КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Вступ до фаху «Маркетинг»» на тему: «Організаційне забезпечення маркетингової діяльності ТзОВ «Галка Лтд»

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
ІНЕМ
Факультет:
Маркетинг
Кафедра:
Кафедра маркетингу і логістики

Інформація про роботу

Рік:
2019
Тип роботи:
Курсова робота
Предмет:
Вступ до фаху Маркетинг
Група:
мк 42
Варіант:
25

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" Інститут економіки і менеджменту Кафедра маркетингу і логістики / КУРСОВА РОБОТА з дисципліни
«Вступ до фаху «Маркетинг»» на тему: «Організаційне забезпечення маркетингової діяльності ТзОВ «Галка Лтд» Варіант 25
Зміст Вступ Розділ 1. Етичні аспекти маркетингової діяльності та їх актуальність в сучасних умовах. Розділ 2. Сучасні вимоги щодо професійно-кваліфікаційної характеристики фахівця з маркетингу, його роль у забезпеченні ефективної діяльності підприємства в умовах конкурентного середовища. Розділ 3. Організаційне забезпечення маркетингової діяльності ТзОВ «Галка Лтд». Висновки Список використаної літератури
Вступ Світ розвивається досить швидко, щоб кардинально змінювати всі сфери нашого життя. Аби бути завжди готовим до цих змін і також розуміти, що відбувається довкола потрібно систематично розширювати свої знання з профільних галузей, та й розвиватися в цілому. Виконання курсової роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності «Маркетинг» допоможе поглибити теоретичні знання стосовно соціально-економічних передумов виникнення маркетингової концепції, правил та загальних підходів діяльності підприємств у ринкових умовах, сформує розуміння сутності питань організування та функціонального забезпечення маркетингової діяльності господарюючих суб’єктів. Сьогодні багато людей помилково думають про завдання маркетингу. Дехто вважає, що це аналог слову «продажі» або просто створення реклами. Насправді,
ці поняття є лише складовою всього маркетингового комплексу,адже маркетинг — це значно глибше та всеосяжне поняття, ніж просто просування, реклама та продажі. У найширшому розумінні маркетинг — це узагальнююче поняття, яке, серед іншого, визначає місце підприємства на ринку по відношенню до конкурентів, його конкурентні переваги, а також вибір підприємством перспективних сегментів ринку, які воно планує обслуговувати. Для успішності підприємства необхідно враховувати багато маркетингових аспектів: аналіз конкурентів, дослідження ринку. Лише за правильної маркетингової стратегії, яка охоплюватиме всі концепції та завдання маркетингу, підприємство зможе втриматися на ринку та отримувати хороший прибуток.
Розділ 1. Етичні аспекти маркетингової діяльності та їх актуальність в сучасних умовах. Проблема етики в маркетинговій діяльності підприємств є однією з найважливіших проблем. Маркетологам доволі часто доводиться вирішувати проблеми етичного плану, оскільки те, що є вигідним для бізнесу, не завжди є чесним з боку моралі. Але, звичайно, не всі маркетологи є бездоганно чесними та порядними, тому підприємствам потрібно розробляти корпоративні норми етики маркетингу – правила, якими повинні керуватися не лише працівники відділу маркетингу, а й усього підприємства. В основному ці норми стосуються: відносин з дистриб’юторами; правил реклами; обслуговування споживачів; цінової політики; розробки товарів та послуг; моральних стандартів загального плану.
Коли маркетолог працює за принципом “Продавай не замислюючись”, його поведінку на ринку можна сміло назвати сумнівною і аморальною. У своїй діяльності він потребує певного набору принципів, що допомагають у моральній оцінці конкретної ситуації і рішенні, наскільки далеко він може зайти, прагнучи отримати прибуток. Нехтування цими правилами вважається грубим порушенням не тільки права споживачів, а й суперечить всім законам і нормам загальносвітового масштабу. Наприклад, порушення діяльності підприємств по дотриманню екологічних норм та принципів в процесі організації та забезпечення процесу виробництва може призвести до катастрофічних наслідків, зокрема, забруднення навколишнього середовища. Саме тому кожне підприємство та менеджер з маркетингу повинні визначити для себе певні норми соціальної відповідальності та етики. Коли воно керується принципом діяльності на благо суспільства, кожен його менеджер повинен не тільки діяти в рамках закону та діючих норм ділової етики, але й демонструвати глибоку особисту порядність, корпоративну свідомість та турботу про добробут споживача. Від підприємств, які працюють на світовому ринку етика у маркетингу вимагає особливих підходів. Кожна країна має особливі стандарти та прийоми ділової практики. Наприклад, у США та європейських країнах хабарі та подарунки у бізнесі визначаються протизаконними, а у Південній Америці — це норма ділової практики. Перед підприємствами постає дилема: чи поступатися своїми моральними переконаннями, чи співпрацювати з конкурентами, які керуються сумнівними моральними нормами. Тож товаровиробники повинні дотримуватися певного набору моральних стандартів у будь-якій країні світу, щоб не втратити повагу своїх партнерів — споживачів, постачальників, службовців, акціонерів та суспільства. Дотримання правил “чесної гри” по відношенню до споживачів щодо забезпечення їх продукцією належної якості та за “справедливою” ціною є одним з найпопулярніших порушень етики в маркетингу. Ми часто зауважуємо, що товар, який ми купували рік тому, був якіснішим, ніж цей самий продукт через певний період часу, а все тому, що виробники знехтували морально-етичними нормами та замінили якісну сировину на гіршу. Є також й інша ситуація, коли використовуються нечесні, по відношенню до потенційних клієнтів, методи продажу та рекламування товарів. Як приклад можна навести випадок з виробником спортивного взуття Reebok, який у своїй рекламній кампанії збрехав про особливі властивості нових кросівок. Це є некоректно і зовсім неетично щодо споживачів, які, вірячи рекламі, купляють цей товар, тим більше, що ця компанія є добре відомою в сфері продажу професійного спортивного взуття та одягу. Загалом, проблематика етики в маркетинговій діяльності підприємств є частим предметом досліджень, що проводяться у Західній Європі протягом останніх років. З величезної кількості її дефініцій, що відображають різні уявлення про етику у царині підприємництва, вважається, що найточнішим визначенням (з позицій маркетингу й менеджменту) є поняття, надане А. Сеном у книзі "Про етику й економіку": "Етика бізнесу — ділова етика, що базується на чесності, відвертості, вірності даному слову, здатності ефективно функціонувати на ринку відповідно до чинного законодавства, установлених правил і традицій". Воно відповідає сучасним переконанням і висвітлює основні моменти цього абстрактного і в той же час досить реального поняття. Потрібно сказати, що необхідність дотримуватися ділової етики в маркетингу схвалюється всіма, але що стосується її змісту, то багато питань вважаються дискусійними, зокрема: — Чи можна фірмі купувати товари і послуги конкурентів, щоб потім їх проаналізувати й скопіювати? — Чи припустимо міжнародній компанії пропонувати хабарі урядовцям, від яких багато що залежить, якщо так чинять її конкуренти і якщо ці урядовці штучно створюють дефіцит, послаблюючи економіку власної країни або регіону, усвідомлено чи неусвідомлено обмежуючи корпоративне співтовариство й збіднюючи власне населення? — Чи має право рекламодавець просувати на ринок товари і послуги, представляючи їх як нові продукти, якщо в них були внесені лише незначні зміни? — Чи можна роздувати ціни на продукцію, що в кілька разів перевищують усі витрати на її виробництво і просування, якщо товари або послуги "в дефіциті" і мають великий попит? — А якою повинна бути етика стосовно конкурентів?
Всесвітньо відомі маркетологи Е. Райс і Дж. Траут згодні з тим, що "чинник моралі може виявитися вирішальним", і, у зв'язку з цим, пропонують "аморальні" дії— "потрібно зруйнувати мораль опонента, випустити з того бойовий дух". Чи мають вони рацію? Ці та безліч інших питань не мають однозначної відповіді. Не тільки кожна людина, але й будь-який суб'єкт господарювання, визначаючи свою культуру поведінки, керуються власною системою цінностей. У зв'язку з цим, ще й досі не сформульовано простої, але, що головне, загальноприйнятої дефініції про те, що становить собою неетична практика маркетингу. Однак, для керівників будь-якого рангу і будь-якої організації дуже важливо сполучати свій світогляд і свої дії з системою етичних установок, прийнятих на мікрорівні та в зовнішньому середовищі. Їм постійно доводиться ухвалювати ті чи інші рішення, які відповідно до причинно-наслідкової залежності впливають на розвиток подальших подій, на взаємостосунки співробітників, на внутрішню колективну й громадську думку. Управлінці зобов'язані, а в багатьох випадках змушені у той чи інший спосіб зважати на оцінки колег і навіть деяких підлеглих з приводу ухвалених рішень або поведінки. Вони повинні розуміти, які можуть бути наслідки цих рішень або поведінки. Як проявляються взаємозв'язки такого роду, залежить від того, який морально-етичний клімат склався в соціумі (суспільстві та його складових групах) і на конкретному підприємстві. Проте не тільки керівникам, а й фахівцям, виконавцям необхідно підтримувати тривалі, взаємовигідні, всебічні стосунки з працедавцями, клієнтами, постачальниками, кредиторами, представниками держструктур і багатьма іншими суб'єктами. Нерідко такі стосунки формуються й розвиваються в обстановці протидії інтересів. У зв'язку з цим теорія і практика давно виробили єдино правильний, але якого не всі дотримуються, кодекс. Його суть зводиться до простої, але ефективної в стратегічному плані формули — уникати наміру відплачувати злом за зло. Наявний досвід, форми, тенденції та закономірності прояву й розвитку ділової етики дали змогу виділити три основні принципи її вираження: - принцип справедливості; - принцип права; - принцип утилітаризму (практицизму). Перший принцип ґрунтується на поняттях порядності й чесності. Основний проблемний момент, пов'язаний з ним, полягає у тому, що ті, хто хоче ним скористатися, повинні заздалегідь визначитися, як (на чому, за якими критеріями) обґрунтовувати діяльність (поведінку), пов'язану з реалізацією наявних можливостей: за потребами; за здібностями; за внеском або за комплексним підходом, який, незважаючи на гнучкість, здатний породити найбільшу кількість проблем. Другий принцип базується на пошані й непорушності прав кожної особи і спільноти. Відповідно до нього, будь-яке порушення або ігнорування прав треба розглядати як етичне порушення. Баланс або дисбаланс при використанні цього принципу на практиці досягається за рахунок того, що реалізація кожного права супроводжується виконанням/невиконанням відповідних службово-етичних зобов'язань — обов'язку, відповідальності, професійних обов'язків тощо. В етиці, заснованій на правовій концепції, часто зустрічаються важко вирішувані колізії. Одна їх група породжується суперечностями між правами особи, особливо при розподілі недостатніх ресурсів (матеріальних, грошових, тимчасових). Інша група колізій виникає через незгоду суспільства в деяких випадках з правами якогось індивідуума чи окремого колективу. Третій принцип, що відображає утилітаризм (практицизм), передбачає, що в процесі ухвалення рішень або в поведінці потрібно орієнтуватися на співвідношення витрат і прибутку. Люди, схильні до цього принципу, визначають витрати, так само як і прибуток, за кожним фактом професійної діяльності і в будь-якій ситуації. Утилітаристи, як правило, відстоюють ті рішення й намагаються здійснити ті дії, які призводять або до найбільшого прибутку, або дозволяють максимально заощадити. Останніми роками в етиці бізнесу, особливо в управлінні маркетингом, сформувалися і прогресують три основні напрями: етика філантропії, яка встановлює залежність між добром і результатами, до яких воно призводить. Цей напрям спонукає підприємницьке середовище до доброчинної діяльності. У корпоративному співтоваристві етика філантропії (філантропічна етика) дуже часто є основою паблік рілейшнз; етика справедливості, що декларує рівність і справедливість не тільки між співробітниками однієї організації, а й між підприємцями, суб'єктами господарювання, органами державного (муніципального) управління; етика особистої автономії, в якій основним моральним постулатом вважається дотримання прав інших суб'єктів — клієнтів, союзників по альянсу, постачальників, посередників і навіть конкурентів. Інтерес до ділової етики пояснюється тим, що, незважаючи на абстрактну природу, вона лежить в основі практично всіх проявів у сфері виробничих, маркетингових, комерційних та інших відносин і зв'язків соціально-економічного характеру. У багатьох країнах робляться спроби зафіксувати й обґрунтувати етичні норми в певних зведеннях і кодексах, використовуючи їх як засоби позитивного регулювання підприємницької, у тому числі й маркетингової діяльності. Одним з показових зразків є етичний кодекс, розроблений американською маркетинговою асоціацією (АМА), який служить авторитетним орієнтиром при визначенні етичності поведінки. Коротко його суть формулюється таким чином: "Ті, хто займаються маркетингом, повинні дотримуватися й стимулювати порядність, честь і гідність маркетингової діяльності, демонструючи чесність у взаємостосунках зі споживачами, клієнтами, працівниками, постачальниками, дистриб'юторами та громадськістю". Цей кодекс висвітлює, який характер повинен надаватися професійним обов'язкам стосовно кожного компонента маркетингового комплексу. З приводу якості та функціональних властивостей товарів і послуг указується на те, що компанії повинні забезпечити споживачам і клієнтам безпеку, повідомляти про будь-які пов'язані з ними ризики і виявляти всі чинники, здатні змінити характеристики продукції, що реалізується. З приводу реклами в кодексі АМА акцентується увага на тому, що компаніям необхідно уникати помилкових і таких, що вводять в оману повідомлень, відкидати тактику нав'язування збуту й відмовлятися від маніпулювання споживачами з метою спонукати їх до покупки. Стосовно організації процесів розподілу кодекс відзначає, що постачальники не повинні примушувати посередників брати ті товари, котрі вони не бажають, і створювати штучний дефіцит з метою роздування цін. З питань ціноутворення в кодексі зазначається, що компанії не повинні встановлювати фіксовані або "грабіжницькі" (дуже абстрактне визначення) ціни й зобов'язані повністю розкривати всі ціни, пов'язані з покупкою, включаючи обслуговування, установку й доставку. Окрім перелічених вище аспектів, кодекс АМА передбачає додаткові гарантії прав споживачів. У ньому компаніям рекомендується не тільки уважно розглядати кожен випадок, пов'язаний з виникненням скарг і претензій з боку споживачів, а й шукати способи їхнього вирішення справедливим чином. Не менше прогресивних досягнень у процесі розвитку маркетингової етики відмічається в європейських країнах. Так, наприклад, у сфері просування товарів і послуг на ринку деякі форми прямого маркетингу — звернення до потенційних споживачів поштою, контакти з абонентами за допомогою телемаркетингу, зокрема банківське обслуговування, за телефоном регулюються Директивою Європейської комісії, яка набула чинності в 1994 році. Ключові положення цієї Директиви відображають таке: — постачальник не має права наполягати на попередоплаті; — споживач має право на отримання повної й достовірної інформації про постачальника, ціну, якість товару або послуги, умови доставки і час, протягом якого відповідна пропозиція зберігає свою силу; — замовлення мають виконуватися протягом 30 днів (якщо не обумовлений інший термін); — обов'язковим є встановлення 30-денного періоду на обмірковування й переговори, протягом яких покупець може повернути товар і отримати назад свої гроші; — забороняється звертатися по телефону, факсу або електронній пошті, "навмання", якщо тільки отримувач не дав на те попередньої згоди. У принципі, будь-який товаровиробник або сервісна структура зацікавлені в тому, щоб їхня діяльність і продукція, яку вони реалізують, не викликала скарг. Але для цього підприємства повинні дотримуватися декількох найважливіших умов: — вони зобов'язані надавати споживачам (покупцям) саме те, за що ті платять; — виробники повинні гарантувати споживачам безпеку товарів і послуг; — продуценти повинні не тільки проголошувати, але й реально піклуватися про своїх споживачів. Одним зі способів такої турботи є надання споживачам повної інформації про складові елементи продукції, яку реалізують (товарів, послуг, комплексних моделей пропозицій); — забезпечити мінімальне, а найкраще— відсутність забруднення навколишнього середовища. Зазначені умови і названі вище вимоги направлені на те, щоб суб'єкти господарювання, які керуються маркетинговою концепцією, дотримувалися філософії соціально-економічної відповідальності. Дотримуючись її постулатів, виробникам значно легше буде знаходити консенсус у колізіях між максимізацією прибутку і добробутом суспільства. Від цього багато в чому залежить репутація підприємств, їхній розвиток і перспективи. Також, європейські компанії розробляють програми освіти своїх менеджерів з питань моралі та етики і допомагають їм знаходити правильні підходи у кожному конкретному випадку. Проводяться тренінги та семінари з етики. Проте жоден моральний кодекс чи збірник етичних норм не можуть виступити гарантом високоморальної поведінки. Етичність та соціальна відповідальність потребують загального високого морального рівня, що має стати невід’ємною складовою корпоративної культури.
Розділ 2. Сучасні вимоги щодо професійно-кваліфікаційної характеристика фахівця з маркетингу , його роль у забезпеченні ефективної діяльності підприємства в умовах конкурентного середовища. Маркетолог - це спеціаліст з вивчення смаків покупців і просування товару. Він досліджує, яка саме продукція буде користуватися великим попитом і чому, оцінює ринок конкретних товарів і послуг, пропонує шляхи просування нового товару або можливості збільшення продажу існуючого,. Також він проводить ретельний моніторинг галузі, організує роботу інтерв'юерів, які з'ясовують уподобання покупців шляхом анкетування. Відповідно до цього, обробляє інформацію за допомогою спеціальних комп'ютерних програм та, згодом, складає докладний звіт з цифрами, графіками, порівняльні характеристики. Робить прогноз і розробляє рекомендації. Маркетинг з’явився як самостійний вид спеціалізації порівняно недавно. Але, як і всі молоді професії, він швидко і динамічно розвивається, тішачи маркетологів хорошими зарплатами. Спочатку маркетинг не був окремою галуззю знань і трактувався як реклама, заснована на потребах покупців, а не прості слогани. Але з часом він стрімко розвивався, і в 1902 році, спочатку в університетах США, почали читати лекції про маркетинг. У 1926 році в тих же штатах з’явилася перша асоціація маркетингу. Пізніше аналогічні об’єднання стали поширюватися на Європу і інші частини світу. У СРСР перші маркетингові палати побачили світ у 1970 році. Так і почалася наша історія маркетингу. Поняття «маркетинг» у своєму сучасному сенсі виникло в середині XX століття. Зараз попит на маркетологів на ринку праці досить високий, причому це стосується всіх фахівців – від аналітиків до бренд-менеджерів, від асистентів до керівників. На збільшення даного попиту впливає і конкуренція, що посилюється, на ринку. Зокрема, якщо раніше, приблизно 5–10 років тому, багато керівників просто не замислювалися над тим, що їм потрібний маркетолог, оскільки його функції виконував частково сам керівник, частково керівники інших підрозділів, частково менеджери, інколи навіть секретаріат, то зараз ринок диктує свої умови. Для успішного функціонування і конкурентоспроможності організації кожен має бути зайнятий своєю справою, тому маркетолог компанії життєво необхідний. Робота маркетолога в організації є необхідною для досягнення ефективності діяльності будь-якої організації і на будь-якому етапі її розвитку. Але варто зазначити, що робота маркетолога не завжди може служити 100%-вою гарантією попередження та/або вирішення можливих проблем організації, якщо спочатку, на стадії становлення підприємтсва, маркетолог не брав участі у складанні бізнес-плану або просто не були проведені маркетингові дослідження.
Також діяльність підприємства не буде ефективною, якщо маркетинг переслідуватиме якісь локальні цілі, наприклад, збільшення збуту одного найменування продукції, а не враховувати діяльність організації загалом. Більше того, якщо ще кілька років тому у багатьох організаціях працював один маркетолог-універсал, який займався і маркетингом, і рекламою, і PR, то зараз все частіше створюються цілі відділи, де кожен фахівець відповідає за свій блок роботи: аналітику, рекламу, зв’язки з громадськістю тощо. Для маркетолога, що постійно працює в одній і тій організації, дуже важливо знати, якою є кінцева мета підприємства, або брати участь в розробці стратегічного плану розвитку організації. Виходячи з цього можна сказати, який вид маркетингу буде використовуватися. В маркетинг можна входити з кількох стартових позицій: через будь-яку з основних складових маркетингу (дослідження, аналітика, продакт, бренд, трейд); через продажі, фінанси, рекламу і PR і навіть логістику.
Зараз спостерігається великий попит на «суміжників» – спеціалістів, що володіють досвідом у двох і більше областях. Для здійснення своїх обов’язків маркетологу необхідна лише спеціальна освіта. В основному фахівці в області маркетингу, що працюють на цій посаді більше п’яти років, мають або освіту, отриману за кордоном, або базову економічну або технічну освіту і великий практичний досвід роботи в цій області. В професії маркетолога, як і будь-якій інші, можна виділити перелік основних прямих обов’язків. Такими обов’язками можуть бути: керівництво проведенням маркетингових досліджень і аналіз переваг споживачів; аналіз конкурентного середовища; визначення конкурентних переваг і синтез концепції нового бренду; сегментація і позиціонування бренду; стратегічне планування; формування позитивного іміджу компанії; керівництво просуванням брендів (реклама, PR, трейд-маркетинг, еvent-marketing, виробництво POS-матеріалів); аналіз ефективності маркетингових заходів; оцінка повернень від маркетингових інвестицій в бренд; ціноутворення; розробка і реалізація комунікативної стратегії; розробка рекламних матеріалів (макетів), текстів та плакатів для друкованих видань; контроль за виконанням плану продажів; участь у плануванні системи дистрибуції; робота з рекламними і PR-агентствами тощо. Варто зауважити, що багато роботодавців, коли публікують свої вакансії на спеціалізованих сайтах, також вказують у вимогах високих професіоналізм їхнього майбутнього маркетолога. Тому варто пам’ятати, що професіоналізм з’являється з досвідом роботи в цій сфері. Саме тому будь-якому маркетологу потрібно займатися самоосвітою: брати участь в форумах, конференціях, читати спеціалізовану літературу. Тоді фахівець-маркетолог зможе бути ще більш корисним підприємству, а отже, і розраховувати на відповідну оплату своєї праці. Також, звісно, для того, щоб бути ефективним та затребуваним маркетологом, потрібно володіти певними навичками роботи, серед яких можна виділити такі: спостережливість; комунікативні здібності; емоційно-вольова стійкість; орієнтація на результат; амбітність, прагнення до професійного зростання; лідерські якості; знання основ статистики; здатність аналізувати і прогнозувати; високий рівень адаптивності до нової інформації, навчання; відповідальність; креативність; вміння працювати в команді; навики публічних презентацій і виступів; навики написання PR-статей та оцінки їх якості. З точки зору кар’єри основним плюсом є широкі можливості для зростання. Завжди є вакансії асистентів, тому відразу після закінчення вузу молодий спеціаліст може влаштуватися навіть у відому компанію. Проте молодим фахівцям, що збираються зробити кар’єру у сфері маркетингу, корисно пам’ятати, що на початку кар’єри їх можуть чекати певні труднощі. Зокрема, це пов’язано з тим, що на старті їм, швидше за все, доведеться часто займатися рутинною роботою. З іншого боку, у маркетолога є великі можливості зросту як в рекламних агентствах, так і в компаніях різноматіних видів діяльності. Можна розвиватися в бренд-маркетингу, інтернет-маркетингу, стратегічному маркетингу, а також в дослідженнях. Насправді, сьогодні маркетологи вкрай затребувані. Велику частку замовлень кадровим агентствам складають саме позиції із сфери маркетингу. Наприклад, зараз активно розвиваються департаменти маркетингу в компаніях-операторах стільникового зв’язку, спостерігається активний розвиток рітейла, висока конкуренція і боротьба за споживчі переваги на ринку продуктів харчування, інформаційних технологій. Також великої популярності як в Україні, так і в цілому світі набуває професія інтернет-маркетолога (SMM та SEO). Якщо говорити про кар’єрні перспективи маркетологів, то існує декілька шляхів: Аналітичний маркетинг (потрібен в будь-якій компанії, зацікавленій в аналізі конкурентів, ринків). У цьому випадку хорошим стартом є крупні холдинги, де є департаменти стратегії розвитку. В таких структурах часто відкриті вакансії асистентів або молодших аналітиків. Такі фахівці спочатку спрямовані на маркетингову підтримку управлінських рішень, і логічним продовженням їх кар’єри є зростання до топових позицій, проміжними на шляху до яких можуть бути посади директора із розвитку, стратегічного планування тощо. Також подібні фахівці дуже затребувані в стратегічному і управлінському консалтингу і можуть зробити там хорошу кар’єру до рівня старших менеджерів і партнерів. Можна починати кар’єру і з аналізу ринку, конкурентів, їхніх продуктів (наприклад, на таких ринках, як телекомунікації, туризм, банківські продукти). Далі логічний розвиток в продуктовому маркетингу, просуванні продуктів і послуг на ринок, на основі потреб ринку створення нових продуктів і послуг, управління проектами в даній області. Окрім цього, ставиться акцент на виявлення і формування переваг споживачів, роботі з цільовою аудиторією. Такі спеціалісти в основному послідовно зростають всередині компаній якоїсь галузі, з часом очолюють продуктові напрями, виходять на рівень фахівців, що відповідають за просування продуктів компанії в цілому. Маркетингова освіта є хорошим стартом і для створення власного бізнесу. Можна розвиватися в брендінгу, причому займатися як просуванням торговельних марок, наприклад, в FMCG галузі, так і безпосередньо в брендінгу або ребрендінгу компаніях. Також можна розвиватися в рекламному бізнесі, займатися розробкою рекламних кампаній, створенням, проведенням і оцінкою маркетингових комунікацій. Зазвичай оцінкою ефективності таких фахівців є підвищення рівня продажу. І тут хорошим варіантом для побудови кар’єри будуть крупні рекламні агентства або компанії, що мають масштабні внутрішні проекти. Відповідно, там є можливість розвиватися менеджеру проектів, креативному директору, директору з реклам, директорів по маркетингу (з акцентом на маркетингову підтримку продажу, а не стратегію розвитку бізнесу). Маркетинг тісно пов’язаний з маркетинговими і соціологічними дослідженнями, статистикою. Можна перейти в дану суміжну область і концентруватися на статистичних дослідженнях в спеціалізованих центрах, що виконують запити різних компаній і державних організацій або ж займатися аналітикою, оглядами в інформаційних компаніях, організаціях, що надають аналітичні послуги для корпоративних клієнтів (наприклад, спеціалізовані огляди і дані по певних ринках). Бути маркетологом без певного досвіду роботи або спеціальної освіти неможливо. Але ця професія без сумніву приносить не лише задоволення від роботи, відкриваючи щоразу щось нове, але і відразу показує реальні результати виконаної праці.
Розділ 3. Організаційне забезпечення маркетингової діяльності виробничого підприємства ТзОВ «Галка Лтд» Хоч у багатьох розвинутих країнах сфера послуг має найбільшу частку у валовому національному продукті, для сучасного етапу розвитку національної економіки характерним є переважання сфери виробництва над сферою послуг. Перехід до ринкових умов господарювання, поряд з іншими ознаками, характеризується станом, при якому пропозиція товару перевищує попит на нього. У такій обстановці перед споживачем відкриваються можливості необмеженого вибору товару.
Виходячи з цього, використовувані методи виробництва і реалізації продукції, що мали місце в нашій країні в рамках командно-адміністративної системи, у сучасних умовах незастосовні, тому що в умовах описуваної ситуації діяльність підприємства здійснювалася з метою одержання прибутку за рахунок реалізації виробленої продукції споживачу.
При реалізації готової продукції споживачам у керівництва вищого рівня на першому місці при виробничо-збутовій орієнтації знаходяться виробничі потреби, а в умовах ринку покупця - цільові потреби покупців. Таким чином, в сучасних умовах випуск високоякісної продукції є необхідною, але недостатньою умовою для досягнення підприємством успіху на ринку. Для оптимізації вищезазначеної мети необхідно проробити такі питання, як визначення вимог потенційних споживачів, вибір часу, місця й умов здійснення угоди, тобто продавець повинний запропонувати покупцю в конкретний момент тільки той товар, який щонайкраще задовольнить існуючу потребу останнього. Цим можна пояснити причину, з якої запропонований покупцям високоякісний товар не знаходить збуту. Пропоную в рамках організаційно-функціонального забезпечення маркетинговою діяльністю обрати виробниче підприємство ТзОВ «Галка Лтд». Дане підприємство – товариство з обмеженою відповідальністю, середнього розміру, що спеціалізується на виробництві кави та напоїв на основі цикорію, злаків та какао та їх збуті. Володіє торговою маркою “Галка”, під якою і випускає свою продукцію. Є найбільшим виробником натуральної кави в Україні, на частку якого припадає 50% загального обсягу виробленої натуральної кави. Це сучасне, потужне пiдприємство з новiтнiм виробничим обладнанням. Передовi технологiї, зокрема, суворий контроль технологiчних процесiв, добротна сировина, дозволяють випускати каву високої якостi. В асортиментi «Галка» нинi близько двох десяткiв відзначеної нагородами на різноманітних вітчизняних та міжнародних конкурсах продукцiї. Переважна більшість відзнак – це нагороди за високу якiсть продукції. Зокрема, підприємство отримувало такі нагороди, як “Міжнародна відзнака за технологію та якість” (2003) та 1 місце в конкурсі “100 кращих товарів України” (2008). На даний момент на підприємстві працює близько 282 працівників. Окрім власної фабрики за адресою місто Львів, вулиця Заповітна, 1, товариство має торговий дім, фірмові крамниці та кав’ярні не тільки у Львові, але й в інших містах України. Також продукція компанії збувається в багатьох великих гіпер- та супермаркетах та малих роздрібних магазинах. Можна виділити такі цілі даного підприємства – довгострокові: відкриття нових експортних шляхів; відкриття нових кав’ярень та фірмових крамниць у Львові та за його межами; середньострокові: випуск нових видів кави, заключення договорів з новими іноземними постачальниками; короткострокові: збільшення збуту існуючої продукції вдвічі, збільшення популярності нових видів кави, що пішли у виробництво цього року. Враховуючи масштабні плани кавової фабрики, її організаційну структуру управління доцільно дещо змінити та розширити. На даний момент це підприємство не має чітко сформованого відділу маркетингу. Фактично зараз в організаційній структурі виділено лише відділ збуту та реклами. Отож, моя пропозиція – це створення окремого відділу маркетингу, що призводить до створення посади заступника директора з маркетингу, який керував би цим відділом, чисельністю 10 людей.
Розглянемо фактичну організаційну структуру товариства з обмеженою відповідальністю «Галка Лтд» на рис.1.
Рис 3.1. Фактична ограніграма ТзОВ “Галка Лтд”.
Дана організаційна структура показує, що підприємство досить масштабно проводить свою діяльність і потребує фахівців, які б займалися вивченням ринку, а також проводили рекламні кампанії. Дані функції повинні виконувати маркетологи, що і передбачено у наступних змінах.
Отже, оновлена раціональна організаційна структура ТзОВ “Галка Лтд” виглядатиме так:
Рис. 3.2. Оновлена раціональна органіграма ТзОВ “Галка Лтд”.
Однією з найважливіших функцій відділу маркетингу «Галка Лтд» буде аналіз поточного ринку на якому базується підприємство. Також, необхідна оцінка реальної цільової аудиторії (Цільова аудиторія — група людей, на яких розраховано певний товар, продукт, художній твір, послугу тощо), яка купляє продукцію даного виробника, щоб розпізнати сильні та слабкі позиції. Ще однією метою цього відділу було б розпізнавання та оцінка реального та потенційного попиту на товари та послуги даного підприємства. Маркетологи виробничої сфери повинні добре орієнтуватися у продукції, яку виробляють усі виробництва на вітчизняному та закордонних ринка, для чіткого аналізу товарів – конкурентів і підтримки власної позиції на ринку. Оскільки у «Галка Лтд» у планах захоплювати нові іноземні ринки, для цього необхідні різноманітні маркетингові дослідження та аналітика, які підготують дане підприємство до нового кроку у просуванні його товарів на міжнародному ринку. Ще однією з важливих цілей даного підприємства було збільшення продажів і відповідно прибутку. Для здійснення цього завдання також знадобиться новостворений відділ маркетингу. Для цього знову ж таки знадобляться маркетингові дослідження, після яких маркетологи зможуть вирахувати ключові фактори, які впливають на ефективні продажі. Серед них виділяють такі фактори, як локації фірмових магазинів та магазинів-посередників (торгових точок), цінова політика, асортимент товарів, рекламна забезпеченість, національна та міжнародна репутація підприємства. Цей відділ повинен буде врегулювати попит та пропозицію даного підприємства. Робота маркетологів також повинна враховувати сезонність певних товарів, щоб сформувати вдалу вибірку для того чи іншого періоду. На даний момент «Галка Лтд» має змішаний канал розподілу. Товари реалізуються як прямими поставками, так і через посередницькі ланки, які часто називаються рівнями розподілу. Тобто, зараз «Галка Лтд» має власні магазини та торгові доми, де напряму зв’язується зі споживачем. Крім цього, воно надає свою продукцію оптовим та роздрібним торгівцям, які потім доставляють її в роздрібні магазини. При цьому виникає одна з проблем каналів розподілу – це проблема конфліктів каналів збуту, тобто їхня конкуренція. Конкуренція каналів збуту проявляється у тому, що при оптовій торгівлі виникає з’являється розрив у цінах оптовиків та каналу прямого розподілу. Тобто, виникає проблема у неперспективності каналу прямого розподілу, а саме, у підтримці діяльності власних магазинів, адже багато клієнтів вибирає великі торгові точки для купівлі кави через знижену ціну, хоч «Галка Лтд» у власних магазинах намагається встановлювати найнижчі ціни виробника. Відділ маркетингу повинен буде проаналізувати це питання, а також врегулювати його і дійти до єдиного вирішення проблеми. «Галка Лтд» постійно хоче бути на зв’язку зі своїми споживачами, для цього також знадобиться відділ маркетингу, а саме маркетингові комунікації. До обов’язків маркетологів також буде входити не лише привернути увагу покупців до товару, а також постійно підтримувати їхній інтерес до цієї діяльності. Види маркетингових комунікацій: реклама і брендинг, директ-маркетинг і особистий продаж, стимулювання збуту, піар та спонсорство. Маркетолог використовуватиме комплексно усі типи комунікацій для забезпечення ефективного просування
товару на ринок. Не слід забувати про зворотній зв’язок, який теж потрібно проаналізувати для усунення недоліків, отримання нових ідей та пропозицій, які зможуть покращити спілкування зі споживачем. Для цього маркетологу слід буде проаналізувати вже існуючу програму спонсорства «Галка Лтд», оцінити впізнаваність бренду «Галка» та покращити перелік спонсорств для ефективнішого впізнавання . Тож посада маркетолога зможе вирішити багато нагальних проблем «Галка Лтд». Також, вона зможе забезпечити стабільний розвиток підприємства та збільшення продажів, що позитивно вплине на його економічну складову. А зараз, пропоную для кращого розуміння ролі та функції посади маркетолога на цьому підприємстві розглянути посадову інструкцію маркетолога «Галка Лтд», в якій прописані основні правила та обов’язки такої структурної одиниці:
(назва установи, організації)
"___"_______________20__р. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МАРКЕТОЛОГА I. Загальні положення Маркетолог здійснює дослідження кон'юнктури ринку, платоспроможного попиту на продукцію підприємства, прогноз продажів, цін, діяльності конкурентів, розробку пропозицій по удосконалюванню методів конкурентної боротьби. Маркетолог підпорядковується безпосередньо начальнику відділу маркетингу. Маркетолог повинний мати вищу економічну або маркетингову освіту. Маркетолог повинний знати: - законодавчо-нормативні акти України; - методичні матеріали по дослідженню ринку збуту і попиту на продукцію; - економічні і технічні показники що випускається продукції; - перспективи розвитку підприємства; - основи організації виробництва, праці і керування; - норми виробничої санітарії, охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; - порядок розробки планів виробництва і реалізації продукції. Маркетолог керується у своїй роботі чинним законодавством України, наказами і розпорядженнями директора підприємства, Положенням про відділ маркетингу, розпорядженням його начальника і дійсною посадовою інструкцією.
II. Завдання та обов’язки Аналіз і прогнозування основних факторів кон’юнктури ринку: - комерційно-економічних, включаючи економічну ситуацію і фінансовий стан потенційних покупців, реальний платоспроможний попит на що випускається продукцію і співвідношення попиту і пропозиції на конкурентні види продукції; - обсягів постачання і якості конкуруючої продукції, її переваг і хиб у порівнянні з продукцією даного підприємства; - наявності нових ринків збуту і нових споживачів що випускається підприємством продукції. Дослідження споживчих властивостей виробленої продукції і збір інформації про задоволеність ними покупців. Виявлення передових тенденцій у світовому виробництві продукції по профілі підприємства. Вивчення попиту на що випускається продукція на основі збору заявок про потребу в розроблювальній і виробленій продукції, даних статистичної звітності, використання особистих інтерв'ю, опитуванння по телефону, розсилання анкет. Аналіз та систематизація отриманих даних і підготування їх для опрацювання на електронно-обчислювальній техніці. Виявлення системи взаємозв'язків між різноманітними чинниками, що впливають на стан ринку й обсяг продажів. Аналіз конкурентноздатності продукції підприємства, зіставлення споживчих властивостей, ціни, витрат виробництва з аналогічними показниками конкуруючої продукції, що випускається іншими підприємствами й іншими країнами. Розробка на основі вивчення кон'юнктури і ємності ринку прогнозів по платоспроможному попиті на нову і
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 00:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини