Рівень використання ОВФ, їх стан та вплив на господарську діяльність підприємства

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2020
Тип роботи:
Звіт про науково - дослідну роботу
Предмет:
Інші

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування
УДК 330.123.3:334.716 КП
Юхневич Олександр Анатолійович 33010,
м. Рівне, вул. В.Чорновола 55а
ЗВІТ про науково-дослідну роботу на тему: «Рівень використання ОВФ, їх стан та вплив на господарську діяльність підприємства»
Науковий керівник: доцент кафедри економіки підприємства
_______________ Гордійчук А.С. (підпис, дата)
Зміст Реферат.... 3 Вступ... 4 Розділ 1: Теоретичні основи підвищення використання основних виробничих фондів і вплив його на господарську діяльність підприємства Основні виробничі фонди підприємства як економічна категорія.5-7 Механізм впливу основних виробничих фондів на господарську діяльність підприємства... 7-9 Поліпшення використання основних виробничих фондів підприємства і ефективність виробництва..9-10 Розділ 2: Дослідження рівня використання основних виробничих фондів, їх стану та їх впливу на ефективність виробництва. Характеристика об’єкту дослідження і вихідної інформації.. ...11 Опрацювання вихідної інформації....12 Дослідження впливу рівня використання основних виробничих фондів на ефективність виробництва.. .12 Дослідження впливу стану основних виробничих фондів на ефективність виробництва.....17 Дослідження впливу зношеності основних виробничих фондів на ефективність виробництва.18
Дослідження впливу придатності основних виробничих фондів на ефективність виробництва.20 Висновки....22
Список використаної літератури.23
Реферат В даній роботі досліджувався вплив рівня використання основних виробничих фондів, їх стан та ефективність виробництва. Об’єктом дослідження була вибірка, об’єм якої складав 28 підприємств.
В даному звіті я дослідив вплив рівня використання основних виробничих фондів на ефективність виробництва, тобто витрати на 1 грн продукції. Одним із завдань наукового дослідження було визначення впливу стану ОВФ на обсяги і ефективність виробництва. Основними показниками, які характеризують стан основних виробничих фондів є коефіцієнт придатності і коефіцієнт оновлення, коефіцієнт зношеності.
В науково-дослідній
роботі були використані наступні методи дослідження: метод середніх величин, метод кореляційного зв’язку, метод економічного групування,
аналіз, синтез та інші. В даній роботі представлено 9 таблиць і 1 рисунків, які допомагають узагальнити результати даного дослідження. Ключові слова:
коефіцієнт придатності, коефіцієнт оновлення, рівень використання основних виробничих фондів, основні виробничі фонди, фондовіддача,
коефіцієнт зношеності, стан основних виробничих фондів.
Вступ Процес виробництва на підприємстві здійснюється при наявності факторів виробництва, серед яких важливе місце займають засоби праці, предмети праці. Виражені у грошовій формі вони утворюють запаси підприємства. У процесі виробництва здійснюється
споживання, в результаті чого створюються матеріальні блага. А в залежності від характеру їх споживання, тобто перенесення своєї вартості на готову продукцію, у процесі виробництва виробничі засоби на основні та оборотні. Основні фонди на підприємстві представлені засобами праці. Характер їх споживання у процесі виробництва такий, що вони приймають участь у процесі виробництва протягом тривалого часу, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, не входять до складу новоствореної продукції, свою вартість передають ан готову продукцію частинами по мірі їх зносу, створюючи елемент витрат виробництва підприємства. Речовим змістом ОФ є будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, інвентар, інструмент. Тому однією з найбільш важливих задач розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. Ефективне використання ОФ та виробничих потужностей має велике значення як для підприємства, так і для економіки країни. Для цього необхідно раціонально використовувати ОФ і виробничі потужності. Об’єктом мого дослідження є підприємство як господарська одиниця. Отже, метою моєї роботи є дослідження впливу використання ОВФ та підвищення ефективності їх використання. Щоб досягти поставленої мети необхідно провести розрахунки показників використання ОФ на підприємстві, за допомогою яких розраховуються даний інтегральний коефіцієнт: фондовіддача, ефективність виробництва (витрати на 1 грн.), коефіцієнта зношеності та коефіцієнта придатності ОВФ, обґрунтувати
пропозиції щодо збільшення ефективності діяльності підприємства.
Розділ 1 Теоретичні основи підвищення використання основних виробничих фондів і вплив його на господарську діяльність підприємства 1.1. Основні виробничі фонди як економічна категорія Виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) на підприємстві можливе лише в процесі взаємодії праці людини та нових засобів виробництва. Проте засоби виробництва як сукупність засобів і предметів праці не можна ототожнювати з виробничими фондами, що зумовлено двома обставинами. По-перше, елементи засобів виробництва стають виробничими фондами лише з моменту їхнього безпосереднього використання у виробничому процесі. По-друге, виробничі фонди, на відміну від засобів в виробництва є виключно вартісною економічною категорією. Отже, основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їхня вартість переноситься на вартість продукції, що виробляється частинами, в міру спрацювання. Вони визначають характер матеріально-технічної бази виробничої сфери на різних етапах розвитку. Зростання й удосконалювання засобів праці забезпечують безперервне підвищення технічної оснащеності та продуктивності праці виробничого персоналу. Економічне значення основних виробничих фондів полягає в тому, що вони є мірилом розвитку процесів праці, визначають ступінь механізації виробництва, забезпечують своєчасне якісне виконання робіт (випуск продукції) і цим самим визначають рівень продуктивності живої праці. На базі зростання основних виробничих фондів збільшуються економічний потенціал і виробничі можливості підприємств, підвищується технічний рівень виробництва, що забезпечує збільшення обсягів випуску продукції, поліпшення умов праці, тощо. Для проведення визначення загального обсягу основних фондів, їхньої динаміки і структури, розрахунку економічних показників господарської діяльності підприємства за певний період використовуються облік та оцінка основних виробничих фондів. Облік основних фондів у натуральному виразі проводиться для визначення кількості нових видів основних фондів і виробничої потужності підприємства. Оцінка основних фондів підприємства є грошовим вираженням їхньої вартості. Основні фонди підприємства оцінюються: залежно від моменту проведення оцінка – за первісною та відносною вартістю, залежно від основних фондів – за повною або залишковою вартістю. Необхідною умовою правильного обліку й планування відтворення основних фондів підприємств є їхня класифікація. За своїм призначенням та натурально-речовим характером основні фонди народного господарства поділяються на такі групи: земельна ділянка, корінне поліпшення земельної ділянки, будівлі, споруди і пре завальні пристрої, машини та обладнання (силові машини та обладнання, робочі машини та обладнання, інші машини та обладнання), транспортні засоби, інструмент, інвентар, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження, інші фонди. Оскільки елементи основних фондів відіграють показову роль у процесі виробництва, велике значення має поділ на дві частини: активну, яка безпосередньо бере участь у виробничому процесі і завдяки цьому забезпечує належний обсяг та якість продукції, і пасивну, що створює умови для збільшення процесу виробництва. До активної частини основних фондів відносять переважно робочі машини й устаткування, інструменти та інше. В залежності від цільового призначення основні фонди поділяються на такі групи: основні виробничі фонди певного призначення, основні виробничі фонди інших галузей народного господарства (промисловості, будівництва, торгівлі і т. д.), основні виробничі фонди (фонди житлово-комунального господарства, культури, спорту). На ефективність виробництва підприємства суттєво впливає тільки розмір основних виробничих фондів, але і їх структура. 1.2. Механізм впливу основних виробничих фондів на господарську діяльність підприємства. Основні виробничі фонди мають неабиякий вплив на господарську діяльність підприємства. Адже вони є частиною матеріально-речових елементів виробництва, яка у вигляді засобів праці бере участь у багатьох виробничих циклах, частинами переносить свою вартість на готовий продукт, зберігаючи при цьому в процесі використання свою натуральну форму. Тобто, основні виробничі фонди беруть участь у процесі створення доданої вартості, за рахунок якої підприємство отримує прибуток. Важливим є те, що основні виробничі фонди переносять свою вартість не повністю, а частинами. Метою діяльності підприємства є максимізація економічного прибутку, а прибуток
отримується із
вартості яка створюється людською працею та основними фондами виробництва. Виробничі фонди є основою для виготовлення продукції, за яку згодом можна буде реалізувати, та отримати виручку, яка в свою чергу піде на покритя виробничих витрат а також на прибуток, за допомогою якого підприємство зможе поліпшити своє устаткування, та створити кращі та надійніші умови для розвитку виробництва, а також підвищити ефективність виробництва. Виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) здійснюється в процесі взаємодії праці людини та певних засобів виробництва. Останні за своїм матеріально-речовим складом становлять виробничі фонди підприємства, усю сукупність яких поділяють на основні та оборотні. Проте засоби виробництва як сукупність засобів і предметів праці не можна ототожнювати з виробничими фондами, що зумовлено двома обставинами. По-перше, елементи засобів виробництва стають виробничими фондами лише з моменту їхнього безпосереднього використання у виробничому процесі. По-друге, виробничі фонди на відміну від засобів виробництва є виключно вартісною економічною категорією. Це означає, що до виробничих фондів відносять не всі елементи засобів виробництва взагалі, а ті з них, які мають вартість. Складовим частинам виробничих фондів властиві певні характерні ознаки, за якими можна розрізняти основні та оборотні фонди й обґрунтовано тлумачити сутність та значення цих економічних категорій для відтворювальних процесів. Основні фонди — це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий часу своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, (на платні послуги) частинами в міру спрацювання. Оборотні фонди — частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість продукції, що виробляється (на вартість платних послуг). Економічна сутність і матеріально-речовий зміст основних та оборотних фондів служать визначальними характеристиками щодо окреслення їхнього значення у здійсненні відтворювальних процесів, функціонуванні та розвитку будь-якого виробництва. Уся сукупність наявних виробничих фондів становить найбільшу за питомою вагою частину (близько 60 відсотків) національного багатства країни. Основні фонди визначають характер матеріально-технічної бази виробничої сфери на різних етапах її розвитку. Зростання й удосконалення засобів праці забезпечують безперервне підвищення технічної оснащеності та продуктивності праці виробничого персоналу. Знаряддя праці, які є найбільш активною частиною основних фондів, становлять матеріальну основу виробничої потужності підприємства. Елементи оборотних фондів формують речовинну субстанцію продукції, що виготовляється (сировина, конструкційні матеріали), створюють матеріальні умови для здійснення технологічних процесів і роботи виробничого устаткування (паливо, енергія), збереження і транспортування сировини та готових виробів (різні допоміжні матеріали — мастила, фарби тощо; тара).
1.3. Поліпшення використання основних виробничих фондів підприємства і ефективність виробництва. Основними напрямками підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства є такі: Екстенсивний, до якого належить в основному збільшення часу роботи основних виробничих фондів. Інтенсивний, до якого належить підвищення віддачі засобів праці на одиницю часу.
Найважливіші шляхи підвищення ефективності використання основних активів підприємства: поліпшення складу, структури і стану основних фондів підприємства; удосконалення планування, управління і організації праці та виробництва; зниження фондомісткості, підвищення фондовіддачі та продуктивності праці на підприємстві; підвищення та розвиток матеріального та морального стимулювання праці. Однією з головних умов підвищення ефективності відтворювальних процесів є оптимальність термінів експлуатації основних фондів, і передусім активної їх частини, відповідно до первинного технологічного призначення. При цьому як скорочення, так і подовження терміну експлуатації по-різному впливають на ефективність відтворення та використання знарядь праці. Скорочення термінів експлуатації основних фондів, з одного боку, уможливлює прискорення їх оновлення, зменшення морального старіння, зниження ремонтно-експлуатаційних витрат, а з іншого, — зумовлює зростання собівартості продукції за рахунок амортизаційних сум, потребує більших за обсягом інвестиційних ресурсів для нарощування виробничих потужностей машинобудування. Подовження періоду функціонування основних фондів дає змогу зменшити обсяг щорічної заміни спрацьованих засобів праці й за рахунок цього спрямовувати більше ресурсів на розширене відтворення, але при цьому знижується загальна продуктивність діючих основних фондів. Саме тому терміни експлуатації машин і устаткування мають бути оптимальними, тобто такими, що забезпечують найменші витрати суспільної праці на їх виготовлення і використання у виробничому процесі протягом усього періоду їх функціонування. Результати соціологічних досліджень свідчать, що найістотніше на економічно доцільний термін експлуатації впливають щорічні амортизаційні відрахування та середньорічні ремонтні витрати. Це дає можливість застосувати на практиці дуже простий метод оптимізації термінів експлуатації шляхом мінімізації сумарної величини цих економічних показників використовуючи графічний спосіб (рис. 3.3). Розширити відтворення основних фондів можна за допомогою таких заходів: технічного переозброєння діючого підприємства; реконструкції виробництва; розширення виробничих потужностей підприємства; нового будівництва технологічно завершених виробничих потужностей та підрозділів підприємства.
Розділ 2. Дослідження рівня використання основних виробничих фондів їх стану та їх впливу на ефективність виробництва. 2.1. Характеристика об’єкту дослідження і вихідної інформації. Нам були представлені 100 підприємств. Для визначення чисельності даної
випадкової вибірки була застосована
безповторна статистична вибірка. Кількість підприємств, які є вибірковою сукупністю і репрезентують генеральну сукупність ми обчислюємо за формулою:
=24
(2.2.1) де, – це обсяг генеральої сукупності (дано 100); – це обсяг вибіркової сукупності; - гранична похибка вибірки (при =0,08, а при =2 становитиме 0,16 ()); - дисперсія сукупності (дано 0,5); - критерій значущості. Я вибрав безповторну вибірку, яка передбачає те, що кожна обстежувана одиниця
не повертається в генеральну сукупність.
2.2. Опрацювання вихідної інформації В таблиці 2.2.1. наведені вихідні дані по 24 об’єктам дослідження: Таблиця 2.2.1. Чисельність вибірки та її склад Підпри-ємства Обсяг виробництва продукції Балансова вартість Витрати виробництва Річний знос ОВФ Поступило нових ОВФ первісна залишкова 95 3940 3510 2160 3440 8,1 40 68 4310 3780 2000 3710 8,1 40 78 3290 3580 1840 3460 8 50 36 1720 1420 780 1470 7,2 30 42 2590 2120 1050 1980 7,7 55 66 4180 3510 2200 3420 8,2 50 76 3840 3400 1840 3350 8,1 40 44 3300 2840 1620 2840 7,9 50 30 4400 3610 2060 3810 8 60 96 3980 3460 2240 3720 8 50 75 3710 3310 1980 3360 8 50 64 4810 4390 2910 4310 8,2 50 88 3710 3190 1800 3300 8,1 40 51 4260 3800 2240 3820 8,2 40 47 3780 3010 1720 3310 8 60 48 3980 3440 1980 3510 8,4 60 79 3030 2890 1580 2440 7,6 50 4 6000 4810 2840 5310 8,2 50 87 3680 3120 1620 3240 8 60 2 1980 1720 890 1720 8,1 40 12 2480 2010 920 2410 8,1 50 43 2890 2190 1240 2140 7,9 50 86 3640 3090 1980 3200 8,1 40 19 4280 3240 1910 3510 7,4 60 Сума 87780,00 75440,00 43400,00 76780,00 191,60 1165,00 Сер. знач. 3657,50 3143,33 1808,33 3199,17 7,98 48,54 Для вивчення тенденцій зв’язку певних економічних показників на ефективність виробництва обраховуємо їх, а обрахунки представляємо у наступній таблиці :
Таблиця 2. Обрахунки основних економічних показників діяльності об’єктів дослідження. п/п Підпри-ємство
Обсяг виробництва продукції, тис. грн. Балансова вартість ОВФ, тис. грн. Витрати вироб-ництва, тис. грн. Річний знос ОВФ, % Поступило нових ОВФ,
тис. грн. Фондо-віддача
Фондо-ємкість
Зношеність ОВФ
Коефіцієнт оновлення
Коефіцієнт придатності
Ефективність витрат на 1-цю продукції
Первісна Залишкова 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 95 3940 3510 2160 3440 8,1 40 1,12 0,89 0,385 0,02 0,615 0,87 2 68 4310 3780 2000 3710 8,1 40 1,14 0,88 0,471 0,02 0,529 0,86 3 78 3290 3580 1840 3460 8 50 0,92 1,09 0,486 0,03 0,514 1,05 4 36 1720 1420 780 1470 7,2 30 1,21 0,83 0,451 0,04 0,549 0,85 5 42 2590 2120 1050 1980 7,7 55 1,22 0,82 0,505 0,05 0,495 0,76 6 66 4180 3510 2200 3420 8,2 50 1,19 0,84 0,373 0,02 0,627 0,82 7 76 3840 3400 1840 3350 8,1 40 1,13 0,89 0,459 0,02 0,541 0,87 8 44 3300 2840 1620 2840 7,9 50 1,16 0,86 0,430 0,03 0,570 0,86 9 30 4400 3610 2060 3810 8 60 1,22 0,82 0,429 0,03 0,571 0,87 10 96 3980 3460 2240 3720 8 50 1,15 0,87 0,353 0,02 0,647 0,93 11 75 3710 3310 1980 3360 8 50 1,12 0,89 0,402 0,03 0,598 0,91 12 64 4810 4390 2910 4310 8,2 50 1,10 0,91 0,337 0,02 0,663 0,90 13 88 3710 3190 1800 3300 8,1 40 1,16 0,86 0,436 0,02 0,564 0,89 14 51 4260 3800 2240 3820 8,2 40 1,12 0,89 0,411 0,02 0,589 0,90 15 47 3780 3010 1720 3310 8 60 1,26 0,80 0,429 0,03 0,571 0,88 16 48 3980 3440 1980 3510 8,4 60 1,16 0,86 0,424 0,03 0,576 0,88 17 79 3030 2890 1580 2440 7,6 50 1,05 0,95 0,453 0,03 0,547 0,81 18 4 6000 4810 2840 5310 8,2 50 1,25 0,80 0,410 0,02 0,590 0,89 19 87 3680 3120 1620 3240 8 60 1,18 0,85 0,481 0,04 0,519 0,88 20 2 1980 1720 890 1720 8,1 40 1,15 0,87 0,483 0,04 0,517 0,87 21 12 2480 2010 920 2410 8,1 50 1,23 0,81 0,542 0,05 0,458 0,97 22 43 2890 2190 1240 2140 7,9 50 1,32 0,76 0,434 0,04 0,566 0,74 23 86 3640 3090 1980 3200 8,1 40 1,18 0,85 0,359 0,02 0,641 0,88 24 19 4280 3240 1910 3510 7,4 60 1,32 0,76 0,410 0,03 0,590 0,82 Сума 87780 75440 43400 76780 191,6 1165 28,06 20,65 10,353 0,7 13,647 20,96 Сер.знач. 3657,500 3143,333 1808,333 3199,167 7,983 48,542 1,169 0,860 0,431 0,029 0,569 0,873
Таблиця 3. Техніко-економічна характеристика об’єкта дослідження
Групи підприємств за річним обсягом виробництва Кількість підпри-ємств у групі
Обсяг вироб-ництва продукції, тис. грн. Балансова вартість ОВФ, тис. грн. Витрати вироб-ництва, тис. грн. Річний знос ОВФ, %
Поступило нових ОВФ, тис. грн.
Фондо-віддача
Фондо-ємкість
Зношу-ність ОВФ
Коефі-цієнт онов-лення
Коефі-цієнт прида-тності
Ефектив-ність витрат на 1-цю продукції Первіс-на Залиш-кова 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 В середньому на одне підприємство
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини