Об’єктом дипломної роботи виступає публічне акціонерне товариство»Кременчуцький колісний завод(ПАТ «КрКЗ»). Предметом дослідження єтеоретичні та практичні підходи до забезпечення інноваційної діяльності на підприємствах. Для досягнення мети дипломної роботи поставлено і вирішено такі завдання: Вивчити теоретичні основи інноваційної діяльності підприємств; Провести детальний аналіз інноваційної діяльності ПАТ «КрКЗ»; Систематизувати отримані знання щодо моделювання маркетингової діяльності на підприємстві; Розробити пропозиції щодо вдосконалення та підвищення ефективності інноваційного розвитку підприємства.
У першому розділі розглядаються теоретичні основи інновацій. Основні напрями інноваційної діяльності щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств. Економічна оцінка інноваційних заходів для розвитку підприємств.
У другому розділі покладено аналіз динаміки фінансоих показників ПАТ «КрКЗ». Вивчено забезпечення інноваційного розвитку на ПАТ «КрКЗ». Інформація даного розділу є основною для економіко-математичного моделювання інноваційної діяльності підприємства проведеного у третьому розділі.
На основі третього розділу ми вдосконалимо інноваційний розвиток підприємства ПАТ «КрКЗ» за рахунок аналізу інноваційної діяльності.
В даній дипломній роботі розкривається питання щодо організації та стану охорони праці на даному підприємстві. Інформаційна база, що використана для написання дипломної роботи включає дані бухгалтерського обліку стосовно формування фінансових результатів від різних видів діялності та відповідну документацію: розрахунки і довідки бухгалтерії, річну фінансову звітність за 2009-2015 роки, декларацію про прибуток підприємства тощо.
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сутність інновацій та структура інноваційних процесів в промисловості
Відповідно до міжнародних стандартів інновація визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді нового або вдосконаленого продукту чи технологічного процесу, який використовується в практичній діяльності або в новому підході до соціальних послуг. Необхідною ознакою інновації є науково-технічна новизна та виробниче її використання.
Нововведення - це кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий продукт, процес, якісно відмінний від попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок. Світ нововведень надзвичайно великий і не зводиться тільки до техніки та технології. Термін «нововведення» вживається щодо всіх новин як у виробничій, так і в організаційній, фінансовій, науковій, навчальній, соціальній сферах, щодо будь-яких удосконалень, які забезпечують зменшення витрат або створюють умови для зміни способу життя.
Слід зазначити, що в даний час відсутня загальноприйняте розуміння і термінологія інновацій. Так, наприклад, Р.А. Фатхутдінов вважає доцільно розмежувати поняття «нововведення» та «інновація». Нововведення він розуміє як результат фундаментальних прикладних досліджень і розробок або експериментальних робіт у якій-небудь сфері діяльності по повішення її ефективності, а інновації - це кінцевий результат впровадження нововведення, з метою зміни об'єкта управління й отримання економічного, соціального, науково-технічного або іншого виду ефекту.
Згідно з класичним визначенням інновація - це не просто нововведення, а нова функція виробництва, «нова комбінація». Вона означає іншу якість виробництва та управління і розглядається в динаміці як процес.
Об'єктами інноваційної діяльності згідно з статтею 4 Закону України «Про інноваційну діяльність» є: [2]
інноваційні програми і проекти; нові знання та інтелектуальні продукти; виробниче обладнання та процеси; інфраструктура виробництва і підприємництва; організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери;
сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;
товарна продукція;
механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.
Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і (або) юридичні особи України, фізичні і (або) юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, об'єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.
Існує більше двадцяти класифікацій у вітчизняній та зарубіжній літературі. Це пов'язане з тим, що різні вчені беруть за основу різні ознаки, чинники,що пливають на інноваційний процес.
За напрямом діяльності існує декілька видів інновацій: Товарна інновація введення нового продукту. Шляхи забезпечення інноваційного розвитку промислового підприємства
2. Технологічна інновація введення нового методу виробництва. 3. Ринкова інновація створення нового ринку товарів або послуг. 4. Маркетингова інновація освоєння нового джерела постачання сировини або напівфабрикатів. 5. Управлінська інновація реорганізація структури управління. 6. Соціальна інновація впровадження заходів щодо поліпшення умов діяльності персоналу.
7. Екологічна інновація впровадження заходів щодо охорони навколишнього середовища. [4]
Найбільш широкою та всеохоплюючою є наведена класифікація у підручнику «Інновації: теорія,механізми розробки та комерціалізація» (Антонюк Л.Л.) (рис. 1.1) [1]
В умовах ринку, на якому формуються попит, пропозиція, ціна, головними компонентами інноваційної діяльності є новини, інвестиції та нововведення.
Новини формують ринок новин (новацій), інвестиції - ринок капіталу (інвестицій), нововведення (інновації) - ринок чистої конкуренції нововведень. Ці три основні компоненти й утворюють сферу інноваційної діяльності (рис. 1.2)
Основним товаром на ринку інновацій є науковий і науково-технічний результат — продукт інтелектуальної діяльності, на який поширюються авторські права, оформлені відповідно до чинного законодавства. Його формують наукові організації, вищі навчальні заклади, | тимчасові творчі колективи, окремі винахідники тощо. Щоб бути затребуваним на ринку інновацій, інноваційний продукт має пройти стадію матеріалізації — прикладних досліджень з метою віднайдення практичного застосування, створення технічного зразка (моделі, конструкції). Практика свідчить, що в продуктах, які знаходять своє практичне застосування, матеріалізується відносно небагато нових ідей. Так, за проведеними дослідженнями, на японських успішних фірмах лише 33% персональних ідей дійшли до стадії технічного розроблення, 47% з них — до стадії комерційного розроблення, 56% з них були випущені у масове виробництво і дійшли до ринку. Тобто частка ідей, цілком реалізованих у масовому виробництві, становить приблизно 8,7% . При цьому із чотирьох нових продуктів лише один приймається споживачами і успішно реалізується на ринку. Через це японці вважають, що для успіху нового виробу необхідно продукувати не менше 18 нових ідей. [3]
/ Рис. 1.1 Класифікація інновацій / Рис. 1.2 Ринок інновацій
Інноваційний процес - це процес створення, розповсюдження і впровадження продукції і технології, які відрізняються науково-технічною новизною і задовільняють нові потреби спільноти. Інноваційний процес передбачає перетворення наукового знання у фізичну реальність, здійснюється у просторі і часі і складається з певних залежних етапів.
Поняття "інноваційний процес" еволюціонувало протягом півстоліття. У 50-60-ті роки переважали моделі інноваційного процесу, в яких основним фактором їх розвитку вважались наукові дослідження, а ринок - вторинним елементом. Це так звані моделі "технологічного поштовху" та "рушійної сили ринку". При цьому у другій моделі збуту продукції приділялося більше уваги. З розвитком нових технологій було розроблено модель, яка збалансовувала відносини наукових досліджень і ринку, - так звана поєднальна модель. В її рамках передбачалося, що технічні інновації повинні супроводжуватись інноваціями в галузі маркетингу, менеджменту, виробництва. Останніми десятиріччями переважаючою стала "інтегрована модель" з мінімально можливим часом виконання науково-дослідних робіт, організації виробництва продукції та просування її на ринок.
Дослідженню проблем підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств присвячена значна кількість праць зарубіжних та вітчизняних вчених, а зокрема: Й. Шумпетера, М. Хучек, Б. Санто, О.І. Амоши, Ю.М. Бажана, Л.М. Борщ, М.П. Денисенка, А.П. Гайдуцького, А.С. Гальчинського, С.В. Герасимова, Н.В. Краснокутської, Н.Б. Кирич, І.І. Лукінова, А.А. Пересади, Я.В. Риженка, О.М. Собко, Р.А. Фатхутдінова, В.Г. Федоренко, Л.І. Федулової та інших. Разом з тим питання наукового обґрунтування ефективної інноваційної діяльності підприємства й досі залишається невирішеним.
Процес інноваційного розвитку необхідно, насамперед, розглядати з позицій конкретного підприємства, що здійснює інноваційно-орієнтовану го- сподарську діяльність (виробничо-збутову) у взаємодії з постачальниками вихідної сировини та матеріалів, конкурентами, торговими і збутовими посе- редниками, споживачами і т.п., у конкретних економічних, політичних, еко- логічних, правових та інших умовах. При цьому підприємство, що обрало інноваційний шлях розвитку
повинно дотримуватися таких принципів:
- адаптивності – прагнення до підтримання певного балансу зовнішніх та внутрішніх можливостей розвитку (внутрішніх спонукальних мотивів діяльності підприємства, і зовнішніх, що генеруються ринковим середовищем);
- динамічності – динамічне приведення у відповідність цілей і спонукальних мотивів (стимулів) діяльності підприємства (у тому числі його власників, менеджерів, фахівців, працівників);
- самоорганізації – самостійне забезпечення підтримки умов функ- ціонування в сфері обміну ресурсами (інформаційними, матеріальними, фінансовими) між елементами виробничо-збутової системи підприємства, а також між підприємством і зовнішнім середовищем;
- саморегуляції – коригування системи управління інноваційно- орієнтованою виробничо-збутовою діяльністю підприємства відповідно до змін умов функціонування;
- саморозвитку – самостійне забезпечення умов тривалого виживання та розвитку підприємства на основі розроблення, створення і просування інновацій на ринок (відповідно до його місії та прийнятої системи мотивації діяльності).[5]
У загальному вигляді перехід суб’єкта господарювання на інноваційний шлях розвитку дозволить йому:
- адаптуватися до змін умов господарювання;
- підвищити якість продукції та повніше задовольняти запити споживачів;
-застосовувати цінові стратегії «зняття вершків»;
- підтримувати високу ефективність виробництва та збуту продукції; -зміцнити фінансовий стан;
- посилити імідж продукції та товаровиробника;
-зміцнити партнерські зв’язки (зі споживачами, постачальниками, посе- редниками, кредитно-фінансовими установами тощо);
- удосконалити організаційну структуру підприємства;
- підвищити рівень кваліфікації персоналу;
- підвищити результативність діяльності в цілому.
Таким чином, розвиток інноваційної діяльності має важливе значення для сучасного підприємства. Для забезпечення інноваційного розвитку суб’єкта господарювання необхідно сформувати комплекс заходів з нейтралізації впливу чинників, які негативно позначаються на інноваційному процесі та заходів щодо підсилення дії тих чинників, що впливають на інноваційний процес позитивно. 1.2 Теоретико-методологічні підходи оцінки ефективності інноваційної діяльності
Інноваційний рівень виробництва на підприємствах чорної машинобудівної промисловості України майже на порядок нижче середньосвітових значень, а спостережувані темпи технічного переозброєння виключають можливість скорочення існуючого відставання. Однією з важливих причин такого становища є недосконалість планування інноваційної діяльності на рівні підприємств та оцінки ефективності інноваційних заходів.
Аналіз методичних підходів до оцінки ефективності інноваційної діяльності свідчить про поширеній практиці механічного перенесення методів прийняття проектних рішень та аналізу вигідності інвестиційних проектів у сферу аналізу ефективності інноваційних заходів, при якому ігноруються специфічні особливості інноваційної діяльності в умовах інноваційної моделі розвитку. Підходи, що базуються на статистичних залежностях і моделях, а також на оригінальних індикаторах ефективності інноваційної діяльності, не забезпечують вирішення проблеми коректної ідентифікації безпосередніх результатів здійснення інноваційних заходів і витрат на їх проведення.
У дипломній роботі запропонована концепція вимірювання ефективності інноваційної діяльності підприємства на основі зіставлення витрат на інноваційні заходи зрушень в інноваційному рівні виробництва.
Питанням аналізу інновацій та всебічної оцінки ефективності реалізації інноваційних проектів на рівні підприємства присвячено низку наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зокрема, І.Р. Бузько, О.В. Вартанова, Г.О. Голубченко, Ю.О. Гохберг, Дж.П. Ендрю, А.А. Крилова, А.А. Пересади, Б.А. Райзберга, Д. Хомутського тощо. Проте механізм оцінювання ефективності інноваційних проектів, відображення результативності реалізації цих проектів в економічній літературі не завжди носить комплексний характер.
Метою наукового дослідження є розроблення теоретичного підходу до комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства, виокремлення його етапів та розроблення методики оцінки інноваційного процесу підприємства на основі врахування як економічного, так і неекономічних ефектів від запровадження інновацій на рівні підприємства.
Запровадження ефективних інноваційних технологій дає змогу, з одного боку, підприємству отримати конкурентні переваги: покращити конкурентну ситуацію на ринку свого продукту та фінансовий стан, якісно підвищити виробничий потенціал та потенціал персоналу тощо, а з іншого - потребує значного часу та ресурсів. Щоб забезпечити високу ефективність інноваційних заходів, сьогодні зростає актуальність системного, своєчасного та комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства.
Мета комплексного аналізу інноваційної діяльності полягає в обґрунтуванні найбільш ефективних напрямів інноваційної діяльності, інноваційних програм і проектів фірми. Основними завданнями комплексного аналізу є: визначення відповідності фінансового стану фірми його цільовим параметрам щодо інноваційного розвитку; оцінювання спроможності до інноваційного розвитку; вибір інноваційних проектів; оцінювання показників інноваційної діяльності; виявлення невикористаних резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності; оцінювання впливу інноваційних рішень на фінансові результати діяльності фірми.
Для комплексного аналізу інноваційної діяльності фірми потрібно використовувати різноманітні джерела інформації: дані спеціальних обстежень, статистичні дані Державного комітету статистики України, звітні дані підприємства, регістри бухгалтерського обліку, первинну документацію підприємства.
Процес комплексного оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства можна здійснювати за етапами, наведеними на рисунку.
Одним із найскладніших етапів оцінювання ефективності інновацій є побудова системи моніторингу зовнішнього оточення фірми, тобто системи постійного спостереження за напрямами й досягненнями науково-технічного прогресу в конкретній та суміжній галузях.
Особливістю підходів до оцінювання ефективності інновацій суб'єктів господарювання різних рівнів, діючих у ринкових умовах, варто вважати різницю в цілях, які вони визначають у своїй діяльності. Так, державні органи влади й управління, що мають регулювати соціально-економічні процеси в державі, виходять із глобальних завдань розвитку суспільства загалом. Держава формує зовнішні умови (інноваційну політику) для господарювання підприємств, стимулюючи зростання національної економіки. В економічній літературі звернено увагу на потребу нових підходів до оцінювання ефективності інновацій в умовах ринкової економіки. На рис. 1.3 представлений комплексний аналіз поетапно. /
Рис. 1.3 Етапи оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства
Для оцінки загальної економічної ефективності інновацій може використовуватися система таких показників:
інтегральний ефект;
індекс рентабельності;
норма рентабельності;
період окупності.
[6, 372]
Інтегральний ефект (Еінт) являє собою величину різниці результатів й інноваційних витрат за розрахунковий період, доведених до одного, звичайно початкового року, тобто з обліком дисконтування результатів і витрат, розраховується за формулою:
Е інт = і=0
Т р
Р
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Останні оголошення

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини