Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Не вказано
Інститут:
О
Факультет:
Педагогічний
Кафедра:
Кафедра психології

Інформація про роботу

Рік:
2008
Тип роботи:
Робоча програма
Предмет:
ДОІ

Частина тексту файла

Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету Факультет психології та мистецтвознавства Кафедра психології
„ЗАТВЕРДЖУЮ” Проректор з науково-педагогічної роботи
------------------------доц. Ріхтер О.М.
«_____»___________2008 р.
Робоча програма
навчальної дисципліни
ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ПСИХОЛОГІЯ»
Рівне – 2008
Робоча програма складена на основі анотації змісту нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 0401 «Психологія»
Робочу програму склала доцент кафедри психології Руденко Н.М.
Робоча програма розглянута та схвалена на засіданні кафедри психології
«______»_____________200_ р., протокол ____
Завідувач кафедри психології____________________проф.Юрченко В.М. Декан факультету______________________________доц. Герасименко Л.Б. «______»_____________200_ р.
ЗМІСТ
І. Вступ..4
2. Тематичний план навчальної дисципліни..7
3. Зміст навчальної дисципліни..8
4. Зміст практичних занять10
5. Самостійна робота студентів17
6. Індивідуально-консультативна робота.20
7. Методи навчання20
8.Методи оцінювання..20
9.Навчально-методичне забезпечення35
ВСТУП
І. ОПИС
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Курс:
Підготовка бакалаврів Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3
Модулів: 3
Загальна кількість годин: 108 годин. Тижневих годин: 4 години.
Шифр та назва спеціальності 6. 040100 Психологія
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Обов’язковий Рік підготовки: 3. Семестр:6 Лекції (теоретична підготовка):
24 години. Практичні:24 години. Самостійна робота: 60 години.
Вид контролю: залік Педагогічна психологія одна з найважливіших навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу. На сучасному етапі це перспективна галузь психологічної науки, що інтенсивно розвивається. Знання основних психологічних закономірностей навчання і виховання - обов'язкова умова професійної підготовки студента-психолога до роботи в системі освіти. Дана програма спрямована на те, щоб дати студентам розуміння своєрідності навчальної діяльності, поведінки і психічного розвитку школяра в різних навчальних ситуаціях, шляхів врахування цих особливостей і закономірностей в процесі навчання і виховання. Центральною проблемою педагогічної психології є формування в учня особливої особистісної позиції - позиції активного суб'єкта учіння. Психологічний аналіз навчальної діяльності з необхідністю вимагає вивчення особистості учнів: мотиваційно-ціннісної основи учіння, пізнавальних інтересів і запитів; психологічних передумов розвитку самостійності в процесі засвоєння знань, здатності до саморегуляції і самоуправління; формування у них способів і прийомів вирішення учбових завдань, аналізу учбових текстів, використання отриманих знань на практиці. Метою курсу є озброєння студентів спеціальності 6.040100 « Психологія» спеціальними знаннями, вміннями та навичками щодо психологічних умов навчання і виховання, що потрібні для практики психологічної роботи зі всіма учасниками навчально-виховного процесу - дітьми, учнями, вчителями та батьками. Завдання курсу: проаналізувати основні теоретичні напрямки у розв'язанні проблем навчання і виховання в процесі розвитку особистості людини; виявити психологічні умови, закономірності та особливості навчання та виховання особистості; розглянути різноманітні підходи до навчання і виховання особистості; сформувати чітке уявлення про основні типи соціальної активності людини: гру, учіння, спілкування, працю, розуміти їх значення у психічному розвитку; зорієнтувати студентів у методах дослідження педагогічної психології, способах обробки фактичного матеріалу, у принципах і методах особистісно-орієнтованого консультування всіх учасників навчально-виховного процесу. У результаті вивчення курсу "Педагогічна психологія" студент повинен знати: місце і роль педагогічної психології в системі психологічної науки; зв'язки педагогічної психології з іншими психологічними галузями та іншими науковими дисциплінами; історію галузі, розуміти її актуальні завдання на сучасному етапі розвитку; основні теоретико-методологічні проблеми сучасної вітчизняної та зарубіжної педагогічної психології, розуміти її наукові принципи і категорії; особливості навчання і виховання особистості на різних вікових етапах; основні види та зміст соціальної активності людини: гру, учіння, спілкування, працю, розуміти їх значення у психічному розвитку; психологічні підґрунтя традиційних та інноваційних методів і форм навчання і виховання особистості; про основні напрямки виховання особистості: трудового, статевого, морально-правового, сімейного і т.п.; психологічні вимоги до професійної діяльності педагога; мету, завдання, напрямки роботи з здібними та обдарованими дітьми; основні психологічні підходи у навчанні і вихованні дітей з особливими потребами. У результаті вивчення курсу "Педагогічна психологія" студент повинен вміти: вирішувати основні теоретико-методологічні проблеми сучасної вітчизняної та зарубіжної педагогічної психології та застосовувати їх результати у дослідницькій і практичній діяльності; аналізувати і оцінювати основні теоретичні напрямки у розв'язанні проблем навчання і виховання людини та використовувати їх на практиці; - орієнтуватися у методах та методиках дослідження педагогічної психології, способах обробки фактичного матеріалу; - вміти використовувати знання з педагогічної психології у розв'язанні як загальнонаукових, так і практичних проблем розвитку творчої особистості; - аналізувати методи психологічного впливу вчителя на учнів при викладанні предмету та методи виховної роботи; " визначати стиль педагогічної діяльності вчителя; - принципи організації психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу. Предмет курсу - психологічні особливості навчання і виховання особистості, професійної діяльності вчителя.
Зміст курсу : навчання, виховання і розвиток; етапи розвитку наукової думки щодо змісту, методів і умов ефективності навчання і виховання; психологічні умови організації навчально-виховного процесу. Даний курс займає провідне місце при підготовці психолога-науковця та практичного психолога, а також в структурно-логічній схемі навчального плану підготовки в РІС КСУ спеціаліста психолога. Знання, що одержані в процесі вивчення дисципліни "Педагогічна психологія", пов’язані з вивченням наступних дисциплін: - Історія психології; - Загальна психологія, - Нейропсихологія; - Психологія особистості; - Психологія праці; - Соціальна психологія; - Медична психологія; - Патопсихологія; - Вікова і диференційна психологія;
- Психодіагностика Навчальна дисципліна «Педагогічна психологія» сприяє набуттю або забезпечує повністю знаннями та навичками для виконання цілого ряду типових завдань професійної діяльності, передбачених Галузевими стандартами освіти «Освітньо-професійна характеристика» та «Освітньо-професійна програма бакалавра спеціальності 6.040100 «Психологія», зокрема:
Шифри умінь та змістових модулів Зміст умінь, що забезпечуються, назви змістових модулів 1. 02. 02 - Створювати емпіричну базу та банки даних 1. 02. 02. 01 Статистичні оцінки параметрів
розподілу та їх класифікації 1. 02. 03 - Формулювати та перевіряти гіпотези досліджень, аналізувати сутність психічних процесів в залежності від факторів, що на них впливають 1. 02. 03. 01 Специфіка індивідуального розвитку 2. 01. 01 - Здійснювати психологічне обгрунтування різних форм організації навчально-виховного процесу у школах, гімназіях, ліцеях тощо 2. 01. 01. 01 Основні етапи психологічного розвитку в онтогенезі 2. 01. 06 - Визначати шляхи соціалізації підлітків (зміст, методи, організаційні форми) 2. 01. 06. 01 Зміст та функції психологічної служби в системі освіти 2. 01. 10 - Проводити дослідження закономірностей процесу виховання, розвитку, формування особи, способів діяльності, визначати психологічні методи вирішення завдань виховної роботи 2. 01. 10. 01 Характеристика процесу учіння 2. 01. 10. 02 Виховання як цілеспрямоване формування особистості 2. 01. 13 - Підбирати засоби впливу на особистість в залежності від вікових та індивідуальних особливостей 2. 01. 13. 01 Основні етапи психологічного розвитку в онтогенезі 2. 01. 14 - Організовувати психологічну допомогу дезадаптованим дітям та підліткам у спеціалізованих закладах 2. 01. 14. 01 Психологічні особливості діяльності пенітенціарної системи 1. 02. 04 - Застосовувати напрацьовані програми та проводити психологічні дослідження у різних галузях психології 2. 01. 02 - Визначати найбільш ефективні засоби психологічного впливу на аудиторію, забезпечуючи ефективне застосування (використання) засобів
вербальної та невербальної комунікації з аудиторією 2. 01. 10 - Проводити дослідження закономірностей процесу виховання, розвитку, формування особи, способів діяльності, визначати психологічні методи вирішення завдань виховної роботи 2. 01. 12 - Аналізувати типи сучасних сімей, специфіку сімейних стосунків, особливості сімейного виховання 2. 01. 15 - Здійснювати методико-психологічне забезпечення навчального процесу 2. 01. 15. 01 Психологічні проблеми навчання 6. 01. 11 - Приймати участь у створенні системи соціально-психологічних служб для молоді 6. 01. 11. 01 Виховання як цілеспрямоване формування особистості
2.Тематичний план навчальної дисципліни.
Шифр Назва змістовних модулів Кількість годин Денна форма навчання Заочна форма навчання Всього Лекції Практичні заняття Самостійна робота Індив.-конс. робота Всього Лекції Практичні заняття Самостійна робота Індив.-конс. робота Модуль 1.
1. Предмет, завдання і методи педагогічної психології 4 6 12 1 2 2 10 1 2.
Короткий історичний нарис розвитку педагогічної психології 4 4 12
1 2 15 1 Модуль2
3. Психологія навчання і учіння 6 6 12 2 4 2 25 2 4.
Психологія виховання 4 4 12 1 4 20 1 Модуль3 5. Психологічні основи професійної діяльності педагога. Психологічні особливості управління закладами освіти. 6 4 12 1 4 18 1 РАЗОМ 108 24 24 60 6 108 16 4 88 6
3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ 1. ТЕМА 1. Предмет, завдання і методи педагогічної психології (4 год.) Місце педагогічної психології в системі педагогічної науки. Навчання і виховання як предмет педагогічної психології. Основна система термінів. Розділи педагогічної психології: психологія навчання, психологія виховання, психологія вчителя. Їх характеристики. Завдання педагогічної психології на сучасному етапі її розвитку. Основна проблематика. Зв'язок педагогічної психології з іншими науками (педагогіка, методика, загальна і вікова психологія, фізіологія тощо. Взаємність і багатозначність цих зв'язків. Методи педагогічної психології. Залежність методу від предмету вивчення. Принципи побудови дослідження з педагогічної психології (об'єктивність, вивчення педагогічного явища у їх розвитку, цілісність психічної діяльності та ін.). Характеристика конкретних методів педагогічної психології: спостереження та його види, експеримент та його види, вивчення продуктів діяльності, генетичний метод, моделювання, метод зрізів, тести та їх види, статистичні та математичні методи. Література: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,18,19, 23, 27, 28, 31, 43, 44
ТЕМА 2. Короткий історичний нарис розвитку педагогічної психології ( 4 год.) Етап філософсько-педагогічного (загальнодидактичного) розвитку психолого-педагогічних ідей
(ХУІІ-ХІХ ст.). Передумови розвитку педагогічної психології ( Я.А. Коменський, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, М.В. Ломоносов, Г. Сковорода, Т.Шевченко та ін.). Етап теоретичного обґрунтування педагогічної психології як науки (50-70 роки ХІХ ст.). Різні підходи до предмету та завдань педагогічної психології ( М. Пирогов, К. Ушинський, П. Каптерев та ін.). Етап експериментального й організаційного становлення педагогічної психології (кінець 70 років ХІХ ст.. до 20-30 років ХХ ст..). Перші експериментальні дослідження в галузі педагогічної психології ( В. Бехтерев, Е. Мейман, А. Біне, О. Нечаєв,Г. Челпанов та ін.). Радянський етап у розвитку вітчизняної педагогічної психології (20 роки ХХ ст. – 90 роки ХХ ст..). Розробка основних психологічних концепцій навчання ( Л. Виготський, С. Рубін штейн, А. Макаренко, Д. Ельконін, О. Леонтьєв, Г. Костюк, П. Гальперин, та ін.). Сучасний етап розвитку педагогічної психології в Україні ( з 1991 року ХХ ст..).Розробка проблем педагогічної психології в роботах С. Максименко І. Беха, Ю. Гільбуха, І. Зязюна , Г Балл,
Г Середа, О. Чибикин,О. Власової та ін.).
Теорії навчання і учіння в зарубіжній психології( асоціативна психологія, функціональна психологія, біхевіоризм, психоаналіз, гештальтпсихологія, когнітивна психологія. Література: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,18,19, 23, 27, 28, 31, 43, 44
МОДУЛЬ П ТЕМА 3.
Психологія навчання і учіння (6 год.) Поняття научіння, навчання, учіння в педагогічної психології. Рівні та типи на учіння ( звикання, сенсибілізація, імпринтінг, умовні рефлекси, метод проб і помилок, формування реакції, на учіння методом спостереження, латентне научіння, на учіння складним сенсомоторним навичкам, на учіння шляхом інсайту, на учіння шляхом роздумів). Психологічні основи освітніх технологій. Психологічні теорії розвиваючого навчання ( Л. Заков, В. Давидов, Д. Ельконін, Д. Богоявленський, Н Менчинська та ін.). Теорія поетапного формування розумових дій ( Н. Тализіна, П Гальперин). Підхід до проблеми навчання за К. Роджерсом. Проблемне навчання. Програмоване навчання. Модульне навчання. Загальна характеристика навчальної діяльності та її структури. Формування понять, умінь і навичок в процесі учбової діяльності. Загальна характеристика учіння. Функції та види мотивів учіння. Засвоєння навчального матеріалу – центральна ланка навчальної діяльності.
Психологічні основи комп'ютеризації навчання. Психологічні вимоги до навчального діалогу "комп'ютер - учень" та його критерії. Комп'ютер як інструмент психолого-педагогічного дослідження. Література:1, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34,38, 40, 41, 43
ТЕМА 4. Психологія виховання (4 год.) Виховання як цілеспрямований і керований процесс соціалізації.
Виховання як формування цілісної особистості. Психологічні закономірності та механізми формування особистості.
Цілі та методи виховання. Психологічні проблеми всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі виховання. Значення психологічних знань для побудови теорії виховання. Проблема управління вихованням. Характеристика чинників ефективності виховної роботи. Показники і критерії вихованості, їх психологічна природа.
Психологія морального виховання. Моральна основа особистості. Вплив спілкування і різних видів діяльності (гри, учіння, суспільно-корисної, трудової та ін.). Формування моральних основ особистості. Моральні уявлення і моральні вчинки, психологічна основа вчинку як одиниці соціальної поведінки, вольова поведінка та її виховання.
Психологічні основи виховання дітей з відхиленнями у поведінці. Форми відхилень у поведінці. Профілактика відхилень у поведінці. Психологічні основи індивідуального підходу у процесі виховання особистості. Психологія самовиховання. Література: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11,14,21,22,23,28,29,30,31,32,33,36,39,42,44
МОДУЛЬ Ш ТЕМА 5. Психологічні основи професійної діяльності педагога. Психологічні особливості управління закладами освіти ( 6 год.) Характеристика педагогічної діяльності: структурні компоненти, рівні результативності тощо. Психологічні вимоги до професійної діяльності вчителя у процесі навчання і виховання учнів різного віку. Особистість вчителя та індивідуальний стиль його діяльності. Особливості реалізації вчителем навчальної, виховної, організаційної та інших видів діяльності. Психологічні умови та принципи педагогічного спілкування вчителя з учнями, його види і функції. Психологія стосунків учителя з учнями різного віку. Конфлікт у міжособистісних стосунках учителя з учнями, між учнями; запобігання виникненню та їх подолання. Формування особистості вчителя. Педагогічні здібності. Їх структура та умови формування. Особистість вчителя і педагогічний такт. Основи педагогічної майстерності вчителя. Індивідуальний підхід учителя до учнів у навчально-виховному процесі. Вивчення вчителем індивідуальних особливостей учнів. Психологічні проблеми диференційованого підходу вчителя до виховання хлопців і дівчат. Робота вчителя з сім'ями учнів. Психологія
освітнього
менеджменту:
основні
функції
управління педагогічним колективом. Реформування управління освітою. Інноваційні перетворення системи освіти, впровадження інноваційних технологій. Особливості педагогічної організації: організаційна культура школи (технологія діагностики, формування і розвитку), соціально-психологічний клімат колективу, імідж освітньої організації. Психологічні особливості педагогічного колективу. Психологічне управлінське консультування. Готовність психолога до здійснення функцій консультанта шкільної адміністрації. Література: 3, 8,9,10,25, 26, 28,35,38, 39,40,42
4. Зміст практичних занять Модуль 1 ТЕМА 1: Предмет, завдання і методи педагогічної психології (6 год.) Мета: Опанування понятійним апаратом і знайомство з основними ме- тодами педагогічної психології План: 1. Навчання і виховання як предмет педагогічної психології.
2. Розділи педагогічної психології, їх характеристика та основні проблеми вивчення. 3.
Методи
педагогічної
психології. Хід роботи: 1.Теоретичні завдання: І. Назвіть основну систему термінів педагогічної психології.
2. Яке тлумачення
понять «навчання» та «виховання»
з точки зору різних психологічних концепцій: когнітивної, біхевіористичної, гуманістичної, психоаналітичної?
3. Предмет і завдання педагогічної психології на сучасному етапі її розвитку. Основна проблематика. Зв'язок педагогічної психології з іншими науками (педагогіка, методика, загальна і вікова психологія, фізіологія тощо). 4. Різні підходи до предмету та завдань педагогічної психології у Росії у 80-90 роках 19-початку 20 століття (П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, А.П.Нечаєв, та ін.). 5.
Характеристика конкретних
методів педагогічної психології: спостереження та його види, експеримент та його види, вивчення продуктів діяльності учня, генетичний метод, метод моделювання, метод зрізів, тести та їх види, статистичні та математичні методи. П. Практичні завдання : 1. Спеціалісти психологи і педагоги виділяють основні тенденції в освіті, які будуть проявлятися у XXI сторіччі. Розтлумачте і дайте письмове пояснення кожній тенденції, обґрунтовуючи власну думку і Ваше ставлення до них: а) перехід від переважно інформаційних форм навчання до активних методів і форм навчання -...; б) індустріалізація навчання -...; в) неперервність освіти -...; г) гуманізація освіти- ...; д) перенос акценту з навчальної діяльності викладача на пізнавальну роботу учнів -... 2. Перевірка конспектування монографії Виготського Л.С. "Педагогічна психологія", Божович Л.І. «Личность и ее формирование в детском возрасте» і аналіз основних ідей вчених стосовно предмету педагогічної психології. 3. Розв’яжіть задачі 2(с. 12) і 1 (с.15) з «Практикуму з педагогічної психології» Н.Г.Молодцової ( СПб, 2007) 4. Проаналізуйте систему категорій педагогічної психології за схемою (Власова О.І. Педагогічна психологія.- К.,2005. – С. 17.) Основні поняття: спостереження, експеримент, вивчення продуктів діяльності учня, генетичний метод, метод моделювання, метод зрізів, тести, статистичні та математичні методи, навчання, виховання, научіння, учіння, освіта. Практичні вміння та навички: вміння аналізувати першоджерела, вміння застосовувати знання з теми на практиці, вміння застосовувати методи педагогічної психології на практиці. Література: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,18,19, 23, 27, 28, 31, 43, 44
ТЕМА 2: Короткий історичний нарис розвитку педагогічної психології (4 год.) Мета: Опанування понятійним апаратом
педагогічної психології План: 1. Етап філософсько-педагогічного (загальнодидактичного) розвитку психолого-педагогічних ідей
(ХУІІ-ХІХ ст.).
2.
Етап теоретичного обґрунтування педагогічної психології як науки (50-70 роки ХІХ ст.).
3.
Етап експериментального й організаційного становлення педагогічної психології (кінець 70 років ХІХ ст.. до 20-30 років ХХ ст..).
4. Радянський етап у розвитку вітчизняної педагогічної психології (20 роки ХХ ст. – 90 роки ХХ ст..).
5.
Сучасний етап розвитку педагогічної психології в Україні ( з 1991 року ХХ ст..). Хід роботи: 1. Теоретичні завдання: 1. Проаналізуйте передумови розвитку педагогічної психології в Україні та Росії . Розкрийте основні ідеї, принципи навчання і виховання Г. Сковороди, М. Ломоносова, В.Татищева, М. Новикова, Т. Шевченко. 2. Розкрийте основні ідеї педагогічної антропології К.Д. Ушинського. 3. Проаналізуйте розвиток педагогічної психології в радянський період (П.Блонський, Л.Виготський, П.Зінченко, Л.Божович, П.Гальперін, Г.Костюк, О.Леонтьев, Н.Менчинська, Д.Николаєнко, С.Рубінштейн, Д. Ельконін). 4. Проаналізуйте сучасний стан розробки проблем педагогічної психології в Україні
( Г. Балл, С. Максименко, Г. Середа, О. Чибикін, І. Бех, Ю. Гільбух, Ю. Бори шевський, О. Власова та ін.). П. Практичні завдання: 1. За допомогою психологічних словників та підручників випишіть роки життя, основні напрями наукової діяльності в галузі педагогічної психології відомих психологів. 2. Розкрийте основні розбіжності емпіричного і теоретичного знання за В.В. Давидовим ( Проблеми розвивающего обучения. – М.,1986. – С. 129 – 130 3. Розкрийте зміст основних категорій педагогічної психології у представників наступних напрямків: асоціативна теорія, психоаналіз, біхевіоризм, гештальтпсихологія. 4. Розв’яжіть завдання 13 (Власова О.І. Педагогічна психологія. – К., 2005. – С. 44-45). 5. Проаналізуйте психологічні особливості традиційного й інноваційного навчання в історії педагогічної психології (Власова О.І. Педагогічна психологія, - К., 2005. – С. 79 – 82) Основні поняття: навчання, виховання, научіння, учіння, освіта, технології навчання, асоціативна психологія, гештальтпсихологія, біхевіоризм, психоаналіз, педагогічна антропологія. Практичні вміння та навички: вміння аналізувати першоджерела, вміння застосовувати знання з теми на практиці
Література: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,18,19, 23, 27, 28, 31, 43, 44
Модуль П ТЕМА 3: Психологія навчання і учіння (6год.) Мета: Опанування понятійним апаратом педагогічної психології та методиками діагностики мотивації навчання школярів План: Поняття научіння, навчання, учіння в педагогічній психології. Психологічні основи освітніх технологій. Загальна характеристика навчальної діяльності та її структури. Загальна характеристика учіння.
Функції та види мотивів учіння.
Хід роботи:
1. Теоретичні завдання: 1. Розкрийте поняття «научіння», «навчання», «учіння» в педагогічній психології. 2. Розкрийте взаємозв'язок дозрівання, навчання і виховання; роль навчання і виховання в психічному розвитку. 3. Охарактеризуйте психологічні умови оптимізації навчання. 4. Роль спілкування у навчанні й вихованні особистості. Активність особистості у виховному процесі. 5. Охарактеризуйте теорії навчання і учіння в зарубіжній і вітчизняній психології: асоціативна
теорія
навчання
(Дж.Локк,
Д.Гартлі,
та ін.); біхевіористичні і необіхевіористичні теорії навчання (Торндайк, Уотсон, Скіннер, Толмен, Холл); Концепції учіння з позицій гештальтпсихології і функціоналізму (К. Кофка, М. Вертгеймер, В.Келлер); теорія поетапного формування розумових дій (П.Я. Гальперін, Тализіна Н.Ф.). теорія розвивального навчання (концепція учіння Д.Б. Ельконіна; концепція теоретичного узагальнення В.В. Давидова; концепція учбової діяльності Л.В. Занкова). 6. Основні принципи і закономірності управління процесом формування знань, умінь, навичок. 7. Психологічні проблеми якості знань, принципи їх діагностики. Концепція 12-тибальної оцінки: зміст, характеристика. 8. Психологічні вимоги до сучасного уроку. 9. Загальні психологічні закономірності формування уваги, пам'яті, сприймання, мислення, уяви у процесі навчання. 10. Психолого-педагогічні умови розвитку творчого мислення і пізнавальних здібностей учнів в процесі навчання. 11. Психолого-педагогічні аспекти методів навчання: Особистісно-орієнтоване навчання Проблемне навчання; Програмоване навчання; Модульне навчання. 12. Активні методи навчання: їх види, психологічні засади; П. Практичні завдання: 1.Розгляньте зміст Концепції дванадцятирічної освіти в Україні та визначте: мету Концепції, основні завдання. 2.Проаналізуйте основні думки монографії В.В. Давидова « Психологическое развитие младшего школьника», Л.І. Божович « Проблеми развития мотивационной сферы ребенка»,А.К. Маркової « Формирование мотивации учения в школьном возрасте». 3. Розв’яжіть завдання 1, 2, 3 (с.54 – 55) з «Практикуму з педагогічної психології» Н.Г.Молодцової ( СПб, 2007). 4. Розв’яжіть завдання 1,
(с.57 – 58) з «Практикуму з педагогічної психології» Н.Г.Молодцової ( СПб, 2007). 5. Розв’яжіть завдання 5 (с.71 – 73) з «Практикуму з педагогічної психології» Н.Г.Молодцової ( СПб, 2007). 6. Відпрацювання методики дослідження мотивації навчання за Л.І. Божович (Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., 2005. – С. 107 – 111) Основні поняття: особистісно-орієнтоване навчання, проблемне навчання, програмоване навчання; модульне навчання, активні методи навчання, мотивація учіння, навчання, виховання, научіння, учіння, освіта, технології навчання, асоціативна психологія, гештальтпсихологія, біхевіоризм, психоаналіз, педагогічна антропологія. Практичні вміння та навички: вміння аналізувати першоджерела, вміння застосовувати знання з теми на практиці, вміння застосовувати методи педагогічної психології на практиці. Література:1, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34,38, 40, 41, 43
ТЕМА 4. Психологія виховання (4 год.) Мета: Опанування понятійним апаратом педагогічної психології та методами аналізу педагогічних ситуацій План: Виховання як цілеспрямований і керований процес соціалізації.
Психологічні закономірності та механізми формування особистості.
Цілі та методи виховання.
Психологічні основи виховання дітей з відхиленнями у поведінці.
Психологічні основи індивідуального підходу у процесі виховання особистості.
Психологія самовиховання. Хід роботи: 1. Теоретичні питання: 1. Виховання як формування цілісної особистості. Психологічні закономірності та механізми формування особистості. 2. Охарактеризуйте психологічні проблеми всебічного та гармонійного розвитку особистості в процесі виховання.
3. Проаналізуйте проблему контролю і самоконтролю в соціальній поведінці.
4. Проаналізуйте психологічні проблеми статевого виховання.
5. Проаналізуйте психологічні проблеми виховання дітей з відхиленнями у поведінці.
6. Психологічні основи трудового виховання. Формування психологічної готовності до праці. Психологічні основи професійної орієнтації учнів. 7. Проблема формування особистості в групі і колективі. Методи вивчення стосунків у колективі. 8. Психологічні особливості сімейного виховання. Спілкування і взаємодія в сім’ї як фактор виховання особистості. Психологічні умови підвищення виховного впливу сім’ї на виховання особистості. 9. Проблема ефективності виховного процесу.
Психологічні критерії вихованості. Методи вивчення виховного процесу та його впливів на формування особистості. П. Практичні завдання: 1. Проаналізуйте основну ідею та зміст монографії А.Е. Лічко « Психопатия и акцентуации характера у подростков», а також основні думки праці М.С. Лейтеса «Психология одаренности детей и подростков», праці Л.С. Виготського «Психология подростка».
2. Зробіть психологічний аналіз педагогічної ситуації 4,8, 21, 22 (Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління.- К.,2005.-С. 334 – 339).
3. Розв’яжіть завдання 4 (с.97 – 98) з «Практикуму з педагогічної психології» Н.Г.Молодцової ( СПб, 2007). 4. Виконайте завдання 5 (с.99 – 104)з «Практикуму з педагогічної психології» Н.Г.Молодцової ( СПб, 2007). Основні поняття: виховання, механізми виховання, самовиховання, сімейне виховання, статеве виховання, відхилення у поведінці, конфлікт. Практичні вміння та навички: вміння аналізувати першоджерела, вміння застосовувати знання з теми на практиці, вміння застосовувати методи педагогічної психології на практиці. Література: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11,14,21,22,23,28,29,30,31,32,33,36,39,42,44
Модуль Ш ТЕМА 5. Психологічні основи професійної діяльності педагога. Психологічні особливості управління закладами освіти ( 6 год.) Мета: Опанування понятійним апаратом педагогічної психології та методами діагностики професійної діяльності педагогів План: Характеристика педагогічної діяльності: структурні компоненти, рівні результативності тощо. Педагогічні здібності. Їх структура та умови формування. Психологічні умови та принципи педагогічного спілкування вчителя з учнями, його види і функції.
Психологія
освітнього
менеджменту. Хід роботи: 1. Теоретичні питання: 1. Які Ви знаєте психологічні вимоги до професійної діяльності вчителя у процесі навчання і виховання учнів різного віку?
2. Які етапи формування особистості вчителя Ви знаєте? Назвіть основні педагогічні здібності, їх структуру та умови формування.
3. Охарактеризуйте індивідуальний підхід учителя до учнів у навчально-виховному процесі.
Психологічні проблеми диференційованого підходу вчителя до виховання хлопців і дівчат. 4. Охарактеризуйте психологію
освітнього
менеджменту:
основні
функції
управління педагогічним колективом. Інноваційні перетворення системи освіти, впровадження інноваційних технологій. 5. Особливості педагогічної організації: організаційна культура школи (технологія діагностики, формування і розвитку), соціально-психологічиий клімат колективу, імідж освітньої організації).
6. Охарактеризуйте психологічне управлінське консультування. Готовність психолога до здійснення функцій консультанта шкільної адміністраціі. П. Практичні завдання: 1. Визначте основні напрямки психологічного управлінського консультування та підберіть психодіагностичні методики для роботи психолога з педагогічним колективом та адміністрацією. 2. Відпрацювання методики «Діагностика афіліації вчителів». 3. Відпрацювання методики «Діагностика стилю самоактуалізації вчителів». 4. Відпрацювання методики «Діагностика стилю керівництва вчителів». 5. Відпрацювання методики «Діагностика психологічного клімату педагогічного колективу». Основні поняття: педагогічна діяльність, педагогічні здібності, педагогічний такт, педагогічні вміння та навички, освітній менеджмент. Практичні вміння та навички: вміння застосовувати знання з теми на практиці, вміння застосовувати методи педагогічної психології на практиці. Література: 3, 8,9,10,25, 26, 28,35,38, 39,40,42
5. Самостійна робота студентів Самостійна робота студентів денної та заочної форм навчання є складовою частиною учбового процесу. Вона спрямована на поглиблення знань та вдосконалення практичних умінь та навичок.
У процесі самостійної
роботи студент опрацьовує лекційний матеріал, конспектує навчальну літературу, проводить діагностичне обстеження, проводить підготовку до модульних контрольних робіт, практичних занять та до складання іспиту. Контроль виконання цієї роботи здійснюється під час експрес-опитування, виконання тематичних, модульних та комплексних контрольних робіт, а також під час заліку. Самостійна робота студентів з вивчення курсу педагогічної психології являє собою виконання додаткових завдань, що представлені як у комплексі практичних занять, так і окремими завданнями, що являють собою тестові завдання з програмованими відповідями. Мета завдання: активізувати самоосвіту студента-психолога, поглибити знання з курсу "Педагогічна психологія", також розвинути навички конспектування. Також передбачається виконання студентами рефератів з основних проблем сучасної педагогічної психології. Тематика рефератів з педагогічної психології 1. Початковий етап розвитку педагогічної психології (кінець 19- початок 20 ст.): розвиток педагогічної психології в США та європейських країнах. 2. Передумови розвитку педагогічної психології в Україні та Росії (Києво-Могилянська академія, Г.Сковорода, М. Ломоносов, В Татищев, М. Новіков, Т. Шевченко). 3. Основні ідеї педагогічної антропології К.Д. Ушинського. 4. Тлумачення понять "навчання" і "виховання" з точки зору різних психологічних концепцій: когнітивної, біхевіористичної,
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 00:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини