Лабораторна робота 2

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Іінститут економіки і менеджменту
Факультет:
Факультет економіки та підприємництва
Кафедра:
Кафедра менеджменту

Інформація про роботу

Рік:
2022
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Менеджмент міжнародної туристичної діяльності
Варіант:
25

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2 з дисципліни “Менеджмент” на тему: “Оцінювання внутрішнього і зовнішнього середовища організації з метою вибору стратегії розвитку” (варіант 10)
МЕТА РОБОТИ: Вивчення механізму впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища; дослідження їх впливу на діяльність організації в умовах обраної стратегії; оцінка стану організації. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: комп’ютер, програмне забезпечення Microsoft Excel, Microsoft Word
калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби. 2.1. ЗМІСТ РОБОТИ 1. Оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища організації прямої дії. 2. Оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища організації непрямої дії. 3. Оцінювання впливу факторів внутрішнього середовища організації. 4. Аналізування та вибір стратегії (-й) розвитку організації. 2.2. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 1. Викладач коротко нагадує студентам механізми впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища організації (прямої та непрямої дії). 2. Студент самостійно здійснює пошук необхідної інформації (економічно-довідкова
періодика, журнали, інтернет джерела тощо) ознайомлюється з характеристикою підприємств, їх
станом і діяльністю на вітчизняному ринку в сучасних умовах. Перелік підприємств та їх веб- сайти наведено в табл. (додаток 2.1). Також, за згодою викладача, студент може запропонувати свій варіант та виконати л/р на прикладі реально діючого підприємства. В якості базовою альтернативи наведено характеристику вітчизняного машинобудівного підприємства
3. Виходячи з характеристики підприємства, студент аналізує вплив факторів зовнішнього середовища організації прямої дії: -в межах 1-2 речень чітко вказує інформацію (додаток 2.1) про той чи інший фактор впливу; -здійснює оцінювання (бальна оцінка впливу конкретного фактора може змінюватись в діапазоні від +5 (дуже сильний позитивний вплив) через 0 (нейтральний вплив) до -5 (дуже сильний негативний вплив); -встановлює значимість (вага (значимість) фактору для організації (Qпд) визначається, виходячи з умови, що сума всіх значень Qі для повинна становити 1); -визначає вплив кожного з факторів прямої дії зовнішнього середовища організації за формулою: r де Х - оцінка впливу даного фактора на організацію, бали ; Qпд - вага (значимість) даного фактора для організації. Результати студент зводить у табл. 2.1. Таблиця 2.1 Результати оцінювання та аналізування впливу факторів зовнішнього середовища організації прямої дії
зп Фактори впливу Характеристика впливу факторів на організацію Оцінка впливу факторів в балах, Х Вага (значимість) факторів для організації, Qпд Вплив факторів, Rпд 1 2 3 4 5 1 Профспілки, партії та інші громадські організації Профспілки мають позитивний вплив на фірму, адже є надійною формою представництва і захисту інтересів працівників. +3 0,07 0,21 2 Інфраструктура Знаходиться в промисловому регіоні. Добрі дороги, зручне розташування +4 0,16 0,64 3 Постачальники Проведення бізнес-операцій. Безпечні умови праці. Своєчасна оплата за надані товари та послуги. Постачальники
ТОВ «Сільхохпродукт»,
+4 0,2 0,8 4 Законодавчі акти Організація працює завдяки законам України: «Про підприємство», «Про безпечність харчових продуктів», «Про оподаткування прибутку підприємств». +1 0,07 0,07 5 Державні органи влади Дотримання законів і сплата податків. +2 0,05 0,1 6 Споживачі Споживачі є у кожному місті України. +4 0,23 0,92 7 Система економічних відносин у державі У державі діє економічна система, яка забезпечує добрий продаж. +2 0,1 0,31 8 Конкуренти Coca-Cola, Оболонь, IDS Group Ukraine +4 0,1 0,4 9 Організації-сусіди ALVATEX, Ukrshafa, Артеріум, Тернофарм
+1 0,05 0,05 1 3,4 Сумарний вплив факторів зовнішнього середовища організації прямої дії Таблиця 1.2 Результати оцінювання та аналізування впливу факторів зовнішнього середовища організації непрямої дії зп Фактори впливу Характеристика впливу факторів на організацію Фактори прямої дії, через які впливає фактор непрямої дії Оцінка впливу факторів в балах, Y Вага факторів для організації Qнд Вплив факторів Rнд 1 2 3 4 5 6 7 1 Стан економіки Українська економіка на даному етапі зазнає краху через загарбницький напад рф на нашу країну, багато підприємств не працює через загрозу людських втрат і скидання бомб на |інфраструктуру України. Міждонародні відносини, законодавчі акти +4 0,1 0,4 2 Особливості економічних відносин Включають особливості здійснення міжнародної торгівлі, міграції робочої сили, вивозу капіталу, фінансово- кредитних та валютних відносин. Організації-сусіди систему економічних відносин у державі, споживачі +4 0,1 0,4 3 Стан техніки та технології Корпорація встановила на всіх фабриках сучасне європейське обладнання, що е iнноваційним для українського ринку. Споживачі, конкуренти, інфрастуктура +5 0,2 1 4 Соціально-культурні обставини Відображають загальний рівень культури, стан соціального забезпечення громадян,соціальну стабільність, розвиток мистецтва та науки Система економічних відносин, споживачі, законодавчі акти, профспілка +2 0,05 0,1 5 Політичні обставини Формування державного устрою, політичної боротьби,
Система економічних відносин в державі -1 0,03 -0,03 6 Міжнародне оточення Продукція представлена у більш ніж 30 країнах., Споживачі, постачальники, організації сусіди +4 0,25 1 7 НТП Новітні технології допомагають знизити витрати, а якість підвищити Впровадження новітніх технологій +3 0,1 0,3 8 Міжнародні події Через війну в Україні виробництво призупинилося Система економічних відносин в державі -2 0,07 -0,14 1 2,98 Сумарний вплив факторів зовнішнього середовища організації непрямої дії Таблиця 2.3 Результати оцінювання та аналізування факторів внутрішнього середовища зп Фактори впливу Характеристика факторів Оцінка факторів у балах 1 2 3 4 1 Цілі Збільшення прибутку за рахунок впровадження нової рекламної стратегії; мінімізація затрат на впробництво; підвищення репуташії компанії серед спожпвачів. 5 2 Структура Дочірні компанії: «Сандора», «Садочок», «Сандорик», Pepsi, 7UP, Mirinda, Lipton Ice Tea, «Аква Мінерале», Evervess, Lay's, «Хрусteam», Cheetos, «Чудо», «Слов'яночка», «Машенька», «Агуша». 5 3 Технологія Вироби виготовлені за найсучаснішими технологіямп. Експлуатація сучасного високовиробнигчого обладнання, чітке дотримання технології впробництва. 5 4 Завдання Стати лідером в харчавій промисловості 4 5 Люди В компанії працює понад 4000 працівників. Усі вони незалежно від пасад чи віку мають можливість брати участь в усіх міжнародних подіях та мотиваційних програмах 5 6 Ресурси Значні виробничі потужності. Чітко сформовані стратегії, високий рівень управління. Потужний власний логістичиий центр. Винсокий рівень кваліфікації та підготовки персоналу. 5 Сумарна оцінка факторів внутрішнього зовнішнього середовища організації 29 Таблиця 2.4. Матриця вибору стратегії діяльності підприємства відповідно до SWOT-аналізу
Зовнішнє середовища Внутрішнє середовище Стан організації Можливості ( 47 «+») Загрози ( 3 «-») Сильна позиція (29 «+») СІМ СІЗ Слабка позиція ( 0 «-») СЛІМ СЛЗ Висновок Під час виконання дабораторної роботи вивчила механізм впливу факторів внутршшнього та зовнішнього середовшща, дослідила іх вплив на діяльність фабрнки PepsiCo. Проаналітувавши вплив факторів зовиішныого тта внутрішнього середовшща організаці прямої ді, можна побачити, що компанія - с беззаперечним лідером на ринку напоїв та представляє споживачу розмаїття ї продукиї, постійно підвищуючи якість. Майже усі фактори мають позитивний вплив,.що позначасться в постійному вдосконалюванні й прагненні завоювати ринок
На основі проведеного аналізу даних можна обрати стратегію розвитку, оскільки вона найкраще і найшвидше дозволить організапи досягнути задані плани. Вибір стратегії грунтувався на сильних познціях організаши и сторони зовнішнього та внутрішнього середовиш. На мою думку, для реалізапії даної стратегі потрібно вжити таких заходів: втримати існуючі частки ринку; виначити потреби, що задовольнясться; зміщненити досягнуте положення на ринку; провести рекламну компанію та різноманітні акці, які дозволять збільшити прибуток; розширити асортимент продукції відповідної високої якості.. Я вважаю,що вибрана стратегія найбільш охоплює місію та шілі організації.адже націлена на задоволення вимог та очікувань споживачів.
Використана література Кузьмін О. Е. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посібник О. . Кузьмін, о. Г. Мельник, I. С. Процик. С. Б. Романишин, Р. 3. Дарміщь-5-те вид., випр. та допов- Львів: Львівської політехніки, 2020. «PepsiCo повідомляє про значні успіхи у досягненні цілей» сайт Eba: https://eba.com.ua/pepsico-povidomlyaye-pro-znachni-uspihy-u-dosyagnenni-tsilej-stalogo-rozvytku-do-2025-roku/
Вікіпедія «PepsiCo»: https://uk.wikipedia.org/wiki/PepsiCo «PepsiCo в Україні» Сайт «PepsiCo Україна»: http://pepsico.ua/
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 00:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини