Організаційні форми побудови бухгалтерського обліку. Керівництво обліковим процесом

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра обліку і аудиту

Інформація про роботу

Рік:
2022
Тип роботи:
Курсова робота
Предмет:
Бухгалтерський облік

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства і природокористування Кафедра обліку і аудиту Курсова робота з дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему: «Організаційні форми побудови бухгалтерського обліку. Керівництво обліковим процесом»
Рівне-2009р. Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра
Обліку і аудиту Дисципліна
Бухгалтерський облік Спеціальність
Економіка підприємства Курс ІІІ
Група
IV
Семестр
V Завдання на курсову роботу студента Буткевич Тетяни Вікторівни 1. Організаційні форми побудови бухгалтерського обліку. Керівництво обліковим процесом. 2. Строк здачі студентом курсової роботи ______________________________ 3. Вихідні дані до роботи_____________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають_розробці)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Дата видачі завдання ______________________________________________ Календарний план  Назва етапів виконання курсової
роботи  Строк виконання етапу роботи Примітки                                                                         Студент_________ Керівник____________
______________ Зміст Вступ Теоретична частина Організаційні форми побудови бухгалтерського обліку. Керівництво обліковим процесом. Практична частина Завдання 1. Скласти баланс на початок періоду Завдання 2. Скласти баланс на початок місяця .. Завдання 3. Нарахувати заробітну плату працівникам підприємства з усіма необхідними розрахунками та поясненнями з обов’язкових платежів, базою обчислення яких є сума коштів, яку спрямовано на оплату праці, а також утримань із заробітної плати, які передбачені чинним законом України.. Завдання 4. Скласти журнал реєстрації господарських операцій на основі початкових відомостей та результатами виконання попереднього пункту завдання Завдання 5. На підставі інформації про залишки на рахунках бухгалтерського обліку на початок місяця, підрахувати обороти по дебету та кредиту рахунків, визначити кінцеві залишки (сальдо). Завдання 6. Використовуючи оформлені облікові регістри слід скласти оборотну відомість по синтетичним рахунками (оборотний баланс) Завдання 7. Використовуючи дані оборотного балансу, потрібно скласти сальдовий баланс (ф.1) на кінець звітного місяця Висновок Список використаної літератури Вступ
Дана курсова робота – це робота, яка ставить за мету формування та закріплення знань і умінь бухгалтерського обліку.
Курсова робота складається з двох частин, теоретичної і розрахункової, які характеризують суть, завдання і значення аналізу бухгалтерського обліку.
У теоретичній частині «Організаційні форми побудови бухгалтерського обліку. Керівництво обліковим процесом» описується, що підприємство самостійно організовує ведення бухгалтерського обліку на засадах повної чи часткової його централізації.
Централізована організація бухгалтерського обліку передбачає створення на підприємстві єдиного облікового центру — центральної бухгалтерії, яка і здійснює весь обліковий процес. У кінці звітного періоду центральна бухгалтерія складає за даними синтетичного й аналітичного обліку баланс та інші форми звітності. Така організаційна форма ведення обліку набула поширення на порівняно невеликих підприємствах з компактним розміщенням господарських підрозділів. Вона має багато переваг, зокрема дає змогу ефективніше використати обліковий персонал, раціональніше розподілити обов'язки між конкретними виконавцями, ширше використати обчислювальну техніку в обліковому процесі, забезпечити своєчасне та якісне складання звітності. За часткової централізації обліку всі облікові роботи зі зведення та узагальнення діяльності підприємства здійснюються централізовано — центральною бухгалтерією, а контроль за документацією, її первинна обробка та групування документів, складання на цій підставі звітів проводяться децентралізовано. Така побудова облікового процесу значною мірою усуває недоліки, властиві повній його централізації. Загальне керівництво господарським обліком в країні здійснює Уряд через відповідні міністерства та відомства. Повсякденне, поточне методологічне керівництво бухгалтерським обліком здійснює з доручення Уряду Міністерство фінансів України, в складі якого є управління методології бухгалтерського обліку. Воно розробляє типовий план рахунків та інструкцію з його застосування, що є важливим нормативним документом стосовно ведення обліку, дотримання встановлених принципів його будови та організації.
Розрахункова частина складається з тощо, що необхідно скласти баланс на початок місяця, нарахувати заробітну плату працівникам підприємства з усіма необхідними розрахунками та поясненнями з обов’язкових платежів, скласти журнал реєстрації господарських операцій на основі початкових відомостей, визначити початокові залишки місяця, підрахувати обороти по дебету та кредиту рахунків, визначити кінцеві залишки (сальдо), скласти оборотну відомість по синтетичним рахунками (оборотний баланс) і скласти сальдовий баланс (ф.1) на кінець звітного місяця.
1.1 Організаційні форми побудови бухгалтерського обліку Раціональне ведення бухгалтерського обліку значною мірою залежить від вдало вибраної форми обліку, що застосовується на даному підприємстві, та належної організації роботи. Останнє передбачає, крім усього іншого, також найраціональніші взаємовідносини центральної бухгалтерії з оперативно відокремленими частинами підприємства. Отже, організаційна форма побудови обліку на підприємстві зумовлюється його особливостями, територіальною відокремленістю його структурних підрозділів, системою управління, рівнем самостійності структурних підрозділів, чинною системою контролю та звітності. Законом передбачено, що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємствах та дотримання законодавства в процесі здійснення господарських операцій несуть керівники. Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для належного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до обліку, вимог головного бухгалтера щодо оформлення та подання бухгалтерських документів. Залежно від розмірів підприємства, організаційної його структури, системи управління, обсягів облікової інформації керівник підприємства для ведення обліку може: створити бухгалтерську службу як самостійний структурний підрозділ підприємства на чолі з головним бухгалтером; передати повноваження щодо ведення обліку спеціалізованій організації або централізованій бухгалтерії, коли така є; найняти бухгалтера-фахівця на договірних засадах;особисто вести бухгалтерський облік, якщо підприємство не зобов'язане оприлюднювати свою звітність. Розвиток ринкових умов господарювання зумовлює функціонування підприємств із різною формою власності, різним обсягом господарської діяльності, від чого залежать суттєві відмінності в системі управління, обсязі облікової інформації. Усе це, у свою чергу, є передумовою різноваріантності організаційної побудови облікового процесу на конкретному підприємстві.Підприємство самостійно організовує ведення бухгалтерського обліку на засадах повної чи часткової його централізації. Централізована організація бухгалтерського обліку передбачає створення на підприємстві єдиного облікового центру — центральної бухгалтерії, яка і здійснює весь обліковий процес. При цьому документування здійснюваних операцій проводиться у відповідних господарських підрозділах і у встановлені графіком документообороту строки ці документи надходять у центральну бухгалтерію. Остання постійно здійснює оперативний контроль за правильним і своєчасним оформленням документів. Після ретельної перевірки та обробки вони стають підставою для ведення синтетичного й аналітичного обліку. У центральній бухгалтерії облік ведеться за такими напрямками, які забезпечують необхідну інформацію для здійснення контролю як за діяльністю підприємства в цілому, так і за діяльністю його господарських підрозділів. У кінці звітного періоду центральна бухгалтерія складає за даними синтетичного й аналітичного обліку баланс та інші форми звітності. Така організаційна форма ведення обліку набула поширення на порівняно невеликих підприємствах з компактним розміщенням господарських підрозділів. Вона має багато переваг, зокрема дає змогу ефективніше використати обліковий персонал, раціональніше розподілити обов'язки між конкретними виконавцями, ширше використати обчислювальну техніку в обліковому процесі, забезпечити своєчасне та якісне складання звітності. Однак така форма організації облікового процесу має й суттєві недоліки. Найважливішим з них є те, що контроль за здійснюваними операціями ведеться відірвано від місця їх проведення та документування, що знижує як його оперативність, так і його дійовість. Крім того, керівники господарських одиниць (цехів, дільниць, бригад) мають недостатнє інформаційне забезпечення під час прийняття відповідних рішень або здійснення поточного контролю за діяльністю господарського підрозділу.У зв'язку з цим на великих підприємствах, за значної кількості господарських підрозділів, а також тоді, коли окремі цехи, дільниці чи інші підрозділи розміщено на значній відстані від головного підприємства, обліковий процес будується за принципами його часткової централізації. На таких підприємствах обліковий процес здійснюється як центральною бухгалтерією, так і обліковим персоналом (обліковими групами) структурних підрозділів (цехів, бригад, дільниць). Нижчі облікові осередки здійснюють документальне оформлення проведених операцій, обробку та групування документів стосовно руху матеріалів, готової продукції, розрахунків з робітниками і службовцями та ін. У встановлені строки на підставі згрупованих документів облікові групи структурних підрозділів складають звіти, які разом з документами здають в центральну бухгалтерію. Після ретельної перевірки документів та складених звітів центральна бухгалтерія використовує їх для відображення проведених операцій у системі синтетичних і аналітичних рахунків. Отже, за часткової централізації обліку всі облікові роботи зі зведення та узагальнення діяльності підприємства здійснюються централізовано — центральною бухгалтерією, а контроль за документацією, її первинна обробка та групування документів, складання на цій підставі звітів проводяться децентралізовано. Така побудова облікового процесу значною мірою усуває недоліки, властиві повній його централізації. За таких умов суттєво посилюється контроль за роботою структурних підрозділів підприємства та інформаційне забезпечення керівництва в процесі прийняття управлінських рішень. Ця форма організації обліку набуває нині все більшого поширення, особливо за умов впровадження комерційного розрахунку. Вона застосовується на промислових і сільськогосподарських підприємствах, у будівельно-монтажних організаціях, на залізницях та ін. Проте і названа форма організації обліку має суттєві недоліки: це передовсім збільшення чисельності облікового персоналу, неефективне його використання, ускладнення своєчасного складання звітності.Укрупнення підприємств, створення їхніх об'єднань, виникнення спільних підприємств та їхніх філій, поширення дочірніх підприємств, зміцнення їхньої самостійності в управлінні зумовили організацію обліку на цих підприємствах на принципах повної децентралізації. Такі підприємства часто розміщено на значній відстані від головного. Тому вони здійснюють облік цілком самостійно. Тут проводиться документальне оформлення здійснюваних господарських операцій, перевірка та групування первинних документів, синтетичний та аналітичний облік, складання та подання звітності, включаючи баланс цього підприємства (філії, підрозділу).У встановлені строки баланс та інші звітні форми подають у центральну бухгалтерію, яка їх перевіряє та складає зведену (консолідовану) звітність у цілому по об'єднанню. Таку організаційну побудову обліку передбачено і чинним «Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні», яке наголошує, що підприємство може виділяти на окремий баланс свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи (житлово-комунальне, транспортне, підсобне сільське господарство тощо), що входять до складу підприємства. Отже, децентралізація бухгалтерського обліку зумовлюється передовсім організаційною, територіальною чи технологічною відокремленістю підприємств чи їхніх окремих частин. Проте децентралізована організація бухгалтерського обліку стосується передовсім головного підприємства, тобто передбачає самостійність та автономність ведення обліку і звітності в його структурних підрозділах. Що ж до самих цих підприємств, чи їхніх філій, які входять в об'єднання, то там залежно від особливостей діяльності облік будується на принципах повної чи часткової централізації. Відтак зберігаються, на жаль, усі, як позитивні, так і негативні сторони цих організаційних форм ведення обліку. З-поміж організаційних форм побудови обліку особливе місце належить централізованим бухгалтеріям. Головна їхня особливість полягає в тім, що вони обслуговують не одне підприємство чи установу, а цілу групу однорідних господарств певного напряму. Найбільш широкого розвитку набули централізовані бухгалтерії з обслуговування бюджетних установ: шкіл, дитячих дошкільних закладів, лікарень, аптек, окремих промислових підприємств. Слід зазначити, що останнім часом виникла низка малих підприємств та аудиторських фірм, які на договірних засадах обслуговують інші малі підприємства стосовно ведення обліку, тобто виконують функції централізованих бухгалтерій. За таких умов безпосередньо на підприємствах чи установах замість самостійних бухгалтерій створюють обліково-контрольні групи, які займаються документальним оформленням господарських операцій та перевіркою документів. Усі інші облікові роботи та складання звітності виконує централізована бухгалтерія (аудиторська фірма). Така організаційна форма побудови обліку, як і всі інші, має і переваги, і недоліки. Зокрема на малих виробничих підприємствах дані облікової інформації нерідко становлять важливу комерційну таємницю, зберегти яку нелегко за такого принципу ведення обліку. У ринковій економіці все більшу роль відіграють підприємства малого бізнесу. Вони мають невеликий обсяг господарської діяльності, дещо спрощену форму обліку, а відтак і певні особливості його побудови. Залежно від обсягу облікової інформації на такому підприємстві може створюватись обліковий апарат або цю роботу доручають виконувати фахівцю за договором. За незначного обсягу облікових робіт їх може виконувати сам власник підприємства. Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, ведуть облік доходів і витрат у порядку, передбаченому податковим законодавством України.
1.2 Керівництво обліковим процесом Загальне керівництво господарським обліком в країні здійснює Уряд через відповідні міністерства та відомства. Такий підхід забезпечує єдність господарського обліку, уникнення дублювання облікової інформації в різних його видах. Повсякденне, поточне методологічне керівництво бухгалтерським обліком здійснює з доручення Уряду Міністерство фінансів України, в складі якого є управління методології бухгалтерського обліку. Воно розробляє типовий план рахунків та інструкцію з його застосування, що є важливим нормативним документом стосовно ведення обліку, дотримання встановлених принципів його будови та організації. Затвердженим Міністерством фінансів «Положенням про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку» встановлено загальні обов'язкові принципи складання, перевірки та використання бухгалтерських документів; Міністерство фінансів регулює також періодичність та порядок проведення інвентаризацій і відображення їх результатів в обліку, особливості побудови та ведення обліку окремих об'єктів. Здійснюючи методологічне керівництво бухгалтерським обліком в країні, Міністерство фінансів визначає основні напрями розвитку національної системи бухгалтерського обліку; розробляє і затверджує положення (стандарти) з бухгалтерського обліку, які мають загальнодержавний характер, та встановлює принципи, правила і способи ведення підприємствами обліку господарських операцій, складання й подання бухгалтерської звітності, опрацьовує інші нормативні акти та методичні вказівки з питань бухгалтерського обліку та звітності, здійснює узгодження законодавчих актів, які стосуються бухгалтерського обліку; розробляє та затверджує форми бухгалтерського обліку для всіх галузей народного господарства та національних кваліфікаційних характеристик бухгалтерів; забезпечує участь держави в міжнародній діяльності з питань бухгалтерського обліку та звітності й узагальнює міжнародний та вітчизняний досвід ведення обліку. Завдяки цьому відбувається процес створення єдиної гармонічної системи ведення обліку в Україні та її методологічного забезпечення, розробка загальнообов'язкової нормативно-правової бази облікової інформації та використання її в інтересах власників, державних органів та інших користувачів. Цю роботу спрямовано на приведення національного бухгалтерського обліку в Україні у відповідність із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Другою важливою організацією, яка здійснює керівництво обліком, є Державний комітет зі статистики. Він розробляє систему показників, у розрізі яких ведеться облік, уніфікує форми звітності, розробляє й затверджує типові форми первинного обліку, здійснює загальне керівництво ним. Формування та подання облікової інформації, яка використовується для складання звітності підприємствами, погоджується Міністерством із Державним комітетом зі статистики. Поряд з виробничими підприємствами в народному господарстві функціонують бюджетні установи. Методологічне керівництво бюджетним обліком здійснює головне управління Державного казначейства Мінфіну. Це дає можливість у повному обсязі відобразити значні специфічні особливості побудови обліку та здійснення контролю в бюджетних установах.Крім того, суттєві особливості має також облік у кредитних установах. У них діє свій план рахунків, який відображає специфіку їхньої роботи. Згідно з чинним законодавством керівництво обліком в кредитних установах покладається на Національний банк України. Він визначає порядок документального оформлення відповідних операцій, їх використання та контролю за ними, порядок відображення на рахунках, зміст, складання та використання звітності. Усе сказане стосується загальнодержавного керівництва бухгалтерським обліком. Проте керівництво ним здійснюється і на рівні окремих галузей. Так, міністерства і відомства, що мають в управлінні підприємства загальнодержавної та комунальної власності, забезпечують бухгалтерський облік на таких підприємствах. Вони організовують і розробляють на єдиних методологічних засадах галузеві положення, вказівки й рекомендації щодо окремих специфічних ділянок обліку, які відображають галузеві особливості, розробляють та затверджують галузеві форми первинних документів (за браком затверджених типових форм). Указані відомства вживають заходів для посилення контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищення професійного рівня кадрів і ролі бухгалтерських служб у забезпеченні ефективності виробництва. Вони постійно здійснюють контроль за додержанням підпорядкованими підприємствами правил ведення бухгалтерського обліку. Міністерства та відомства складають і аналізують зведену бухгалтерську звітність та подають її в установлені строки визначеним адресатам. Отже, на галузевому рівні міністерствами та відомствами здійснюється як методологічне, так і організаційне керівництво бухгалтерським обліком. Центральною, основною сферою практичного застосування бухгалтерського обліку є підприємство. Обліковий апарат підприємства проводить спостереження, реєстрацію та відображення всіх господарських операцій, забезпечуючи контроль за відповідними процесами, узагальнення облікової інформації та складання звітності. Керівництво бухгалтерським обліком на підприємстві здійснює головний бухгалтер. Його призначає на посаду і звільняє з посади керівник підприємства за погодженням з керівним органом у встановленому порядку. Головний бухгалтер завжди підпорядкований тільки безпосередньо керівнику. За браком штатної посади головного бухгалтера керівник підприємства призначає бухгалтера-контролера, якому надається право другого підпису на документах та ставиться за обов'язок відповідати за ведення обліку й складання звітності. У підприємствах, де облік веде особисто керівник, усі документи приймаються до виконання за одним його підписом.Функції головного бухгалтера: він несе відповідальність за формування облікової політики підприємства, стан та ведення бухгалтерського обліку, своєчасність і достовірність бухгалтерської звітності; визначає службові обов'язки підлеглих йому працівників у частині ведення бухгалтерського обліку; вимагає від керівника підприємства та керівників структурних підрозділів забезпечення належної організації бухгалтерського обліку і контролю (вимоги головного бухгалтера щодо оформлення господарських операцій, подання до бухгалтерії необхідних документів чи відомостей є обов'язковими для всіх підрозділів та служб підприємства); організовує та здійснює перевірку в структурних підрозділах та службах підприємства дотримання встановленого порядку прийняття, оприбуткування, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.У роботі головний бухгалтер повинен: керуватись чинними законодавчими й нормативними документами та методологічними принципами бухгалтерського обліку; забезпечувати облік і контроль руху активів, власності й зобов'язань; складати й подавати встановлені форми звітності; підписувати разом з керівником підприємства грошові й розрахункові документи, кредитні і фінансові зобов'язання. Головний бухгалтер бере участь у розробці кошторисів, укладанні угод, у роботі юридичних служб з визначення порядку відшкодування втрат від недостач і крадіжок власності підприємства та матеріальної відповідальності винних. Призначення, звільнення й переміщення матеріально-відповідальних осіб керівник підприємства здійснює тільки за погодженням із головним бухгалтером. Звільняючись, головний бухгалтер має передати справи новому головному бухгалтеру. Під час цієї передачі перевіряється стан бухгалтерського обліку та вірогідність звітних даних. Результати перевірки відображуються в акті передачі справ, який підписують колишній і новий головні бухгалтери і затверджує керівник підприємства. 2. Складемо баланс на початок місяця (див.додаток 1): Залишки на рахунках бухгалтерського обліку станом на початок місяця рахунка Назва рахунка Сума, грн. 104  Машини та обладнання (первісна вартість) 170000 131  Знос основних засобів 12000 124  Права на об’єкти промислової власності 2000 133  Накопичена амортизація нематеріальних активів 500 141  Довгострокові фінансові інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі 78500 201  Сировина і матеріали 26000 207  Запасні частини 4000 22  Малоцінні та швидкозношувальні предмети 3000 361  Розрахунки з вітчизняними покупцями 500 372  Розрахунки з підзвітними особами 1000 40  Статутний капітал 200000 441  Прибуток нерозподілений 120730 443  Прибуток, використаний
у звітному періоді 15000 301  Каса в національній валюті 100 311  Поточні рахунки в національній валюті 80373 312   Поточні рахунки в іноземній валюті (2700 USD за курсом 8,01 UAH за 1 USD) 21627 601  Короткострокові кредити банків у національній валюті 20000 631  Розрахунки з вітчизняними постачальниками 24000 641  Розрахунки за податками, у т.ч.: 8600 641.1  з ПДВ 6000 641.2  з податку на прибуток 2000 641.3  з податку на доходи фізичних осіб 500 641.4 з комунального податку 100 661  Розрахунки за заробітною платою 5000 651  Розрахунки за пенсійним страхуванням 550 652  Розрахунки за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 100 653  Розрахунки зі страхуванням на випадок безробіття 70 656  Розрахунки зі страхуванням від нещасного випадку на виробництві 50 БАЛАНС за _____________________ 200 9 р. Форма 1 код за ДКУД 1801001 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. Необоротні активи Нематеріальні активи: Залишкова вартість 010 2000-500=1500 Первісна вартість 011 Накопичена амортизація 012 Незавершене будівництво 020 Основні засоби: Залишкова вартість 030 170000-12000=158000 Первісна вартість
031 Знос 032 Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість 035 первісна вартість 036 накопичена амортизація 037 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 78500 інші фінансові інвестиції 045 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 знос інвестиційної нерухомості 057 Відстрочені податкові активи 060 Гудвіл 065 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом І 080 238000 ІІ. Оборотні активи Запаси: виробничі запаси 100 26000+4000=30000 Поточні біологічні активи 110 незавершене виробництво 120 готова продукція 130 Товари 140 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість
160 первісна вартість 161 резерв сумнівних боргів 162 Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом
170 за виданими авансами 180 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 100+80373=80473 в іноземній валюті 240 21627 Інші оборотні активи 250 500+1000+3000=4500 Усього за розділом ІІ 260 136600 ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 Баланс 280 374600 Пасив Код рядка На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І. Власний капітал Статутний капітал 300 200000 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 Резервний капітал 340 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 120730-4500=116230 Неоплачений капітал 360 (
) (
) Вилучений капітал 370 (
) (
) Усього за розділом І 380 316230 ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 Інші забезпечення
410 Сума страхових резервів 415 Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418 Цільове фінансування
420 Усього за розділом ІІ 430 ІІІ. Довгострокові зобов(язання Довгострокові кредити банків 440 Інші довгострокові фінансові зобов(язання 450 24000 Відстрочені податкові зобов(язання 460 Інші довгострокові
зобов(язання 470 Усього за розділом ІІІ. 480 24000 ІV. Поточні зобов(язання Короткострокові кредити банків 500 20000 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов(язаннями 510 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 Поточні зобов(язання за розрахунками: з одержаних авансів 540 з бюджетом 550 8600 з позабюджетних платежів 560 зі страхування 570 550+100+70+50=770 з оплати праці 580 5000 з учасниками
590 із внутрішніх розрахунків 600 Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 Інші поточні зобов(язання 610 Усього за розділом ІV 620 34370 V. Доходи майбутніх періодів 630 Баланс 640 374600 Залишкову вартість основних засобів розраховуємо за формулою: Залишкову вартість нематеріальних активів розраховуємо як різницю права на об’єкти промислової власності та накопиченої амортизації нематеріальних ативів: Нерозподілений прибуток визначаємо як різницю між прибутком нерозподіленим та прибутком, використаним у звітному періоді: По номеру рахунку вносимо суми до балансу і підраховуємо залишки. Баланс активу і пасиву буде становити 374600грн. 3.Нарахуємо заробітну плату працівникам підприємства (див. додаток 2): Нарахувати заробітну плату працівникам підприємства з усіма необхідними розрахунками та поясненнями з обов’язкових платежів, базою обчислення яких є сума коштів, яку спрямовано на оплату праці, а також утримань із заробітної плати, які передбачені чинним заком України.
Середньоденний заробіток за 6 останніх місяців у О.І. Іванченка становить 118 грн., у Л.С. Лучка – 115 грн., страховий стаж у обох працівників більше 8 років.
Результати розрахунків оформити у розрахунково-платіжній відомості (зведеній) (ф. П-7). затвердженій наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 р. 489.
П.І.П. Посада Посадовий оклад, грн. Нарахований відрядний заробіток, грн Використання робочого часу, днів Відпрацьо- вано Не- виходи Підстава невиходу Адміністративний персонал 1 Іванченко О.І. Директор 3600 20 2 лікарняний лист 2 Лозинський В.В. Головний
бухгалтер 2550 22 3 Лаврик К.С. секретар 1250 22 Загальновиробничий персонал 4 Петронко А.О. Інженр- технолог 1580 22 5 Павленко М.Ю. Майстер 1430 22 6  Клименко О.В.  Комірник складу 1280   22     Робітники виробництва 7 Федоренко Т.С.  оперетор   2400 22     8 Дмитрєв О.О. оперетор   2410 22     9 Лучко Л.С. оперетор   2350 18 4 лікарняний лист 10 Алєксєєнко Ю.Д. оперетор   2320 22     11 Іванюк В.А. оперетор   2380 22     3.1 Нараховуємо тарифну ставку і посадовий оклад. Нараховуємо посадовий оклад Іванченко О.І без лікарняних за наступною залежністю: Отже, посадовий оклад Іванченко О.І. за 20 відпрацьованих робочих днів без лікарняних становить 3272,72грн. Нараховуємо заробітну плату Лучко Л.С. без лікарняних за наступною залежністю: Отже, заробітна плата Лучко Л.С. за 18 відпрацьованих робочих днів без лікарняних становить 1922,72грн. Отже сума посадового окладу працівників підприємства обраховується за формулою: 3.2 Нараховуємо оплату лікарняних працівників Іванченко О.І. та Лучко Л.С. за формулою: Для Іванченко О.І.: Для Лучко Л.С.: Отже, оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства становитиме 460+236=696грн. 3.3 Утримано внески:
До Пенсійного фонду (2%) за формулою: До Фонду зайнятості ( 0,6%) за формулою: До Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності-1% за формулою: Податок на доходи фізичних осіб(15%) обчислюємо за формулою: Видану з каси заробітну плату обчислюємо за формулою: 4. Складемо журнал реєстрації господарських операцій на основі початкових відомостей, обрахувавши суми і записавши бухгалтерські проводки та первинні документи: Журнал господарських операцій Таблиця 4.1 з/п Первинний документ обліку Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків бухобліку Сума, грн. Дебет Кредит 1 Договір поставки, платіжне доручення, рахунок-фактура Перераховано кошти з поточного рахунку у нац. валюті для погашення заборгованості перед постачальниками 631 311 24000 2 Банківська виписка Зараховано на поточний рахунок дохід від довгострокових фінансових інвестицій(дивіденди за минулий рік) 311 731 1000 3 Прихідна накладна Оприбутковано матеріали від постачальників(без ПДВ) 20 631 12000 4 Прихідна накладна, податкова накладна Відображено податковий кредит 641 631 2400 5 Авансовий звіт Затверджено авансовий звіт за витратами на відрядження управлінського персоналу 92 372 1100 6 Звітність про використання коштів підзвітною особою, касова книга, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер Невитрачені суми повернуто до каси. Затверджені перевитрати виплачено касою з попереднім отриманням готівки в банк 301 372 100 7 Платіжне доручення, банківська виписка Отримано зі складу матеріали на виробничі потреби 23 20 20000 8 Платіжне доручення, банківська виписка Перераховано до бюджету суму нарахованого ПДВ 641 311 6000 9 Платіжне доручення, банківська виписка Перераховано до бюджету суму нарахованого податку на прибуток 641 311 2000 10 Платіжне доручення, банківська виписка Перераховано до бюджету суму нарахованого податку з доходів фізичних осіб 641 311 500 11 Платіжне доручення, банківська виписка Перераховано до бюджету суму нарахованого комунального податку 641 311 100 12 Платіжне доручення, банківська виписка Перераховано суму внесків до Пенсійного фонду 651 311 550 13 Платіжне доручення, банківська виписка Перераховано суму внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 652 311 100 14 Платіжне доручення, банківська виписка Перераховано суму внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 653 311 70 15 Платіжне доручення, банківська виписка Перераховано суму внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на вир-ві та професійного захворювання 656 311 50 16 Чекова книжка, банківська виписка, прибутковий касовий ордер Отримано з банку готівку на виплату заробітної плати 301 311 5000 17 Відомість на виплату заробітної плати Виплачено заробітну плату 661 301 4900 18 Касова книга, видатковий касовий ордер, виписка банку Депоновано не виплачену заробітну плату 661 662 100 19 Видатковий касовий ордер, заява на здачу готівки в банк Здано до банку залишок готівки 311 301 100 20 Платіжне доручення, банківська виписка Погашено короткостроковий кредит банку 601 311 12000 21 Платіжне доручення, банківська виписка Сплачено та віднесено на витрати відсотки за кредитом 951 311 900 22 Податкова накладна і виписка банку Перераховано орендодавцю за операційну оренду адміністративного приміщення за поточний і наступний місяці 685 311 3000 23 Податкова накладна і виписка банку Відображено податковий кредит 641 685 500 24 Акт виконання робіт від орендодавця Віднесено на витрати орендну плату поточного місяця 92 685 1250 25 Виписка банку, оборотно-сальдова відомість Віднесено на витрати орендну плату наступного місяця 39 685 1250 26 Відомість нарахованої амортизації Нараховано знос основних засобів виробничого призначення 91 131 4100 27 Лімітно-забірна картка, акт на списання Відпущено МШП на виробничі потреби 23 22 150 28 Відомість нарахування заробітної плати Нараховано заробітну плату: -Адміністративному персоналу 92 661 7308,73 Відомість нарахування заробітної плати -загальновиробничому персоналу 91 661 4290 Відомість нарахування заробітної плати -робітникам основного виробництва 23 661 11892,73 29 Відомість нарахування зар.плати Утримано із заробітної плати: -внески до ПФ 661 651 469,83 -внески на ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 661 652 227,95 -внески до ЗДСС на випадок безробіття 661 653 136,77 -податок з доходів фізичних осіб 661 641 3398,54 30 Розрахунково-платіжна відомість Здійснено нарахування на фонд заробітної плати адміністрат. персоналу відповідно до чинного законодавства: - внески до ПФ - внески на ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; - внески на ЗДСС на випадок безробіття; - внески на ЗДСС від нещасного випадку на вир-ві. 92 92 92 92 651 652 653 656 2456,8 99,02 113,16 70,7 31 Розрахунково-платіжна відомість Здійснено нарахування на фонд заробітної плати загальновиробничого персоналу відповідно до чинного законодавства: - внески до ПФ - внески на ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; - внески на ЗДСС на випадок безробіття; - внески на ЗДСС від нещасного випадку на вир-ві. 91 91 91 91 651 652 653 656 1424,28 60,06 68,64 42,9 32 Розрахунково-платіжна відомість Здійснено нарахування на фонд заробітної плати робітникам основного виробництва відповідно до чинного законодавства: - внески до ПФ - внески на ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; - внески на ЗДСС на випадок безробіття; - внески на ЗДСС від нещасного випадку на вир-ві. 23 23 23 23 651 652 653 656 3937,52 160,06 182,92 114,33 33 Оборотно-сальдова відомість Нараховано комунальний податок 92 641 19,04 34 Платіжне доручення, банківська виписка Перераховано банку за розрахункове обслуговування 631 311 89 35 Накладна Надійшла на склад готова продукція за фактичною собівартістю 26 23 36437,56 36 Видаткова накладна Відвантажено покупцям готову продукцію 361 701 24000 37 Податкова накладна Відображено в обліку податкові зобов’язання з ПДВ 701 641 4000 38 Оборотно-сальдова відомість, бухгалтерська довідка Відображено в обліку собівартість реалізованої продукції 901 26 36437,56 39 Переоцінка валюти Нараховано операційну курсову різницю в іноземній валюті 945 312 81 40 Оборотно-сальдова відомість, бухгалтерська довідка Нараховано резерв сумнівних боргів у розмірі 1% суми заборгованості покупців 944 38 5 41 Банківська виписка На поточний рахунок надійшов аванс від покупця 311 681 600 42 Податкова накладна, реєстр виданих податкових накладних Відображено в обліку податкові зобов’язання з ПДВ 681 641 100 43 Платіжне доручення, банківська виписка Перераховано аванс постачальнику 371 311 900 44 Виписка банку Відображено податковий кредит 641 371 150 45 Оборотно-сальдова відомість, бухгалтерська довідка Визначено фінансовий результат 701 731 791 791 791 791 792 791 791 791 901 944 945 91 951 92 20000 1000 36437,56 5 81 9985,88 900 12417,45 46 Оборотно-сальдова відомість, бухгалтерська довідка Зариття 79 рахунку з формуванням нерозподіленого прибутку 442 442 791 792 37926,89 900 4.1 Відображений податковий кредит (4 пункт журналу господарських операцій) обчислюємо за формулою: 4.2 Визначаємо невитрачені суми, повернуті до каси (6 пункт журналу господарських операцій) як різницю між затвердженим авансованим звітом за витратами на відрядження управлінського персоналу та розрахунками з підзвітними особами: 4.3 Визначаємо депоновану невиплачену заробітну плату(18 пункт журналу господарських операцій) як різницю отриманої з банку готівки на виплату заробітної плати та виплаченої заробітної плати: За 19 пунктом журналу господарських операцій залишок готівки, зданої до банку дорівнює депоновано невиплаченій заробітній платі. 4.4 Визначаємо відображений податковий кредит (23 пункт журналу господарських операцій) за формулою: 4.5 Визначаємо віднесену на витрати орендну плату поточного місяця (24 пункт журналу господарських операцій)
за формулою: 4.6 Визначаємо віднесену на витрати орендну плату наступного місяця місяця (25 пункт журналу господарських операцій)
за формулою: 4.7 Заробітну плату адміністративного персоналу (28 пункт журналу господарських операцій)
обчислюємо за формулою: 4.8 Заробітну плату загальновиробничого персоналу (28 пункт журналу господарських операцій)
обчислюємо за формулою: 4.9 Заробітну плату робітникам основного виробництва (28 пункт журналу господарських операцій)
обчислюємо за формулою: 4.10 Утримання із заробітної плати відобразимо у формі таблиці 1.1 Утримання із заробітної плати Таблиця 1.1 П.І.П Посадовий оклад,грн Нараховано за лікарняні Використання роб.часу,днів Утримання із заробітної плати відпрацьовано невиходи підстава До ПФ На ЗДССЗТВП На ЗДССнВБ ПДФО Адміністративний персонал 1 Іванченко О.І. 3600 236 20 2 Лікарняний лист 70,17 32,73 19,64 507,93 2 Лозинський В.В. 2550 22 51 25,5 15,3 368,73 3 Лаврик К.С. 1250 22 25 12,5 7,5 180,75 Загальновиробничий персонал 4 Петренко А.О. 1580 22 31,6 15,8 9,48 228,47 5 Павленко М.Ю. 1430 22 28,6 14,3 8,58 206,78 6 Клименко О.В. 1280 22 25,6 12,8 7,68 185,09 Робітники виробництва 7 Федоренко Т.С. 2400 22 48 24 14,4 347,04 8 Дмитрієв О.О. 2410 22 48,3 24,1 14,46 348,49 9 Лучко Л.С. 2350 460 18 4 Лікарняний лист 47,65 19,23 11,54 345,65 10 Алєксєєнко Ю.Д. 2320 22 46,4 23,2 13,92 335,47 11 Іванюк В.А. 2380 22 47,6 23,7 14,27 344,14 Сума 469,83 227,95 136,77 3398,54 4.11 Готову продукцію, що надійшла на склад за фактичною собівартістю (36 операція), обраховуємо як суму дебету 23 рахунку, вона становить 36437,56грн. 4.12 Нараховуючи операційну курсову різницю в іноземній валюті (39 операція журналу господарських операцій) курс долара приймемо за 7,98грн. Вона буде становити 81грн. 5. Побудуємо Т-рахунки, відобразивши сальдо на початок, кінець періоду і суми оборотів:
Дт
631
Кт
24000 24000(1)
12000(3) 89(34)
2400(4)
14311
Дт
731
Кт
-
1000
1000(2)
-
-
Дт
641
Кт
8600 2400(4)
19,04(33) 6000(8)
3398,54(29) 2000(9)
4000(37) 500(10)
100(42) 100(11)
500(23) 150(44) 11650
7517,58
4467,58
Дт
372
Кт 1000
1100(5)
100(6)
200
Дт
311
Кт 80373 1000(2)
24000(1) 100(19)
6000(8) 600(41)
2000(9)
500(10)
100(11)
550(12)
100(13)
70(14)
50(15)
5000(16)
12000(20)
900(21)
3000(22)
89(34)
900(43) 1700
55259 26814
Дт
92
Кт
24000
1100(5)
12417,45(45)
1250(24)
7308,73(28)
2456,8(30)
99,02(30)
113,16(30)
70,7(30)
19,04(33)
12417,45
12417,45
Дт
301
Кт 100
100(6)
4900(17) 5000(16)
100(19)
5100
5000
200
Дт
23
Кт
-
-
20000(7)
36437,56(35)
150(27) 11892,73(28) 3937,52(32) 160,06(32) 182,92(32) 114,33(32)
36437,56
36437,56
-
Дт
652
Кт
100 100(13)
227,95(29)
99,02(30)
60,06(31)
160,06(32) 100
547,09
547,09
Дт
656
Кт
50 50(15)
70,7(30)
42,9(31)
114,33(32)
50
227,93
227,93
Дт
662
Кт
-
-
100 (18)
100
Дт
651
Кт
550 550(12)
469,83(29)
2456,8(30)
1424,28(31)
3937,52(32)
550
8288,43
8288,43
Дт
653
Кт
70 70(14)
136,77 (29)
113,16(30)
68,64(31)
182,92(32)
70
501,49
501,49
Дт
661
Кт
5000
4900(17)
7308,73(28)
100(18)
4290(28) 469,83(29)
11892,73(28)
227,95 136,77 3398,54
9233,09
23491,46
19258,37
Дт
601
Кт
20000 12000(20)
8000
Дт
951
Кт
-
- 900(21)
900(45)
-
-
Дт
39
Кт
-
- 1250(25)
1250
Дт
312
Кт
21627
81(39)
21546
Дт
944
Кт
-
- 5(40)
5(45)
-
-
Дт
681
Кт
-
- 100(42)
600(41)
-
500
Дт
791
Кт
-
-
36437,56
20000 9985,88
1000 12417,45 5 81 58926,89
21000 37926,89
Дт
685
Кт
-
- 3000(22)
500(23)
1250(24)
1250(25)
-
-
Дт
91
Кт
-
-
4100(26)
9985,88(45)
4290(28) 1424,28(31)
60,06
68,64
42,9
-
-
Дт
38
Кт
-
-
5(40)
5
Дт
371
Кт
-
- 900(43)
150(44)
750
-
Дт
131
Кт
12000
4100 (26)
16100
Дт
22
Кт
3000
150(27)
2850
Дт
701
Кт
-
- 4000
24000 20000
-
-
Дт
945
Кт
-
- 81(39)
81(45)
-
-
Дт
44
Кт
116230 37926,89 900
77403,11
Дт
26
Кт
-
-
36437,56(35)
36437,5(45)
-
-
Дт
361
Кт
500
24000(36)
24500
Дт
901
Кт
-
-
36437,56
36437,5(45)
-
-6. Використовуючи оформлені облікові регістри складемо сальдово-оборотну відомість по рахункам: Таблиця 6.1 Синтетичні рахунки Сальдо на початок Оборот Сальдо на кінець Дебет кредит Дебет кредит Дебет Кредит 104 Машини та обладнання 170000 - - 170000 131Знос основних засобів 12000 4100 16100 124 Права на об’єкти промислової власності 2000 - - 2000 133 Накопичена амортизація нематеріальних активів 500 - - 500 141 Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі 78500 78500 20 Виробничі запаси 30000 12000 20000 22000 22 Малоцінні та швидкозношувані предмети 3000 150 2850 23 Виробництво - - 36437,56 36437,56 - - 26 Готова продукція - - 36437,56 36437,56 - - 301 Каса в національній валюті 100 5100 5000 200 311 Поточні рахунки в національній валюті 80373 1700 55259 26814 312 Поточні рахунки в іноземній валюті 21627 81 21546 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 500 24000 24500 371 Розрахунки за виданими авансами - - 900 150 750 372 Розрахунки з підзвітними особами 1000 1200 200 38 Резерв сумнівних боргів - - 5 5 39 Витрати майбутніх періодів - - 1250 1250 Сума 333605 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 116230 38826,89 77403,11 601 Короткострокові кредити банків у національній валюті 20000 12000 8000 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 24000 24089 14400 14311 641 Розрахунки за податками 8600 11650 7517,58 4467,58 651 За пенсійним забезпеченням 550 550 8288,43 8288,43 652 За соціальним страхуванням 100 100 547,09 547,09 653 За страхуванням на випадок безробіття 70 70 501,49 501,49 656 50 50 227,93 227,93 661 Розрахунки за заробітною платою 5000 9233,09 23491,46 19258,37 662 Розрахунки з депонентами - - 100 100 681 Розрахунки за авансами одержаними - - 100 600 500 685 Розрахунки з іншими кредиторами - - 3000 3000 - - 40Статутний капітал 200000 - - - 200000 сума 333605 7. Складемо баланс на кінець звітного періоду(див.додаток 1), а також заповнимо форму 1 «Відомості дебетових оборотів». Висновок Під організаційною формою бухгалтерського обліку слід розуміти сукупність різновидів функціонування системи збору, реєстрації та обробки облікової інформації згідно з адміністративним та методологічним підпорядкуванням. Залежно від співвідношення обох факторів — адміністративного і методологічного — виокремлюють взагалі три організаційні форми: централізацію, часткову централізацію і децентралізацію.
Під централізацією розуміють таку організаційну форму бухгалтерського обліку, згідно з якою обліковий процес у методологічному і адміністративному аспектах внутрішньо регулює головний бухгалтер. Центральна бухгалтерія являє собою структурний підрозділ установи, підприємства чи організації, який здійснює повний цикл облікового процесу в межах діяльності зазначеного суб’єкта господарювання. Форма часткової децентралізації передбачає утворення як центральної бухгалтерії, так і облікових груп у структурних підрозділах. Децентралізація характеризується методологічним підпорядкуванням облікового процесу головному бухгалтерові кожного зі структурних підрозділів та головному бухгалтерові центральної бухгалтерії, а в адміністративному розумінні — повною регламентацією з боку керівника структурного підрозділу. Отже, в даній курсовій роботі ми визначили та обра
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 00:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини