Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Не вказано
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2011
Тип роботи:
Методичні рекомендації
Предмет:
ДОІ

Частина тексту файла

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПАТОПСИХОЛОГІЯ»
РІВНЕ - 2011
ВСТУП
“Патопсихологія” є фаховою навчальною дисципліною для спеціальностей, оскільки забезпечує знання, розвиток навичок творчого підходу до виконання професійних обов’язків майбутніх спеціалістів. Вона вміщує 10 тем, зміст котрих передбачає засвоєння студентами основних термінів (категорій і понять) та основ підготовки, організації здійснення оформлення науково-дослідної роботи та рецензування її результатів. Мета викладання дисципліни „ ПАТОПСИХОЛОГІЯ” полягає в формуванні у студентів спеціальності 7.040101 „ Психологія ”
- наукових поглядів щодо патопсихологічних синдромів та розладів психічних процесів особистості сучасних зарубіжних та вітчизняних патопсихологічних шкіл; розкриття, аналіз, усвідомлення внутрішньоособистісних і міжособистісних конфліктів і корекція неадекватних відносин, установок, емоційних і поведінкових стереотипів, пророблення проблем, систематизації знань про психічні стани та розвиток людини адаптованої до оточуючого світу. Даний курс займає провідне місце при підготовці практичного психолога та в структурно-логічній схемі навчального плану підготовки в РІСКУ спеціаліста психолога. На знаннях, що одержані в процесі вивчення дисципліни „Патопсихологія”, ґрунтується вивчення наступних дисциплін: Психокорекція; Психотренінг; Психологічне консультування; Юридична психологія; Основи психотерапії.
1. Загальна характеристика теоретичного та практичного змісту дисципліни. 1.1.Тематичний план навчальної дисципліни.
Шифр Назва змістових модулів Заочна форма навчання Всього лекції Практичні заняття Самостійна робота індивідуально-консультативна робота Модуль 1.
54 6 2 42 1.1 Історія розвитку вітчизяної патопсихології 1.2 Принципи побудови патопсихологічного дослідження 1.3 Розлади свідомості 1.4 Розлади особистості 1.5 Патопсихологічні синдроми Модуль 2.
100 8 2 100 2.1 Розлади сприймання 2.2 Розлади пам’яті 2.3 Розлади мислення 2.4 Порушеня розумової працездатності 2.5 Значення патопсихоогічних досліджень для теоретичних та методологічних питань психології Разом годин 162 16 4 142
1.2. Методичні рекомендації до практичних занять.
Підготовка студента до практичного заняття повинна включати різні форми роботи: вивчення теоретичних положень, які розкривають зміст теми; ознайомлення з планом проведення практичного заняття; ознайомлення з рекомендованою літературою; обдумування та формулювання відповідей на питання практичного характеру; після проведення практичної роботи самостійно виконати практичні завдання, що вказані в плані практичної роботи; підготувати письмові питання, що зосталися незрозумілими і які треба з`ясувати в ході практичної роботи.
Практичне заняття 1 Тема . Характеристика патопсихологічних синдромів.
Хід заняття: І. Дайте відповіді на такі теоретичні питання:
Основи клінічного дослідження
людини (анамнез, соматичне, неврологічне, логопедичне, патопсихологічного обстеження). Патопсихологічний експеримент.
Бесіда патопсихолога з хворим та спостереження за його поведінкою.
ІІ. Виконайте такі практичні завдання: Розвиток навичок
патопсихологічного дослідження (розбір ситуацій до розділів 2,3. Див. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л. Основи дитячої патопсихології. К.1996.): - збір анамнестичних даних, побудова робочої гіпотези про тип психічного відхилення; - аналіз суб(єктивних даних; - аналіз об(єктивних даних, підбір методів психологічної діагностики; -
оформлення психологічного заключення обстежуваної особистості. 2. Груповий аналіз попереднього обстеження. ІІІ. Література: 1.Кречмер З. Медицинская психология. Санкт-Петербург, “Союз”, 1998. 2.Зейгарник Б.Ф. Патопсихология. МГУ. 1986. 3.Еникеева Д.Д. Пограничные состояния у детей и подростков. Москва, 1989. 4.Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л. Основи дитячої патопсихології. К.1996 5.Психология. Словарь. Под ред. А.В.Петровского.М.1990г. 6.Чудновский В.С., Чистяков Н.Ф. Основы психиатрии. М.1997
Практичне заняття 2. Тема . Принципи побудови патопсихологічного дослідження .
Хід заняття: І. Дайте відповіді на теоретичні питання: Предмет, завдання, методологічні основи патопсихології.
Норма і патологія.
Диференціація психічної норми і патології.
Поняття “аномальна дитина”.
ІІ. Виконайте такі практичні завдання: Ознайомтесь з методикою СМІЛ. - Проаналізуйте техніку проведення обстеження за допомогою методики СМІЛ. -
Дайте відповіді на питання опитувальника методики СМІЛ. -
Побудуйте „профіль” власної особистості. -
Охарактеризуйте „профіль” власної особистості. 2. Ознайомтесь з методикою піктограма. - Проаналізуйте техніку проведення обстеження за допомогою методики піктограма. -
Охарактеризуйте її особистість за визначеними в методиці параметрами.
ІІІ. Література: Зейгарник Б.Ф. Патопсихология. МГУ. 1986. Еникеева Д.Д. Пограничные состояния у детей и подростков. Москва, 1989. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л. Основи дитячої патопсихології. К.1996
2. Перелік питань до іспиту
Принципи патопсихолоічного дослідження. Предмет та задачі патопсихології. Історичний аналіз патопсихологічних підходів. Теоретичні підходи до проблематики відмежування психологічної норми, психічної хвороби, психічних розладів. Значення патопсихологічних в теоретичних та методологічних питаннях психології. Особливості патопсихологічного дослідження розладів свідомості. Особливості патопсихологічного дослідження розладів особистості. Особливості патопсихологічного дослідження розладів структури ієрархії мотивів. Особливості патопсихологічного дослідження розладів смислоутворення. Особливості патопсихологічного дослідження розладів саморегуляції та опосередкування. Особливості патопсихологічного дослідження розладів сприймання. Особливості патопсихологічного дослідження розладів критичності та спонтанності поведінки. Особливості патопсихологічного дослідження розладів формування характерологічних особливостей особистості. Особливості патопсихологічного дослідження розладів пам’яті. Особливості патопсихологічного дослідження розладів мислення. Розлади свідомості. Розлади особистості. Розлади структури ієрархії мотивів. Формування патологічних потреб мотивів. Розлади сприймання в залежності від етіології. Розлади пам’яті: етіологія, аналіз умов винекнення. Розлади мислення: етіологія, аналіз умов винекнення. Розлади смислоутворення. Розлади саморегуляції та опосередкування. Розлади критичності та спонтанності поведінки. Розлади формування характерологічних особливостей особистості. Розлади розумової працездатності. Опишіть ознаки виконання методики „Піктограма” при органічних захворюваннях головного мозку. Охарактеризуйте фактори якісного аналізу за методом „Піктограмма”. Опишіть складові методики „Піктограма”, як методу дослідження особистості в нормі та при деяких психічних захворюваннях. Опишіть ознаки виконання методики „Піктограма” при неврозах Опишіть ознаки виконання методики „Піктограма” при параноїдній шизофренії. Проаналізуйте принципи формулювання заключення за даними „Піктограми”. Опишіть ознаки виконання методики „Піктограма” психічно здоровими людьми.
Порівняйте специфіку пограничної організації особистості із змінами психічної діяльності особистості при олігофренії. Порівняйте специфіку пограничної організації
особистості із змінами психічної діяльності особистості при шизофренії. Порівняйте специфіку пограничної організації особистості із змінами психічної діяльності особистості при МДП. Порівняйте специфіку пограничної організації особистості із змінами психічної діяльності особистості при епілепсії. Дайте коротку характеристику провідних шкал методики „СМІЛ”, опишіть досвід використання методики.
Дайте характеристику шкали 1 методики „СМІЛ”, опишіть досвід використання методики.
Дайте характеристику шкали 2 методики „СМІЛ”, опишіть досвід використання методики.
Дайте характеристику шкали 3 методики „СМІЛ”, опишіть досвід використання методики.
Дайте характеристику шкали 4 методики „СМІЛ”, опишіть досвід використання методики.
Дайте характеристику шкали 5 методики „СМІЛ”, опишіть досвід використання методики.
Дайте характеристику шкали 6 методики „СМІЛ”, опишіть досвід використання методики.
Дайте характеристику шкали 7 методики „СМІЛ”, опишіть досвід використання методики.
Дайте характеристику шкали 8 методики „СМІЛ”, опишіть досвід використання методики.
Дайте характеристику шкали 9 методики „СМІЛ”, опишіть досвід використання методики.
Дайте характеристику «0» шкали методики „СМІЛ”, опишіть досвід використання методики.
Проаналізуйте значення «шкал достовірності» методики «СМІЛ» в цілісній побудові «профіля» особистості обстежуваного.
3. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт.
Контрольні роботи з даної дисципліни виконуються на 4 курсі заочної форми навчання.
Їхнє виконання передбачає оволодіння теоретичним та практичним курсом дисципліни „Патопсихологія ”.
Тематика контрольних робіт складена на основі найбільш важливих тем курсу. Перед виконанням контрольної роботи важливо ознайомитись з темами програми курсу, матеріалами практичних занять.
Контрольна робота за обраною темою має містити два розділи.
Перший розділ містить аналіз теоретичних аспектів з обраної теми.
Другий
розділ включає результати цілісної оцінки особистості студента за допомогою методики «СМІЛ». Виконана контрольна робота за вище означеними вимогами зараховується до складання іспиту з даної дисципліни.
Теми контрольних робіт. Принципи патопсихолоічного дослідження. Предмет та задачі патопсихології. Історичний аналіз патопсихологічних підходів. Теоретичні підходи до проблематики відмежування психологічної норми, психічної хвороби, психічних розладів. Значення патопсихологічних в теоретичних та методологічних питаннях психології. Особливості патопсихологічного дослідження розладів свідомості. Особливості патопсихологічного дослідження розладів особистості. Особливості патопсихологічного дослідження розладів структури ієрархії мотивів. Особливості патопсихологічного дослідження розладів смислоутворення. Особливості патопсихологічного дослідження розладів саморегуляції та опосередкування. Особливості патопсихологічного дослідження розладів сприймання. Особливості патопсихологічного дослідження розладів критичності та спонтанності поведінки. Особливості патопсихологічного дослідження розладів формування характерологічних особливостей особистості. Особливості патопсихологічного дослідження розладів пам’яті. Особливості патопсихологічного дослідження розладів мислення. Розлади свідомості. Розлади особистості. Розлади структури ієрархії мотивів. Формування патологічних потреб мотивів. Розлади сприймання в залежності від етіології. Розлади пам’яті: етіологія, аналіз умов винекнення. Розлади мислення: етіологія, аналіз умов винекнення. Розлади смислоутворення. Розлади саморегуляції та опосередкування. Розлади критичності та спонтанності поведінки. Розлади формування характерологічних особливостей особистості. Розлади розумової працездатності. Змінами психічної діяльності особистості при олігофренії. Змінами психічної діяльності особистості при шизофренії. Змінами психічної діяльності особистості при МДП. Змінами психічної діяльності особистості при епілепсії.
4. Література
Архангельский А.Е., Общая психопатология, С. Петербург, 1994 г. Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф., Психологическая диагностика интеллекта и личности, Киев, 1978 Блейхер В.М., Клиническая патопсихология, Ташкент, 1976 Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н., Практическая патопсихология, Ростов, 1996 Блейхер В.М., Крук И.В., Патопсихологическая диагностика. 1986 Блейхер В.М., Крук И.В., Толковый словарь психиатрических терминов, Воронеж. 1995 Блейхер В.М., Расстройства мышления, Киев, «Здоров’я», 1983 Бурлачук Л.Ф.,Психодиагностика личности, Киев, 1989 Бухановский А.О. и др.,Общая психопатология, Ростов, 1998 Буянов М.И., Беседы о детской психиатрии, М., 1992 Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии, М., 1973 Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков, ред. Бурменская Г.В. и др., М.,»Academia», 2002 Воспитание трудного ребенка (Дети с девиантным поведением ) , под ред. Рожкова М.И., М.,” Владос”, 2001 Гиндикин В.Я., Гурьева В.А., Личностная патология, М., 1999 Гурьева В.А., Психогенные расстройства у детей и подростков, М., 1996 Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений. Практикум. С. Петербург, 1999 Детская патопсихология. Хрестоматия, под ред. Белопольской Н.Л., М., 2000 Детский аутизм,
Хрестоматия, под ред. Шипициной Л.М., С.Петербург, 2001 Еникеева Д.Д. Пограничные состояния у детей и подростков, М., 1998 Еникеева Д.Д.,Популярные основы психиатрии, Донецк, 1997 Захаров А.И. Происхождение детских неврозов и психотерапия. М., 2000 Зейгарник Б.В.,Патопсихология, М., 2000 Зозуля Т.В., Основы социальной и клинической психиатрии, М., 2001 Исаев Д.Н., Психическое недоразвитие у детей, Л.,»Медицина», 1982 Каган В.Е. Аутизм у детей, М.,»Медицина», 1981 Клиническая психиатрия. Под ред. Бачерикова Н.Е.,Киев, «Здоров’я», 1989 Клиническая психология, под ред. М. Перре, У. Бауманна, С. Петербург, «Питер», 2002 Клиническая психология. Хрестоматия, под ред. Тарабрина Н.В.,С.Петербург, «Питер», 2000 Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста, М.,” Медицина”, 1979, 199 стр. Коркина М.В. и др. Психиатрия, М., 1995 Лебединский В.В., Нарушения психического развития у детей, М., МГУ, 1985 Левченко И.Ю., Патопсихология: теория и практика, М., 2000 Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков, М.,1999 Личко А.Е.,Подростковая психиатрия, Л., «Медицина», 1985 Ляпидевский С.С., Шостак Б.И. Клиника олигофрении, М., 1973 Максимова Н.Ю., Малютина Е.Л. ,Курс лекций по детской психопатологии, Ростов, 2000 Марилов В.В.,Общая психопатология, М., 2002 г. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология, М., 1998 Менделевич В.Д., Психология девиантного поведения, М., 2001 Мягков И.Ф.,Боков С.Н., Медицинская психология, М., 1999 Обучение детей с задержкой психического развтия, под ред. Власовой Т.А., М., 1981 Основы психодиагностики, ред. Шмелев А.Г., Ростов, «Феникс», 1996 Патопсихология. Хрестоматия, под ред. Белопольской Н.Л., М., 2000 Практикум по патопсихологии, под ред. Зейгарник Б.В., М., МГУ, 1987 Практикум по психологии умственно отсталого ребенка, под ред Виноградова А.Д., М., 1985 Практическая психология. Инструментарий. Ростов, «Феникс», 2002 Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития. Хрестоматия. Ред. Астапов В.М., С. Петербург, «Питер», 2001
Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития.,
ред. Астапов В.М., С. Петербург, «Питер», 2001 Рубинштейн С.Я., Экспериментальные методики патопсихологии .Психология умственно отсталого школьника, М., 1999 Селецкий А.И.,Психопатология детского возраста, Киев, «Вища школа», 1987 Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте, М., 2002 Сметанникова П.Г., Психиатрия, С. Петербург, 1997 Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья, т.1-2, М., 1999 Справочник детского психиатра и невропатолога, Киев, «Здоров’я»,1989 Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста. Под ред. Цирника С.Ю., С. Петербург. 1999 Стадненко Н.М. и др., Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників ,Київ, 1998 Ушаков Г.К. Детская психиатрия, М., Медицина, 1973 Х. Ремшмидт. Детская и подростковая психиатрия.М., 2001 Худик В.А. Психология аномального развития личности в детском и подростково-юношеском возрасте, Киев, 1993 Худик В.А., Детская патопсихология, Киев, «Здоров’я», 1997 Чудновский В.С., Чистяков Н.Ф., основы психиатрии, Ростов, М., 1997 Шевандрин Н.И. Психодиагностика. Коррекция и развитие личности. М., «Владос», 2001 Яссман Л.В., Данюков В.Н., Основы детской психопатологии, М., 1999
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 00:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини