облік і аудіювання

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Не вказано
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2022
Тип роботи:
Звіт з практики
Предмет:
Податкова система

Частина тексту файла

Звіт з практики Облік та оподаткування
Зміст Вступ 3 Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства, його галузеві особливості, основні економічні показники фінансово-господарської діяльності 6 Розділ 2. Бухгалтерський облік та звітність підприємства 11 Розділ 3. Економічний аналіз 37 Висновки та пропозиції. 49 Список використаної літератури 52 Додатки...54
Вступ На кожному етапі розвитку суспільства виробництво сільськогосподарської продукції було і залишається первинною основою життя і в цьому розумінні основою будь-якого матеріального виробництва. Воно задовольняє постійно зростаючі потреби суспільства в продуктах харчування, а промисловість - у сировині для виробництва продовольчих і промислових товарів широкого вжитку. Перехід економіки України до ринкових відносин, що супроводжувався радикальним реформуванням аграрного сектора, викликав докорінні зміни економічного середовища діяльності суб’єктів господарювання в аграрному виробництві. Перед реформованими підприємствами постала нагальна проблема адаптації сільського господарства до ринкових умов господарювання. Україна володіє необхідними природно-кліматичними та економічними умовами для того, щоб стати провідним світовим виробником та експортером сільськогосподарської продукції. Однак, аналіз фактичних і потенційних результатів господарювання українських суб’єктів господарювання свідчать, що їх продуктивність залишається нижче середніх світових показників. Важливим чинником конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору є підвищення рівня його фінансового забезпечення та обсягів інвестування. Сільське господарство посідає важливе місце в економіці кожної країни: створюючи робочі місця, забезпечуючи населення продуктами, а підприємства сировиною. Україна має великий потенціал для розвитку сільського господарства, як однієї з основних конкуруючих галузей на світовому ринку.
Важко повірити, що у 90-х роках Радянський Союз забезпечував сільськогосподарськими продуктами не тільки свою державу, але і багато інших республік. Галузь сільського господарства була однією з провідних галузей, таких як легка промисловість та машинобудування. У наш час сільське господарство зазнало кризового стану. Тому для розвитку цієї галузі необхідна підтримка з боку держави, зокрема створення держбюджету. За попередніми даними, у 2021р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 2020р. становив 102,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 104,1%, у господарствах населення – 101,2%. Практика відбувалась на підприємстві СТОВ «Писарівка». ТОВ «Писарівка» є сільськогосподарським підприємством, яке знаходиться за адресою Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Писарівка, вул. Леніна, 27. Керівник: Віт Віталій Олексійович - директор Бухгалтер: Руда Лідія Семенівна Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний та зведений баланс, поточний, валютний та інші рахунки в українських і іноземних банках, торговельну марку (знак для товарів і послуг), печатку, штамп з своїм найменуванням українською мовою. Товариство має право вчиняти правочини, в тому числі укладати договори, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді.
В своїй діяльності товариство керується чинним законодавством України та своїм статутом, який розроблено на підставі Цивільного і Господарського кодексів України, Законів «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами. Головні принципи роботи ТОВ «Писарівка», що стали причиною успіху і дозволяють їй з упевненістю дивитися в майбутнє, - це найвища якість виробленої продукції, першокласна кваліфікація фахівців, європейський рівень надаваних послуг, індивідуальний підхід до кожного клієнта, надійність і гарантії. Отже, метою виробничої практики було вивчення стану бухгалтерського обліку на підприємстві ТОВ «Писарівка», яке відноситься до сільськогосподарської галузі. Під час виробничої практики нам потрібно було вирішити наступні завдання: - Вивчити показники роботи і організації бухгалтерського обліку підприємства.
- Вивчити облік грошових коштів та дебіторської заборгованості. Автоматизація обліку грошових коштів та дебіторської заборгованості. - Вивчити облік необоротних активів. Автоматизація обліку основних засобів. - Проаналізувати облік власного капіталу, забезпечення майбутніх витрат та платежів. - Розглянути облік зобов’язань. Автоматизація обліку поточних та довгострокових зобов’язань. - Дослідити облік праці та її оплати. Автоматизація обліку праці та заробітної плати. - Вивчити облік на виробничих підприємствах. Автоматизація обліку матеріальних цінностей. Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації. - Розглянути облік доходів та витрат діяльності підприємства. Автоматизація обліку витрат. - Проаналізувати облік фінансових результатів діяльності підприємства. - Дослідити облік розрахунків з бюджетом. Автоматизація обліку розрахунків з бюджетом. - Здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Структура роботи. Робота складається зі вступу, дванадцяти розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства, його галузеві особливості, основні економічні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ Писарівка є сільськогосподарською організацією, яка займається вирощуванням зернових, технічних і інших культур, які не віднесені до інших класів рослинництва; тваринництвом; оптовою торгівлею продовольчими товарами. Також дана організація надає свої послуги в галузях тваринництва та рослинництва. ТОВ Писарівка безпосередньо виробляє: олія сира соняшникова та сафлорова, крупи з твердої пшениці (у т. ч. крупка), крупа пшенична "Артек", крупа ячмінна ячна, крупа ячмінна перлова, суміші для годівлі тварин, суміші для годівлі свиней, суміші для годівлі великої рогатої худоби. ТОВ «Писарівка» веде господарську та виробничу діяльність по всіх напрямках, що не заборонені діючим законодавством. ТОВ несе відповідальність за екологічну чистоту наданих ним послуг, виконаних робіт та товарів. ТОВ «Писарівка» самостійно визначає облікову політику; розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації.
ТОВ самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, виходячи з проблем забезпечення розвитку. Основу планів становлять завдання, поставлені перед ТОВ, та договори/контракти, укладені на виконання будь-яких робіт та послуг із споживачами, замовниками, постачальниками. Господарські відносини ТОВ з партнерами в сферах діяльності формуються на основі договору. ТОВ вільне у виборі предмету договору, визначенні обов’язків та умов господарських взаємовідносин. Серед матеріальних умов, необхідних для життя людей, земля має особливе значення. Земельні ресурси – національне багатство нашої країни, важлива умова життя і діяльності суспільства, матеріальна основа розвитку сільського господарства, база для розміщення і функціонування усіх галузей народного господарства. Тому найбільш повне і раціональне використання землі для виробництва продукції є найважливішим завданням сільського господарства. Земля є головним засобом виробництва у сільському господарстві. Про склад і структуру земельних угідь товариства “Писарівка” дізнаємось з рис 1.1. Рис. 1.1. Склад і структура земельних угідь 2021 р. ТОВ “Писарівка” добре забезпечене фондом. Майже вся земельна площа зайнята під сільськогосподарськими угіддями. В 2021 року їх площа становила 4213 га, тобто 94,97% від загальної земельної площі. Якщо розглянути саме сільськогосподарські угіддя, то треба відзначити, що площа ріллі за останні п’ять років зменшилась на 622,7 га, тобто на 3,15%, їх площа в 2022 році становить 4113 га. Навпаки, площа сінокосів збільшилась по зрівнянню з 2019 роком в 2021 році на 100%. Якщо в 2018 році площа сінокосів становила 7,5 га (0,2%), то в 2021 році їх площа дорівнювала 15 га (0,33%), що в 2 рази більше за 2018рік. Значно знизилась площа пасовищ. Якщо зрівняти між собою 2019 рік і 2020 рік, можна сказати, що в 2021 році їх площа становила всього 5 га, що на 77,2% нижче за 2019 рік. Також трохи зменшилась площа багаторічних насаджень. А от площі лісу та ставків і водоймищ залишились незмінними. Результати аналізу фінансового стану ТОВ «Писарівка» на основі звіту про фінансові результати наведено у табл. 1.1 Таблиця 1.1 Фінансові результати ТОВ «Писарівка» Стаття Значення статті по роках, тис. грн.. Темп приросту, % 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Дохід (виручка) від реалізації продукції 1 545 158 1 668 281 1 570 307 2 538 751 20,99 7,97 -5,87 61,67 ПДВ 257 526 278 047 261 718 423 125 20,99 7,97 -5,87 61,67 Чистий дохід від реалізації продукції 1 287 632 1 390 234 130 8589 211 5626 20,99 7,97 -5,87 61,67 Собівартість реалізованої продукції 404 663 518 001 1 016 359 1 085 285 19,97 28,01 96,21 6,78 Валовий прибуток 882 969 872 233 292 230 1 030 341 21,47 -1,22 -66,50 252,6 Прибуток від операційної діяльності 862 675 799 103 341 451 1 206 719 28,60 -7,37 -57,27 253,4 Чистий прибуток 570 368 480 536 305 120 995 038 40,45 -15,75 -36,50 226,1 Джерело: складено автором на основі фінансової звітності ТОВ «Писарівка» Отже, протягом останніх п’яти років, виручка від реалізації зростала (рис. 1.2), окрім 2018 року, коли вона зменшилася на 8%, порівняно із 2019 роком. Найбільшого зростання вона досягла у 2021, коли збільшилася майже на 62% до 2 538 751 тис. грн. Чистий прибуток зріс у 3 рази у 2021 році за рахунок введення в дію нового устаткування, яке дало змогу збільшити виробництво продукції. За основними фінансово-економічними показниками можна стверджувати, що підприємство розвивається, адже товарний відпуск продукції зростає з кожним роком, у 2021 порівняно з 2017 роком відпускається продукції майже у 2 рази більше – на 98,7%. Чистий прибуток у 2021 році також значно зріс, що не може не свідчити про позитивний ефект діяльності підприємства. Підприємство регулярно сплачує податкові платежі. Рис. 1.2.Динаміка виручки від реалізації ТОВ «Писарівка», тис. грн. Джерело: складено автором на основі фінансової звітності ТОВ «Писарівка» На відміну від виручки від реалізації, собівартість зростала протягом кожного року за останні 5 років з 2017 по 2021 рр. (рис. 1.3). Найбільшого зростання вона досягла у 2020 році, коли зросла на 97%.
Рис. 1.3. Динаміка собівартості продукції підприємства, тис. грн. Джерело: складено автором на основі фінансової звітності ТОВ «Писарівка»
Отже, підприємство протягом останніх п’яти років мало чистий прибуток (рис. 1.4.), незважаючи на те, що зростала собівартість, і, у 2019 та 2020 роках він зменшувався в порівнянні із попередніми роками. А у 2021 році чистий прибуток виріс на 226% і досяг 995 038 тис. грн.. У 2020 та 2021 завдяки операційним доходам, прибуток від операційної діяльності перевищив валовий прибуток у зв’язку зі зміною курсу валюти. Рис. 1.4. Прибуток ТОВ «Писарівка», тис. грн. Джерело: складено автором на основі фінансової звітності ТОВ «Писарівка»
Отже, підприємство здійснює прибуткову діяльність.
Розділ 2. Бухгалтерський облік та звітність підприємства Облікова політика – це сукупність принципів, методів та процедур, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності підприємства. Метою облікової політики є забезпечення одержання достовірної інформації про майнове і фінансове становище підприємства та регулювання його діяльності [23, c. 456].
Зміст політики оформлюється спеціальним наказом або розпорядженням, що затверджується керівним підприємства. Він несе відповідальність за його зміст. Наказ (або статут) містить так розділи: 1. Загальні положення. 2. Організація бухгалтерського обліку. 3. Організація податкового обліку. 4. Організаційні питання. Облікова політика повинна дати відповіді на питання: 1. Хто веде облік (чисельність і структура облікового апарату). 2. Як ведеться облік (за допомогою яких рахунків, документів, форм обліку, яких регістрів, техніка ведення обліку). 3. В які строки та як здійснюється збір, обробка, узагальнення та надання інформації [29, c. 66]. Організація бухгалтерського обліку та звітності на підприємствах ТОВ «Писарівка» здійснюється на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 996-ХІ, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України, інших нормативних актів та для забезпечення на підприємствах ТОВ «Писарівка» в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності єдиних методологічних принципів та методів, що зазначено в обліковій політиці. Бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про діяльність суб’єкта господарювання зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень [30, c.78]. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з дня його реєстрації. Формою ведення обліку на підприємствах товариства ТОВ «Писарівка» є комп’ютеризована з використанням програми «1С – Підприємство 7.7». Встановлена тривалість операційного циклу – один місяць. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку несе головний бухгалтер.
Податковий облік ведеться відповідно до законодавства України, визначеного Податковим Кодексом України. Система оподаткування – загальна.
Згідно з обліковою політикою товариства, головний бухгалтер Руда Лідія Семенівна, затверджує у Генерального директора та доводить до підприємств Товариства робочий план рахунків з використанням рахунків першого, другого та третього порядку. Головний бухгалтер забезпечує відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємствами відповідно до Плану рахунків, затвердженого Генеральним директором; зберігання первинних документів та облікових регістрів, які були підставою для складання податкової та бухгалтерської звітності, їх оформлення та передачу в архів відповідно до вимог чинного законодавства. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансових звітів перед складанням річної фінансової звітності постійно діюча інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію активів та зобов’язань відповідно до Інструкції про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, затверджених наказом Мінфіну України від 11.08.94 69. З метою застосування в цілому по системі підприємствами єдиних принципів та методів бухгалтерського обліку та фінансової звітності рекомендується підприємствам Товариства застосовувати ту облікову політику, яка визначена наказом. Контроль за виконанням наказу про облікову політику покладено на головного бухгалтера. А сам наказ затверджує генеральний директор Віт Віталій Олексійович.
Штат бухгалтерії складається з головного бухгалтера Руда Л.С., заступника головного бухгалтера Козлова О.У., а також 4 бухгалтерів, кожен з яких відповідає за свою частку роботи згідно посадової характеристики. Кожне підприємство, організація чи установа має касу, через яку здійснюються розрахунки готівкою. Документально касові операції на підприємствах товариства оформлюються такими документами, як прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей. Оприбуткування готівки в касу здійснюється на підставі прибуткового касового ордеру, підписується головним бухгалтером і касиром. Витрачання готівки з каси регулюється видатковим касовим ордером, що підписується головним бухгалтером і керівником [22, c. 86]. Прибутковий і видатковий касові ордери – це первинні документи. На підставі первинних документів заповнюється касова книга. Касова книга має бути пронумерована, в кінці повинен стояти підпис директора та волога печатка, що підтверджує кількість сторінок. Касова книга складається з двох сторінок. Другий лист касової книги заповнюється під копірку і є відривним, він має назву – звіт касира. До звіту касира додаються всі первинні документи (прибуткові та видаткові касові ордери ) і звіт касира здається в бухгалтерію. На підставі звіту касира заповнюється Журнал-Ордер 1 по рахунку 30 "Каса" і Відомість 1. Цей рахунок балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів підприємства. Він має два субрахунка: - 301 – «Каса в національній валюті»; - 302 – «Каса в іноземній валюті». По дебету даного рахунка відображають надходження готівки, а по кредиту – її використання.
За березень 2015 року ми бачимо такі операції, як: 1. В касу надійшли кошти з поточного рахунка в іноземній валюті: - Дт – Кт Сума
- 30 – 313 32190,00. 2. З каси видано кошти під звіт в національній валюті: Дт – Кт Сума 372 - 30 10249,47
3. В касу повернено кошти, невикористані підзвітною особою: Дт – Кт Сума 30 – 372 2634,72 4. З каси видано заробітну плату працівникам Дт – Кт Сума 661 – 30 25409,38 5. Видано з каси кошти на внутрішньогосподарські розрахунки Дт – Кт Сума 683 – 30 30,00 Аналітичний облік касових операцій ведеться в касовій книзі, а синтетичний облік ведеться в Журнал-Ордер 1 та Відомості 1. Ліміт залишку готівки в касі встановлює підприємство. Ліміт залишку готівки в касі підприємства на 2022 рік складає 6000,00 грн. Інвентаризація грошових коштів в касі проводиться 1 раз на квартал. Для проведення інвентаризації призначена комісія, яка складається з начальника планового відділу Коробко Т.В, заступника головного бухгалтера Козлова О.У, а також самого касира Фурман Н.І. Починається вона зі складання звіту касира на день проведення інвентаризації. Залишок готівки в касі звіряють з даними обліку по касовій книзі. Для проведення інвентаризації в касі наказом керівника підприємства створюється інвентаризаційна комісія, яка складає Акт перевірки наявності грошей в касі, в Акт записуються номери останніх прибуткових і видаткових касових ордерів. Для обліку грошових коштів на розрахунковому рахунку оформлюються наступні первинні документи: 1. Платіжне доручення 2. Об’ява на внесення готівки 3. Чек 4. Чекова книжка (25 листків,заповнюється без помарок) Аналітичний облік в виписках банка, які заповнюють банківські працівники на підставі первинних документів ( платіжне доручення, об’ява на внесення готівки, чек). Виписка банка передається підприємству. На підприємстві цю виписку необхідно опрацювати, перевірити всі суми і змінити обороти, тому що для банку наш розрахунковий рахунок є пасивним.
Регістром аналітичного обліку є Аналіз рахунка 311 (додаток 2.8), де відображено всі проводки, які були здійснені за певний період (місяць). Для синтетичного обліку передбачено рахунок 31 «Рахунки в банках». Цей рахунок активний, балансовий, призначений для обліку наявності та руху коштів підприємства, розміщених на рахунках в установах банку.
Даний рахунок має такі субрахунки: 311 – поточні рахунки в національній валюті 312 – поточні рахунки в іноземній валюті 313 – інші рахунки в банку в національній валюті 314 – інші рахунки в банку в іноземній валюті 319 – очікувані платежі по спеціальному рахунку ПДВ По дебету рахунка відображається надходження грошових коштів (надходження готівки з каси, одержання коштів від реалізації, повернення кредитів, надходження заборгованості від покупців і замовників). По кредиту даного рахунка відображають зменшення коштів в зв’язку з видачею готівки в касу, погашенням заборгованості постачальникам, підрядникам, до бюджету, повернення коштів за отримані кредити, тобто списання коштів.
За березень 2022 року з Аналізу рахунка 311 ми можемо побачити такі операції, як: 1.З поточного рахунку переведено кошти на депозитний рахунок в банку:
Дт – Кт Сума 313 – 311 204863,38 2. З депозитного рахунку переведено кошти на поточний рахунок в банку:
Дт – Кт Сума
311 – 313 6000,00 4. Зараховано на поточний рахунок кошти від покупців:
Дт – Кт Сума
311 – 361 933980,37 5. З поточного рахунка видано кошти під звіт в національній валюті:
Дт – Кт Сума
372 – 311 500,00 6. На поточний рахунок надійшли кошти від дебіторів:
Дт – Кт Сума
311 – 377 37577,43 7. На поточний рахунок надійшли кошти від державних цільових фондів:
Дт – Кт Сума 311 – 378 1770,49 8. З поточного рахунку відправлено кошти постачальникам
Дт – Кт Сума
631 – 311 580141, 03 9. З поточного рахунку оплочено розрахунки з ПДВ Дт – Кт Сума
641 – 311 50000, 00 10. З поточного рахунку оплачено податок на землю: Дт – Кт Сума 641 – 311 15663,05 11. З поточного рахунку надіслано кошти на пенсійне страхування
Дт – Кт Сума
651 – 311 73125,99 12. На поточний рахунок надійшли кошти за внутрішніми розрахунками:
Дт – Кт Сума 311 – 682 62000,00 13. З поточного рахунку оплачено іншим кредиторам: Дт – Кт Сума
685 – 311 27199,10 14. З поточного рахунку погашено заборгованість по виконавчим листам:
Дт – Кт Сума
685 – 311 116,70 15. На поточний рахунок надійшли відсотки за зберігання коштів на депозитних рахунках: Дт – Кт Сума
311 – 732 1687,86 16. Утримано банком за розрахунково-касове обслуговування:
Дт – Кт Сума
92 – 311 2726,19 До інших грошових коштів відносяться: поштові марки, марки гербового збору, путівки (санаторії, будинки відпочинку). На рахунку 33 "Інші кошти" ведеться узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів, які знаходиться в касі підприємства та про кошти в дорозі, тобто грошові суми внесені в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для подальшого їх зарахування на розрахункові або інші рахунки підприємства. Розрахунки з підзвітними особами виникають в основному при оплаті дрібних господарських витрат і витрат у відрядженнях. Перелік осіб, яким видається аванс під звіт, встановлюється наказом керівника, що служить документом на видачу авансу на господарські потреби, а в разі видачі авансу на відрядження оформлюється, крім того, і посвідчення про відрядження. Фактичні витрати, оплачені підзвітними особами, підтверджуються товарними і фіскальними чеками магазинів, квитанціями відділень зв’язку, актами купівлі-продажу — на підтвердження господарських витрат; проїзними документами, квитанціями готелів тощо — на підтвердження витрат на відрядження. Зведеним документом витрат, оплачених підзвітними особами, є авансовий звіт, який складається не пізніше 3-х робочих днів після повернення з відрядження і на наступну добу після одержання авансу на господарські потреби [23, c. 49]. Облік розрахунків із підзвітними особами ведеться на рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами". На дебет цього рахунка відноситься сума виданого авансу. За кредитом рахунка 372 обліковуються витрачені суми. Щодо кожного авансового звіту визначається результат використання авансу. Якщо сума авансу перевищує витрати, невикористана сума повертається у касу. Якщо ж сума фактичних витрат перевищує суму авансу, перевитрата повертається підзвітній особі з каси. Аналітичний облік розрахунків із підзвітними особами організується у розрізі особових рахунків і щодо кожної авансової суми окремо. В процесі діяльності ТОВ «Писарівка» постійно виникає дебіторська заборгованість.
Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. Тобто це розрахунки з покупцями і замовниками. Покупці – фізичні і юридичні особи, які купують товари (роботи, послуги). Замовники – учасники договору, на підставі замовлення яких виготовляється конкретна продукція, надаються послуги, виконується робота іншим учасником договору [26, c. 26]. Облік дебіторської заборгованості регламентується П(С)БО 10 «Дебітори».
Дебіторська заборгованість включає всі вимоги підприємства до інших юридичних і фізичних осіб щодо грошей, товарів чи послуг. Дебіторську заборгованість за терміном погашення поділяють на довгострокову та поточну. До складу поточної відносять дебіторську заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. За строками платежу дебіторська заборгованість класифікується на відстрочену і прострочену. Безнадійна дебіторська заборгованість також відноситься до поточної дебіторської заборгованості.
Так як ТОВ «Писарівка» займається торговельною діяльністю, виникають розрахунки з покупцями, які включаються до складу дебіторської заборгованості. При розрахунках з покупцями і замовниками складаються такі документи, як: накладні, рахунки – фактури, акти прийняття робіт і послуг, товарно-транспортні накладні і товарні накладні. Синтетичний облік розрахунків з покупцями ведеться на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Цей рахунок активний, балансовий, призначений для обліку розрахунків. На ньому відображається вся узагальнена інформація про розрахунки з покупцями та замовниками, про відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та надані послуги. По дебету рахунку 36 відображається продажна вартість реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, яка включає ПДВ, акцизи та інші податки і збори, що підлягають перерахуванню до бюджету, по кредиту – сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в касу, на рахунок в банку. Рахунок 36 має такі субрахунки: 361 – Розрахунки з вітчизняними покупцями 362 – Розрахунки з іноземними покупцями 363 – Розрахунки з учасниками ПФГ 364 – Розрахунки за гарантійним забезпеченням.
Згідно аналізу рахунка 361, за березень 2022 року ТОВ «Писарівка» здійснила такі розрахунки з покупцями і замовниками: 1. На поточний рахунок надійшли кошти від покупців:
Дт – Кт Сума
311 – 361 933980,37 2. Збільшено заборгованість покупців за рахунок збільшення замовлень
Дт – Кт Сума
361 – 377 17,45 3. Зменшено заборгованість покупців за рахунок зменшення розрахунків з робітниками Дт – Кт Сума
377 – 361 1803,74 4. Відображено дохід від реалізації товарів
Дт – Кт Сума
361 – 702 1307827 ,95 5. Відображено дохід від реалізації робіт і послуг:
Дт – Кт Сума
361 – 703 334806,25 6. Відображено повернення товарів від покупців
Дт – Кт Сума
704 – 361 31014,52 7. Відображено дохід від списання кредиторської заборгованості
Дт – Кт Сума
361 – 717 0,04 8. Відображено віднесення заборгованості покупців на витрати від діяльності в рахунок сумнівних і безнадійних боргів:
Дт – Кт Сума
944 – 361 20,79 Порядок форми розрахунків між постачальником і покупцем визначається в господарських договорах.
Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться за кожним покупцем і замовником, за кожним пред’явленим до сплати рахунком.
Також в процесі господарської діяльності виникають розрахунки з різними дебіторами. Облік розрахунків ведеться за поточною дебіторською заборгованістю. Для даних розрахунків передбачено рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами».
Цей рахунок активний, балансовий, призначений для обліку розрахунків. На ньому відображається вся узагальнена інформація про розрахунки з дебіторами, про видані аванси, розрахунки з підзвітними особами, розрахунки за нарахованими доходами і інше.
По дебету рахунку 37 відображається сума наявної дебіторської заборгованості, а по кредиту – погашення дебіторської заборгованості та її списання. Рахунок 37 має такі субрахунки: 371 – Розрахунки за виданими авансами 372 – Розрахунки з підзвітними особами 373 – Розрахунки за нарахованими доходами 374 – Розрахунки за претензіями 375 – Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 376 – Розрахунки за позиками членам кредитних спілок 377 – Розрахунки з іншими дебіторами 378 – Розрахунки з державними цільовими фондами 379 – Розрахунки за операціями щ деривативами. Підзвітні особи — це працівники, які одержали грошовий аванс для оплати витрат, доручених підприємством. Розрахунки з підзвітними особами виникають в основному при оплаті господарських витрат і витрат у відрядженнях. Перелік осіб, які мають право отримувати готівку під звіт затверджується Генеральним директором.
Порядок та розміри видачі коштів під звіт регламентується таким документом, як Положення про ведення касових операцій в національній валюті України.
Видачу коштів під звіт проводять за умови, що дана особа повністю розрахувалась за раніше виданими підзвітними сумами. Видача коштів під звіт оформляється видатковим касовим ордером на підставі наказу керівника. Самій підзвітній особі видається такий документ як Посвідчення про відрядження, яке підписується керівником підприємства. На зворотному боці посвідчення робляться відмітки про прибуття і вибуття з пунктів призначення.
Особи, які отримали кошти під звіт, зобов’язані подати до бухгалтерії звіт про витрачені суми - авансовий звіт. До авансового звіту про використані кошти повинні бути прикріплені оригінали документів, що підтверджують суми витрачених коштів – рахунки, чеки, квитки, рахунки готелів. Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами».
За даними аналізу рахунка 372 за березень 2022 року, було здійснено такі операції: 1. Списано паливо, використане підзвітною особою:
Дт – Кт Сума
203 – 372 220,35 2. Списано витрати на відрядження виробничого персоналу:
Дт – Кт Сума
23 – 372 3042,95 3. Повернено підзвітною особою невикористані кошти в касу:
Дт – Кт Сума
30 – 372 2634,72 4. Видано з каси кошти під звіт:
Дт – Кт Сума
372 – 30 10249, 47 5. Видано кошти під звіт з поточного рахунка:
Дт – Кт Сума
372 – 311 500,00 6. Підзвітна особа розрахувалась з постачальниками
Дт – Кт Сума
633 – 372 238,30 7. Відображено податковий кредит по ПДВ:
Дт – Кт Сума
641 – 732 529,36 8. Списано витрати на відрядження амін. персоналу:
Дт – Кт Сума
92 – 372 238,30 9. Списано витрати на відрядження працівників відділу збуту:
Дт – Кт Сума
93 – 372 1210, 51 10. Списано підзвітні суми на інші витрати операційної діяльності
Дт – Кт Сума
949 – 372 25,00
Узагальнена інформація про підзвітні суми відображається в оборотно – сальдовій відомості. З неї ми можемо зробити висновок, що на початок березня 2022 року два працівника мали заборгованість за підзвітними сумами, але на кінець березня вся заборгованість була погашена всіма працівниками. Основним елементом власного капіталу є статутний капітал. Для обліку статутного капіталу використовується рахунок 40 "Статутний капітал". Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з моменту реєстрації підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України і припиняється в день виключення підприємства з цього реєстру в результаті завершення діяльності у випадку банкрутства, реорганізації, ліквідації. Всі операції, пов’язані з формуванням, змінами, ліквідацією статутного капіталу, відображається на рахунку 40 "Статутний капітал". Аналітичний облік ведеться за видами капіталу по кожному засновнику, учаснику, акціонеру. Для обліку резервного капіталу використовують рахунок 43 "Резервний капітал". Цей рахунок призначений для обліку власного капіталу, який створюється в процесі господарської діяльності підприємства, але не є статутним. Кошти резервного капіталу використовуються відповідно до напрямів, передбачених в установчих документах: як правило, у випадку недостачі прибутку за рахунок резервного капіталу покриваються непередбачені витрати, погашаються борги перед кредиторами при ліквідації товариства. Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за напрямками його використання. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття в фінансовій звітності визначені П(С)БО 11 “Зобов’язання” та П(С)БО 2 “Баланс”. Зобов’язання виникає тоді, коли актив отримано або коли підприємство укладає невідмовну угоду придбати актив – тобто в результаті минулих операцій або інших минулих подій.
Зобов’язання можуть бути монетарними і немонетарними. Монетарні зобов’язання відображають суму грошових коштів, що підлягають сплаті кредиторам, немонетарні – зобов’язання поставити товари або надати послуги, визначеної кількості і якості. З метою бухгалтерського обліку зобов’язання поділяються на поточні і довгострокові [29, c. 65]. До складу зобов’язань входять розрахунки з постачальниками.
Розрахунки з постачальниками і підрядниками ведеться на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками". Так як рахунок пасивний, то по кредиту відображається заборгованість за одержані від постачальника товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і послуги. По дебету – погашення, списання заборгованості. Постачальники – юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей, надають послуги, виконують роботи. Підрядники – спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які виконують будівельно-монтажні роботи при спорудженні об’єкта на підставі договорів підряду на капітальне будівництво [28, c. 79]. Порядок розрахунків між постачальником і покупцем визначаються в господарських договорах.
Основними джерелами інформації для контролю розрахунків є первинні документи з обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками. При купівлі товару це договір купівлі-продажу.
Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядчиками проводяться на підставі документів постачальника: накладних, рахунків – фактур, рахунків, актів прийнятих робіт, послуг, податкових і товарно-транспортних накладних.
Покупець надає своєму банку платіжне доручення на оплату придбаного товару і отримує виписку банку про списання грошових коштів з поточного рахунку. Якщо оплата товару здійснюється через підзвітну особу, то складається видатковий касовий ордер на видачу готівки під звіт та авансовий звіт про використання виданої готівки. Підставою для обліку імпортних товарів та їх руху є документи іноземного постачальника, транспортно-експедиційних компаній по навантажувально-розвантажувальних і транспортних послугах, документи на послуги по зберіганню товару, розрахункові документи про сплату мита, зборів і податків. При надходженні товарів без товаросупровідних документів їх приймають на облік на підставі Акта про приймання товарів без
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 00:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини