Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту
Факультет:
КН
Кафедра:
Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

Інформація про роботу

Рік:
2021
Тип роботи:
Контрольна робота
Предмет:
Фінансовий менеджмент

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1 з дисципліни
«Фінансовий менеджмент»
В – 3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ 1 з дисципліни
«Фінансовий менеджмент»
073 «Менеджмент» Студент групи МЕМД – 11з
Даниляк Таїсія Андріївна
В - 3
Здійснити обчислення фінансових показників (показники ліквідності, показники управління активами, показники прибутковості, показники управління боргом, показники ринкової вартості) корпорації «LVMH на протязі 2018 – 2019рр., використовуючи вихідні дані: з/п Показники 2018р. 2019р. 1. Оборотні активи, млн. дол. 11199 13267 2. Поточні зобов’язання, млн. дол. 7060 9594 3. Грошові кошти, млн. дол.
2292 2303 4. Виручка, млн. дол. 20320 23659 5. Запаси, млн. дол. 5991 7510 6. Дебіторська заборгованість, млн. дол. 2155 2750 7. Основні засоби, млн. дол. 9013 10390 8. Активи, млн. дол. 37164 47069 9. Загальний борг, млн. дол. 19966 24618 10. EBIT, млн. дол. 4781 4912 11. Витрати на сплату % , млн. дол. 151 151 12. EBITDA, млн. дол. 5720 6062 13. Чистий прибуток , млн. дол. 3319 3465 14. Власний капітал , млн. дол. 18204 23512 15. Дивіденди, дол. 0.30 0.33 16. Прибуток на акцію, дол. 1.26 1.25 17. Виплати
23.5 26.8 Завдання склала: К.е.н., доц. каф. ММП Харчук В.Ю.
Львів – 2020
ХІД РОБОТИ 1.1. Обчислення КРІ – показники ліквідності, управління активами, показники прибутковості, показники управління боргами та ринкової вартості. Показники ліквідності за 2019 р Коефіцієнт загальної ліквідності = величина оборотного капіталу (поточні активи) / (поточні) короткотермінові боргові зобов’язання = 13267/9594= 1,38 Коефіцієнт швидкої ліквідності („кислотний тест”) = (величина оборотного капіталу – товарно-матеріальні запаси) / короткотермінові боргові зобов’язання = (13267 - 7510) / 9594= 0,60 Показники ліквідності за 2018 р Коефіцієнт загальної ліквідності = величина оборотного капіталу (поточні активи) / (поточні) короткотермінові боргові зобов’язання = 11199/7060= 1,38 Коефіцієнт швидкої ліквідності („кислотний тест”) = (величина оборотного капіталу – товарно-матеріальні запаси) / короткотермінові боргові зобов’язання = (11199 - 5991) / 7060= 0,73 Показники управління активами за 2019 Коефіцієнт
обіговості товарних запасів = обсяги продажу/ величину товарних запасів = 23659/ 7510= 3,15 Кількість днів до отримання заборгованості (Days sales outstanding (DSO) = Дебіторська заборгованість / (Виручка / 365) = 2750/ (23659/365) = 42,43 Коефіцієнт обігу основного капіталу (фіксовані активи)
= обсяг збуту/ вартість основного капіталу = 23659/10390= 2,28 Коефіцієнт обігу загальної вартості майна (Коефіцієнт оборотності активів) = обсяг продажів (збуту, виручка від реалізації) / величину загальної вартості активів = 23659/47069 = 0,50 Показники управління активами за 2018 Коефіцієнт
обіговості товарних запасів = обсяги продажу/ величину товарних запасів = 20320/ 5991= 3,3 Кількість днів до отримання заборгованості (Days sales outstanding (DSO) = Дебіторська заборгованість / (Виручка / 365) = 2155/ (20320/365) = 38,71 Коефіцієнт обігу основного капіталу (фіксовані активи)
= обсяг збуту/ вартість основного капіталу = 20320/9013= 2,25 Коефіцієнт обігу загальної вартості майна (Коефіцієнт оборотності активів) = обсяг продажів (збуту, виручка від реалізації) / величину загальної вартості активів = 20320/37164 = 0,55
Показники керування боргами у 2019 р Показник загальної заборгованості
= Загальна сума боргу / загальна величина активів = 24618/ 47069 = 0,52 Коефіцієнт покриття відсотків (times-interest-earned (TIE) ratio) = EBIT / Витрати на сплату відсотків = 4912/ 151 = 32,53 Коефіцієнт покриття EBITDA (EBITDA coverage ratio) = (EBITDA + отримані
лізингові платежі) /сплачені відсоткові платежі періодичні платежі – сплачені лізингові платежі =6042/151=40,01 Показники керування боргами у 2018 р Показник загальної заборгованості
= Загальна сума боргу / загальна величина активів = 19966/ 37164 = 0,53 Коефіцієнт покриття відсотків (times-interest-earned (TIE) ratio) = EBIT / Витрати на сплату відсотків = 4718/ 151 = 31,25 Коефіцієнт покриття EBITDA (EBITDA coverage ratio) = (EBITDA + отримані
лізингові платежі) /сплачені відсоткові платежі періодичні платежі – сплачені лізингові платежі =5720/151=37,88
Показники рентабельності у 2019 році Рентабельність чистого прибутку (Норма прибутковості продажів Profit margin on sales) = Чистий прибуток / Виручка від реалізації = 3495/ 23659= 0,147 Basic earning power ratio (BEP) = EBIT/ Активи = 4912/ 47069
= 0,10 Рентабельність активів (Return on total assets(ROA) ROA = Чистий прибуток/ Активи = 3465/ 47069= 0,07 Рентабельність власного капіталу (ROE) = Чистий прибуток / Власний капітал = 3465 /23512= 0,147 Показники рентабельності у 2018 році Рентабельність чистого прибутку (Норма прибутковості продажів Profit margin on sales) = Чистий прибуток / Виручка від реалізації = 3319/ 20320= 0,163 Basic earning power ratio (BEP) = EBIT/ Активи = 4718/ 37164
= 0,23 Рентабельність активів (Return on total assets(ROA) ROA = Чистий прибуток/ Активи = 3319/ 37164= 0,089 Рентабельність власного капіталу (ROE) = Чистий прибуток / Власний капітал = 3319 /18204= 0,182
Показники ринкової вартості у 2019 році Коефіцієнт відношення ціни акції до прибутку на неї (price/earnings (P/E) ratio) = ціна акції на ринку/ прибуток на одну акцію = 26,8 / 1,25= 21,44 Коефіцієнт виплат (Payout ratio) = виплачені дивіденди / отримані доходи = 0,33/ 1,25=0,264 Показники ринкової вартості у 2018 році Коефіцієнт відношення ціни акції до прибутку на неї (price/earnings (P/E) ratio) = ціна акції на ринку/ прибуток на одну акцію = 23,5 / 1,26= 18,65 Коефіцієнт виплат (Payout ratio) = виплачені дивіденди / отримані доходи = 0,30/ 1,26=0,238
2. Досліджуємо динаміку зміни показників КПІ.
На основі застосування методів економетрики та статистики досліджуємо тенденції та темпи зміни за кожною групою показників та здійснюємо прогнозування значень показників на наступний звітний період (2021 рік). Таблиця 2.1 Динаміка показників ліквідності корпорації
«LVMH» впродовж 2018-2019 років Показник Роки 2018 2019 Коефіцієнт загальної ліквідності 1,38 1,38 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,60 0,73 Згідно з даними табл. 2.1: - оскільки нормативним значенням для коефіцієнта загальної ліквідності є 1, , показники перебувають в нормативних межах, що свідчить про достатність ліквідних ресурсів для погашення поточних зобов’язань; - показники швидкої ліквідності
не перебувають в допустимих межах (0.8-1.5), що показує, що платіжні можливості компанії щодо сплати поточних зобов’язань недостатні.
Таблиця 2.2 Динаміка показників управління активами корпорації
«LVMH» впродовж 2018-2019 років Показник Роки 2018 2019 Коефіцієнт обіговості товарних запасів 3,3 3,15 Кількість днів до отримання заборгованості (DSO), днів 37 42 Коефіцієнт обігу основного капіталу 2,25 2,28 Коефіцієнт обігу загальної вартості майна 0,55 0,50 Згідно з даними табл. 2.2: - зважаючи на щорічне зростання доходу від реалізації продукції, у 2019 році спостерігалось збільшення суми товарних запасів, що і призвело до збільшення коефіцієнта обіговості товарних запасів (на 0,15 пунктів в порівнянні з 2018р); - збільшення
кількості днів до отримання заборгованості впродовж досліджуваного періоду спостерігається у 2019 році (на 5 пунктів в порівнянні з попереднім роком),
що говорить про негативну динаміку даного показника для компанії, адже кількість днів, за які компанія в середньому отримує плату від покупців зменшується; - чітких меж для коефіцієнта обігу основного капіталу немає, проте чим вище значення коефіцієнта обігу основного капіталу, тим краще для компанії оскільки свідчить про ефективне використання капіталу власників, з 2018 по 2019 рік мінімально збільшувалася вартість основного капіталу та
обсяг збуку, в результаті цього значення показника збільшилось на незначну кількість; - у 2019 році значення коефіцієнта обігу загальної вартості майна зменшилось, що пояснюється збільшенням активів. Таблиця 2.3 Динаміка показників керування боргами корпорації
«LVMH» впродовж 2018-2019 років Показник Роки 2018 2019 Показник загальної заборгованості 0,53 0,52 Згідно з даними табл.2.3.: - показник загальної заборгованості дещо зменшився у 2019 році, що спричинено в основному збільшенням короткострокових та довгострокових кредитів. Якщо коефіцієнт більше 0,5, велика частина активів підприємства фінансується за рахунок позикових коштів. Чим вище коефіцієнт, тим більше буде ризик  Таблиця 2.4 Динаміка зміни показників рентабельності корпорації
«LVMH» впродовж 2018-2019 років Показник Роки 2018 2019 Рентабельність чистого прибутку 0,163 0,147 Basic earning power ratio (BEP) 0,23 0,10 Рентабельність активів (ROA) 0,089 0,07 Рентабельність власного капіталу
0,182 0,147 Згідно з даними табл.2.4: - коефіцієнт рентабельності чистого прибутку показує частку чистого прибутку в обсязі продажів, , у 2019 році значення цього показника погаршилось у порівнянні з попереднім роком, проте не критично, адже за світовим досвідом норма рентабельності за чистим прибутком має бути межах 6-12 %; - коефіцієнт здатності активів створювати прибуток (BEP) відповідно також зменшився; - негативна тенденція у 2019 році спостерігається і серед рентабельності активів, оскільки на кінець 2019
року значення показника зменшилось на 0,019 пунктів; Бачимо, що підприємство є достатньо рентабельним, проте якщо аналізувати динаміку показників, бачимо, що у 2019 році він значно погіршився.
ВИСНОВКИ Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) (чит. Моет Еннесі Луї Вюіттон) — французька компанія, виробник предметів розкоші. Група включає такі торгові марки як Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer тощо. Компанія утворена 1987 року шляхом злиття двох компаній — Moet Hennessy і Louis Vuitton, і стала лідером даного сектора ринку. Компанія визнана світовим лідером на ринку предметів розкоші. Група LVMH (Moët Hennessy - Louis Vuitton) включає близько 60 престижних марок і охоплює п'ять сфер:
Вина та міцні алкогольні напої Мода та вироби зі шкіри Парфумерна та косметична продукція Годинники та ювелірні вироби Елітна мережа роздрібної торгівлі LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, провідна у світі група товарів розкоші, зафіксувала в 2019 році дохід у розмірі 53,7 млрд євро, що на 15% більше. За рік Європа та США пережили хороший ріст, як і Азія, незважаючи на складні умови в Гонконзі у другій половині 2019 року. З урахуванням періодичних наслідків збільшення ПДВ в Японії та руху акцій дистриб'юторів коньяку в США, органічне зростання компанії було на аналогічному рівні в третьому та четвертому кварталах. Прибуток від періодичних операцій склав 11,5 млрд євро в 2019 році, збільшившись на 15% порівняно з і без того високим рівнем у 2018 році. Операційна рентабельність досягла рівня 21,4%. Частка групи в чистому прибутку склала 7,2 млрд. євро, збільшившись на 13%. За останній звітній період прибуток зріс, за весь аналізований період з 24 561 млн.євро у
2016 році до 35 547 млн.євро у 2019 році, що становить 10 986 млн.євро Отже, ми бачимо позитивну тенденцію, що свідчить, що підприємство добре розвивається та є рентабельним Зараз
фінансовим директором компанїі є Жан Жак Гіоня, який народився в 1961 році у Франції. Закінчивши в 1984 році бізнес-школу HEC, в 1985 році він почав працювати в банку Banque Nationale de Paris в Парижі на посаді аналітика-дослідника, а в 1988 році перейшов на роботу в розташовану в Лондоні компанію Merrill Lynch. У нинішній ситуації LVMH ще більше посилить свою політику контролю витрат та вибірковості у своїх інвестиціях. Вплив епідемії на доходи та річні результати неможливо точно оцінити на цьому етапі, не знаючи графіку повернення до нормального бізнесу в різних областях, де працює Група. Після другого кварталу, який сильно постраждав від кризи, можна сподіватися, що відновлення поступово відбудеться у другій половині. Наша стратегія зосередження на найвищій якості у всій нашій діяльності, поєднана з динамізмом та неперевершеною креативністю наших команд, дозволить нам ще раз зміцнити світові лідерські позиції LVMH у сфері розкішних товарів у 2020 році.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ LVMH – вікіпедія [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEwsO7xLLuAhVkmYsKHd99DIAQFjABegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2FLVMH&usg=AOvVaw2IAWE9H-NY336CadaqbBJI LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ru.investing.com/equities/l.v.m.h.-balance-sheet Louis Vuitton [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://dovidnyk.info/index.php/Brand/373 Стратегия кукушки: почему владелец Louis Vuitton сделал ставку на средний класс [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://www.forbes.ru/milliardery/388541-strategiya-kukushki-pochemu-vladelec-louis-vuitton-sdelal-stavku-na-sredniy-klass Record Results for LVMH in 2019 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.lvmh.com/news-documents/press-releases/record-results-for-lvmh-in-2019/ Louis Vuitton придбав ювелірну компанію Tiffany за майже $16 мільярдів [Електронний ресурс] –2021- Режим доступу до ресурсу:https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3167919-louis-vuitton-pridbav-uvelirnu-kompaniu-tiffany-za-majze-16-milardiv.html. Прибыль владельца Louis Vuitton и Dior упала на 84%-2020-[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.malls.ru/rus/news/pribyl-vladeltsa-louis-vuitton-i-dior-upala-na-84.shtml
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Останні оголошення

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини