Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Не вказано
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Психологія
Кафедра:
Кафедра психології

Інформація про роботу

Рік:
2009
Тип роботи:
Методичні рекомендації
Предмет:
ДОІ

Частина тексту файла

Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету Факультет психології та мистецтвознавства Кафедра психології
ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Методичні рекомендації до вивчення курсу
для студентів спеціальності 6.010400 «Психологія»
Рівне – 2009 Основи практичної психології: Метод. рекомендації до вивч. курсу для студ. спец. 6.040100 «Психологія» / Уклад. Н.М. Руденко. – Рівне: РІС КСУ, 2009. – 24 с.
Методичні рекомендації обговорені на на засіданні кафедри психології
«______»_____________200_ р., протокол ____ Рекомендовано до друку науково – методичною радою РІС КСУ «______»_____________200_ р.
Укладач:
Руденко Н.М., кандидат психологічних наук, доцент
Рецензенти: Юрченко В.М., доктор психологічних наук, профессор
Ямницький В.М., доктор психологічних наук, професор
ЗМІСТ
І. Вступ..4
2. Тематичний план навчальної дисципліни..6
3. Зміст навчальної дисципліни..6
4. Зміст практичних занять..7
5. Самостійна робота студентів..11
6.Методи оцінювання..13
7.Навчально-методичне забезпечення20
ВСТУП
ОПИС
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Курс:
Підготовка бакалаврів Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1,5
Модулів: 1
Загальна кількість годин: 54 годин. Тижневих годин: 2 години.
Шифр та назва спеціальності 6. 040100 Психологія
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Обов’язковий Рік підготовки: 3. Семестр:6 Лекції (теоретична підготовка):
12 години. Практичні:12 години. Самостійна робота: 30 години.
Вид контролю: залік Викладання курсу «Основи практичної психології» спрямовано на те, щоб ознайомити студентів з такою формою людської духовної практики як практична психологія. Її мета – внесення коректив у структуру та зміст ментального буття людини, її взаємин з навколишнім світом, розглядаючи при цьому особистість з точки зору її індивідуальності, як неповторне соціобіологічне явище. Завдання практичної психології – допомога людині психологічними засобами, корекція її особистісних рис і структури особистості, соціальних стосунків, розкриття творчого потенціалу, допомога людині у проектування її власного життєвого шляху.
Метою курсу є озброєння студентів спеціальності ,, Психологія " знаннями, вміннями та навичками щодо психологічної практики
і організації психологічної служби в системі освіти, службі зайнятості населення,
в різних закладах і установах. Завдання курсу: проаналізувати специфіку і взаємозв’язок наукової практичної та побутової психології; ознайомити з методологічними основами практичної психології; ознайомити з основними видами діяльності та функціями соціально-психологічної служби; сформувати чітке уявлення про основні типи соціальної активності людини; зорієнтувати студентів у методах дослідження практичної психології, способах обробки фактичного матеріалу, у принципах і методах особистісно-орієнтованого консультування; ознайомити зі специфічними особливостями роботи психолога в різних закладах і установах.
Даний курс займає провідне місце при підготовці психолога-науковця та практичного психолога, а також в структурно-логічній схемі навчального плану підготовки в РІСКУ спеціаліста психолога. У результаті вивчення курсу "Основи практичної психології" студент повинен знати: місце і роль практичної психології в системі психологічної науки та практики; зв'язки практичної психології з іншими психологічними галузями та іншими науковими дисциплінами; історію галузі, розуміти її актуальні завдання на сучасному етапі розвитку; основні теоретико-методологічні проблеми сучасної вітчизняної та зарубіжної практичної психології, розуміти її наукові принципи і категорії; особливості надання психологічної допомоги особистості на різних вікових етапах; психологічні підґрунтя традиційних та інноваційних методів і форм навчання і виховання особистості; психологічні вимоги до професійної діяльності педагога; мету, завдання, напрямки роботи з здібними та обдарованими дітьми; основні психологічні підходи у навчанні і вихованні дітей з особливими потребами. У результаті вивчення курсу "Основи практичної психології" студент повинен вміти: вирішувати основні теоретико-методологічні проблеми сучасної вітчизняної та зарубіжної практичної психології та застосовувати їх результати у дослідницькій і практичній діяльності; аналізувати і оцінювати основні теоретичні напрямки у розв'язанні проблем навчання і виховання людини та використовувати їх на практиці; - орієнтуватися у методах та методиках дослідження, способах обробки фактичного матеріалу; - вміти використовувати знання з практичної психології у розв'язанні
проблем розвитку творчої особистості; - принципи організації психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу.
2.Тематичний план навчальної дисципліни.
Шифр Назва змістовних модулів Кількість годин Денна форма навчання Заочна форма навчання Всього Лекції Практичні заняття Самостійна робота Індив.-конс. робота Всього Лекції Практичні заняття Самостійна робота Індив.-конс. робота Модуль 1.
1. Практична психологія як галузь професійної діяльності 2 2 4 1 2 4 1 2.
Методологія практичної психології 2 2 6 1 1 6 1 3. Особистість у практичної психології 2 2 4 1 1
4 1 4. Основні види діяльності та функції соціально-психологічної служби 4 2 6 1 2 6 1 5. Практична психологія в системі освіти 2 4 10 2 2 2 24 2 РАЗОМ 54 12 12 30 6 8 2 44 6
3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ 1. ТЕМА 1. Практична психологія як галузь професійної діяльності (2 год.) Визначення практичної психології. Специфіка і взаємозв’язок наукової, практичної та побутової психології. Структура та завдання практичної психології. Основні функції психологічної практики. Національна система соціально-психологічної служби. Етичні засади діяльності практикуючого психолога. Література:1, 2, 3, 6, 8, 23, 24, 25, 26, 38.
ТЕМА 2. Методологія практичної психології (2 год.) Проблема визначення методологічних основ практичної психології. Система принципів практичної психології. Практична психологія як професійна діяльність. Поняття «психологічна проблема», «життєва ситуація особистості», «просоціальна, асоціальна, антисоціальна активність особистості» тощо.
Література:1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 36, 38, 40, 41
ТЕМА 3. Особистість у практичній психології (2 год.) Проблема синтезу психологічної структури особистості. Психологічні проблеми особистості, їх визначення та шляхи розв’язання. Формування здорового способу психічного життя особистості. Життєві кризи особистості. Особистісні конфлікти. Особистісна підготовка практикуючого психолога. Література:1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 36, 38, 40, 41
ТЕМА 4. Основні види діяльності та функції соціально-психологічної служби (4 год.) Основи організації роботи практичного психолога. Просвітницька і профілактична робота психолога. Діагностична робота. Психологічне консультування. Індивідуальна психологічна корекція. Індивідуальна психотерапія. Групові форми психокорекції та психотерапії. Поняття психореабілітації. Література: 1, 2, 4, 5, 13,14,15,18,19,20,21,22,24,27,31,32,34,35,36,37.
ТЕМА 5. Практична психологія в системі освіти (2 год.) Основи організації психологічної служби в освітніх закладах. Робота психолога в дошкільних закладах освіти. Психологічна служба початкової служби. Психологічна служба загальноосвітньої школи. Психологічна служба у позашкільних закладах. Робота з батьками учнів. Психологічна служба у вищих закладах освіти. Психологічне забезпечення роботи навчальних закладів реабілітації неповнолітніх.
Література: 1, 2, 4, 5, 13,14,15,18,19,20,21,22,24,27,31,32,34,35,36,37.
4. Зміст практичних занять Модуль 1 ТЕМА 1. Практична психологія як галузь професійної діяльності (2 год.) Мета: Опанування понятійним апаратом практичної психології, знайомство з нормативними документами створення національної системи психологічної допомоги. План: Визначення практичної психології. Структура, завдання практичної психології. Характеристика національної системи соціально-психологічної служби. Етичні засади діяльності практикуючого психолога. Хід роботи: Теоретичні питання: Назвіть предмет практичної психології. Охарактеризуйте взаємозв’язок наукової, практичної і побутової психології. Охарактеризуйте основні функції, структуру та завдання практичної психології. Охарактеризуйте національну систему соціально-психологічної служби.
Охарактеризуйте етичні засади діяльності практикуючого психолога. П. Практичні завдання: 1. Знайомство з Етичним кодексом психолога, Конвенцією прав людини, Конвенцією прав дитини. 2. Знайомство з основними положеннями про психологічну службу в Україні. 3. Розв’яжіть задачі 1,2 ( с. 148 за книгою «Основи практичної психології»/ В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва, та ін. – К., 2001). Основні поняття: наукова психологія, практична психологія, побутова психологія, соціально-психологічна служба, етика, практикуючий психолог Практичні вміння та навички студентів: вміння аналізувати проблеми національної соціально-психологічної служби і вирішувати їх на практиці, вміння застосовувати етичний кодекс психолога на практиці.
Література:1, 2, 3, 6, 8, 23, 24, 25, 26, 38
ТЕМА 2. Методологія практичної психології (2 год.) Мета: Опанування понятійним апаратом та знайомство з методологічними основами практичної психології. План: Проблема визначення методологічних основ практичної психології. Система принципів практичної психології.
3.
Поняття «психологічна проблема», «життєва ситуація особистості», «просоціальна, асоціальна, антисоціальна активність особистості» в практичної психології.
Хід роботи: 1. Теоретичні завдання: 1. Проаналізуйте поняття «соціальна ситуація розвитку» за роботою Л.С. Виготського «Вопросы детской (возрастной)
психологии» ( Собр. Соч.- М., 1984, Т.4. с.258-259). 2. Проаналізуйте поняття «психологічна проблема» за роботою Г.С. Костюка «Навчально-виховний процесс і психічний розвиток особистості» ( Київ,1989, с.227). 3. Проаналізуйте систему принципів практичної психології. 4. Проаналізуйте життєві ситуації с точки зору різних підходів до особистості в сучасній психології. П. Практичні завдання:
Розв’яжіть задачу 1 ( С. 20
за книгою «Учебный материал и учебные ситуации» под
ред. Г.С. Костюка, Г.А.Балла.- К.,1986). Розв’яжіть задачу 8 ( с. 69 за книгою «Основи практичної психології»/ В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва, та ін. – К., 2001). Основні поняття: психологічна проблема, життєва ситуація особистості, просоціальна, асоціальна, антисоціальна активність особистості, соціальна ситуація розвитку особистості, психологічна проблема, принципи психології. Практичні вміння та навички студентів: вміння виявляти особливості і типи психологічних проблем клієнтів, вміння аналізувати соціальну ситуацію розвитку особистості, вміння аналізувати життєву ситуацію і життєві цілі особистості. Література:1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 36, 38, 40, 41
ТЕМА 3. Особистість у практичній психології (2 год.) Мета: : Опанування понятійним апаратом та знайомство з методологічними основами практичної психології. План: Психологічні проблеми особистості, їх визначення та шляхи розв’язання.
Життєві кризи особистості.
Особистісна підготовка практикуючого психолога. Хід роботи: 1.Теоретичні завдання: Охарактеризуйте проблему синтезу психологічної структури особистості.
Охарактеризуйте шляхи та умови формування здорового способу психічного життя особистості.
Охарактеризуйте життєві кризи та особистісні конфлікти і психологічні шляхи їх подолання. . П.Практичні завдання:
1. Проаналізуйте кризові ситуації с точки зору різних підходів до особистості в сучасній психології.
2.Розв’яжіть задачу 3,4 ( с.149 за книгою «Основи практичної психології»/ В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва, та ін. – К., 2001). 3.Розв’яжіть задачу 1,2 ( с.189 за книгою «Основи практичної психології»/ В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва, та ін. – К., 2001). Основні поняття: життєві кризи, структура особистості, особистісні конфлікти. Практичні вміння та навички студентів: вміння аналізувати кризові ситуації
та особистісні конфлікти людини, вміння аналізувати умови формування здорового способу життя особистості Література:1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 36, 38, 40, 41
ТЕМА 4. Основні види діяльності та функції соціально-психологічної служби (2 год.) Мета: Знайомство з основними видами діяльності психолога План: Характеристика основних видів діяльності психолога. Специфіка роботи психолога в різних закладах і установах. Хід роботи: 1. Теоретичні завдання: 1. Охарактеризуйте просвітницьку і профілактичну роботу психолога. 2. Охарактеризуйте діагностичну роботу психолога. 3. Охарактеризуйте особливості психологічного консультування. 4.
Охарактеризуйте особливості індивідуальної психологічної корекції. . П. Практичні завдання: Проаналізуйте ситуацію на с. 194( за книгою «Основи практичної психології»/ В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва, та ін. – К., 2001) та складіть программу психологічної допомоги школяру. Запропонуйте групові форми психокорекції
в роботі з розвитку психологічного клімату в підлітковому класі. Основні поняття: психодіагностика, психопрофілактика, психологічне консультування, психокорекція, реабілітація, психологічна освіта, психологічна культура. Практичні вміння та навички: вміння складати програму просвітницької, профілактичної, психокорекційної роботи. Література: 1, 2, 4, 5, 13,14,15,18,19,20,21,22,24,27,31,32,34,35,36,37.
ТЕМА 5. Практична психологія в системі освіти (4 год.) Мета: Знайомство з основами організації психологічної служби в освітніх закладах. План: Специфіка роботи психолога в дошкільних закладах освіти. Специфіка роботи психолога в загальноосвітньої школі. Специфіка роботи психолога в позашкільних закладах освіти. Специфіка роботи психолога в вищих закладах освіти. Психологічне забезпечення роботи навчальних закладів реабілітації неповнолітніх.
Хід роботи: 1.Теоретичні завдання: 1. Охарактеризуйте особливості роботи психолога в дошкільних закладах освіти. 2. Охарактеризуйте особливості психологічної служби початкової школи. 3. Охарактеризуйте особливості психологічної служби середньої школи. 4. Охарактеризуйте особливості психологічної служби у позашкільних закладах освіти та закладах реабілітації неповнолітніх.
5. Психологічна робота з батьками учнів.
6. Психологічна служба у вищих закладах освіти. П. Практичні завдання:
1. Знайомство з « Положенням про психологічну службу в системі освіти України».
2. Складіть план роботи шкільного психолога на рік. 3. Знайомство з основними принципами складання розвивальних, корекційних, профілактичних програм. 4. Проаналізуйте ситуацію на с. 296( за книгою «Основи практичної психології»/ В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва, та ін. – К., 2001) та складіть программу психологічної допомоги клієнту.
5. Проаналізуйте ситуацію на с. 331( за книгою «Основи практичної психології»/ В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва, та ін. – К., 2001) та складіть программу психологічної допомоги клієнту. 6. Виконання модульної контрольної роботи 1. Основні поняття: психодіагностика, психопрофілактика, психологічне консультування, психокорекція, реабілітація, психологічна освіта, психологічна культура. Практичні вміння та навички: вміння складати план роботи практичного психолога, вміння складати план психологічного консультування з батьками учнів, вміння складати програму просвітницької, профілактичної, психокорекційної роботи Література: 1, 2, 4, 5, 13,14,15,18,19,20,21,22,24,27,31,32,34,35,36,37.
5. Самостійна робота студентів Самостійна робота студентів денної та заочної форм навчання є складовою частиною учбового процесу. Вона спрямована на поглиблення знань та вдосконалення практичних умінь та навичок.
У процесі самостійної
роботи студент опрацьовує лекційний матеріал, конспектує навчальну літературу, знайомиться з нормативною літературою, проводить підготовку до модульних контрольних робіт, практичних занять та до складання заліку. Контроль виконання цієї роботи здійснюється під час експрес-опитування, виконання тематичних, модульних та комплексних контрольних робіт, а також під час заліку. Самостійна робота студентів з вивчення курсу «Основ практичної психології» являє собою виконання додаткових завдань, що представлені як у комплексі практичних занять, так і окремими завданнями. Мета завдання: активізувати самоосвіту студента-психолога, поглибити знання з курсу "Основи практичної психології". Також передбачається виконання студентами рефератів і підготовку та оформлення розвивальних, профілактичних або корекційних програм.
Тематика рефератів (контрольних робіт) з «Основ практичної психології» Програма діагностичної та корекційної роботи з агресивними дітьми підліткового віку. Програма діагностичної та корекційної роботи з агресивними дітьми дошкільного віку. Програма діагностичної та корекційної роботи з тривожними дітьми молодшого шкільного вікую Програма діагностичної та корекційної роботи з тривожними дітьми підліткового віку. Програма профілактичної роботи з дітьми групи ризику в середніх класах. Програма профілактичної роботи з дітьми групи ризику в старших класах. Програма профілактичної роботи з девіантними підлітками. Програма розвивальної роботи з дітьми, що мають труднощі засвоєння навчального матеріалу. Програма розвитку навичок спілкування для учнів середніх класів. Програма розвитку навичок спілкування для учнів початкової школи. Програма розвитку навичок саморегуляції для учнів старших класів.
Програма курсу «Основи психології» для старшокласників Програма розвивальної роботи для обдарованих учнів початкових класів. Програма розвивальної роботи для обдарованих учнів середньої школи. Програма профорієнтаційної роботи зі старшокласниками. Програма профілактичної роботи з підлітками, що мають суіцидальні нахили. Програма корекційної роботи з підлітками, що мають порушення в поведінці. Програма корекційної роботи з дітьми, що мають порушення в пізнавальної сфері. Програма корекційної роботи з адиктивними підлітками. Програма роботи шкільного психолога на телефоні довіри.
Номер пр. заняття,що потребує сам. роботи студента ден. Ф. навчання Форми контролю знань студента денної
форми навчання Зміст самостійної роботи Номер пр. заняття, що потребує сам. роботи студента заочної форми навчання Форми контролю знань студента заочної форми навчання 1 Усне експрес-опитування Опрацювання аудиторного конспекту лекції за темою «Практична психологія як галузь професійної діяльності». Поглиблення знань студента шляхом самостійного опрацювання «Етичного кодексу психолога», «Декларації прав дитини».
Усне експрес-опитування 2 Усне експрес-опитування Опрацювання аудиторного конспекту лекції за темою «Методологія практичної психологгії». Поглиблення знань студента шляхом самостійного опрацювання першоджерел – робіт
Костюка Г.С, О.Л. Леонтьєва, Запорожець А.В.
та ін. для подальшого виконання реферату. 3 Усне експрес-опитування Опрацювання аудиторного конспекту лекції за темою «Особистість у практичній психології». Поглиблення знань студента шляхом самостійного опрацювання завдання: «Аналіз кризових ситуацій с точки зору різних підходів до особистості в сучасній психології». Підготовка до модульної контрольної роботи 1 Усне експрес-опитування 4 Усне експрес-опитування Опрацювання аудиторного конспекту лекції за темою «Основні види діяльності та функції соціально-психологічної служби». Поглиблення знань студента шляхом самостійного опрацювання нормативних документів: «Концепції дванадцятирічної освіти в Україні», «Доктрини розвитку освіти
в Україні», «Положення про психологічну службу системи освіти України», « Положення про психологічний кабінет
дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти». Усне експрес-опитування 5-6 Усне експрес-опитування, КР Опрацювання аудиторного конспекту лекції за темою «Практична психологія в системі освіти». Підготовка реферату з корекційною або розвивальною програмою.
1 Усне експрес-опитування, КР
6. Методи оцінювання Головною формою підсумкового контролю є залік. Курс орієнтований на рейтингову систему оцінки ( у балах). Максимальна кількість балів становить 100 балів, що розподілені у такий спосіб:
Оцінювання змістовних модулів в системі ЕСТS
п/п Форми роботи Загальна сума балів для допуску до іспиту Кількість одиниць min max 1. Участь в роботі лекційних занять 3 6 За 1 лекцію по 1 бал 2. Участь в роботі на практичних заняттях 3 6 За 1 практичне по 1 бал 3. Відповідь на теоретичні питання на практичних заняттях 6 18 «5»-1,5 балів «4»-1 бал «3»-0,5 балів 4. Виконання одного реферату (контрольної роботи) 5 10 «5»-10-9 балів «4»-7-8 балів «3»-5-6 балів «2»-1-4 балів 5. Виконання модульної контрольної роботи 5 10 «5»-10-9 балів «4»-7-8 балів «3»-5-6 балів «2»-1-4 балів 6 Заохочувальний бал за участь в роботі психологічної служби РІС КСУ Заохочувальний бал за участь в роботі психологічної служби РІС КСУ
10
10 Всього 32 60 8. Сума балів для підсумкового контролю (залік) 18 40 Всього 50 100
6.1. ПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Модульна контрольна робота 1
з «Основ практичної психології»
для студентів 3 курсу
факультет мистецтвознавства та психології
Варіант 1 Визначення, структура та завдання практичної психології. Специфіка роботи психолога в закладах освіти. Складіть план роботи шкільного психолога на рік.
Варіант 2
Психологічні проблеми особистості, їх визначення та шляхи розв’язання.
Основні напрямки діяльності практикуючого психолога. Основні принципи складання розвивальних, корекційних, профілактичних програм.
Варіант 3 1.
Методологічні та етичні засади діяльності практикуючого психолога. 2.
Основні види діяльності та функції соціально-психологічної служби. 3.
Охарактеризуйте основні
методи профілактики, діагностики та корекції в закладах освіти.
Укладач МКР
Руденко Н.М._______________________ Затверджено на засіданні кафедри психології протокол 2
від 26.09.08 р. Завідувач кафедри Юрченко В.М. _______________________
Підсумковий контроль Питання до заліку Визначення практичної психології.
Специфіка і взаємозв’язок наукової, практичної та побутової психології. Структура та завдання практичної психології.
Національна система соціально-психологічної служби.
Етичні засади діяльності практикуючого психолога. Проблема визначення методологічних основ практичної психології. Система принципів практичної психології.
Поняття «психологічна проблема», «життєва ситуація особистості», «просоціальна, асоціальна, антисоціальна активність особистості» тощо.
Проблема синтезу психологічної структури особистості.
Психологічні проблеми особистості, їх визначення та шляхи розв’язання.
Формування здорового способу психічного життя особистості.
Життєві кризи особистості.
Особистісні конфлікти і шляхи їх подолання.
Особистісна підготовка практикуючого психолога. Просвітницька і профілактична робота психолога.
Психологічне консультування як вид діяльності практичного психолога.
Індивідуальна психологічна корекція як вид діяльності практичного психолога.
Індивідуальна психотерапія як вид діяльності практичного психолога.
Групові форми психокорекції та психотерапії.
Поняття «психореабілітація» в практичної психології. Основи організації психологічної служби в освітніх закладах.
Робота психолога в дошкільних закладах освіти.
Психологічна служба початкової служби.
Психологічна служба загальноосвітньої школи.
Психологічна служба у позашкільних закладах.
Психологічна робота з батьками учнів.
Психологічна служба у вищих закладах освіти.
Психологічне забезпечення роботи навчальних закладів реабілітації неповнолітніх.
Робота психолога з керівниками і членами педагогічного колективу.
Робота психолога по формуванню нормального психологічного клімату в колективі.
Робота психолога з урегулювання конфліктів в групі.
Методи психопрофілактики, діагностики, корекції в роботі психолога в дошкільних закладах.
Методи психопрофілактики, діагностики, корекції в роботі шкільного психолога.
Методи психопрофілактики, діагностики, корекції в роботі психолога в закладах реабілітації неповнолітніх. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Рейтинговий показник За національною шкалою За шкалою ECTS Рівень компетентності Критерії оцінювання 90-100 5 „відмінно” А „відмінно” 10% Високий (творчий) Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить джерела інформації, використовує набуті знання та вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розвиває власні обдарування й нахили.
85-89 4 „добре” В „дуже добре” 25% Достатній (конструктивно- варіативний) Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи та задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. 75-84 С „добре” 30% Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на підтвердження певних думок. 70-74 3 „задовільно” D „задовільно” 25% Середній (репродуктивний) Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. 60-69 E „достатньо” 10% Студент володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на продуктивному рівні. 35-59 2 „незадовільно” X „незадовільно” з можливістю повторного складання
Низький (рецептивно-продуктивний) Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 1-34 2 „погано” F „незадовільно” з обов’язковим повторним курсом Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання та відтворення окремих фрагментів, елементів, об’єктів.
6.3.
Контроль залишкових знань Комплект завдань комплексної контрольної роботи із дисципліни «Основи практичної психології» для студентів 3 курсу спеціальності 6.040100 «Психологія» Варіант 1 1.Визначення практичної психології.
2.Специфіка і взаємозв’язок наукової, практичної та побутової психології. Варіант 2 1. Функції, структура та завдання практичної психології.
2.Охарактеризуйте національну систему соціально-психологічної служби України. Варіант 3
1.Назвіть етичні засади діяльності практикуючого психолога. 2.Проблема визначення методологічних основ практичної психології. Варіант 4 1.Охарактеризуйте систему принципів практичної психології.
2.Поняття «психологічна проблема», «життєва ситуація особистості», «просоціальна, асоціальна, антисоціальна активність особистості» тощо. Варіант 5
1.Проблема синтезу психологічної структури особистості. 2.Формування здорового способу психічного життя особистості.
Варіант 6
1.Психологічні проблеми особистості, їх визначення та шляхи розв’язання. 2.Особистісна підготовка практикуючого психолога. Варіант 7 1.Поняття життєвих криз особистості.
2.Просвітницька і профілактична робота психолога Варіант 8 1.Поняття особистісних конфліктів в практичної психології.
2.Психологічне консультування як вид діяльності психолога. Варіант 9
1.Індивідуальна психологічна корекція. 2.Основи організації психологічної служби в освітніх закладах.
Варіант 10
1.Індивідуальна психотерапія як вид діяльності психолога.
2.Групові форми психокорекції та психотерапії. Варіант 11
1.Поняття психореабілітації. 2.Робота психолога в дошкільних закладах освіти Варіант 12
1.Специфіка психологічної служби в
початкової школі.
2.Робота психолога з керівниками і членами педагогічного колективу.
Варіант 13 1.Специфіка психологічної служби загальноосвітньої школи.
2.Психологічна служба у позашкільних закладах. Варіант 14 1.Специфіка роботи психолога з батьками учнів.
2.Психологічна служба у вищих закладах освіти.
Варіант 15 1.Психологічне забезпечення роботи навчальних закладів реабілітації неповнолітніх.
2.Робота психолога по формуванню нормального психологічного клімату. Варіант 16 1. Специфіка роботи психолога з девіантними підлітками. 2. Основні вимоги до організації кабінету психолога. Варіант 17 1.Діагностична та корекційна робота психолога з дітьми з затримкою психічного розвитку. 2.План роботи практикуючого психолога. Варіант 18 1. Специфіка роботи психолога з обдарованими дітьми різних вікових груп. 2. Етичні засади роботи практикуючого психолога. Варіант 19 1. Основні вимоги до корекційних та розвивальних програм. 2. Специфіка роботи психолога з невротичними станами у дітей дошкільного віку. Варіант 20
1. Специфіка роботи психолога з делінквентними підлітками в спеціальних школах. 2. Діагностична та розвивальна робота психолога в вислих навчальних закладах. Проведення ККР
передбачає
оцінку
знань
студентів
за
чотирьохбальною системою. Оцінка «відмінно» ставиться у випадку, коли студент у повному обсязізасвоїв теоретичний матеріал та при відповіді демонструєрелевантне використання засвоєного матеріалу. Оцінка „добре" ставиться у випадку, коли студент у повному обсязі засвоївтеоретичний матеріал та при відповіді демонструєнедостатній рівень релевантного використання засвоєного матеріалу. Оцінка „задовільно" ставиться у випадку, коли студент не в повному обсязізасвоїв теоретичний матеріал та демонструєнедостатній рівень релевантного використання засвоєного матеріалу. Оцінка „незадовільно" ставиться у випадку, коли студент не засвоївтеоретичний матеріал та при відповіді демонструє низькийрівень релевантного використання засвоєного матеріалу.
7. Навчально-методичне забезпечення 7.1. Література (основна) Активні методи в роботі практикуючого психолога. – К., 1994. Алемаскин М. А. Воспитательная работа с подростками. – М., 1979. Алешина Ю. Е., Данилин К. 3., Дубовская Е. М. Спецпрактикум по социальной психологии: опрос, семейное и индивидуальное консультирование. – М., 1989. Бодалев А. А. О проблеме организации изучения семьи // Семья
личность. М, 1981. Божович Л. Й., Благонадежина Л. В. Изучение мотивации детей и подростков. М, 1972. Выготский Л. С. Проблема возраста // Собр. соч. М, 1984. Т. 4. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М, 1960. Возрастная и педагогическая психология. – М., 1973. Возрастные особенности старшеклассников. М, 1989. Вчителі і батьки-вихователі. – К., 1990. Головань Н. О. Ми готові до школи? – Кіровоград, 1993. Головаха Е. Й., Панича Н. В. Психология человеческого взаимопонимания. – Киев, 1989. Эйдемиллер 3. Г., Юстицкий В. В. Семейная психотерапия. – Л., 1989. Злобин Л. Н. Учебно-воспитательная работа с трудными учащимися. – М., 1982. Кериг П. К. Семейный контекст: удовлетворенность супружеством, родительский стиль и речевое поведена е с детьми // Там же. 1. Ковалев С. В. Психология современной семьи: Книга для учителя. – М., 1988. Кон И. С. Психология ранней юности. – М, 1989. 468 Кон И. С. Психология старшеклассника. – М, 1982. Копьев А. Ф. Психологическое консультирование: опыт диалогической интерпретации // Вопр. психологии. 1990. 3. Кулагин Б. В. Основы профессиональной психодиагностики. – М, 1983. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – М., 1983. Лучшие психологические тести для профотбора и профориентации / Отв. ред. А. Ф. Кудряшов.- Петрозаводск, 1992. Немов Р.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 00:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини