Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Інші
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Юридичний факультет
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2007
Тип роботи:
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи
Предмет:
Економіка

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ім. В. ЧОРНОВОЛА Юридичний факультет Кафедра спеціальних юридичних дисциплін Зубрицька О.Ю. ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО Методичні вказівки до виконання
контрольних робіт студентами заочної форми навчання базового напряму 0501 “Економіка і підприємництво” спеціальності 6.050100 “Маркетинг” ЛЬВІВ - 2007 УДК 346 (075.8) ББК 67.404 я73 Господарське законодавство. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання базового напрямку 0501 «Маркетинг» / Укладач Зубрицька О.Ю. , - Львів: ЛДІНТУ, 2007. - 58 с.
Пропоновані методичні вказівки підготовлено відповідно до програми та навчального плану (робочого) з курсу «Господарське законодавство», розробленого на основі вимог ГСВО МОН. Навчальне видання призначено для студентів заочної форм навчання, які навчаються за спеціальністю «Маркетинг» та опановують господарське законодавство.
Метою підготовки та впорядкування даного випуску є полегшення процесу виконання, правильного оформлення контрольних робіт студентами заочної форм навчання та допомога у підготовці до заліку та у вивченні курсу «Господарське законодавство» вцілому. Однак слід враховувати, що за допомогою пропонованих методичних рекомендацій неможливо детально відобразити чинну систему нормативних актів, яка перебуває у постійному розвитку, тому студенти й самі повинні стежити за розвитком і оновленням господарсього законодавства; слідкувати за новими виданнями, періодикою. Затверджено до друку на засіданні кафедри загальних юридичних дисциплін (протокол N
від
2007 р.). Рекомендовано до друку науково-методичною радою факультету як навчальне видання для студентів факультету економіки та менеджменту (протокол N
від
2007 р.). Рецензенти: Василів С.С. ст. викладач ЛДІНТУ ім. В.Чорновола Рабинович С.П. к.ю.н., доц. каф. Цивільного права і процесу Львівського юридичного інституту МВС України Відповідальний за випуск зав. лабораторією інформаційно-законодавчого забезпечення
Бломнік Е.А. Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу ЛДІНТУ ім.В.Чорновола забороняється О.Ю. Зубрицька ЛДІНТУ ім.В.Чорновола
ЗМІСТ Стор.
І. ПЕРЕДМОВА. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО ТЕМАХ КУРСУ
. ІІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ... ІІІ. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
... ІV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ..
І. ПЕРЕДМОВА Запровадження в економіку України ринкових форм господарювання з одночасним забезпеченням державою соціальної орієнтації економіки України, ефективного державного регулювання господарської діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, підприємництва у формі єдиної державної регуляторної політики у цій сфері, інтеграція нашої країни до світової економічної системи зумовлюють зростання ролі правового забезпечення в окремих галузях народного господарства на основі Господарського та Цивільного кодексів України, інших нормативно-правових актів господарського законодавства. Ці чинники вимагають докорінного поліпшення викладання студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів спеціальної навчальної дисципліни «Господарське законодавство України», ґрунтовного засвоєння ними норм господарського законодавства, що є передумовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів на всіх напрямах економічного розвитку та державного будівництва, здатних на належному професійному рівні вирішувати правові питання господарської діяльності та управління нею.
«Господарське законодавство» є однією з непрофілюючих професійно орієнтованих навчальних дисциплін, яка викладається на економічному факультеті ЗІІТУ імені В.Чорновола для студентів, що навчаються за спеціальністю «Маркетинг». Предметом вивчення даної навчальної дисципліни є господарське законодавство, яке регулює відносини щодо організації, здійснення та припинення господарської діяльності. Засвоєння студентами правових основ господарювання є необхідною умовою формування кваліфікованих спеціалістів у будь – якій сфері суспільного життя. Досягнення цього завдання повинно бути забезпечено у процесі вивчення студентами навчального матеріалу, передбаченого програмою курсу, що є логічним продовженням курсу «Правознавство» і базується на засадах міждисциплінарності, комплексності, універсальності цільової підготовки студентів.
Процес викладання дисципліни спрямований на підготовку кадрів, здатних синтезувати економічні і правові знання по всьому циклу необхідних у практичній діяльності дисциплін та підвищити рівень правової підготовки фахівців економічного профілю. Навчальна дисципліна складається із 15 тем, вивчення яких повинно сприяти формуванню у студентів адекватних уявлень про реальне господарське життя в умовах переходу України до розвинених ринкових відносин, допомогти глибокому засвоєнню ними системи правового регулювання господарської (у тому числі підприємницької) діяльності.
Вивчення предмета починається з опанування загальними поняттями та категоріями, з поступовим логічним переходом до спеціальних питань, основних інститутів господарського права і господарського законодавства.
Опрацювання навчального курсу господарського законодавства передбачає проведення теоретичних (лекційних) і семінарських (практичних), самостійну та індивідуальну роботу студентів, написання контрольних самостійних робіт.
Кожна з цих форм виконує окрему, властиву їй функцію, доцільність і налагодженість якої доведена педагогічною наукою і практикою викладання. В пропонованому навчальному виданні мітяться завдання та методичні рекомендації до виконання
контрольних робіт студентами заочної форми навчання базового напряму 0502 “Менеджмент”. Самостійне виконання завдань контрольної роботи, робота з опрацюванням рекомендованої літератури та законодавства сприятиме інтенсивності практичного навчання студентів, оптимізації навчального процесу, під час якого вони поновлюють і поглиблюють набуті знання, розвивають навички правового аналізу, юридичне мислення, виробляють здібності для практичної роботи у різноманітних секторах господарської діяльності сучасного ринкового господарства.
Глибоке оволодіння матеріалом курсу «Господарське законодавство України» забезпечить ознайомлення з рекомендованими нормативно-правовими актами господарського законодавства, підручниками та навчальними посібниками, спеціальною (додатковою) літературою.
ІІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Написання контрольної роботи - одна з форм самостійного опрацювання матеріалу курсу студентом. Вона сприяє поглибленню знань навчальної дисципліни «Господарське законодавство» і виробленню навичок практичного їх застосування. Метою контрольної роботи є перевірка засвоєння студентами матеріалу курсу «Господарське законодавство» та вміння застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань.
Під час написання контрольної роботи студенти повинні продемонструвати вміння самостійно аналізувати матеріал, аргументовано відповідати на основні питання з обраної теми, використовуючи відповідні нормативні акти. Контрольна робота виконується за одним із варіантів (на вибір), які наводяться нижче, але з таким розрахунком, щоб один і той же варіант не повторювався (у межах однієї академічної групи). Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. Приступаючи до виконання як теоретичного так і практичного завдання, студенти повинні: визначити, до якої теми курсу «Господарське законодавство»
вона належить; опрацювати відповідний розділ підручника, навчального посібника чи теми конспекту лекцій; самостійно (на основі вже отриманої та проаналізованої інформації) підібрати спеціальну літературу (монографії, необхідні статті з періодичних видань, необхідні нормативно – правові
акти, міжнародні документи та ін. джерела до завдання роботи); опрацювати підібрану самостійно літературу; зробити самостійний аналіз теоретичного питання за складеним планом з посиланням на відповідну літературу і нормативні акти; при вирішенні практичного завдання обов’язковим є посилання на відповідні статті чинного законодавства. Механічне списування підручника, навчального посібника, монографії чи матеріалу з періодичних видань не допускається, так само, як і плагіат за допомогою мережі Інтернет. Відповіді на питання плану повинні бути повними, обґрунтованими та проаналізованими. Цифрові дані, таблиці, зразки документів та інший матеріал, який стосується аналізованого питання контрольної роботи (за наявності), бажано подати у додатках до контрольної роботи. Загальний обсяг контрольної роботи – 24 аркуші учнівського (шкільного) зошиту, або 10 сторінок формату А – 4 з використанням шрифту набору Time New Roman розміром 14 pt
текстового редактора Word, міжрядковий інтервал 1 (одиничний). При цьому допускається (у виключних випадках) недотримання вимоги щодо обсягу за умови, що в роботі завдання виконані і представлені у повному об’ємі.
Титульний аркуш роботи рекомендується оформити за вимогами, затвердженими на момент написання контрольної роботи як типові (по встановленій формі). На титульній сторінці роботи необхідно вказати: назву інституту, факультету, варіант завдання, прізвище, ім’я, по батькові, групу, курс, форму навчання студента, а також посаду, прізвище та ініціали керівника роботи, рік і місце її виконання. До роботи слід обов'язково додати список фактично використаної автором літератури відповідно до встановлених вимог, які пред'являються до оформлення літератури: міжнародні документи (за наявністю);
нормативно-правові акти (подаються за юридичною силою); підручники, посібники (подаються в алфавітному порядку). спеціальна (додаткова) література (подається в алфавітному порядку). У кінці роботи необхідно поставити дату і підпис. У випадку виявлення явних колізій законодавства чи неоднозначного тлумачення авторами теоретичних питань, допускається можливість консультування з керівником роботи, керівником курсу (навчальної дисципліни). Контрольна робота, яка не відповідає поставленим вимогам, а також роботи, що дублюються в межах однієї академічної групи повертається для повторного виконання з обов’язковими зауваженнями керівника (в письмовій формі). Контрольні роботи студенти повинні подати в деканат в установлений строк, в т.ч. і ті, що виконані повторно.
РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО ТЕМАХ КУРСУ п/п Теми курсу
Лекції Семінари Самостійна робота Всього 1 Загальна характеристика господарського права. Господарські правовідносини. Господарське законодавство. 2 2 4 2 Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності. 2 2 4 3 Правове становище підприємств. 2 2 4 4 Правовий статус господарських товариств. 4 2 6 5 Правове становище некомерційних суб’єктів господарського права. 2 10 12 6 Правове регулювання відносин власності в Україні. 2 5 7 7 Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова відповідальність. 2 2 4 8 Правове регулювання банкрутства. 2 10 12 9 Правовий захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. 2 2 4 10 Правові засади обмеження монополізму в економіці України. 2 5 7 11 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 2 5 7 12 Правові основи банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин. 2 2 5 9 13 Правові основи біржової діяльності в Україні. 2 4 6 14 Правові основи безпеки господарської діяльності. 2 5 7 15 Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів. 2 2 4 ВСЬОГО 32 16 49 97 ІІІ. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
з дисципліни «ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО» для студентів заочної форми навчання. ВАРІАНТ 1 Теоретичне завдання. 1. Господарське право: загальна характеристика.
а) поняття господарського права, предмет та метод правового регулювання; б) господарське право як навчальна дисципліна; в) господарське право як галузь правової науки. 2. Які санкції встановлені за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції Практичне завдання. Громадянин Л. здійснює безпосередню, систематичну, на власний ризик діяльність по наданню посередницьких послуг з метою отримання прибутку.
Обґрунтуйте, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України, відповідь на питання: а) чи є Л. суб’єктом підприємницької діяльності?
б) за яких умов фізична особа набуває статусу суб’єкта підприємництва?
Рекомендована література - [ 4.1.: 1 - 3, 9, 17, 24,, 25, 64, 75; 4.2.: 1 - 3, 5 – 28, 33, 35 – 38, 41 - 44, 46 – 51, 53; 4.3.: 1, 6, 8, 26 – 29, 32 - 34 ]
ВАРІАНТ 2 Теоретичне завдання. 1. Господарська діяльність України. а) поняття господарської діяльності; б) ознаки господарської діяльності; в) види господарської діяльності; г) принципи здійснення господарської діяльності . 2. Правові основи безпеки господарської діяльності. а) правове регулювання відносин у сфері захисту комерційної таємниці; б) державні гарантії права на інформацію; в) комерційна таємниця (інформація) як об’єкт правової охорони; г) неправомірне збирання інформації, розголошення та використання комерційної таємниці; д) адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення комерційної таємниці (інформації). Практичне завдання. Орган реєстрації відмовив у державній реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Реліквія Ко» з таких міркувань:
1) сторінки статуту товариства з обмеженою відповідальністю не пронумеровано;
2) договір оренди квартири між фізичними особами – власником квартири та засновниками товариства з обмеженою відповідальністю не затверджено печаткою комунального підприємства по утриманню житлового господарства;
3) у реєстраційній картці не вказано ідентифікаційного номера одного з засновників;
4) у реєстраційній картці виконавчим органом названо директора, а в статуті – дирекцію;
5) не подано довідки про резервування назви товариства з обмеженою
відповідальністю.
Чи правильно вчинив орган реєстрації? Які з цих пунктів можуть служити підставою для відмови у державній реєстрації? Рекомендована література - [4.1.: 1 - 5, 17, 18, 27, 71; 4.2.: 1, 5 – 13, 19 – 24, 26 – 28, 33, 35 – 38, 41, 43; 4.3.: 1, 6, 8, 26, 34].
ВАРІАНТ З Теоретичне завдання. 1. Загальна характеристика господарських правовідносин. а) поняття, ознаки та види господарських правовідносин; б) відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин. 2. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів. а) законодавство про захист прав споживачів; б) права споживачів та їх захист; в) контроль с сфері захисту прав споживачів; г) відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. Практичне завдання. Микитівський доломітний завод здійснює випуск вогнетривкої продукції для підприємств чорної металургії України і не належить до підприємств сфери торгівлі, громадського харчування та послуг. На балансі підприємства утримується готель для проживання працівників, які перебувають у відрядженні. Крім того, підприємство здає в оренду іншим юридичним та фізичним особам приміщення, надає населенню послуги автотранспорту послуги АТС. Чи має право підприємство здійснювати готівкові розрахунки за вищезазначені види послуг без застосування реєстраторів розрахункових операцій? Відповідь мотивуйте, посилаючись на чинне законодавство. Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 23, 26, 27, 42, 63, 71, 74; 4.2.: 6, 8, 11 – 15, 23, 35 – 37, 42, 44, 47 – 53; 4.3.: 5, 8, 11, 26, 35].
ВАРІАНТ 4 Теоретичне завдання. 1. Господарське законодавство. а) поняття, ознаки та особливості господарського законодавства; б) система господарського законодавства; в) питання вдосконалення господарського законодавства. 2. Розкрийте зміст і суть права споживача на належну якість товарів. Практичне завдання. Комп'ютерний клуб «Орбіта» - суб'єкт підприємницької діяльності - надає послуги (Інтернет - послуги, комп'ютерні ігри тощо). Яким чином мають здійснюватися готівкові розрахунки з відвідувачами клубу? Відповідь мотивуйте, посилаючись на чинне законодавство. Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 23, 26, 27, 42, 63, 71, 74; 4.2.: 6, 8, 11 – 15, 23, 35 – 37, 41, 42, 44, 47 – 53; 4.3.: 1, 5, 8, 26, 34 ].
ВАРІАНТ 5
Теоретичне завдання. 1. Сутність підприємницької (комерційної) діяльності, її зміст та особливості.
а) суб’єкти підприємницької діяльності (підприємці);
б) принципи підприємницької діяльності;
в) організаційні форми підприємництва.
2. Які органи здійснюють контроль у сфері захисту прав споживачів? Практичне завдання. Громадянин Мороз має намір створити приватне підприємство і зареєструвати його як юридичну особу - суб’єкта підприємницької діяльності, про що подав до органу державної реєстрації копії установчих документів у двох примірниках, реєстраційну картку встановленого зразка і документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію. Після закінчення тридцятиденного строку з дня подання відповідних документів орган державної реєстрації повідомив Мороза про відмову у реєстрації підприємства, пояснивши своє рішення тим, що продукція, для виробництва якої передбачалось створення підприємства, не користується достатнім попитом, а також враховуючи те, що в даній області вже діє аналогічне підприємство.
Проаналізуйте умови приведеної ситуації і дайте з посиланням на законодавство відповідь на питання: а) чи всі необхідні документи були подані громадянином Морозом для державної реєстрації підприємства?
б) чи правомірною була відмова у державній реєстрації?
в) якщо в діях органу державної реєстрації мають місце порушення чинного законодавства, то які саме?
Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 23, 26, 27, 42, 63, 71, 74; 4.2.: 6, 8, 11 – 15, 35 – 37, 44, 47 – 53; 4.3.: 8, 11].
ВАРІАНТ 6
Теоретичне завдання. 1. Організація підприємницької діяльності.
а) свобода підприємницької діяльності;
б) гарантії прав підприємців;
в) обмеження у здійсненні підприємницької діяльності;
г) право найму працівників і соціальні гарантії щодо використання їх праці;
д) відповідальність суб’єктів підприємництва. 2. Яке право має споживач в разі придбання ним товару неналежної якості?
Практичне завдання. Громадянин Лозинський здійснює безпосередню, систематичну, на власний ризик діяльність по наданню посередницьких послуг з метою отримання прибутку.
Обґрунтуйте, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України, відповідь на питання:
а) чи є Лозинський суб’єктом підприємницької діяльності?
б) за яких умов фізична особа набуває статусу суб’єкта підприємництва? Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 17, 18, 26, 27, 33, 42, 63, 71, 74, 75; 4.2.: 6, 8, 11 – 15, 35 – 37, 44, 47 – 53; 4.3.: 8, 11].
ВАРІАНТ 7 Теоретичне завдання. 1. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.
а) порядок проведення державної реєстрації суб’єктів підприємництва;
б) ліцензування та патентування підприємництва;
в) скасування державної реєстрації суб’єктів підприємництва.
2. Яка відповідальність встановлена за порушення законодавства про захист прав споживачів? Практичне завдання. До юридичної фірми звернувся громадянин з проханням порекомендувати йому організаційно–правову форму підприємницької діяльності, яка б відповідала наступним вимогам:
а) виключна відповідальність організації за власними зобов’язаннями лише майном, що належить їй на праві власності;
б) відсутність в учасників такої організації додаткової відповідальності за зобов’язаннями організації, якщо вони повністю сплатили свої частки (паї);
в) обмежений рух учасників в такій організації (обмеження можливості відступлення частки (паю) третій особі);
г) необов’язковість трудової участі в такій організації.
Яку організаційно–правову форму підприємницької діяльності ви порекомендували б і чому? Дайте відповідь. Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 16, 17, 18, 26, 27, 33, 42, 63, 71, 74, 75; 4.2.: 6, 8, 11 – 15, 29, 35 – 37, 44, 47 – 53; 4.3.: 8, 10, 11].
ВАРІАНТ 8 Теоретичне завдання. Порядок припинення діяльності суб’єктів підприємництва.
Правові основи біржової діяльності в Україні. а) поняття та види бірж; б) правове становище товарної біржі; в) біржові угоди; г) правила біржової торгівлі; д) правовий статус фондової біржі. Практичне завдання. Дайте відповідь на питання: а) чи мають право здійснювати підприємницьку діяльність особи, які не досягли 18 років?
б) які види суб’єктів підприємництва вам відомі?
в) назвіть суб’єкти підприємництва, для яких необхідний статут і суб’єкти, для яких необхідний засновницький договір.
Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 16, 17, 18, 26, 27, 33, 42, 53, 58, 62, 71, 74, 75; 4.2.: 4, 6, 8, 11 – 15, 29, 31, 35 – 37, 44, 47 – 53; 4.3.: 8, 11, 24, 25].
ВАРІАНТ 9 Теоретичне завдання. 1. Правовий статус підприємств.
а) організаційно–правові форми, види і категорії підприємств;
б) структура підприємства;
в) управління підприємством;
г) особливості господарської діяльності окремих видів підприємств;
д) припинення діяльності підприємства.
2. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин. а) кредитування суб'єктів господарювання; б) порядок відкриття рахунків в банках; в) порядок та форми розрахунків у господарському обігу. Практичне завдання. Які умови здійснення підприємницької діяльності підприємства, що має намір почати виробництво тютюнових виробів?
Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинне законодавство. Рекомендована література - [4.1: 1 -3, 10, 32, 33, 37, 44, 54, 56, 65, 81, 82; 4.2.: 6, 8, 9, 11 – 15, 24, 35 – 38, 44, 47 – 53; 4.3.: 5, 8, 23 ].
ВАРІАНТ 10 Теоретичне завдання. 1. Правовий статус структурних підрозділів підприємств.
а) правовий статус виробничих структурних підрозділів; б) правовий статус функціональних структурних підрозділів апарату управління. 2.Правове регулювання банківської діяльності в Україні. а) банківська система України: поняття та структура; б) порядок створення банків; в) правова основа діяльності НБУ. Практичне завдання. Міністерство необґрунтовано відмовило суб’єкту підприємницької діяльності у наданні ліцензії на здійснення певного виду діяльності. Який порядок і спосіб захисту порушених прав підприємця?
Рекомендована література - [4.1: 1 -3, 10, 17, 33, 37; 4.2.: 6, 8, 9, 11 – 15, 24, 35 – 38, 44, 47 – 53; 4.3.: 35, 39 ].
ВАРІАНТ 11 Теоретичне завдання. 1. Правовий статус господарських об’єднань (об’єднань підприємств).
а) поняття господарського об’єднання (об єднання підприємств);
б) види об’єднань підприємств;
в) організаційно-правові форми об’єднання підприємств;
г) управління об’єднанням підприємств;
д) майнові відносини в об’єднанні підприємств;
е) особливості правового статусу промислово-фінансових груп, інших форм об’єднання інтересів підприємств.
2. Господарські договори: загальна характеристика. а) поняття та ознаки господарського договору; б) функції господарського договору; в) класифікація господарських договорів; г) зміст та форма господарських договорів. Практичне завдання. Чи можна займатися підприємницькою діяльністю: а) без державної реєстрації;
б) без ліцензування;
г) без патентування.
Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 17, 18, 33, 42, 48, 71, 72, 74, 77; 4.2.: 3, 6, 8, 9, 11 – 15, 22, 24, 28, 33, 35 – 38, 40, 44, 47 – 51, 53; 4.3.: 3, 7, 13, 16 -21, 30, 34].
ВАРІАНТ 12 Теоретичне завдання. 1. Правовий статус господарських товариств.
а) поняття та характерні риси господарських товариств; б) класифікація господарських товариств; в) форми господарських товариств. 2. Господарські договори: порядок укладення, зміни та розірвання. Забезпечення належного виконання господарських договорів. Практичне завдання. Дайте відповідь на питання щодо державної реєстрації суб’єктів підприємництва: а) чи може бути зареєстрований підприємець за місцем його діяльності?
б) чи можлива відмова суб’єкту підприємницької діяльності у державній реєстрації за мотивом недоцільності створення юридичної особи?
в) чи потрібний для реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності протокол установчих зборів та письмове підтвердження юридичної адреси?
г) чи необхідний для реєстрації статут?
д) які способи захисту вправі обрати підприємець при необґрунтованій відмові у реєстрації або порушенні термінів реєстрації?
е) чи підлягають державній реєстрації філії, представництва, дочірні підприємства?
Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 16 - 18, 33, 42, 48, 71, 72, 74, 77; 4.2.: 3, 6 - 8, 11 – 15, 22, 27, 29, 33, 35 – 37, 44, 47 – 51, 53; 4.3.: 10, 16 – 21 ].
ВАРІАНТ 13. Теоретичне завдання. 1. Правовий статус фізичних осіб – підприємців. 2. Господарські зобов’язання. а) поняття господарського зобов’язання; б) підстави виникнення господарського зобов’язання; в) класифікація господарських зобов’язань; г) виконання та забезпечення виконання господарських зобов’язань; д) припинення господарських зобов’язань. Практичне завдання. Дайте обґрунтовану відповідь на питання, чи можна вважати підприємницькою таку діяльність: а) громадянин будує сусіду гараж за винагороду;
б) громадянин купив акції акціонерного товариства з метою одержання дивідендів;
в) некомерційне підприємство продає надлишки майна, що знаходиться у нього на балансі.
Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 17, 18, 38, 43, 45, 70; 4.2.: 3, 6 - 8, 11 – 15, 27, 29, 33, 35 – 37, 44, 47 – 51, 53; 4.3.: 2, 8, 10, 16 – 21, 23, 33 ].
ВАРІАНТ 14. Теоретичне завдання. Правові основи здійснення банківської діяльності в Україні. Поняття та види банків. Особливості правового регулювання окремих видів господарських договорів. а) договори на реалізацію майна; б) підрядні договори; в) договори на користування чужим майном; г) транспортні договори. Практичне завдання. Савицька купила у крамниці два торти. Покуштувавши один, вона була незадоволена його смаковими якостями і звернулася у крамницю з вимогою повернути їй сплачену ціну за торти.
Спираючись на набуті правові знання, висловіть свою думку, чи буде задоволена вимога Савицької? Мотивуйте відповідь.
Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 10, 26, 27, 37, 65; 4.2.: 3, 6, 8, 9, 11 – 15, 21, 24, 27, 33, 35 – 38, 44, 47 – 51, 53; 4.3.: 14, 16 – 23, 35, 43 ].
ВАРІАНТ 15. Теоретичне завдання. 1. Поняття, види та правовий статус акціонерних товариств. 2. Благодійні та інші неприбуткові організації. Практичне завдання. Одинець придбав у приватній крамниці костюм, плащ, два альбоми репродукцій Ермітаж , парфуми Едельвейс . Пізніше з ясувалося, що в піджаку рукава різної величини, плащ не пасує до костюму, в одному з альбомів – друкарський брак, а дружина від подарованих парфумів відмовилася.
Одинець звернувся до адміністрації крамниці з проханням: повернути гроші за костюм та альбоми, обміняти плащ на плащ іншого кольору, а парфуми Едельвейс на Шанель 5 (з відповідним перерахунком). Адміністрація крамниці посилаючись на те, що крамниця приватна і товар обміну і поверненню не підлягає (про це свідчить оголошення при вході), погодилася обміняти неякісний товар на інший, а інші вимоги покупця задовольнити відмовилися.
До вас звернувся громадянин Одинець з проханням дати консультацію щодо гарантій його прав як покупця. Дайте пораду Одинцю.
Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 16 - 18, 33, 42, 48, 71, 72, 74, 77; 4.2.: 6, 8, 9, 11 – 15, 29, 32, 35 – 38, 44, 47 – 51, 53; 4.3.: 11, 12, 26, 32, 39 ].
ВАРІАНТ 16. Теоретичне завдання. 1. Товариства з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) та товариства з додатковою відповідальністю (ТзДВ): загальна характеристика. 2. Громадські організації: поняття, порядок створення та діяльності.
Практичне завдання. Львівське обласне управління захисту прав споживачів виявило у крамниці 200 пачок печива із закінченням строку придатності. Обґрунтуйте з посиланням на чинне законодавство, які можливі наслідки цього правопорушення.
Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 26, 39, 63; 4.2.: 6, 8, 9, 11 – 15, 35 – 37, 44, 47 – 51, 53; 4.3.: 10, 11, 43 ].
ВАРІАНТ 17. Теоретичне завдання. 1. Командитні та повні товариства. 2. Правове регулювання банкрутства. Практичне завдання. Підприємець Сидорович шляхом направлення телефонограми звернувся до банку з проханням про надання йому кредиту строком на шість місяців. Директор банку дозволив надати кредит. Умови про розмір відсотків за користування кредитом не були узгоджені. Після закінчення строку кредиту банк списав з розрахункового рахунку підприємця суму кредиту і нараховані на неї відсотки. Боржник Сидорович проти списання з нього суми основного боргу не заперечував, однак вимагав повернення суми відсотків за користування кредитом, так як вважав, що йому була надана безвідсоткова позичка.
Сформулюйте з необхідним обґрунтуванням відповідь на питання: а) чи вправі банк списати з рахунку позичальника суму кредиту при настанні строку його повернення?
б) чи обґрунтовані заперечення позичальника Сидоровича?
Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 10, 14, 16, 76; 4.2.: 6, 8, 9, 11 – 15, 20, 24, 29, 35 – 37, 43, 44, 47 – 51, 53; 4.3.: 5, 23, 26, 41, 43].
ВАРІАНТ 18. Теоретичне завдання. 1. Поняття та основні види господарського зобов’язання. 2. Некомерційне господарювання: поняття, суб’єкти здійснення. Практичне завдання. За рішенням загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю Сонце було утворено структурний підрозділ. На розвиток даного підрозділу було спрямовано 70000 грн. та майно на суму 40000 грн. Завдяки фінансуванню структурний підрозділ розгорнув свою діяльність та, відчувши свою спроможність до самостійного господарювання, ініціював питання про відокремлення та одержання статусу юридичної особи. Рішенням дирекції, прийнятим більшістю голосів (5 проти 2), надано дозвіл структурному підрозділу зареєструватись в якості самостійної юридичної особи. Здійсненою ревізійною комісією товариства з обмеженою відповідальністю перевіркою було виявлено невідшкодовані затрати з фінансування структурного підрозділу на суму 7000грн. Юрисконсульт товариства з обмеженою відповідальністю надіслав претензію про повернення цієї суми новоствореною юридичною особою. В задоволенні претензії було відмовлено на тій підставі, що на момент одержання фінансування підрозділ входив до складу товариства з обмеженою відповідальністю та не мав статусу юридичної особи, а тому не може мати заборгованості перед товариством з обмеженою відповідальністю.
Дайте юридичну характеристику ситуації. Чи є підстави для стягнення заборгованості? Хто виступає власником майна?
Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 15, 16, 39, 51; 4.2.: 3, 6, 8, 9, 11 – 15, 35 – 37, 44, 47 – 51, 53; 4.3.: 2, 32, 35, 41, 43 ].
ВАРІАНТ 19. Теоретичне завдання. 1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору. 2. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. Практичне завдання. Промислові підприємства (видобувні, обробні, по виробництву комплектуючих і верстатобудівні), які забезпечували всі стадії виробництва складного устаткування, страхова компанія і акціонерний банк виступили ініціаторами створення промислово-фінансової групи, уклавши між собою Генеральну угоду щодо виробництва кінцевої продукції. За цією угодою обов’язки головного підприємства, що має діяти від імені ПФГ, покладалися на акціонерний банк. Ініціатори створення ПФГ звернулися до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України з відповідним обґрунтуванням створення ПФГ і очікували рішення.
Сформулюйте з посиланням на чинне законодавство відповідь на наступні питання:
а) чи досить названих дій ініціаторів для створення ПФГ?
б) яким умовам має відповідати ПФГ?
в) в якому порядку вона створюється?
г) який учасник ПФГ і в якому порядку може бути визнаний її головним підприємством?
д) які основні відмінності ПФГ від господарських об’єднань?
Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 26, 48; 4.2.: 3, 6 - 8, 11 – 15, 22, 27, 29, 30, 33, 35 – 37, 44, 47 – 51, 53; 4.3.: 11, 17 – 21, 30, 41, 43 ].
ВАРІАНТ 20. Теоретичне завдання. 1. Порядок укладання господарських договорів. 2. Контроль у сфері захисту прав споживачів. Практичне завдання. Командитне товариство, що складається із двох учасників з повною відповідальністю (їх частки у статутному фонді становлять 20 і 30% ) і п’ятьох вкладників, кожний з яких має частку у розмірі 10% статутного фонду, у встановленому законом порядку визнане банкрутом. При цьому виявилося, що борги товариства на 600000 грн. перевищують його майнову масу.
Сформулюйте відповідь на питання: а) які права та обов’язки несуть учасники командитного товариства?
б) які існують підстави припинення діяльності командитного товариства?
Визначіть розмір і порядок притягнення до майнової відповідальності учасників цього товариства за борги останнього.
Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 16, 26, 63; 4.2.: 3, 6 - 8, 11 – 15, 22, 27, 29, 30, 33, 35 – 37, 44, 47 – 51, 53; 4.3.: 11, 17 – 21, 30, 41, 43 ].
ВАРІАНТ 21. Теоретичне завдання. 1. Виконання та припинення господарських зобов’язань. 2. Правові засади обмеження монополізму в економіці України. Практичне завдання. До директора державного підприємства звернулося двоє підприємців з пропозицією спільно (за участю державного підприємства) створити товариство з обмеженою відповідальністю, яке б забезпечувало реалізацію продукції цього підприємства.
Обґрунтуйте відповідь на наступні питання: а) чи вправі директор прийняти позитивне рішення?
б) чим відрізняються обсяги повноважень державного і приватного підприємства? Рекомендована література - [4.1: 1- 3, 9, 16, 24, 25, 27; 4.2.: 3, 6 - 8, 11 – 15, 22, 23, 27, 29, 30, 33, 35 – 37, 44, 47 – 51, 53; 4.3.: 2, 3,7, 11, 13, 17 – 21, 23, 30, 41, 43 ].
ВАРІАНТ 22. Теоретичне завдання. 1. Поняття відповідальності за господарські правопорушення. 2. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності ( ЗЕД). а) регулювання ЗЕД в Україні; б) поняття ЗЕД. Суб’єкти ЗЕД; в) види ЗЕД. Практичне завдання. Загальні збори товариства з обмеженою відповідальністю «Таврис» прийняли більшістю в 60% голосів рішення про виключення громадянина Колодія зі складу учасників товариства за розголошення конфіденційної інформації та рішень зборів. Колодій звернувся до місцевого суду з вимогою визнати таке рішення загальних зборів незаконним. Проте суд в позові відмовив, мотивуючи це тим, що згідно зі статутом товариства з обмеженою відповідальністю учасники товариства зобов’язані не розголошувати конфіденційну інформацію, а також тим, що загальні збори є вищим органом управління і мають право приймати рішення з будь-яких питань.
Дайте юридичну характеристику ситуації. Чи правильно вирішив питання суд? Рекомендована література - [4.1: 1 – 8, 16, 28; 4.2.: 3, 6 - 9, 11 – 15, 22, 27, 34 – 37, 39, 44, 47 – 53; 4.3.: 14, 6, 26, 37, 40 ]
ВАРІАНТ 23. Теоретичне завдання.
Підстави відповідальності за правопорушення у сфері господарювання.
2. Правові засади банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин. Практичне завдання. Власник приватного підприємства «Корунд» вирішив реорганізувати його у відкрите акціонерне товариство.
Сформулюйте відповідь на наступні питання: а) які переваги й недоліки реалізації такого рішення?
б) що потрібно вчинити власнику для здійснення реорганізації?
Рекомендована література - [4.1: 1 – 5, 10, 16, 29, 32, 37, 44, 56, 81, 82; 4.2.: 6 - 8, 11 – 15, 21, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 34 – 39, 42, 44, 47 – 53; 4.3.: 5, 12, 23, 26, 37, 41, 43, 44 ].
ВАРІАНТ 24. Теоретичне завдання. 1. Види відповідальності за правопорушення у сфері господарювання. 2. Правове регулювання інвестиційної діяльності. а) поняття інвестиційної діяльності та основні форми здійснення іноземних інвестицій в Україні; б) державні гарантії захисту іноземних інвестицій, встановлені законодавством. Практичне завдання. Громадянин Мороз має намір створити приватне підприємство і зареєструвати його як юридичну особу - суб’єкта підприємницької діяльності, про що подав до органу державної реєстрації копії установчих документів у двох примірниках, реєстраційну картку встановленого зразка і документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію. Після закінчення тридцятиденного строку з дня подання відповідних документів орган державної реєстрації повідомив Мороза про відмову у реєстрації підприємства, пояснивши своє рішення тим, що продукція, для виробництва якої передбачалось створення підприємства, не користується достатнім попитом, а також враховуючи те, що в даній області вже діє аналогічне підприємство.
Проаналізуйте умови приведеної ситуації і дайте з посиланням на законодавство відповідь на питання: а) чи всі необхідні документи були подані громадянином Морозом для державної реєстрації підприємства?
б) чи правомірною була відмова у державній реєстрації?
в) якщо в діях органу державної реєстрації мають місце порушення чинного законодавства, то які саме? Рекомендована література - [4.1: 1-5, 17, 18, 50, 67 - 69; 4.2.: 2, 5, 11 – 15, 27, 29, 30, 32, 33, 34 – 39, 42, 44, 47 – 53; 4.3.: 6, 31, 37, 41, 44].
ВАРІАНТ 25. Теоретичне завдання. Права споживачів та їх захист. Особливості правового регулювання комерційної концесії. а) поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії; б) система актів законодавства про комерційну концесію; в) договір комерційної концесії за українським законодавством. Практичне завдання. У державного підприємства виникла необхідність створити допоміжні виробництва. Його директор і головний інженер вважали, що це можна зробити лише шляхом створення малих підприємств, закріпивши за ними частину майна державного підприємства на праві користування. Начальник юридичного відділу категорично заперечував проти цього, пропонуючи надати цим виробництвам статус відокремлених підрозділів підприємства з наданням їм права укладати від імені підприємства договори на реалізацію виробленої продукції і матеріально-технічне забезпечення цих виробництв.
Розв’яжіть цей спір, посилаючись на норми чинного законодавства, і дайте відповідь на наступні питання: а)які права має державне підприємство щодо використання закріпленого за ним державного майна?
б) які питання мають погоджуватися державним підприємством з органом, до сфери управління якого воно входить?
Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 15, 26, 27, 30; 4.2.: 6, 8, 11 – 15, 27 - 29, 33, 34 – 37, 42, 44, 47 – 51, 53; 4.3.: 8, 11, 26 ].
ВАРІАНТ 26. Теоретичне завдання. 1. Підприємництво як вид здійснення господарської діяльності. 2. Антимонопольні органи та їх компетенція. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. Практичне завдання. Громадяни України Косар, Лановий, Косовий та інші (всього 18 осіб) вирішили створити фондову біржу. При цьому жоден з них не займався торгівлею цінними паперами. Названі особи мали намір сформувати статутний фонд біржі у розмірі 15 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Обґрунтуйте, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства, відповідь на такі питання:
а) чи можуть названі особи створити фондову біржу?
б) які вимоги встановлені законодавством України щодо осіб, які можуть бути засновниками фондової біржі?
в) чи є якісь вимоги до розміру і порядку формування статутного фонду біржі? Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 9, 24, 25, 27, 53, 59; 4.2.: 4, 6, 8, 11 – 15, 23, 27, 29, 31, 35 – 37, 44, 47 – 51, 53; 4.3.: 3, 7, 24, 25, 26, 45 ].
ВАРІАНТ 27. Теоретичне завдання. Вирішення господарських спорів в суді. а) порядок розгляду господарських спорів господарськими судами; б) розгляд господарських спорів третейськими судами. Поняття спеціальної (вільної) економічної зони. Правовий режим вільних економічних зон. Практичне завдання. Основною метою діяльності товарної біржі «Фаворит», як зазначено в її статуті, є отримання прибутку від надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту та пропозиції на товари тощо.
Дайте обґрунтовану відповідь на питання: а) чи відповідають вказані положення статуту біржі чинному законодавству України?
б) чи передбачені законодавством обмеження щодо діяльності товарної біржі?
в) чи встановлені в законодавстві певні вимоги до статуту товарної біржі?
Рекомендована література - [4.1: 1 -3, 6, 53, 54 ; 4.2.: 4 - 6, 8, 11 – 21, 26, 27, 29, 35 – 37, 44, 45, 47 – 51, 53; 4.3.: 8, 24 - 26 ].
ВАРІАНТ 28. Теоретичне завдання. 1. Зовнішньоекономічний контракт: поняття, форма, зміст. Правила ІНКОТЕРМС. 2. Досудове врегулювання господарських спорів. Практичне завдання. Філія комерційного банку уклала договір кредитування з ТзОВ «Аврора» , забезпечивши виконання зобов’язання боржником за допомогою гарантійного листа авторемонтного заводу. Після невиконання зобов’язання основним боржником сума заборгованості була списана з поточного рахунку гаранта у безспірному порядку за виконавчим написом нотаріуса.
Авторемзавод подав до господарського суду позов про визнання договору гарантії недійсним на тій підставі, що він укладався не шляхом складання одного документа, а шляхом обміну листами.
Проаналізуйте наведену ситуацію і вирішіть справу. Рекомендована література - [4.1: 1 – 3, 9 – 11, 19, 21, 22, 25, 26, 33, 36 - 38, 42, 43, 66; 4.2.: 6, 8, 11 – 15, 27, 34 – 39, 44, 47 – 51, 53; 4.3.: 4, 5, 23, 27 – 29, 42 ].
ВАРІАНТ 29. Теоретичне завдання. 1. Загальна характеристика господарських зобов’язань за законодавством України. 2. Правовий захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання. а) система господарських судів України; б) підвідомчість та підсудність справ господарським судам; в) досудове врегулювання господарських спорів; г) порядок розгляду господарських спорів господарськими судами; д) розгляд господарських спорів третейськими судами. Практичне завдання. Ознайомитись зі змістом Закону України Про банки і банківську діяльність, Закону України Про Національний Банк України та вирішити завдання: Розглядаючи справу, стороною у якій є банк, та визначивши його правове становище, господарський суд щодо банку застосовував норми Господарського кодексу України.
Посилаючись на відповідні норми чинного законодавства України дайте відповідь на наступні питання: а) чи є банк підприємством за законодавством України?
б) які основні ознаки підприємства?
в) чи правильно застосований господарським судом зазначений нормативний акт?
Рекомендована література - [4.1: ; 4.2.: 5, 6, 8, 11 – 21, 24, 26, 27, 35 – 37, 44, 47 – 51, 53; 4.3.: 2, 5, 7, 8, 13, 26- 29 ]
ВАРІАНТ 30. Теоретичне завдання. 1. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.
а) поняття відповідальності за правопорушення в сфері господарювання; б) підстави відповідальності за правопорушення в сфері господарювання;
в) види відповідальності за правопорушення в сфері господарювання. 2. Поняття спеціальної ( вільної ) економічної зони. Правовий режим вільних економічних зон. Практичне завдання. Савицька купила у крамниці два торти. Покуштувавши один, вона була незадоволена його смаковими якостями і звернулася у крамницю з вимогою повернути їй сплачену ціну за торти.
Спираючись на набуті правові знання, висловіть свою думку, чи буде задоволена вимога Савицької? Мотивуйте відповідь. Рекомендована література - [4.1: ; 4.2.: 5, 6, 8, 11 – 15, 26, 27, 35 – 37, 44, 45, 47 – 53; 4.3.: 26, 37, 44 ].
ІV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА НАВЧАЛЬНО -МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 4.1. Нормативно-правові акти : Конституція України. // http://zakon.rada.gov.ua Господарський кодекс України. // http://zakon.rada.gov.ua Цивільний кодекс України. // http://zakon.rada.gov.ua Кодекс України Про адміністративні правопорушення. // http://zakon.rada.gov.ua Кримінальний кодекс України. // http://zakon.rada.gov.ua Господарський процесуальний кодекс України. // http://zakon.rada.gov.ua Цивільний процесуальний кодекс України. // http://zakon.rada.gov.ua.
Кодекс адміністративного судочинства України. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про Антимонопольний комітет України: від 26 листопада 1993р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про банки і банківську діяльність: від 7 грудня 2000р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про благодійництво та благодійні організації: від 16 вересня 1997р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України: від 16 липня 1999р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про виконавче провадження: від 21 квітня 1999р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: від 30 червня 1999р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про власність: від 7 лютого 1991р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про господарські товариства: від 19 вересня 1991р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців: від 15 травня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: від 6 вересня 2005р. // ВВР. - 2005. - 48. - Ст. 483.
Закон України Про економічну самостійність України: від 3 серпня 1990р. //// http://zakon.rada.gov.ua.
Закон України Про електронний цифровий підпис: від 22 травня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про електронні документи та електронний документообіг: від 22 травня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: від 18 березня 2004р. // http://zakon.rada.gov.ua
22 -1. Закон України Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон від Закон України Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг від 6 липня 1995р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про захист від недобросовісної конкуренції: від 7 червня 1996р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про захист економічної конкуренції: від 11 січня 2001р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про захист прав споживачів: від 15 грудня 1993р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про захист споживчого ринку України : від 25 червня 1991р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність: від 16 квітня 1991р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про іпотеку: від 5 червня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про концесії: від 16 липня 1999р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про кооперацію: від 10 липня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про кредитні спілки: від 20 грудня 2001р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності: від 1 червня 2000р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про міжнародне приватне право : від 23 червня 2005р. // ВВР.– 2005. - 32. - Ст. 422.
Закон України Про міжнародні договори України: від 29 червня 2004р. // http://zakon.rada.gov.ua
Закон України Про місцеві державні адміністрації: від 9 квітня 1999р. // http://zakon.rada.gov.ua
Закон України Про Національний банк України: від 20 травня 1999р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні: від 21 грудня 2000р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про об’єднання громадян: від 16 червня 1992р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про особисте селянське господарство: від 15 травня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: від 15 грудня 1993р. в редакції від 1 червня 2000р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: від 23 березня 1996р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про підтримку малого підприємництва: від 19 жовтня 2000р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: від 5 квітня 2001р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про податок з доходів фізичних осіб: від 22 травня 2003р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг: від 11 січня 2006р. // Офіційний вісник України. - 2006. - 6. - Ст. 278.
Закон України Про природні монополії: від 20 квітня 2000р. // http://zakon.rada.gov.ua Закон України Про промислово-фінансові групи в Україні: від
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини