Нормативна база та її використання в аудиту

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2008
Тип роботи:
Самостійна робота
Предмет:
Аудит

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства і природокористування
Кафедра обліку і аудиту
Звіт про самостійну роботу з дисципліни “Aудит ” на тему:
“Нормативна база та її використання в аудиту ”
Зміст Вступ...3 1.Фінансовий контроль держави..5 2.Перевiрка бухгалтерської звiтностi......8 Висновки...20 Використана література23
Вступ
Розвиток
ринкових відносин у
суспільстві постійно змінює умови функціонування національних підприємств як на мікро- так і на макро- економічному рівні. Великі труднощі у діяльності підприємств
пов’язані із неминучим
співіснуванням елементів старих і нових відносин, відсутність ринку у чистому вигляді,
що не дозволяє безпосередньо орієнтуватись на зарубіжний досвід. Виникнення
аудиту
пов’язано
з
розподілом
інтересів
тих,
хто безпосередньо
займається
керуванням
підприємством
(адміністрація,менеджери),
і
тих,
хто
вкладає
гроші
в
його
діяльність
(власники,акціонери, інвестори). Останні не
могли
і
не
хотіли
покладатися
на
ту фінансову інформацію,
яку
подавали
керівники
і
підлеглі бухгалтерии підприємства.
Досить
часті
банкрутства
підприємств,
обман
з
боку адміністрації підприємства значно
підвищували
ризик
фінансових
вкладень.
Предметом вивчення в рефераті є фінансова звітність , діяльність суб’єктів господарювання. Для
перевірки
правильності
фінансової
інформації
і
підтвердження
фінансової
звітності запрошувались
люди,
яким,
на
думку акціонерів, можна було довіряти. Головною вимогою
до
аудитора,
були
його беззаперечна чесність і незалежність.
З
виникненням
нових
форм
підприємницької
діяльності,
появою акціонерних товариств, товариств з обмеженою
відповідальністю,
комерційних банків та інших підприємств сфера застосування аудиту значно розширилась.
Метою моєї роботи є система теоретичних знань щодо проведення незалежної
аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства нормативна база та використання в аудиту між підприємствами та аудитором.
Об’єкт дослідження – вивчення всіх форм розрахунків між підприємствами та державою(оподакування).
Основне завдання роботи полягає в тому, щоб як найкраще показати аудиторську діяльність,її правове забезпечення , набуття методичних навичок
аудиторської перевірки
та оцінювання стану підприємницької діяльності.
1.Фінансовий контроль держави
Фінансовий контроль держави - одна з найважливіших функцій державного управління, спрямована на виявлення відхилень від прийнятих стандартів законності, доцільності й ефективності управління фінансовими ресурсами та іншою державною власністю, а за наявності таких відхилень - на своєчасне вжиття відповідних коригувальних і запобіжних заходів. Від ефективності державного фінансового контролю залежить економічне, і, значною мірою, політичне благополуччя нації. Головними напрямами розвитку та вдосконалення системи державного фінансового контролю в Україні, який здійснюється Рахунковою палатою, є: оптимізація функцій і повноважень;
формування системної і довершеної нормативно-правової бази (в тому числі стандартизація державного фінансового контролю);
приведення методологічних засад у відповідність із сучасними вимогами;
розвиток і вдосконалення системи процедур фінансового контролю (методичної бази);
створення науково-дослідницької і навчальної бази, формування системи кадрового забезпечення;
реформування організаційних структур;
організація адекватної інформаційно-комунікаційної інфраструктури;
матеріально-технічне (включаючи соціально-побутове) і фінансове забезпечення функціонування контрольних органів;
удосконалення відносин з Верховною Радою України, органами державної влади, органами фінансового контролю інших держав. З метою вдосконалення нормативно-правової бази державного фінансового контролю, на нашу думку, доцільно: розробити й затвердити програму законотворчої діяльності з удосконалення бюджетного законодавства у сфері державного фінансового контролю, визначивши в ній конкретні терміни розробки та прийняття законів, інших законодавчих актів, встановити терміни її реалізації і постійний контроль за виконанням;
прийняти Закон України "Про державний фінансовий контроль", який би унормував усі найважливіші складові цього дуже важливого для життєдіяльності держави процесу, чітко розмежував органи парламентського та урядового фінансового контролю, визначив коло суб'єктів державного фінансового контролю, ієрархію органів, що його здійснюють, форми їх організації та взаємодії тощо;
прийняти Закон України "Про державний контроль за дотриманням бюджетного законодавства і відповідальність за бюджетні правопорушення", який має регулювати відносини у сфері здійснення державного контролю за дотриманням бюджетного законодавства, визначати органи, покликані здійснювати такий контроль, їх повноваження, перелік бюджетних порушень залежно від стадії бюджетного процесу; порядок прийняття рішень щодо таких порушень; основні процедури накладання стягнень і вжиття санкцій до порушників бюджетного законодавства;
прийняти в новій редакції, з урахуванням накопиченого досвіду роботи Рахункової палати та інших організацій, Закон України "Про Рахункову палату", спрямований на встановлення в Україні дієвого контролю за формуванням і використанням державних фінансових, матеріальних та інших ресурсів, державної власності (майнових активів і пасивів держави) та досягнення його відповідності Лімській декларації керівних принципів фінансового контролю;
провести парламентські слухання з обговорення актуальних і загальних проблем організації ефективного державного фінансового контролю в Україні та визначення напрямів і термінів їх розв'язання;
внести пропозицію до Міністерства фінансів України щодо необхідності запровадження Порядку доведення до бюджетних установ, виконавців різних державних програм паспортів, де чітко б визначався кінцевий результат та інші умови ефективного використання бюджетних коштів;
розробити методику оцінки ефективності контрольно-перевірочної діяльності та забезпечити її використання у практичній роботі. Під час формування цілісної нормативно-правової бази державного фінансового контролю в Україні слід вирішити такі завдання: визначити понятійний апарат державного фінансового контролю;
розробити методологію державного фінансового контролю (цілі, завдання, принципи тощо) та здійснювати цю діяльність на наукових засадах;
визначити (сформувати) організаційну структуру всієї системи державного фінансового контролю; органи нормативно-правового регулювання державного фінансового контролю, їх права й обов'язки; суб'єкти права державного фінансового контролю; предмет, відносини регулювання, цілі й завдання системи нормативно-правових актів державного фінансового контролю; основні джерела права державного фінансового контролю (нормативно-правові акти) й рівні нормативно-правового регулювання; порядок побудови системи нормативно-правових актів державного фінансового контролю, її структуру (частини, розділи, підрозділи тощо, їх розташування в певній послідовності) та зміст;
розробити порядок систематизації нормативно-правових актів державного фінансового контролю;
узгодити основні напрями взаємодії правових актів державного фінансового контролю з актами інших підгалузей (сфер) фінансового права, а також з іншими галузями права.
Вся система нормативно-правових актів державного фінансового контролю має вибудовуватися з урахуванням таких основних вимог: У Законі мають бути регламентовані:
його цілі й завдання;
визначення основних понять;
сутність, значення, функції, цілі й завдання, елементи системи державного фінансового контролю;
принципи, вимоги, критерії ефективності державного фінансового контролю;
види державного фінансового контролю в розрізі його класифікаційних ознак: типи, форми (в тому числі визначення понять ревізії, перевірки тощо), методи (прийоми, способи чи засоби його здійснення);
суб'єкти, об'єкти, предмети державного фінансового контролю (розширений опис);
органи державного фінансового контролю, їх структура, взаємовідносини, основні моменти взаємовідносин з органами влади й управління;
система нормативно-правового забезпечення державного фінансового контролю;
питання стандартизації державного фінансового контролю;
науково-дослідницька й навчальна база державного фінансового контролю.
У Законі України "Про державний фінансовий контроль" всі органи державного фінансового контролю в Україні доцільно законодавче розмежувати на: органи загальної компетенції, які здійснюють контроль щодо достатньо широкого кола об'єктів і питань відповідно до сфер своєї діяльності. Такими органами, зокрема, є: Рахункова палата, ГоловКРУ, контрольні органи, створені при державних адміністраціях, органи державного фінансового контролю, що здійснюють окремі функції фінансового контролю, тощо;
2.Перевiрка бухгалтерської звiтностi
Аудит - перевiрка публiчної бухгалтерської звiтностi, облiку, первинних документiв та iншої iнформацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання з метою визначення достовiрностi їх звiтностi, облiку, його повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам. Загальнi поняття про аудит Аудит здiйснюється незалежними особами (аудиторами) або аудиторськими фiрмами, якi уповноваженi суб'єктами господарювання на його проведення. Правовi засади здiйснення аудиторської дiяльностi в Українi визначаються Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.93 р. 3125- XII (iз внесеними змiнами). Керiвникам пiдприємств варто знати, що затрати на проведення як добровiльного, так i обов'язкового аудиту вiдносяться до валових витрат виробництва та обiгу (пiдпункт 5.4.2. Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" у редакцiї закону вiд 22.05.97 р. 283/97-ВР із внесеними змiнами).
Аудитором може бути громадянин України, який має квалiфiкацiйний сертифiкат на право заняття аудиторською дiяльнiстю на територiї України. Сертифiкат, як офiцiйний документ, засвiдчує право громадянина України здiйснювати аудит пiдприємств, господарських товариств, банкiв та видається Аудиторською палатою України вiдповiдно до "Положення про сертифiкацiю аудиторiв" вiд 27.11.97 р. 60/5. Для здiйснення аудиторської дiяльностi одноособово аудитор повинен на пiдставi чинного сертифiката отримати лiцензiю. Аудиторська фiрма - це органiзацiя, яка має лiцензiю на право здiйснення аудиторської дiяльностi на територiї України i займається виключно наданням аудиторських послуг. Аудиторськiй фiрмi дозволяється здiйснювати аудиторську дiяльнiсть лише за умови, якщо у нiй працює хоча б один аудитор. Керiвником аудиторської фiрми може бути тiльки аудитор.
Результатом роботи аудитора є аудиторський висновок. Цей документ складається у встановленому порядку за наслiдками проведення аудиту i мiстить у собi висновок стосовно достовiрностi звiтностi, повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi. Аудиторськi послуги у виглядi консультацiй можуть надаватись усно або письмово з оформленням довiдки та iнших документiв.
Що таке обов'язковий аудит Окрiм добровiльного аудиту, який господарюючi суб'єкти можуть замовити з власної iнiцiативи, iснує й обов'язковитй аудит. Це саме та форма аудиту, при якiй перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання проводиться аудиторами на добровiльно-примусових засадах, передбачених чинним законодавством. Проведення обов'язкового аудиту передбачене лише для окремих категорiй пiдприємств та в окремих випадках. Зокрема, обов'язковий аудит необхідний:
- вiдкритим акцiонерним товариствам, пiдприємствам - емiтентам облiгацiй, банкам, iнвестицiйним фондам, iнвестицiйним компанiям, iншим небанкiвським фiнансовим установам, якi залучають кошти громадян або здiйснюють торгiвлю цiнними паперами (окрiм операцiй з випуску власних корпоративних прав), бiржам, страховим компанiям, кредитним спiлкам, недержавним пенсiйним фондам для пiдтвердження достовiрностi та повноти рiчного балансу i звiтностi;
- суб'єктам господарювання, що лiквiдуються (з рiчним господарським оборотом не менше 250 неоподатковуваних мiнiмумiв) для пiдтвердження достовiрностi та повноти лiквiдацiйного балансу;
- засновникам (крiм фiзичних осiб) вiдкритих акцiонерних товариств при їх створеннi для перевiрки фiнансового стану щодо спроможностi здiйснити вiдповiднi внески до статутного фонду;
- комерцiйним банкам для пiдтвердження достовiрностi поданих до Нацiонального банку України балансових даних юридичних осiб -акцiонерiв (учасникiв), на наявнiсть у них власних коштiв у грошовiй формi для здiйснення внескiв до статутних фондiв банкiв в обсягах, передбачених установчими документами;
- при створеннi i реєстрацiї комерцiйних банкiв для пiдтвердження фiнансового стану юридичних осiб - засновникiв, якi мають частку в загальному оголошеному статутному фондi не менше 5 (п'яти) вiдсоткiв.
Обов'язковi вимоги до аудиторського висновку Держкомiсiї Встановлено перелiк питань, на пiдставi яких незалежнi аудитори або аудиторськi фiрми повиннi пiдтвердити повноту i достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi та сформувати на цiй основi висновки про їх реальний фiнансовий стан для ВАТ, пiдприємств - емiтентiв облiгацiй (крiм комерцiйних банкiв, iнституцiйних iнвесторiв), страхових компанiй (акцiонерних товариств та пiдприємств - емiтентiв облiгацiй), iнвестицiйних фондiв.
Обов'язковi вимоги, якi висуває Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку щодо аудиторської перевiрки цих пiдприємств, детально викладенi у таких документах:
- рiшенні ДКЦПФР вiд 19.03.97 р. 5 щодо аудиторської перевiрки вiдкритих акцiонерних товариств та пiдприємств - емiтентiв облiгацiй, крiм комерцiйних банкiв та iнституцiйних iнвесторiв (опублiковано в "Урядовому кур'єрi" 162-163, 04.09.97 р.);
- рiшенні ДКЦПФР вiд 03.07.97 р. 15 щодо аудиторської перевiрки страхових компанiй, акцiонерних товариств та пiдприємств - емiтентiв облiгацiй (опублiкованi в "Українськiй інвестицiйнiй газетi" 28 вiд 31.07.97 р.);
- рiшенні ДКЦПФР вiд 16.07.97 р. 90 щодо аудиторської перевiрки iнвестицiйних фондiв.
Що повинен мiстити висновок незалежного аудитора Аудиторський висновок повинен мiстити iнформацiю, яка вважається обов'язковою. Щоправда, з наведеного нижче перелiку питань, якi пiдлягають перевiрцi, аудитор може виключити тi, якi вiдсутнi або ж несуттєвi у роботi пiдприємства, а також включити додатково питання, висвiтлення яких аудитор вважає доцiльними. У повному викладi звiт аудитора повинен мiстити .
Стан бухгалтерського облiку та звiтностi - Форма ведення бухгалтерського облiку.
- Вiдповiднiсть бухгалтерського облiку до вимог Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.04.93 р. 250, нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
- Висновок про проведення рiчної iнвентаризацiї вiдповiдно до вимог Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 року 69, та вiдображення її результатiв.
-
Своєчаснiсть складання бухгалтерської та статистичної звiтностi.
Статутний фонд (капiтал) - Формування статутного фонду (заявлений та сплачений).
- Склад i структура статутного фонду (кiлькiсть та види акцiй, номiнальна вартiсть), перелiк власникiв, якi володiють бiльш нiж 5% статутного фонду товариства, акцiонер, який володiє контрольним пакетом (згiдно з Положенням про порядок пiдтвердження Антимонопольним комiтетом України наявностi контрольного пакета акцiй вiд 21.06.94 р. 9-р.
- Додержання термiнiв вiдкритої передплати акцiй та термiнiв оплати у разi випуску цiнних паперiв на перiод перевiрки.
- Додержання правил та вимог додаткового випуску акцiй згiдно з Законом України "Про цiннi папери i фондову бiржу" вiд18.06.91 р. 1201-ХII (статтi 6, 7) (вiдповiдно до Указу Президента України "Про iнвестицiйнi фонди та iнвестицiйнi компанiї" вiд 19.02.94 р. 55/94).
-
Порядок оцiнки вкладiв у статутний фонд згiдно з засновницькими документами. Для вкладiв, внесених у матерiальнiй формi, навести їх перелiк із зазначенням дати випуску, залишкової вартостi, розмiру зносу, а також iнвентарного номера. Для нематерiальних активiв - перелiк, вартiсть та термiн використання.
- Порядок формування та змiн статутного фонду, додержання вимог Закону України "Про господарськi товариства" вiд 19.09.91 р. 1576-ХII (статтi 30, 38, 39, 40).
-
Порядок ведення аналiтичного облiку до рахунків 85 "Статутний фонд" та 75 - "Розрахунки з учасниками та засновниками". Своєчаснiсть i достовiрнiсть записiв про змiни прав власностi у разi ведення реєстру власникiв цiнних паперiв на пiдприємствi.
- Викуп акцiй власної емiсiї та їх подальше використання, спiввiдношення цiни викупу та номiнальної вартостi акцiй. Викуп iнвестицiйних сертифiкатiв власної емiсiї та їх подальше використання, спiввiдношення цiни викупу та номiнальної вартостi iнвестицiйних сертифiкатiв, аналiз фiнансових джерел, спрямованих на викуп iнвестицiйних сертифiкатiв (для вiдкритих фондiв).
- Емiсiйний доход, його облiк i використання.
Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї)
-
Наявнiсть власних та орендованих основних засобiв, достовiрнiсть їх оцiнки. Розмiр оплати з орендованих засобiв (кожний окремо).
-
Вiдповiднiсть аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв чинному законодавству.
Правильнiсть вiдображення в облiку та звiтностi результатiв:
- iндексацiї основних засобiв;
- надходжень;
- реалiзацiї;
- лiквiдацiї та iншого вибуття;
- ремонту основних засобiв;
- iнвентаризацiї.
-
Методи визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв, забезпечення незмiнностi визначених методiв протягом звiтного перiоду. Вiдповiднiсть облiку зносу та амортизацiї чинному законодавству.
- Склад нематерiальних активiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки.
-
Правильнiсть вiдображення в облiку надходжень, зносу (амортизацiї) нематерiальних активiв, реалiзацiї та iншого вибуття.
- Правильнiсть вiдображення в облiку сум податку на додану вартiсть, сплачених за придбанi та введенi в експлуатацiю основнi засоби i нематерiальнi активи.
-
Вiдповiднiсть чинному законодавству вiдображення в бухгалтерському облiку незавершених капiтальних вкладень.
Облiк фiнансових вкладень - Склад та структура фiнансових вкладень, оцiнка їх лiквiдностi. Достовiрнiсть вiдображення сум в аналiтичному бухгалтерському облiку.
-
Формування балансової вартостi придбаних цiнних паперiв, визначення витрат на їх придбання.
-
Правильнiсть зберiгання цiнних паперiв, оплата послуг (депозиторiв), наявнiсть депозитного договору.
- Правильнiсть документального оформлення i вiдображення в облiку операцiй з цiнними паперами.
- Достовiрнiсть визначення i вiдображення в облiку фiнансових результатiв вiд реалiзацiї цiнних паперiв.
- Повнота сплати держмита за операцiями з цiнними паперами.
Облiк товарно-матерiальних цiнностей
- Методи оцiнки товарно-матерiальних цiнностей i забезпечення незмiнностi визначених методiв протягом звiтного перiоду.
- Вiдповiднiсть облiку товарно-матерiальних цiнностей чинному законодавству за видами цінностей (матерiали, паливо, запаснi частини). Правильнiсть вiдображення сум податку на додану вартiсть, сплачених постачальникам.
-
Правильнiсть вiдображення в облiку i звiтностi дооцiнки та уцiнки залишкiв матерiальних цiнностей.
- Правильнiсть вiдображення в облiку надходжень, використання, реалiзацiї та нарахування зносу малоцiнних та швидкозношуваних предметiв.
Облiк коштiв i розрахункiв
Вiдповiднiсть чинному законодавству облiку касових операцiй, у тому числi:
- дотримання лiмiту каси;
- правильність оформлення прибуткових i видаткових касових ордерiв;
- правильнiсть ведення касової книги.
-
Наявнiсть та правильнiсть використання банкiвських рахункiв.
- Склад та стан дебiторської i кредиторської заборгованостей.
- Вiдповiднiсть чинному законодавству розрахункiв за заробiтною платою.
- Вiдповiднiсть чинному законодавству розрахункiв з пiдзвiтними особами.
- Вiдповiднiсть чинному законодавству розрахункiв з бюджетом, позабюджетними фондами та внескiв на соцiальнi заходи.
- Правильнiсть розрахункiв iз засновниками.
-
Наявнiсть i стан внутрiшньовiдомчих i внутрiшньогосподарських розрахункiв.
Правильнiсть розрахункiв за зовнiшньоекономiчною дiяльністю.
Для вiдкритих iнвестицiйних фондiв (за наявностi) - кредити, отриманi для викупу iнвестицiйних сертифiкатiв (дата видачi, дата погашення, вiдсоток, використання).
Облiк позикових коштiв
Склад та структура позикових коштiв. Спiввiдношення власних та позикових коштiв.
Наявнiсть непогашеної заборгованостi з банкiвських позик. Вiдсотки, що належать до сплати, в тому числi термiн сплати яких настав.
Аналiз показникiв:
- спiввiдношення позикових i власних коштiв;
- коефiцiєнт покриття заборгованостi.
Вiдповiднiсть облiку короткострокових кредитiв чинному законодавству.
Вiдповiднiсть облiку довгострокових кредитiв i iнших зобов'язань чинному законодавству.
Види облiгацiй, мета випуску, термiни погашення та їх додержання.
Додержання порядку вiдображення в облiку витрат, пов'язаних з емiсiєю облiгацiй.
Напрями використання коштiв, одержаних вiд емiсiї облiгацiй.
Стан облiку iменних облiгацiй, своєчаснiсть реєстрацiї змiни їх власникiв.
Форми та джерела виплати вiдсоткiв по облiгацiях, джерела погашення (викупу) облiгацiй.
Облiк витрат виробництва та обiгу
Вiдповiднiсть ведення облiку витрат на виробництво до вимог чинного законодавства.
Правильнiсть формування складу витрат на виробництво у вiдповiдностi з Правилами застосування Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" та галузевими Типовими положеннями по плануванню, облiку i калькулюванню собiвартостi продукцiї.
Достовiрнiсть даних про фактичну собiвартiсть продукцiї та оцiнки залишкiв незавершеного виробництва.
Склад витрат майбутнiх перiодiв i правильнiсть їх вiднесення на витрати.
Облiк реалiзацiї товарiв та готової продукцiї, фiнансових результатiв та використання прибутку
Оцiнка готової продукцiї i товарiв та їх облiк.
Методи облiку реалiзацiї готової продукцiї i товарiв та забезпечення незмiнностi визначених методiв протягом звiтного перiоду.
Достовiрнiсть даних про виручку (валовий дохід) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг).
Правильнiсть визначення сум податку на додану вартiсть та акцизного збору, що пiдлягають сплатi до бюджету. Наявнiсть пiльгового обороту, пiдтвердження пiльг, правильнiсть складання декларацiй з податку на додану вартiсть та акцизного збору.
Правильнiсть розрахунку фактичної собiвартостi реалiзованої продукцiї та результату вiд її реалiзацiї.
Достовiрнiсть результату вiд iншої реалiзацiї та його структура.
Вiдповiднiсть складу позареалiзацiйних доходiв i витрат вимогам Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 27.06.95 р. 247/95-ВР.
Правильнiсть облiку зовнiшньоекономiчних операцiй (купiвлi-продажу, бартерних, з давальницькою сировиною та iнших), сплати митних зборiв, мита, податку на додану вартiсть, акцизного збору та iнших платежiв, пов'язаних з веденням зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
Наявнiсть спiльної господарської дiяльностi та правильнiсть розподiлу i вiдображення у звiтностi доходiв вiд цiєї дiяльностi.
Ведення консолiдованого балансу.
Правильнiсть визначення балансового та оподатковуваного прибутку згiдно з чинним законодавством.
Правильнiсть розподiлу прибутку згiдно зi статутом та рiшенням зборiв акцiонерiв. Аналiз показникiв прибутковостi:
- прибуток на акцiю;
- дивiденди на одну акцiю.
Правильнiсть облiку i покриття збиткiв минулого року, наявностi та використання прибуткiв минулого року.
Облiк фондiв та їх використання
Наявнiсть спецiальних i цiльових фондiв, їх формування та використання згiдно з чинним законодавством.
Правильнiсть вiдображення в облiку i звiтностi курсових рiзниць за операцiями з iноземною валютою.
Склад i правильнiсть утворення резервiв за рахунок собiвартостi.
Облiк i використання коштiв цiльового фiнансування.
Облiк розрахункiв з бюджетом та фондами соцiального страхування
Вiдповiднiсть Закону України "Про податок на додану вартiсть" вiд 03.04.97 р. 168/97-ВР розрахунку платежу податку до бюджету або бюджетного вiдшкодування цього податку.
Вiдповiднiсть Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" розрахунку оподаткованого прибутку.
Вiдповiднiсть розрахункiв та сплати державного мита за операцiї з цiнними паперами Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито" вiд 21.01.93 р. 7-93.
Вiдповiднiсть Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про прибутковий податок з громадян" вiд 26.12.92 р. 13-92 нарахування та сплати в бюджет прибуткового податку з громадян iз заробiтної плати, iнших виплат, дивiдендiв.
Вiдповiднiсть чинному законодавству розрахунку збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування.
Вiдповiднiсть чинному законодавству розрахунку збору на обов'язкове соцiальне страхування.
Вiдповiднiсть чинному законодавству нарахувань до Фонду страхування на випадок безробiття та виплат з нього.
Вiдповiднiсть чинному законодавству нарахувань до Фонду здiйснення заходiв по лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення.
Вiдповiднiсть чинному законодавству вiдрахувань на будiвництво, ремонт i утримання автомобiльних дорiг.
Вiдповiднiсть чинному законодавству вiдрахувань до Державного iнновацiйного фонду.
13.11. Iншi податки та збори, платником яких виступає органiзацiя, вiдповiдно до Закону України "Про систему оподаткування" вiд 25.06.91 р. 1251-12.
Висновок Висновок складається згiдно з Нормативом 13 Аудиторської палати України "Аудиторський висновок". У разі пiдтвердження консолiдованої звiтностi обов'язково вказується, якi фiлiали перевiрялися та якими аудиторськими фiрмами (основнi реквiзити, лiцензiї на здiйснення аудиторської дiяльностi, сертифiката аудитора), а також додаються копiї аудиторських висновкiв.
Аналiз фiнансового стану Джерелами визначення показникiв фiнансового стану можуть бути, зокрема:
а) баланс (форма 1);
б) звiт про:
- фiнансовi результати та їх використання (форма 2);
- фiнансово-майновий стан (форма 3);
- довiдка про вартiсть чистих активiв;
- довiдка про фiнансовi вкладення;
в) вiдомостi статистичних органiв;
г) данi оперативного облiку емiтента;
д) додаткова iнформацiя.
Аудитор (аудиторська фiрма) для аналiзу фiнансового стану пiдприємства обирає показники, затвердженi в рiшеннi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Висновоки
Закон України "Про аудиторську діяльність" було
прийнято в жовтні 1993 р. У Законі розділено поняття аудиту й аудиторської діяльності.
Закон визначає аудит як
перевірку
бухгалтерської
звітності,
обліку первинних
документів
та
іншої
інформації
про
фінансово-господарську діяльність господарюючих
суб'єктів
з
метою
визначення
достовірності
їх звітності,
обліку,
повноти
і
відповідності
чинному
законодавству
і встановленим нормативам.
Під аудиторською
діяльністю
розуміють
підприємницьку
діяльність
у вигляді
організаційного
і
методичного
забезпечення
аудиту,
практичного виконання аудиторських перевірок і надання інших аудиторських послуг.
Інших
аудиторських
послуги
відносять:експертизу,
консультації
з
питань
фінансово-господарської
діяльності,бухгалтерського
обліку
фінансів,
оподаткування,
права,
банківської
і страхової справи, екології, правильної організації виробництва,
маркетингу,проведення аналізу і прогнозування фінансового становища.
В Україні дозволяється
діяльність
іноземних
аудиторів,
іноземні аудитори і
фірми
повинні
одержати
в
установленому
порядку
дозвіл
від Кваліфікаційної
комісії
на
право
зайняття
аудиторською
діяльністю
на території
Україна.
Підприємства
мають
право
залучати зарубіжних аудиторів і аудиторські фірми для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності.
Особливістю в введення у Закон статусу
помічника
аудитора.
Помічник аудитора - це особа з
вищою
або
середньою
спеціальною
освітою.
Він
не користується правом підпису аудиторського
висновку,
експертного
висновку, довідки
або
іншого
офіційного
документа
про
проведення
аудиту.Взаємовідносини аудитора і помічника, обсяг
робіт,
які
виконує
помічник,оплата праці та інші питання, що стосуються
його
діяльності,
визначаються чинним законодавством і взаємного угодою. Час роботи як
помічника
аудитора включається в стаж роботи,
необхідний
для
одержання
свідоцтва
на
право зайняття аудиторською діяльністю.
У Законі не визначається зміст аудиторського висновку, а
є
посилання до відповідних стандартів.
Атестацій
аудиторів
в
Україні
здійснюється
Кваліфікаційною комісією.До атестації допускаються особи, що мають вищу або середню
спеціальну освіту,
а
також
досвід
економічної,
фінансової,
обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної або правової роботи.Кваліфікаційне свідоцтво видається строком на п'ять років.
Відповідальність аудиторів і аудиторських
фірм
за
кваліфіковане
й якісне виконання своїх обов’язків визначається законодавством
і
договором. Матеріальна відповідальність аудиторів і
аудиторських
фірм
у
зв’язку
із завданням збитків замовнику внаслідок неякісного проведення
аудиту
повинна передбачатися в договорі.
Як випливає з тексту Закону,
аудиторські
фірми
і
аудитори
повинні застрахувати свою матеріальну відповідальність, проте цей механізм у
Законі не визначено.
З переходом до ринкових відносин в економіці країн
виникли
нові проблеми
і
потреби,
обумовлені
появою
нових
спеціальностей
і
нових теоретичних і практичних дисциплін, в тому числі і аудиторського контролю.
Сам аудиторський контроль
важко
віднести
до
нововведень
ринкових відносин,
але
новим
є
поява
незалежного
контролю,
який
забезпечує реалізацію практичної суспільної необхідності — підтвердження
достовірності фінансової інформації
про
діяльність
економічних
суб’єктів
в
інтересах користувачів
цієї
інформації.
Новим
є
те,
що
незалежний
аудиторський контроль

це
підприємницька
діяльність,
здійснюється
на
комерційній основі за рахунок економічних суб’єктів, що перевіряються.
Фактично
процес
створення
незалежного
аудиторського
контролю продовжується в країні
вже
досить
довгий
термін,
але
попереду
ще велика
робота
по
підготовці,
атестації
та
ліцензування
кваліфікованих кадрів аудиту, які б відповідали своїм рівнем кваліфікації світовому рівню.
Не викликає сумнівів, що розвиток аудиторської
діяльності
в
країні, затвердження нормативно-законодавчої
бази
і
стандартів
аудиту
буде проходити безперервно, разом з вдосконаленням інших
економічних
інститутів та економіки в цілому.
Список використаної літератури 1. "Фінанси України" , 9, 10 за 1996р. 8-11 за 1998р. 2. "Економіка України", журнал 1999-2001 р. 3. Закон України "Про Державний бюджет". 4. Лаврук В.В. Фінансові розрахунки підприємств // Економіка.- 1998. –11. – с. 64-68. 5. Лаврук В.В. Стан розрахунків підприємств
з державним бюджетом // Економіка. -1999. -8. – с. 58-60. 6. "Основи економічної теорії: політ економічний аспект" за редакцією
Г.Н. Климка, В.П.Нестороненка.- Київ.: Вища школа — знання”, 1997р.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини