Зміст

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Інші
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра економіки підприємства

Інформація про роботу

Рік:
2020
Тип роботи:
Курсова робота
Предмет:
Інші

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України Український державний університет водного господарства та природокористування Кафедра економіки підприємства
Курсова робота на тему:
Зміст
Вступ4 Вихідні дані до курсової роботи5 Визначення потреби підприємства в основному капіталі8 Планування поповнення амортизаційного фонду на підприємстві10 Визначення потреби підприємства в оборотному капіталі12 Планування потреби підприємства в трудових ресурсах14 Планування собівартості продукції підприємства17
Планова калькуляція ціни продукції підприємства24 Обґрунтування оптимальних обсягів виробництва продукції
і прибутку від реалізації25 Планування суми і розподілу чистого прибутку підприємства28 Первинний аналіз основних економічних показників діяльності підприємства30 Висновок33 Література35
Вступ
Підприємство - це самостійно господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює на умовах господарського розрахунку виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльності. В умовах ринкової економіки підприємство - це товаровиробник, основна виробнича ланка економіки. Підприємству належить ключова роль в розвитку економічного потенціалу країни та задоволенню суспільних потреб. Основним завданням підприємства є забезпечення випуску високоякісної продукції, робіт і послуг, підвищення ефективності виробництва шляхом постійного його вдосконалення, поліпшення організації праці, реалізація на основі отриманого прибутку суспільних та економічних інтересів. Ефективність виробництва – це степінь результативності виробництва, здатність забезпечувати досягнення високих показників продуктивності, економічності та якості продукції. Критерієм економічної ефективності виробництва є максимальне отримання необхідної суспільної продукції при найменших затратах праці на її одиницю. Економічна ефективність виробництва вимірюється при допомозі систем показників, що характеризують рівень та збільшення обсягу продукції, валового чистого доходу в розрахунку на одиницю затрат живої праці або на одиницю виробничої площі. Дані показники ефективності можуть застосовуватись в процесі аналізу економічної ефективності при порівнянні теперішнього з минулим, з майбутнім, окремих підприємств, об’єднань, районів та інших адміністративно-територіальних одиниць між собою. Підвищення ефективності виробництва в умовах ринкової економіки базується на прискореному введенні в дію досягнень НТП, який представляє собою процес удосконалення і росту матеріальних елементів виробництва-предметів праці і засобів виробництва, удосконалення виробничих технологій, організації праці і виробництва на основі освоєння результатів наукових розробок
і досліджень з метою задоволення суспільних потреб. Посилення пріоритету інтересів споживача та розвиток ринкових відносин викликають підвищення вимог до економічної діяльності, що спрямоване на підвищення кінцевих результатів та визначення товарів на ринку. Господарська
діяльність підприємства за таких умов повинна бути спрямована на приведення в дію всіх резервів виробництва, на всебічне підвищення ефективності виробництва,
впровадження “ноу-хау”.
Вихідні дані для написання курсової роботи
п/п
Назва показника Одиниця показника Величина показника 1 2 3 4 1 Первинна вартість пасивної частини виробничих фондів     Всього: грн
89100 1,1 Будівля офісу грн 9150 1,2 Будівля цеху грн 79950 2 Характеристика будівлі офісу:
одноповерховий ,стіни з полегшеною кам’яною кладкою
- - 3 характеристика будівлі цеху: одноповерховий, з панелей, площа підлоги 500 кв.м
- - 4 Вартість одиниці обладнання виду А грн/од 8305 5 Вартість одиниці обладнання виду Б грн/од 21110 6 Вартість одиниці обладнання виду В грн/од 29130 7 Нормативні затрати машинного часу на виготовлення одиниці продукції     по обладнанню виду А маш.-год/шт 21   по обладнанню виду Б маш.-год/шт 13   по обладнанню виду В маш.-год/шт 11 8 норма амортизаційних відрахувань по обладнанню всіх видів % 18 9 Вартість виробничого та господарського інструменту та інвентаря грн 1310 10 Коефіцієнт змінності роботи обладнання - 0.89 11 Коефіцієнт технічної готовності - 0.84 12 Виробнича норма витрати основних матеріалів м/шт 21 13 Ціна основних матеріалів
    Постачальник К грн/м 15.7   Постачальник М грн/м 15.8   Постачальник N грн/м 15.9 14 Тариф за електроенергію коп/кВт.год 16 15 Потужність одиниці обладнання А,Б,В кВт 16 16 Норма підготовчого запасу по основних матеріалах дні 1.37 17 Норматив оборотних запасів на придбання додаткових матеріалів у % до нормативу оборотних запасів на придбання основних матеріалів
% 30 18 Періодичність завезення матеріалів на підприємство
раз в місяць 3 19 Гарантований обсяг продажу продукції підприємства за даними маркетингового дослідження грн 1610 20 Вартість ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності(термін дії- 3роки) грн 430 21 Вартісна оцінка “ноу-хау” яка вноситься до стандартного фонду одним із засновників грн 1595 22 Календарна відрядна розцінказа виготовлення одиниці
продукції ,яка відповідає умовам стаедарту грн/шт 5,74 23 Годинна тарифна ставка слюсарів-ремоетників грн.род 1.01 24 Квартальні затрати на заходи по охороні праці грн 318 25 Оперативна вартість одного рекламного оголошення:     на телебаченні грн 5.64   в газеті грн 4.25 26 Прибуток, який закладається до ціни продукції(в% від повної собівартості продукції із врахуванням прогнозової ринкової кон’юктури) % 32 27 Організаційно-правова форма підприємства ТОВ- всі працівники є найманими - - 28 Кількість засновників підприємства чол 5 29 Для внесків засновників підприємства до статутного фонду     засновник 1 % 18   засновник 2 % 19   засновник 3 % 21   засновник 4 % 23   засновник 5 % 19 30 Коефіцієнт збільшення діючих норм амортизаційних відрахувань при застосуваані прискореної амортизації - 1.8 31 Сума амортизаційних відрахувань по виробничому і господарському інвентарю(в % від суми амортизаційних відрахувань по обладнанню виду А) % 25 32 Затрати на додаткові матеріали( в % від затрат на основі матеріалу у вартісному виразі) % 25 33 Вартість МШП в % від нормативу виробничих запасів необхідних для виконання виробничої програми % 18 34 Тривалість виробництва незначна витрати майбутніх періодів не передбачені, продукція реалізується з її попередньою оплатою застосовується щоденний самовивіз продукції зі складу підприємства - - 35 Норма обслуговування обладнання видів А,Б,В слюсарами-ремонтниками од.обл/люд 8 36 Зварні відходи по основних і додаткових матеріалах( в % від затрат на придбання відповідно основних і додаткових матеріалів) % 5,1 37 Відстань до постачальників основних і додаткових матеріалів:     Постачальник N км 15   Постачальник
K км 89   Постачальник
M км 16 38 Вартість послуг сторонніх транспортних організацій грн/км 7.22 39 Планова розрахункова вартість холостого пробігу вантажів грн/км 5.26 40 Затрати
на відрядження АУП( в % від фонду заробітної плати АУП) % 10.1 41 відсотковий розподіл МШП по підрозділах( в % від вартості МШП):     Цех % 84   Офіс % 16 42 Відсотковий розподіл виробничого господарського інвентаря по підрозділах(від% від їх вартості):     Цех % 70   Офіс % 30 43 Резерв для оплати відпусток(в %від зарпллати по статті калькуляцїї) % 13 44 Метод нарахування зносу МШП:50%зносу після передачі в експлуатацію,50% після списання з балансу
- - 45 Затрати на поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання (в%від суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення видів А,Б,В) % 10 46 Власні кошти засновників підприємства( в % від потреби в основному і оборотному капіталі) % 86 47 Банківський відсоток за довгостроковий кредит( % річних) % 109 48 Термін на який надається
довгостроковий кредит роки 3 49 Оплата послуг комерційного банку( в % від фонду заробітної шкали відрядників) % 5
1.Визначення потреби в основному капіталі підприємства
Потребу в основному капіталі підприємства
будемо визначати, виходячи з наступних умов: банківський кредит є доступним для підприємства; ставка банківського кредиту є помірна; за результатами попередніх маркетингових досліджень гарантованим є увесь обсяг продажу даного виду підприємства. Показники потреби підприємства в основних виробничих фондах охарактеризуємо в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Потреба підприємства в основних виробничих фондах п/п Види основних виробничих фондів
Кількість Вартість одиниці, грн Загальна первісна вартість, грн 1 2 1 Пасивна частина основних виробничих фондів: - - 1.1 Будівля офісу 1
- 9150 1.2 Будівля цеху 1 - 79950 РАЗОМ пасивна частина ОВФ 89100 2 Активна частина основних виробничих фондів 837425 2.1 обладнання виду А 23 8305 191015 2.2 обладнання виду Б 14 21110 295540 2.3 обладнання виду В 12 29130 349560 2.4 виробничий та господарський інвентар та інструменти 1310 Потреба підприємства в обладнанні визначається виходячи з виробничої програми підприємства . Виробнича прогама підприємства – це план виробництва продукції робітничих послуг. Виробнича програма підприємства не повинна перевищувати його виробничу потужність . Виробнича потужність підприємства – це той максимально можливий обсяг продукції , робіт ,послуг , який підприємство може виробити за умов повного і ефективного використання виробничих ресурсів підприємства . В умовах ринкової економіки для забезпечення гнучкості реагування на зміни ринкової кон”юнктури підприємства створюють резерв виробничої потужності . Для визначення кількості одиниць обладнання кожного виду скористаємось наступною формулою: nод.обл.=, де Овп- виробнича програма в штуках; Tн.маш- норма затрат машинного часу обладнання даного виду на
одиницю продукції; Tн.маш.пл- плановий фонд робочого часу роботи одиниці обладнання за рік в машино-годинах згідно балансу; Кзм- коефіцієнт змінності обладнання. Nобл.А=(21*1610/0,89*210)/8=23 шт. Nобл.Б=(13*1610/0,89*210)/8=14 шт. Nобл.В=(11*1610/0,89*210)/8=12 шт.
Таблиця 1.2 Плановий баланс робочого часу в розрахунку на одиницю
обладнання в 2002 році п/п Назва показника
Значення показника, днів 1 2 1 Календарний фонд робочого часу 365 2 Неробочих днів: всього 115   В тому числі:
вихідні 104  
святкові 11 3 Номінальний фонд часу роботи обладнання 250 4 Час перебування обладнання в ремонті, очікуванні ремонту і технічному обслуговуванні 40 5 Планова тривалість роботи одиниці обладнання 210 Виробнича програма - це той максимальний обсяг продукції, робіт та послуг, який може виробити підприємство при ефективному та раціональному використанні його виробничих ресурсів з врахуванням попиту на продукцію підприємства. .
2. Планування
поповнення амортизаційного фонду на підприємстві
Амортизація – це процес грошової компенсації вартості основних фондів, яка в міру їх зносу в процесі виробництвапоступово частинами переноситься на продукт, що виробляється. Всі промислові підприємства щорічні амортизаційні відрахування розраховують на основі затверджених норм амортизації основних фондів. Нормою амортизації є відношення суми річних амортизаційних відрахуваньдо первісної вартості основних фондів, які рахуються на балансі підприємства. Підприємство може застосовувати два методи нарахування амортизації. Це рівномірний метод нарахування амортизації та прискорений метод з коефіцієнтом збільшення діючих норм амортизаційних нарахувань. В таблиці 2.1 розрахуємо планову річну суму амортизаційних
відрахувань на повне відновлення і капітальний ремонт основних виробничих фондів.
Таблиця 2.1 Визначення планової річної величини амортизаційних відрахувань Види основних виробничих фондів Коеф. збільшення норми аморт. Відрахувань Норма амортизаційних відрахувань, % Загальна вартість ОВФ Річна сума амортизаційних відрахувань 1 2 3 4 5 6 1. Пасивна частина ОВФ 89100 2627,25 1.1. Будівля офісу - 2,5 9150 228,75 1.2. Будівля цеху - 3 79950 2398,5 2 Активна частина ОВФ 113584,94 2.1. Обладнання виду А 1,8 18 191015 61888,86 2.2. Обладнання виду Б 1,8 18 295540 95754,96 2.3. Обладнання виду
В 1,8 18 349560 113257,44 2.4. Виробничо-господарський інструмент-інвентар
- 25
1310 327,5 Разом 926525 116212,19
На основі отриманих вище даних побудуємо графік накопичення амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів по обладнанню виду В:
Первинна вартість
рівномірно-прискорений метод 61888,86
рівномірний метод
t, роки 0
3,1
5,6
Через 5років і 6 місяців буде припинено нарахування амортизації На повне відновлення обладнання типу А , придбаного в момент створення підприємства.
3. Визначення потреби підприємства в оборотному капіталі
Оборотний капітал на підприємстві представляє майно, призначене для поточного разового використання в процесі господарської діяльності, або яке знаходиться в обороті підприємства не більше як один рік. Оборотні засоби, приймаючи участь в процесі виробництва продукції, безперервно переходять із сфери виробництва у сферу оббігу. Час їх знаходження у сфері виробництва вважається періодом виробництва, а в сфері оббігу -– періодом оббігу. Потребу підприємства в оборотному капіталі на момент утворення покажемо в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Потреба підприємства в оборотному капіталі
п/п Назва складових оборотного капіталу Сума, грн. 1 2 3 1 Матеріальна частина оборотних засобів 1,1 Виробничі запаси 80431,26 1,2 Малоцінні швидкозношувані предмети (МШП) 1689056,4 1,3 Незавершене виробництво
1,4 Витрати майбутніх періодів 1,5 Готова продукція на складі       Разом матеріальна частина оборотних засобів 1769487,6 2 Нематеріальна частина оборотних засобів 2,1 Гроші в касі і на розрахунковому рахунку 500 2,2 Дебіторська заборгованість 2,3 Короткострокові фінансові вкладення   Разом нематеріальна частина оборотних засобів 500   Всього оборотний капітал підприємства
1769987,6
Виробничі запаси підприємства представлені в нашому випадку основними і додатковими матеріалами. Відповідно до проекту кошторисної документації на виготовлення продукції даного виду затрати на додаткові матеріали складають 23% від затрат на основні матеріали у вартісному виразі. Розрахунок потреби підприємства в основних матеріалах покажемо в таблиці 3.2. Таблиця 3.2 Визначення потреби підприємства в основних матеріалах на 2002 рік Вид матеріалів сировини Виробнича норма витрат Плановий обсяг виробництва, шт. Планова потреба в основних матеріалах, м куб. Ціна одиниці сировини, грн./м. Планові річні затрати на придбання матеріалів, грн. 1 2 3 4 5 6 Основні матеріали 19 1731 32889 15.1 496623,9 Матеріали передбачається завозити на підприємство один раз на місяць транспортом сторонніх транспортних засобів. Потребу в оборотному капіталі підприємства визначаємо на основі методики нормування оборотних засобів. Пропонуємо потребу в виробничих запасах підприємства і визначимо норму запасу основних матеріалів (в днях): Tзап=tсклад+tпідгот+tстрах tзап-норма запасу даного виду в днях; tсклад-норма складського запасу в днях; tстрах-норма страхового запасу в днях; tпідг-підготовчий запас в днях; tстрах=
0.5* tсклад=5 (0.5*10) tсклад= 30/3 (періодичність завезення матеріалів)=10
(30/3) tпідг= 1,6 дня Знаходимо норму запасу : Tзап=23,4дня Визначимо нормативний запас основних матеріалів в натуральних одиницях виміру. Для цього одиницю витрат матеріалів (в м 3) за день помножимо на норму запасу (в днях): Зн.н.=32889*23,4/250=3078,4 м. Визначимо норматив запасу по основних матеріалах (в грн) З н.в.=3078,4 *15,1=46483,84грн. Зд.=Зн.в.*п.17в.д. Зд.=46483,84*25=1162096грн. Ззах.=Зн.в.+Зд.=46483,84+1162096=1208579,8грн. Вартість МШП складає : Вмшп=Ззах.*п.33в.д.=1208579,8*0,21=253801,75грн. Тривалість виробництва настільки незначна, що оборотний капітал на завершення виробництва не потрібен. Витрати майбутніх періодів не плануються. Продукція реалізується з її попередньою оплатою. Висновок: Поліпшення використання оборотних фондів підприємства і насамперед сировини, матеріалів та інших матеріальних ресурсів, що втілені в предметах праці є один із важливіших напрямків підвищення економічної ефективності виробництва на підприємстві. Для забезпеченні безперервності виробництва оборотні засоби підприємства повинні бути знаходитись в постійному русі.
4. Визначення потреби підприємства в трудових ресурсах
Персонал підприємства – це його працівники, які зайняті на підприємстві і пройшли певну професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності. Потреба підприємства в трудових ресурсах складається із робітників, які обслуговують обладнання виду А, виду Б, виду В, слюсарів-ремонтників. Робітники, які обслуговують обладнання оплачуються відрядно, а слюсарі-ремонтники - погодинно. Потреба в слюсарях-ремонтниках визначається за наступними нормативами обслуговування: один слюсар-ремонтник на три одиниці обладнання на зміну.
До категорії робітників відносяться особи, що безпосередньо зайняті на створенні матеріальних цінностей, приводять в дію основні засоби виробництва підприємства.
Потребу в робітниках, які обслуговують обладнання, визначимо на основі таблиці 4.1 Таблиця 4.1
Потреба в робітниках, які обслуговують обладнання Спеціальності робітників Одиниці виміру обсягу продукції Річний обсяг продукції Норма затрат часу, люд.год/шт. Нормативні затрати праці на використання річного обсягу, люд.год/шт Корисний фонд робочого часу за рік, год Потреба в робітниках, чол. 1 2 3 4 5 6 7 Робітники, що обслуговують обладнання виду А шт. 1731 16 27696 1688 16 Виду Б шт. 1731 13 22503 1688 13 Виду В шт. 1731 9 15579 1688 9 Разом  - - - 65778 5064 40 Корисний фонд робочого часу в розрахунку на одного робітника визначимо в таблиці 4.2. Таблиця 4.2 Баланс робочого часу в розрахунку на одного робітника на плановий період п/п Назва показника Днів на людину за рік У відсотках до номінального фонду 1 2 3 4 1 Календарний фонд робочого часу 365 - 2 Неробочі дні: всього 115 -   в тому числі вихідні 104 -   Святкові 11 - 3 Номінальний фонд робочого часу 250 100 4 Кількість невиходів на одного робітника: всього 39 15,6   в тому числі: - -   чергові і додаткові відпустки 24 9.6   декретні відпустки - -   Виконання держобов’язків 5 2   невиходи через хворобу 10 4   Відпустки на навчання - -   невиходи з дозволу адміністрації - -   Прогули - - 5 Корисний фонд робочого часу 211 84.4
Корисний фонд робочого часу на одного працівника на рік складатиме:
211*8=1688 люд-годин
потреба в слюсарах-ремонтниках для виконання даної (виробничої) програми складатиме 5 чоловік. Кількість працівників адміністративно-управлінського персоналу(АУП) та розмір їх заробітньої плати встановлюється на основі штатного розпису (розкладу) підприємства. Таблиця 4.3 Штатний розклад підприємства п/п Назва посади Кількість штатних одиниць Коефіцієнт середньомісячної заробітної плати робітників Місячний посадовий оклад Річний фонд заробітної плати 1 2 3 4 5 6 1 Директор 1 1,65 528 6336 2 Менеджер технолог 1 1,5 480 5760 3 Бухгалтер економіст 1 1,30 416 4992 4 Комірник 1 1,2 384 4608 5 Секретар референт 1 1,1 352 4224 6  Менеджер організацій 1 1,40 448 5376 РАЗОМ 6 - 2608 31296
Річний фонд заробітної плати АУП на плановий рік становитиме 31296 грн. Потребу підприємства в робітниках і характеристику форм оплати праці покажемо в таблиці 4.4.
Таблиця 4.4
Потреба підприємства в робітниках характеристика форм оплати праці п/п Назва спеціальності Кількість чоловік Форма оплати праці 1 2 3 4 1 Робітники, що обслуговують обладнання виду
А 16 Відрядна 2 Робітники, що обслуговують обладнання виду
Б 13 Відрядна 3 Робітники, що обслуговують обладнання виду
В 9 Відрядна 4 Слюсарі-ремонтники 5 Погодинна   РАЗОМ 45   Висновок: кадри будь-якої виробничої галузі діляться на промислово-виробничий і непромисловий персонал. В залежності від виконуваних функцій у процесі виробництва персонал підприємства поділяється на робітників, керівників, спеціалістів і службовців. Робітники – це найбільш багаточисельна категорія промислово-виробничого потенціалу. Робітники діляться на 2 великі групи: основні, що зайняті безпосередньо виготовленням продукції, допоміжні, що зайняті обслуговуванням основного виробництва в ремонтних бригадах і цехах, роботою на енергоустановках, на вантажно-розвантажуваних роботах та на контролі якості продукції. До категорії керівників і спеціалістів відносяться особи, що здійснюють організацію і керівництво виробничим персоналом на підприємстві. Також до цієї категорії відносяться службовці. Структура персоналу підприємства зумовлена специфічними особливостями підприємств, технологією виробничого процесу тощо. Прогресивні зміни у функціональній структурі персоналу підприємства позитивно впливають на підвищення ефективності виробництва. Тому важливе значення має удосконалення функціональної структури кадрів, регулювання співвідношення між основними та допоміжними робітниками.
5. Планування собівартості продукції підприємства
Собівартість продукції – це показник, що відображає всі сторони виробничо-господарської діяльності підприємства і характеризує в що обходиться підприємству продукція, що випускається.
Пункт 5.1: Планування затрат підприємства по статті калькуляції “Сировина і матеріали”
До затрат підприємства по статті калькуляції “Сировина і матеріали” відносяться затрати на придбання основних матеріалів і затрати на придбання додаткових матеріалів.
Поточні затрати підприємства,які відносяться до статті калькуляції “Сировина і матеріали” покажемо в таблиці 5.1
Таблиця 5.1
Затрати підприємства за статтею калькуляції
“Сировина і матеріали” на виконання річної виробничої програми п/п Назва витрат Сума в грн Обрунтування 1 2 3 4 1 Затрати на придбання основних матеріалів 496623,9 Табл 3.2
6 графа 2 Зворотні відходи по основним матеріалам 9932,478 2% від затрат на купівлю основних матеріалів 3 Затрати на придбання додаткових матеріалів 39729,9 8% від затрат на купівлю основних матеріалів 4 Зворотні відходи по додатковим матеріалам 1589,2 4% від затрат на купівлю додаткових матеріалів 5 Затрати на транспортування основних і додаткових матеріалів 5845,92 Таб. 5.2, 4 графа   РАЗОМ 553721,4 Σ
Затрати на транспортування сировини і матеріалів визначимо в таблиці 5.2. За статтею калькуляції “Затрати на транспортування сировини і матеріалів” можна дізнатися, яка відстань до постачальника .Взагалі, чим коротша відстань, тим краще для підприємства. Таблиця 5.2 Калькуляція затрат на транспортування сировини і матеріалів
Назва показника Од. Виміру Величина 1. Відстань до постачальника основних і додаткових матеріалів Км 19 2. Планова розрахункова вартість 1 км пробігу завантаженого автомобіля грн/км. 7,81 3. Кількість ходок до постачальника матеріалів за рік
12 4. Затрати на транспортування основних і додаткових матеріалів Грн 5845,92
Пункт 5.2: Планування затрат підприємства по статті калькуляції “Паливо та електроенергія на технологічні потреби”
Стаття калькуляції “Паливо та електроенергія на технологічні потреби” приводить відомості про потужність спожиту обладнанням за рік. Перемноживши потужність та тариф на електроенергію, ми дізнаємося про величину сумарних затрат підприємства на електроенергію. Затрати підприємства на електроенергію для технологічних потреб заплануємо в табл.5.3
Табл.5.3
Розрахунок планових затрат підприємства по статті калькуляції “Паливо та електроенергія для технологічних потреб” п/п Назва показника Одиниці виміру Величина показника Обгрунтування 1 2 3 4 5 1 Потужність одиниці обладнання А,Б,В кВт. 11  Вих. дан. 15 2 Загальна кількість одиниць обладнання
шт. 40  Табл. 1.1
3 Корисний річний фонд робочого часу одиниці обладнання год. 1824 Підсумковий рядок таб. 1.2 * 8 4 Тариф за електроенергію грн./кВт 0,26  Вих. дан. 14 5 Потужність, що споживається обладнанням за рік КВт/год 802560  Добуток рядків (1*2*3) 6 Разом за електроенергію для технологічних потреб грн. 208665,6  4 рядок * 5 рядок
Пункт 5.3: Планування затрат підприємства по статті калькуляції “Основна заробітна плата виробничих робітників”
Затрати підприємства по статті калькуляції “Основна заробітна плата виробничих робітників” сплануємо в таблиці 5.4
Таблиця 5.4 Розрахунок планових річних затрат підприємства по статті калькуляції “Основна заробітна плата виробничих робітників”
п/п Назва показника Одиниці виміру Величина показника Обгрунтування 1 2 3 4 5 1 Календарна відрядна розцінказа виготовлення одиниці
продукції ,яка відповідає умовам стаедарту грн./шт. 7.04 Вих.дан.22 в 2,5 – 3 рази збільшити 2 Гарантований обсяг продажу продукції підприємства за даними маркетингового дослідження шт. 1731 Вих.дан. 19  3 Фонд заробітної плати робітників відрядників грн. 12186,2 Добуток рядків(1*2) 
Пункт 5.4. Планування
затрат підприємства по статті калькуляції “Додаткова заробітна плата виробничих робітників”
Планування
затрат підприємства по статті калькуляції “Додаткова заробітна плата виробничих робітників” передбачається для формування резерву для сплати чергових відпусток в розмірі 18% від фонду основної заробітної плати робітників-відрядників (2193,5). . Пункт 5.5. Планування затрат підприємства по статті калькуляції ”Відрахування на соціальні заходи” Нарахування на соціальні заходи плануємо від суми основної і додаткової заробітньої плати виробничих робітників за нормативом, який складає 37% (12997,8). Пункт 5.6. Планування затрат підприємства по статті калькуляції ”Витрати на утримування і експлуатацію машин і обладнання”
Стаття калькуляції ”Витрати на утримування і експлуатацію машин і обладнання” містить такі пункти, як амортизаційні відрахування по обладнанню всіх видів, основна і додаткова заробітна плата слюсарів-ремонтників, відрахування на соціальні заходи та затрати на поточний ремонт обладнання.
Планування затрат підприємства по статті калькуляції ”Витрати на утримування і експлуатацію машин і обладнання” наведено в таблиці 5.5. Таблиця 5.5 Розрахунок планових річних затрат
підприємства по статті калькуляції
“ Витрати на утримання і експлуатацію машин і обладнання” п/п Назва показника Величина показника Обгрунтування 1 2 3 4 1 Амортизаційні відрахування
по обладнанню виду А 36537,93 Табл. 2.1  2 Амортизаційні відрахування
по обладнанню виду Б 66535,56 Табл. 2.1   3 Амортизаційні відрахування
по обладнанню виду В 61432,02  Табл. 2.1  4 Основна заробітна плата слюсарів ремонтників 11225,2 Кількість слюсарів-ремонтників*фонд робочого часу*п. 23 в.д.  5 Додаткова заробітна плата слюсарів ремонтників 1010,268  9% від осн. з/п слюсарів-ремонтників 6 Відрахування на соціальні заходи 4527,1 37% від осн. і додаткової зарплати  7 Затрати на поточний ремонт обладнання 29610,9  18% від суми амортизаційних відрахувань по обладнанню виду А, Б, В   РАЗОМ 210879,07  Σ Пункт 5.7.Планування затрат підприємства по статті калькуляції “Цехові витрати”
За статтею калькуляції “Цехові витрати” ми дізнаємося про її складові: затрати на заходи по охороні праці, знос МШП, суму цехових витрат підприємства.
Калькуляцію планових річних цехових витрат підприємства представимо в таблиці 5.6. Таблиця 5.6 Планування затрат підприємства по статті калькуляції “Цехові витрати” п/п Назва показника Величина показника Обгрунтування 1 2 3 4 1 Затрати на утримування і поточний ремонт будівлі цеху 539,7 20% від амортизаційних відрахувань по будівлі цеху (табл.2.1)  2 Амортизаційні відрахування
на повне відновлення будівлі цеху 2698,56 Табл.2.1  3 Амортизаційні відрахування
на повне відновлення виробничого і господарського інвентаря 7735 73% від амортизаційних відрахувань по виробничому і господарському інвентарю ( табл.2.1) 
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини