Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Інститут будівництва та інженерії довкілля
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра гідравліки та сантехніки

Інформація про роботу

Рік:
2007
Тип роботи:
Інші
Предмет:
Водопостачання та водовідведення будинку
Група:
ПЦБ-41

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України Національний університет „Львівська політехніка” Інститут будівництва та інженерії довкілля Кафедра гідравліки та сантехніки Пояснювальна записка Водопостачання та водовідведення будівлі
Львів – 2007 Зміст: Вступ
1- Розрахунок мережі холодного водопроводу
1.1 Вибір системи і схеми внутрішньої водопровідної мережі
1.2 Місце вводу і розташування водомірного вузла
1.3 Визначення витрати холодної води
1.4 Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі холодного
водопостачання
1.5 Визначення типу лічильника
1.6 Визначення напору у внутрішній водопровідній системі
2 - Розрахунок внутрішньої каналізаційної мережі
2.1
Влаштування внутрішньої каналізаційної мережі
2.2
Розрахунок пропускної здатності внутрішньої водовідвідної мережі
2.3 Розрахунок дворової водовідвідної мережі
Література
Вступ
Початок ХХІ ст. характеризується складними і болючими взаємовідносинами між технічно озброєним людством та природою. Триває руйнування усіх складових біосфери планети. Зростаючими темпами споживаються природні ресурси, прогресує забруднення довкілля відходами виробництва, погіршується якість води, повітря, грунтів.
Ситуація в Україні характеризується гострим
дефіцитом прісної води в промислово перенасиченому півдні та південному сході країни,погіршенням якості поверхневих і навіть підземних вод,несучасним водним господарством більшості промислових підприємств і застарілою технологією водоочищення.Тому актуальною і велетенською за своїми масштабами стає проблема комплексного розв’язання питань раціонального водоспоживання,охорони та захисту водного басейну від виснаження і забруднення,очищення стічних вод сучасними методами.
Водопостачання є однією з найважливіших галузей техніки направлених на підвищення рівня життя людей, благоустрою населених міст і розвитку промисловості. Постачання людей чистою доброякісною водою має велике санітарно-гігієнічне значення,охороняє людей від різних епідемічних захворювань,що поширюються через воду.Для потреб сучасних міст і промпідприємств необхідна велика кількість води,показники якості якої відповідають вимогам споживачів.Щоб виконати це,потрібно старанно підбирати джерела водопостачання,організовувати їх охорону від забруднень і очистку води на водоочисних спорудах.Важливою водогосподарською проблемою є також проведення комплексу заходів по захисту від забруднень грунту,повітря і води,оздоровлення рік і річкових басейнів.
Комплекс інженерних споруд,призначених
для забору води з природних джерел,її підйому, очистки (тобто покращення її якості),зберігання та подачі під необхідним тиском до місця споживання,називається системою водопостачання або водопроводом.
Водопровідна вода,котра була використана в господарських,виробничих або інших цілях і отримала при цьому різні домішки(забруднення),що поміняли її хімічний склад або фізичні властивості,називається стічною водою.До стічних вод також відносять і атмосферні води,що утворюються в результаті випадання дощів або танення снігів.
Водовідведення (каналізація ) – це комплекс інженерних споруд,мереж і обладнання,що служать для організованого прийому і відведення по трубопроводах за межі населених міст або промпідприємств забруднених стічних вод,а також їх очистку і знезараження перед утилізацією або скиданням у водойму.
Майбутньому інженеру-будівельнику необхідно розбиратися в питаннях раціонального і економічного проектування внутрішніх систем водопроводу і водовідведення (каналізації).Вартість водопровідно-каналізаційного обладнання виражена значним відсотком від загальної вартості будівництва.У
зв’язку з цим необхідно приділяти велику увагу не тільки якісному проектуванню санітарно-технічного обладнання,але і зменшувати його будівельну вартість.
1. Розрахунок мережі холодного водопроводу 1.1. Вибір системи і схеми внутрішньої водопровідної мережі. Система і схема внутрішньої водопровідної мережі вибирається з урахуванням санітарно-технічних і протипожежних вимог, а також на основі вивчення планування будинку та його розміщення на генплані. Система за призначенням приймається залежно від призначення будинку (житловий будинок, школа, лікарня, адміністративний корпус та ін.) і протипожежних вимог, передбачених у [1. 2]. За режимом дії схему водопровідної мережі вибирають на основі кількості поверхів будинку і значення вільного (гарантійного) тиску в мережі міського водопроводу. У даній роботі приймається господарсько-питна система. Приймається кільцева схема внутрішнього водопроводу, так як передбачається безперервна подача води. Магістральні трубопроводи звичайно прокладаються в підвальних приміщеннях або технічних підпіллях. За їх відсутності магістральний трубопровід можна прокласти в підпільних каналах. При виборі схем головними умовами є використання найбільш економічних типових конструкцій та елементів, а також забезпечення можливості виготовлення в центральних майстернях або на заводі готових вузлів для внутрішніх мереж. Для житлових та громадських будинків кращими є схеми з нижнім розгалуженням магістралей. Верхнє розгалуження передбачається у виробничих приміщеннях промислових підприємств, у лазнях, пральнях і висотних будинках при поділі мережі внутрішнього водопроводу на зони. 1.2. Вибір місця вводу і розташування водомірного вузла Від правильного розміщення залежить економічність усього рішення внутрішнього водопроводу будинку. При передбаченні водопровідного вводу необхідно забезпечити найбільш зручні умови для монтажу та експлуатації і вибирати його так, щоб труба проходила перпендикулярно до зовнішньої стінки будинку, через яку проектується ввід. У місцях приєднання вводу до зовнішньої водопровідної мережі будуються водопровідні колодязі, де встановлюються засувки, а при діаметрі вводу 400 мм і менше - вентилі. Водомірний вузол бажано розміщувати в центрі навантаження так, щоб на магістралях, які відходять від нього, були приблизно однакові значення розрахункових витрат води. Але в деяких випадках він може бути пересунутий або розташований у торці будинку. Приміщення, де розташований водомірний вузол, повинне бути ізольованим від інших, але доступним для обслуговуючого персоналу. Таке приміщення доцільно передбачити в підвалі будинку біля сходової клітки Всі елементи водомірного вузла розташовуються у приміщеннях, де температура повітря не повинна бути нижчою 2 С, і передбачені засоби захисту від механічних ушкоджень. 1.3. Визначення витрат холодної води Визначення загальної кількісті санітарно-технічних приладів
N = n х n’ х n”,
N = 16 х 5 х 2 = 160 де n - кількість сантехнічних приладів в кожній секції
n’- кількість поверхів
n” - кількість секцій Визначаємо максимальну добову витрату, м3 : де U - загальна кількість споживачів у будинку;
-
норма
витрати холодної води
споживачами
за
добу максимального водоспоживання (приймаємо =300-120=180 л/добу). (згідно 1. Табл. 2) Загальна кількість споживачів у будинку при відсутності його у завданні визначають за формулою: де Ftot - загальна житлова площа будинку, м2; Ftot =529,2 м2 f - норма житлової площі на одного жителя , м2 Загальну житлову площу підраховують за планом будинку, куди не входять площі кухонь, коридорів, санітарних вузлів та інших допоміжних приміщень. Норма житлової площі приймається в залежності від призначення будинку. Для житлових будинків f=9 м2. Розрахунок ведемо за загальною витратою, яка подається в будинок: - секундна витрата води приладом, значення якої беремо з 1, додаток 2 для для душових кабін з глибоким піддоном
900900 =0.2
- величина, значення якої приймається з [1] в залежності від числа приладів імовірності їх дії . де - норма витрати холодної води одним споживачем в годину найбільшого водоспоживання, яку приймаємо з [1, додаток 3] як для житлових будинків з водопроводом, каналізацією обладнаних мивальниками, мийками
та душами з газовими водонагрівачами, N=160- загальна кількість приладів U=180- загальна кількість споживачів За [1, додаток 3] визначаємо , при ,
1.4. Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі холодного
водопостачання. Внутрішній господарсько-питний водопровід розраховують на пропуск господарської витрати. Гідравлічний розрахунок полягає у визначенні діаметрів трубопроводів та необхідного напору для забезпечення подачі води в найбільш віддалену та найвище розташовану водозабірну точку. Розрахунок проводимо у такій послідовності: Визначаємо
на
аксонометричній
схемі
водопроводу
холодноговодопостачання розрахунковий напрям від вводу до найбільш віддаленої івисокорозміщеної водорозбірної точки, для якої сума гідравлічних втратнапору є найбільша. Розбиваємо
розрахунковий
напрям
на
певну
кількість
розрахунковихділянок. Розрахунковою ділянкою вважається така, на якій витрата незмінюється, тобто та, яка міститься між відгалуженнями труб. Розраховуємо
секундні
витрати
на
всіх
розрахункових
ділянках
заформулою наведеною нижче.
1.
За
витратами,
задаючись
швидкостями
руху
води,
визначають діаметром
труб
відповідних
ділянок.
Швидкості
руху
води
в магістральних трубопроводах і розподільних стояках рекомендується приймати в межах 0,9... 1,2 м/с, максимальна швидкість = 1,5 м/с, а в підвідних трубопроводах на поверсі 2...2,5 м/с, = 3 м/с. Діаметри труб визначають за таблицями Шевельова.
2. Визначаємо
витрати
напору
на
тертя
по
довжині
кожноїрозрахункової ділянки, м:
(5) l - довжина розрахункової ділянки трубопроводу. Визначаємо сумарні втрати напору по розрахунковому напрямку. Визначаємо
місцеві
втрати
напору
в
процентах
сумарних
втратнапору
по
довжині
трубопроводів
для
господарсько-питноговодопроводу - 30%. Гідравлічний розрахунок зводимо в таблицю 1.
Гідравлічний розрахунок холодного водопостачання Таблиця 1 з/п L, м , л/с , л/с d, мм V, м/с Витрати напору 1000 і мм мм 0-1
2,36 1 0.0072 0.0072 0.15 0.2 0.15 20 0.95 97.9 213.04 276.95 1-2 2.46 2 0.0072 0.00144 0.2 0.2 0.2 20 1.2 161.9 398.27 517.8 2-3 4.0 3 0.0072 0.0216 0.218 0.2 0.218 20 1.3 192.9 771,6 1003,8 3-4 3.0 6 0.0072 0.0432 0.263 0.2 0.263 20 1.578 270.4 811.2 1054.56 4-5 3.0 9 0.0072 0.0648 0.297 0.2 0.297 20 1.782 329.0 987 1283.1 5-6 3.0 12 0.0072 0.0864 0.327 0.2 0.327 25 1.308 134.7 404.1 525.33 6-7 10.0 20 0.0072 0.144 0.393 0.2 0.393 25 1.572 185.1 1851 2406.3 7-8 2.6 40 0.0072 0.288 0.524 0.2 0.524 32 1.250 122.1 317.6 412.88 8-9 0.95 60 0.0072 0.432 0.634 0.2 0.634 32 1.502 133.6 109.5 142.35 9-10 2.6 65 0.0072 0.468 0.656 0.2 0.656 32 1.568 142.0 369.2 479.96 10-11 9.4 80 0.0072 0.576 0.725 0.2 0.725 32 1.750 169.6 1594.2 2072.46 ввід 43,5 80 0.0072 0.576 0.725 0.2 0.725 40 1,3 31,66 1377,2 1790,37 1.5. Підбір лічильника води Для обліку витрати води будинком необхідно передбачити лічильник. Лічильник підбирають на пропускання максимальної розрахункової витрати. Згідно з [1, п.11.2], діаметр умовного проходу (калібр) лічильника води слід підбирати за середньогодинною витратою води за період споживання (в нашому випадку - за добу); ця витрата не повинна перевищувати експлуатаційної, що наведена в табл.4 [1]. Середньогодинна витрата води визначається за формулою (9) [1, п.3.9]: де Т - період максимального водоспоживання, Т = 24 год.,
За експлуатаційною витратою [1. табл.4] і, виходячи з того, що діаметр вводу 40 мм (див. табл.1), за табл. 3.1 [3] приймаємо до встановлення крильчастий лічильник води з калібром 40 мм. Його характеристики: експлуатаційна витрата для цього лічильника = 6,4 м3.год., максимальна витрата = 16 м3.год., мінімальна витрата
= 0,16 м3.год. [1, табл. 4]. Втрати напору в крильчастому лічильнику води не повинні перевищувати 2,5 м [1, п.11.3]. їх визначають за формулою (18) [1, п.11.4], м: де - розрахункова витрата води на вводі в будинок, = 0.725 л/с; S - питомий гідравлічний опір лічильника,S = 0,5 м/(л/с)2 [1, табл. 4], Отже, приймаємо крильчатий водолічильник. 1.6. Визначення необхідного напіру на вводі в мережу холодного водопостачання м. де - геометрична висота подачі (різниця абсолютних відміток осі підводки до приладу і осі труби зовнішнього водопроводу), =13,5 м;
- Вільний напір перед диктуючим водозабірним приладом, значення якого приймають згідно з [1, додаток 2] =3м м. - втрати напору на вводі в будівлю, м (табл.1.); м. - втрати напору в лічильнику води, м; м. - втрати напору на ділянках трубопроводів по розрахунковому напрямку,м. (табл.1.). - вільний напір перед приладом, приймаємо [1, додаток 2], =3 м;
Оскільки гарантійний напір в мережі =
м, то насос для подачі води не потрібен. 2. Розрахунок сітки внутрішньої каналізації 2.1. Влаштування внутрішньої водовідвідної мережі Внутрішні каналізаційні пристрої в житлових і громадських будинках складається із приймачів (санітарних приладів), відвідних труб, стояків, випусків і дворової мережі. Санітарно-технічні прилади встановлюють в кухнях, туалетних і ванних кімнатах житлових, громадських і виробничих будинків. Стічні води з приймачів потрапляють у відвідні труби, а потім у стояки внутрішньої каналізаційної мережі. Стояки прокладаються в середині приміщень, що обігріваються або в монтажних шахтах, блоках і санітарно-технічних
кабінах.
їх
виводять
через
горишнє
приміщення
вище
даху. Внаслідок нагрівання стояків в приміщеннях, що обігріваються, в них утворюється тяга повітря, яка забезпечує вентиляцію внутрішньої і зовнішньої водовідвідної мережі. Щоб повітря і гази не потрапляли у приміщення, між мережею і санітарними приладами передбачаються водяні затвори. Для огляду і прочистки труб встановлюють ревізії і прочистки. Стічні води поступають по стояку через випуск у дворову або вмутр і квартальну водовідвідну мережу. В місці приєднання кожного випуску до дворової або внутріквартальної водовідвідної мережі влаштовують оглядовий колодязь, що призначений для спостереження за роботою внутрішньої мережі і для її прочистки при засмічуванні. 2.2.
Перевірка
пропускної
здатності
стояків
та
випусків внутрішньої каналізації При проектуванні внутрішньої каналізації житлових і громадських будинків діаметри каналізаційних стояків приймають залежно від того, з яким діаметром випуску підключаються до них прилади: при під'єднанні до стояків унітазів - 100 ммупри відсутності унітазів мінімальний діаметр стояка - 50 мм. Розрахунок внутрішньої каналізації полягає у визначенні пропускної здатності стояка та випуску. Витрати стічних вод знаходять аналогічно визначенню витрат води у системі водопостачання з одним значенням ймовірності дії приладів де и' -це кількість споживачів, яких обслуговує даний стояк; визначається з формули: де F’ - площа квартир, які відносяться до даного стояка, м2; f = 15 м2, чол. Для загальних витрат розрахункову витрату стічних вод визначають згідно з рекомендаціями [1]. При де - найбільша секундна витрата від приладу, приймаємо з [1], [ додаток2]. л/с л/с Пропускна здатність стояка залежить від діаметра поверхових відводів і кута під'єднання до нього. Допустимі витрати стічної рідини наведені в [1, табл.8]. Розрахуємо
стояк
К-3
(табл.
2)
,
кількість
приладів,
що
ним обслуговуються ns - 20. Таблиця 2 Перевірочний розрахунок каналізаційного стояка ст. ,
шт , л/с ,л/с , л/с D,
мм d,
мм , град , л/с К-2 20 0,0148 0,296 0,532 0,2 1,6 2,132 100 100 90 3,2 Тут - кут підключення підводки до стояка. За діаметром і кутом підключення визначається , і перевіряємо чи виконується умова
, 2,132 0,7 м/с. Розрахунок зводимо в табл.4. Глибина закладання випуска визначається за формулою: де - глибина промерзання, вибираємо в залежності від регіону. Для
Закарпатської області області .

п/п Найменування Одиниця Кількість І ІІ Водопровід Проліпропіленові труби PN16 Ø20 мм Проліпропіленові труби PN16 Ø25 мм Проліпропіленові труби PN16 Ø32 мм Проліпропіленові труби PN16 Ø40 мм Змішувачі для мийок Змішувачі для душів Змішувачі для умивальників Водовідведення Відвідні ПВХ Ø 50 мм Ø100 мм Ø150 мм Умивальники Мийки Душові кабіни Унітази Змивний бачок м м м м шт шт шт м м м шт шт шт шт шт 147,72 122,18 32,5 43,5 40 40 40 390,50 198,58 45,37 40 40 40 40 40
Використана література 1. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий/Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.- 56 с. 2. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1985.-136 с. 3. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи „Водопостачання та водовідведення житлових будинків” / Н. М. Тазалова та ін. – Львів; ДУ ”ЛП”, 1996. – 59 с. 4. Тазалова Н.М. Водопостачання та водовідведення. Курс лекцій. В 2-х част.-Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1997.-98 с.(част.1), 255 с.(част.2). 5.Тазалова Н.М. Водопостачання та водовідведення. Практичні заняття.-Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1997.-79 с. 6.Справочник по инженерному оборудованию жилых и общественных зданий / Под ред. В.С. Дикаревского. - К.: Будівельник, 1989. - 360 с. 7. Шевелев Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стекляных труб. / ВНИИВОДГЕО. - М: Стройиздат, 1985. 8. Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н.Павловского. - М.: Стройиздат, 1988. - 160с.
Розрахунок дворової каналізаційної мережі Розрах. діл l, м N`` Витрата СВ, л/с d,
мм і, м h/d V, м/с Відмітки, м Глибина закладання
труб поверхні землі лотка труби поч кін поч кін К1 – КК
42,77 80 1,131 1,121 0,2 1,046 1,6 2,646 150 0,03 0,5 0,79 15,85 15,78 14,93 14,08 0,92 К2 – КК 12 160 2,26 1,532 0,2 1,046 1,6 2,646 150 0,03 0,5 0,79 15,78 15,76 14,08 13,27 1,70 КК – МК 5,6 160 2,26 1,532 0,2 1,046 1,6 2,646 150 0,03 0,5 0,79 15,76 15,75 13,27 13,00 2,49
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини