Лікування Виразок шлунка і ДПК.

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2020
Тип роботи:
Інші
Предмет:
Медицина

Частина тексту файла

Блок 3Абсолютні та відносні показання до оперативного лікування Виразок шлунка і ДПКАбсолютними показаннями до операції є важкі ускладнення виразкової хвороби:
1. Перфорація виразки.
2. Профузна кровотеча або кровотеча, яка не зупиняється консервативним шляхом.
3. Рубцево-виразковий стеноз воротаря і ДПК.
4. Малігнізація виразки.
Умовно-абсолютними показаннями є наступні ускладнення:
1. Пенетрація і прикрита перфорація виразки.
2. Повторення виразкової кровотечі під час лікування або рецидивні кровотечі в анамнезі.
3. Перфорація виразки в анамнезі, відновлення клінічної картини виразкової хвороби.
4. Рецидивні виразки після ваготомії і резекції шлунка.
5. Гігантські та кальозні виразки, а також виразки шлунка, які не піддаються комплексному консервативному лікуванню протягом 2-3 місяців інтенсивнї терапії.
6. Постбульбарні виразки ДПК.
Відносні показання:
1. Неускладнена виразка шлунка та ДПК з вираженим больовим синдромом і диспептичними проявами за умови неефективності всього комплексу консервативного лікування протягом 2-3 років.
2. Неускладнена виразкова хвороба шлунка та ДПК у поєднанні з іншими захворюваннями травного тракту, які вимагають оперативного лікуванняВиди операцій при хірургічному лікуванні перфоративних виразок шлунка і ДПК
До палiативних оперативних втручань вiдносяться: зашивання перфоративного отвору виразки, тампонада перфоративного отвору сальником на нiжцi за В.А.Оппель-П.Н.Полiкарповим-М.А.Пiдгорбунським Показаннями й умовами для їх виконання є:
- перфорацiя гострої безанамнестичної виразки дванадцятипалої кишки в юнацькому та молодому вiцi;
- перфорацiя гострої виразки в II-III фазах перебiгу;
- перфорацiя кальозної виразки шлунка в II-III фазах перебiгу;
- виражений i високий ступенi ризику операцiї.До радикальних оперативних втручань при проривних виразках вiдносяться: резекцiя шлункай вирiзання перфоративного отвору виразки в поєднаннi з пiлородуоденопластикоюi стовбуровою ваготомiєю (СтВ), селективною ваготомiєю (СВ)або селективною проксимальною ваготомiєю (СПВ).
До радикальних оперативних втручань при проривних виразках вiдносяться: резекцiя шлункай вирiзання перфоративного отвору виразки в поєднаннi з пiлородуоденопластикоюi стовбуровою ваготомiєю (СтВ), селективною ваготомiєю (СВ)або селективною проксимальною ваготомiєю (СПВ).
Диф. д-ка виразковаї хвароби шлунка і ДПКВідмін. больов. с-му-при ВХ шл.-біль ч/з 1-1.5 год. після їжі і прип. після евакуац. вмісту з шл.у 12ПК, при ВХ 12ПК –болі голодні, нічні. Для ВХ шл. Більш характ. блювота і нудота на висоті болей, що принос.полегш. Остат. знач. для пост. д-зу має рентген. дослідж. та ФГДС,за допомогою якої можна точно встан. локал., розміри, ступінь активн. виразки.
Диф. д-ка раку шлунка і виразковаї хвороби шлунка
Рак шлунка, порiвняно з виразковою хворобою, має значно коротший анамнез. Найбiльш характерними клiнiчними ознаками даної патологiї виступають: вiдсутнiсть апетиту, схуднення, швидка втомлюванiсть, депресiя, замкнутiсть, апатiя. Рентгенологiчно у хворих можна виявити "дефект наповнення" пов'язаний з екзофiтним ростом пухлини й деформацiєю стiнок органа. Остаточний дiагноз вcтановлюють на основi результатiв полiпозицiйної бiопсiї i мiкроскопiчних дослiджень бiоптатiв пiдозрiлих дiлянок слизової оболонки шлункаДиф. д-ка стенозу виразкової етіології і стенозу при раку шлункаДиференцiальна дiагностика стенозiв пухлинного генезу, як правило, також особливих труднощiв не викликає (клініка раку – малі ознаки). Дiагноз остаточно пiдтверджується гiстологiчними дослiдженнями бiопсiйного матерiалу, взятого пiд час ендоскопiїДиф. д-ка кровотечі з виразки ДПК і синдромом Маллорі-ВейсаПри синдромі Малльорі-Вейса буде прийом алкоголю в анамнезі, при вираковій кровотечі – виразка.Основним методом дiагностики синдрому Малльорі-Вейса є езофагогастроскопiя, виконана в ургентному порядку, при якiй у кардiальному вiддiлi шлунка або стравоходу дiагностуються поодинокi або множиннi трiщини довжиною 0,5-4,0 см, шириною 0,5-0,8 см, якi проходять поздовжньо, кровоточивi. Краї слизової навколо трiщини набряклi, припiднятi, покритi фiбрином. Часто дном трiщини буває м'язовий шар шлунка або стравоходу.
Життєвонебезпечні ускладнення ВХпенетрацiя, перфорацiя, кровотеча й малiгнiзацiяКлініка гострї шлунково-кишкової кровотечі, крововтрата ІІ ст.У хворих iз II ступенем крововтрати загальний стан треба оцiнювати як середньої тяжкостi. Виражена блiдiсть шкiрних покривiв, липкий пiт, загальмованiсть. Пульс 120-130 за 1 хв, слабкого наповнення i напруження, артерiальний тиск 90-80/50 мм рт.ст. У першi години пiсля кровотечi настає спазм судин (централiзацiя кровообiгу), що зумовлює нормальний, а iнколи й пiдвищений артерiальний тиск. Проте завжди треба мати на увазi, що внаслiдок тривалої кровотечi виснажуються компенсаторнi меха-нiзми i тому оптимальний артерiальний тиск у будь-який момент може рiзко знизитись. Без вiдповiдної компенсацiї крововтрати такi хворi можуть виживати, проте при цьому майже завжди залишаються значнi вiдхилення кровообiгу з порушенням функцiй печiнки й нирокКлініка гострї шлунково-кишкової кровотечі, крововтрата ІІІ ст.III ступiнь крововтрати характеризує тяжкий клiнiчний перебiг. Пульс у таких хворих 130-140 за 1 хв, а артерiальний тиск - вiд 60 до 0 мм рт.ст. Свiдомiсть майже завжди затьмарена, рiзко виражена адинамiя. Центральний венозний тиск низький. Спостерiгають олiгурiю, що може змiнюватись анурiєю. Без активної i направленої корекцiї крововтрати хворий може померти. Поряд iз цим, якiсне й кiлькiсне поповнення втрати кровi призводить до швидкого вiдновлення гемодинамiки та покращання загального стану хворихКлініка І-го періоду перфорації виразки у вільну черевну порожнину
Для фази шоку (триває до 6 годин) характерний дуже рiзкий бiль в епiгастрiї (Дьєлафуа порiвнює його з болем вiд удару кин-джалом), з iррадiацiєю в праве плече та ключицю, обличчя блiде, з виразом сильного страху, риси загострюються (facies abdominalis), холодний пiт зрошує шкiрнi покриви. Пульс спочатку сповiльнений (vagus puls), пiзнiше стає частим i меншого наповнення. Зрiдка настають рефлекторне блювання й затримка газiв. Артерiальний тиск понижений. При оглядi - живiт втягнений, не бере участi в актi дихання. При пальпацiї - "дошкоподiбний живiт", особливо у верхньому вiддiлi, де, зазвичай, спостерiгається найбiльша болючiсть. Позитивний симптом Щоткiна-Блюмберга. При перкусiї - зникнення печiнкової тупостi (симптом Спiжарного). При ректальному дослiдженнi вiдзначається болючiсть у дiлянцi прямокишково-маткового чи прямокишково-мiхурового заглиблення (симптом Куленкампфа)Клініка пенетрації виразки шлунка і ДПК в порожнисті органи
Пенетрацiя - часте ускладнення "низьких" i постбульбарних виразок дванадцятипалої кишки, що розмiщенi на заднiй, задньо-верхнiй i задньо-нижнiй стiнках. Пенетрують, зазвичай, глибокi хронiчнi виразки, проникаючи при цьому через усi шари дванадцятипалої кишки в сусiднi органи й тканини (головку пiдшлункової залози, печiнково-дванадцятипалу зв'язку, малий i великий сальники, жовчний мiхур, печiнку). Таке проникнення супроводжується розвитком запального процесу в уражених органах i навколишнiх тканинах та формуванням рубцево-злукового перипроцесу. Больовий синдром при цьому стає бiльш iнтенсивним, постiйним i часто бiль iррадiює в спину. Iнколи в зонi пенетрацiї можна пропальпувати болючий запальний iнфiльтрат.При пенетрації в товсту кишку може бути каловий запах з рота, калова блювота, створення пожежонебезперчних ситуацій при підкурюванні (ось від чого , дітки пішла казочка про Змія - Горинича)Клініка пентрації виразки шлунка та ДПК в паренхіматозні органиПенетрацiя - часте ускладнення "низьких" i постбульбарних виразок дванадцятипалої кишки, що розмiщенi на заднiй, задньо-верхнiй i задньо-нижнiй стiнках. Пенетрують, зазвичай, глибокi хронiчнi виразки, проникаючи при цьому через усi шари дванадцятипалої кишки в сусiднi органи й тканини (головку пiдшлункової залози, печiнково-дванадцятипалу зв'язку, малий i великий сальники, жовчний мiхур, печiнку). Таке проникнення супроводжується розвитком запального процесу в уражених органах i навколишнiх тканинах та формуванням рубцево-злукового перипроцесу. Больовий синдром при цьому стає бiльш iнтенсивним, постiйним i часто бiль iррадiює в спину. Iнколи в зонi пенетрацiї можна пропальпувати болючий запальний iнфiльтратКлінічна симптоматика триваючої кровотечі з виразкиУ хворих iз виразковими кровотечами виникають характернi змiни гемодинамiчних показникiв: пульс частий, слабкого наповнення й напруження, артерiальний тиск здебiльшого знижений. Цi показники треба спостерiгати в динамiцi, оскiльки вони можуть змiнюватись протягом короткого промiжку часу. При триваючій кровотечі стан і показники крові погіршуються. Основний метод д-ки - езофагодуоденоскопіяКлінічна симптоматика шлунково-кишкової кровотечі (ШКК) на грунті портальної гіпертензіїПрофузна кровотеча з варикозно розширених вен страховоду- кров свіжа, згортками, може бути розширення вен на передній черевній стінці – голова медузи, вторинний геморой.Клінічні ознаки малігнізації виразки шлунка
По Фінстереру:1. погіршення загального стану;
2. втрата апетиту;
3. відмова від м’ясної їжі;
4. пониження кислотності шлункового соку;
5. поява молочної кислоти в шлунковому соціКонсервативне лікування шлунково-кишкової кровотечі виразкового генезуДієта Майленграф(х)та – мароженоє і халодна смєтана, кубікі льоду.
Консервативнiй терапiї пiдлягають хворi iз зупиненими кровотечами I ступеня тяжкостi та кровотечах II-III ступенiв у хворих, якi мають тяжку супровiдну патологiю, що у зв'язку iз за-грозою смертi хворого на операцiйному столi робить неможливим оперативне втручання.
Консервативна терапiя повинна передбачати:
- призначення гемостатичних препаратiв (внутрiшньовенно амiнокапронова кислота 5% - 200-400 мл, хлористий кальцiй 10% - 10,0 мл, вiкасол 1% - 3,0 мл);
- поповнення об'єму циркулюючої кровi (желатиноль, по-лiглюкiн, сольовi кровозамiнники);
- препарати кровi (фiбриноген - 2-3 г, крiопреципiтат);
- кровозамiнна терапiя (еритроцитарна маса, вiдмитi еритроцити, плазма кровi);
- противиразковi препарати блокатори Н2-рецепторiв (ранiтидин, роксатидин, нiзатидин - по 150 мг 1-2 рази на добу);
- антациди й адсорбенти (алмагель, фосфалюгель, маалокс - по 1-2 десертних ложки через 1 год пiсля приймання їжi).
Поряд iз цим, доцiльно застосувати промивання шлунка водою з льодом i вживання 5% розчину амiнокапронової кислоти всередину по 1 столовiй ложцi через кожних 20-30 хвилин.
Використовують також ендоскопiчнi методи зупинки кровотечi. Серед них найбiльш ефективною треба вважати лазерну й електрокоагуляцiю
Методи оперативного лікування пілородуоденальних стенозів
Лiкування виразкового стенозу пiлороантрального вiддiлу шлунка та дванадцятипалої кишки повинно бути виключно оперативним. Метод та його об'єм залежать вiд багатьох факторiв: ступеня стенозу, даних секреторної i моторної функцiй шлунка, вiку хворого,
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини