Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний Університет біоресурсів і природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Економіка підприємства
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2020
Тип роботи:
Курсова робота
Предмет:
Економічний аналіз

Частина тексту файла

ВСТУП Рослинництво – провідна
галузь аграрного виробництва. Його продукція має надзвичайно важливе народногосподарське значення. Низка продуктів споживається в натуральному вигляді, інші, й це значна частина використовуються як сировина для галузей легкої та харчової промисловості, а частина – як
корми для тварин. У валовому виробництві продукції сільського господарства на рослинництво припадає близько 45%. Тут вирощується майже 350 різних нидів рослин. Рослинництво – достатньо динамічна галузь.
Постійно змінюються площі оброблюваних земель, проводяться різні меліоративні роботи, змінюється кількість культивованих культур, удосконалюється спеціалізація та концентрація. Тому необхідно
застосовувати методи економічного
аналізу
для
дослідження
даної галузі Метою написання
курсової роботи є економічний
аналіз діяльності
сільськогосподарського підприємства, а
саме
галузі рослинництва та надання рекомендацій щодо
вирішення
виявлених проблем. Об’єктом
дослідження є господарська
діяльність товариства
з обмеженою
відповідальністю
« Пустовіти» Миронівського району
Київської області. Відповідно
до
мети були
визначені завдання роботи: детальне вивчення
природно -
організаційного та соціального потенціалу
даного підприємства, аналіз
виробництва продукції рослинництва, а
саме, аналіз досягнутого рівня врожайності сільськогосподарських культур, виробництво продукції рослинництва та вплив основних факторів на його зміну, аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва, оцінка стану та основні напрямки вдосконалення системи соціально-трудових відносин в галузі рослинництва. Отже,
перейдемо до
викладення
основного матеріалу.
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРИРОДНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ "ПУСТОВІТИ" Місцерозташування, шляхи сполучення та природні умови підприємства ТОВ "Пустовіти розміщене у с. Пустовіти, Миронівського району,
Київської області. Утворене 28 червня 1993 року. 1 серпня 1997 року внесене в єдиний державний реєстр підприємств і організацій.
ТОВ "Пустовіти" знаходиться в зоні полісся. Клімат зони помірно-континентальний з довгим теплим літом і короткою м’якою зимою. Континентальність зростає у напрямі із заходу на схід. У цьому ж напрямі збільшується глибина і тривалість промерзання ґрунтів, що впливає на їх основну волого-зарядку. Середня температура за рік дорівнює 6 – 8о С, але в деякі роки бувають деякі відхилення. максимальна температура – 37, 39о С (1936 р.) мінімальна температура – -36о С (1935 р.) Кліматичні умови сприятливі для сільськогосподарського виробництва, але в окремі роки спостерігається значне зрідження озимих посівів після зимівлі, а також пошкодження окремих сільськогосподарських культур у весняно-літній період під впливом посушливо-суховійних та інших несприятливих метеорологічних умов. тривалість вегетаційного періоду – 210 днів тривалість безморозного періоду – 160 днів Останні весняні приморозки закінчуються у середньому 26 – 28 квітня, а перші осінні заморозки починаються 6 – 7 жовтня. В окремі роки ці показники коливаються, що і впливає на тривалість без морозного періоду. Район помірно теплий помірно зволожений. За період з середньодобовою температурою понад 10о С тут випадає 310 – 320 мм опадів, а за рік – 480 – 560 мм. Період з середньодобовою температурою понад 15о С тут триває на 5 днів більше, ніж на решті території області.
Основні ґрунти підприємства - чорноземи опідзолені, чорноземи типові малогумусні і слабогумусовані. Рельєф місцевості – середньхвилястість. Водні ресурси – р. Рось, ставки загальною площею 37га. Відстань від підприємства до найближчої залізничної станції – 5км.(м.Миронівка), до районного центру – 2 км., до обласного центру – 105 км. Бази постачання і реалізації, і реалізації це як зазначалося
вище
міста Миронівка, Київ, Тараща, Богуслав, Сполучення з адміністративними центрами, базами постачання і реалізації продукції – дороги І-го класу, з асфальтовим покриттям. Внутрішньогосподарські шляхи сполученням всього 19 км., в т. ч. з твердим покриттям 10 км., решта – ґрунтові дороги. Внутрішньогосподарський зв'язок – телефон, інтернет(в центральному офісі). Основними видами економічної діяльності товариства є виробництво продукції тваринництва, рослинництва, переробки сільськогосподарської продукції та надання послуг.
1.2. Забезпеченість ТОВ "Пустовіти" ресурсами та ефективність їх використання Найважливішою складовою природних ресурсів є земля. Земельні ресурси потрібні всім підприємствам, однак, якщо в промисловості земля є лише господарським базисом, то в сільському господарстві вона є основним засобом виробництва. Функціональні особливості використання землі визначають її важливе місце серед природних ресурсів. До
загального
земельного
фонду
досліджуваного підприємства входять: площа сільськогосподарських угідь, в тому числі рілля. Таблиця 1.1
Склад і структура земельних угідь у ТОВ
" Пустовіти" Угіддя 2009р. 2010р. 2011р. 2011р. у % до 2009р. Площа, га Питома вага, % Площа, га Питома вага, % Площа, га Питома вага, % у загальній земельній площі в с.-г. угіддях у загальній земельній площі в с.-г. угіддях у загальній земельній площі в с.-г. угіддях Всього земельна площа 1870 100 - 1630 100 - 1630 100 -
87,16 Сільськогосподарські угіддя
1857 99,30 100 1611 98,83 100 1611 98,83 100 86,75 Рілля 1857 99,30 99,86 1611 98,83 100 1611 98,83 100 86,75 Інші с.-г. угіддя 0 - -
0 - - 0 -
- - З таблиці видно, що в період з 2009 по 2011 роки в господарстві відбулися незначне зменшення земель
на 240 га. або 12,8%.
Частина сільськогосподарських угідь у
загальній
земельній площі становить 99,3% у 2009 році та 98,83% у 2010 та 2011 роках. Також бачимо, що найбільшою частиною всі
сільськогосподарські угіддя є рілля, що свідчить про високу розораність та задіяність у виробництві рослинної продукції. Наступним кроком проаналізуємо стан та наявність трудових ресурсів та їх використання, адже їх раціональне поєднання та належна кваліфікація являється основою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.
У сучасних умовах через ряд причин виникає проблема у забезпеченості сільськогосподарських підприємств
у кваліфікованій робочій силі. Основними
з них є низька оплата праці у більшості господарств, внаслідок цього значна частина молодого населення переїздить у міста в пошуках більш оплачуваних робочих місць. Окрім того основна маса трудових ресурсів що на сьогодні працює на підприємствах сільського господарства старшого віку, і часто виходять на пенсію. Ці, а також ряд інших чинників змушують господарства підвищувати рівень механізації. Враховуючи вище наведене розглянемо та проаналізуємо рівень
використання трудових ресурсів
у ТОВ "Пустовіти".
Таблиця1. 2 Наявність трудових ресурсів та їх використання ТОВ "Пустовіти" Показники 2009р. 2010р. 2011р. Всього по підприємству в т.ч. Всього
підприємству в т.ч. Всього
підприємству в т.ч. в рослинництві в тваринництві в рослинництві в тваринництві в рослинництві в тваринництві Середньорічна чисельність працюючих, чол. 27 21 6 24 18 6 19 16 3 Ними відпрацьовано всього:
                  – люд. - днів 24276 12150 15496 6240 4500 1740 5035 4080 885 – люд. - год. (тис.) 169932 85050 108472 39840 32220 12540 32300 28640 6300 Відпрацьовано 1 працівником:
                 
– люд. - днів
240 243 298 260 250 290 265 255 295
– люд. - год. 1666 1701 2086 1660 1790 2090 1700 1790 2100 Коефіцієнт використання фонду робочого часу одним працівником:                   – за кількістю відпрацьованих люд. - днів 0,85 0,87 1,07 0,93 0,89 1,04 0,95 0,91 1,05 – за кількістю відпрацьованих люд. - год. 0,89 0,9 1,11 0,88 0,95 1,11 0,90 0,95 1,12 Вартість
валової продукції за співставними цінами 2005р., тис грн. 1041,8 715,12 326,7 1877,1 1342 535,1 1844,6 1486,9 357,7 Вартість валової продукції , грн:                  
– на одного працівника 38585 34053 54450 78212 74555 89183 97084 92931 119233
– на
1 люд.-год. 6,13 8,41 3,01 47,12 41,65 42,67 57,11 51,92 56,78 Прибуток (збиток), тис. грн. 773,00 616,00 -2,00 33,00 157,00 -120,00 14,00 98,00 -87,00 Отримано прибутку (збитку) на 1 працівника, грн. 28629 29333 -333 1375 8722,22 -20000 736,84 6125 -29000
Так в динаміці років за аналізований період можна побачити що чисельність
працівників у рослинництві поступово знижувалась причому досить значними темпами, і у 2011 році в порівняні з 2009 роком зменшилася на 8 осіб. Натомість чисельність зайнятих у тваринництві становила 3 чоловіки в 2011 році.
Відповідно
до
чисельності
працівників змінювалась
кількість
відпрацьованих людино – днів
та
людино – годин.
Одним
працівником у 2011 році
було
відпрацьовано
на 25 люд –днів більше ніж в 2009 році в
загальному
по підприємстві. Теж
саме
стосується відпрацьованих люд-год. Аналізуючи коефіцієнти використання фонду робочого часу можна стверджувати, що загалом по господарству зайнятість робітників досить висока (складає більше 0,8 – 0,9) і за проміжок 2009 -2011 років зростала.
Щоб розрахувати вартісні показники до трудових ресурсів спершу знайдемо
вартість валової продукції за співставними цінами 2005 року . Провівши розрахунки можемо стверджувати що вартість валової продукції в динаміці років зросла. Показники вартості валової продукції на одного працівника, та 1 людино-годину відповідно до збільшення вартості продукції(за співставними цінами) зростали поступово. В кінці огляду даної таблиці є оцінка отримання прибутку(збитку), та його розрахунок на одного працівника.
Підприємство веде прибуткову діяльність. У динаміці аналізованих років прибуток зростає як загальний так і на одного працівника відповідно. Однак слід зазначити що у 2009 - 2011 роках підприємство в галузі тваринництва вело збиткову діяльність, проте відбулось покриття збитків за рахунок рослинної галузі.
Прибуток – це лише кінцевий результат, якого може досягти господарство у результаті стабільного та ефективного залагодження усіх процесів виробництва.
Діяльність господарств на сучасному етапі враховує ринкові закони (попиту, пропозиції, конкуренції то що), котрі змушують підприємства враховувати їхні виробничі можливості відповідно до наявних їм ресурсів, і безпосередньо матеріальних, адже вони безпосередньо задіяні у процесі виробництва.
Оскільки саме виробничі ресурси являються однією з основних умов господарювання доцільним буде проаналізувати рівень забезпеченості виробничими ресурсами в ТОВ "Пустовіти". Таблиця 1.3 Основні показники забезпеченості підприємства виробничими ресурсами
ТОВ "Пустовіти" Показники Підприємство 2011 рік у % до 2009 року 2009р. 2010р. 2011р. Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн 4556 4525,5 4273 93,79
в. т. ч. с. - г. призначення, тис. грн 3872,6 3846,6 3418,4 88,27 Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн 2575,5 2451 2402,5 93,28 Середньорічна чисельність працівників, чол 27 24 19 70,37 Площа сільськогосподарських угідь, га
1857 1611 1611 86,75
в т. ч. ріллі 1857 1611 1611 462,79 Поголівя тварин,
ум. гол. 340 4487 125 36,76 Припадає
на 1 га с. - г. угідь: 2453,42 2809,12 2652,39 108,11
основних засобів, грн.
основних засобів с.-г. призначення, грн 2085,41 2387,76 2121,91 101,75
оборотних засобів, грн. 1386,91 1521,42 1491,31 107,53
поголів'я тварин, ум. гол.
0,18 2,79 0,08 42,38 Припадає на 1 працівника: 168,74 188,56 224,89 133,28
основних засобів, тис. грн.
основних засобів с.-г. призначеня, тис.грн. 143,43 160,28 179,92 125,44
сільськогосподарських угідь, га 68,78 67,13 84,79 123,28
в т. ч. ріллі. га 68,78 67,13 84,79 123,28 Оглянувши вище наведені показники бачимо, що середньорічна вартість основних засобів зросла зменшилась, в тому числі сільськогосподарського призначення також. Середньорічна вартість оборотних засобів також в динаміці років на господарстві зменшувалась. Як зазначалося
у попередній таблиці загальна середньорічна кількість працюючих у динаміці
йде до зменшення.
Площа сільськогосподарських угідь і зокрема рілля
незначним чином у динаміці також зменшується, про це більш детально згадували розглядаючи таб.1.1.
Динаміка зміни умовного поголів’я тварин є перемінною, так у 2010 році їх кількість була значно більшою 2,79 ум. гол. на 1 га
ніж у попередньому році 2009 році, і зменшилась знову
у 2011 до 0,08 ум. гол. на 1 га.
З вище розглянутих показників, визначимо їх
співвідношення на 1 га сільськогосподарських угідь основних засобів, основних засобів с.-г. призначення оборотних засобів припадає досить значна кількість, що з кожним роком збільшується. Лише поголів’я змінювалось відповідно до зміни кількості. Але це
збільшення відбулось
за
рахунок
зменшення площі сільськогосподарських угідь. Подібною є ситуація даних показників у розрахунку на 1 працівника, вони також у по роках поступово збільшуються.
Розглянувши показники забезпеченості підприємства виробничими ресурсами доцільно розглянути рівень їх використання ( табл 1.4). Виробничі ресурси – це матеріальна база розвитку сільськогосподарського підприємства. Ефективність їх використання можна оцінити за допомогою показника фондовіддачі. Він характеризується вартістю валової продукції, що припадає на 1 гривню основних засобів сільськогосподарського призначення. В ТОВ "Пустовіти" цей показник за аналізований період зріс на 77,5%. Це викликано переважним зменшенням основних засобів
над зниженням вартості валової продукції в порівняльних цінах. Тобто на 1 грн. вартості основних засобів припадало 269,03 грн. валової продукції.
Окупність виробничих витрат вартістю валової продукції за аналізований період знизилась на 46%. В 2004 році на 1 грн. виробничих витрат припадало 1,04 грн., а в 2006 році – 0,58 грн.. Таку ситуацію спричинило значне зниження вартості валової продукції та деяке збільшення виробничих витрат. Окупність виробничих витрат прибутком, про що свідчить рівень рентабельності, знаходиться на досить низькому рівні, оскільки прибуток є меншим , ніж витрати. За аналізований період цей показник знизився на 2 пункти і складав у 2011 році 12,16%. Це свідчить про дуже низький рівень господарювання. Фактори, які впливають на прибуток будуть детально розглянуті в другому розділі. Таблиця 1.4 Основні показники використання виробничих ресурсів в ТОВ "Пустовіти" Показники Роки 2011 рік у % до 2009 року 2009 2010 2011 Вартісь валової продукції за співставними цінами, тис грн 1041,85 1877,10 1844,60 177,05 Прибуток (збиток), тис. грн. 726,00 325,00 520,00 71,63 Площа сільськогосподарських угідь, га 1857,00 1611,00 1611,00 86,75 Припадає на 1га с.-г. угідь : 561,04 1165,18 1145,00 204,09
вартості
валової продукції за співставними цінами
прибутку (збитку), грн. 390,95 201,74 322,78 82,56 Припадає на 1 тис. грн. вартості основних засобів с.-г. призначення:
269,03 487,99 539,61 200,57
вартості
валової продукції за співставними цінами
прибутку (збитку), грн. 187,47 84,49 152,12 81,14 Виробничі
витрати, тис. грн. 4927,00 4777,00 4276,00 86,79 Припадає валової продукції на 1 грн. виробничих витрат (за
співставними цінами), грн. 0,21 0,39 0,43 204,01 Рівень рентабельності (збитковості), %
14,74 6,80 12,16 х Отже, показники
використання виробничих ресурсів знаходиться
на
низькому рівні, тому
підприємству
потрібно зосередити
свою
увагу на пошуку резерві щодо збільшення прибутку, зменшенні виробничих
витрат і підвищення рівня рентабельності.
1.3.
Роль і значення
аналізованих видів продукції в економіці ТОВ "Пустовіти" За часи незалежності в Україні сформувався ринок, який у більшості випадків диктує виробникам що, в якій кількості, і за якою ціною продавати. Тому досить велика кількість сільськогосподарських підприємств
обрали той сектор, в якому вони при після виробництва можуть прибутково реалізувати продукцію.
Звідси виникає поняття спеціалізація, та галузь сільського господарства, якій віддається перевага на тому чи іншому підприємстві.
Спеціалізація сільського господарства – це переважний розвиток виробництва одного або кількох видів продукції в окремих регіонах, підприємствах чи їх підрозділах. Відповідно до цього спеціалізація характеризується переважним розвитком тих галузей сільського господарства, які забезпечують виробництво даних видів продукції. Розглянемо структуру грошових надходжень від реалізації товарної продукції в ТОВ "Пустовіти" і визначимо спеціалізацію даного господарства (табл. 1.5). В структурі грошових надходжень від реалізації товарної продукції в ТОВ "Пустовіти" за
аналізований період провідне місце займає продукція рослинництва
80 - 90%. Найбільшу
виручку
підприємство отримує від
виробництва зернових, а
саме, пшениці
озимої, ячменю, ярого та кукурудзи
на зерно. Також
значну
виручку
приносить
вирощування
сої та
соняшнику. В галузі тваринництва за останні 3 роки спостерігається стрімкий спад виробництва. Із тваринницької продукції підприємство виробляє
невелику
частину свинини та птиці. Це може свідчити про те, що керівники не ставляться належним чином до галузі тваринництва і в перспективі передбачається повна його ліквідація та перехід лише на вирощування продукції рослинництва.
Таблиця 1.5 Структура грошових надходжень від реалізації товарної продукції в ТОВ "Пустовіти" Продукція 2 009р. 2 010р. 2 011р. сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % 1. Продукція рослинництва
Зернові та зернобобові
2954 75,67 1749 47,93 1616 41,65       в т. ч. пшениця озима 1975 66,86 1288 73,64 919 56,87
гречка 358 12,12 194 11,09 151 9,34
кукурудза на зерно 118 3,99 - - 370 22,90      ячмінь ярий 447 15,13 239 13,66 176 10,89      овес 96 3,25 28 1,60 - - Соняшник 655 16,78 821 22,50 495 12,76 Соя 228 5,84 544 14,91 1268 32,68 Ріпак ярий - - 231 6,33 - - Цукрові буряки - - - - 193 4,97 Інша продукція рослинництва 27 0,69 304 8,33 308 7,94 Всього по рослинництву 3904 91,30 3649 85,56 3880 90,32 2. Продукція тваринництва Приріст свиней 60 16,13 293 47,56 408 98,08 Птиця 312 83,87 319 51,79 - - Інша продукція тваринництва - - 4 0,65 8 1,92 Всього по тваринництву 372 8,70 616 14,44 416 9,68 Всього 4276 100 4265 100 4296 100 Оскільки дане господарство має рослинницьку
спеціалізацію, доцільним буде розглянути саме цей сектор виробництва продукції.
РОЗДІЛ 2.
АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В ТОВ "ПУСТОВІТИ"
2.1. Аналіз досягнутого рівня врожайності сільськогосподарських
культур в ТОВ "Пустовіти
Основною метою діяльності будь-якого підприємства є отримання максимального прибутку. Величину прибутку безпосередньо визначає дія трьох факторів: кількість реалізованої продукції повна собівартість 1 продукції середня ціна реалізації Перші два фактора визначаються рівнем урожайності та посівною площею. Чим вищий вихід продукції з одиниці площі (інтенсивний розвиток) або більшої площі при певному рівні урожайності (екстенсивний розвиток), тим більший валовий збір і, відповідно, менша собівартість 1 продукції. Тому спочатку
розглянемо динаміку
урожайності
сільськогосподарських
культур
в досліджуваному
підприємстві. Таблиця 2.1
Динаміка врожайності сільськогосподарських культур в ТОВ " Пустовіти" Культура Роки 2011 у % до 2009 2009 2010 2011 Зернові та зернобобові               в т. ч. пшениця озима 34,9 20,8 17,6 50,43
гречка 8,3 3,7 8,6 103,61
кукурудза на зерно 26,01 - 23,8 91,50      ячмінь ярий 16,6 11,6 25 150,60      овес 22,8 10,7 - - Соняшник 23,9 14,3 8,4 35,15 Соя 11,8 12,3 15,6 132,20 Ріпак ярий - 13,74 3,5 - Цукрові буряки - - 136,7 -
Нажаль, в даному підприємстві рівень урожайності сільськогосподарських культур знаходиться на досить низькому рівні і за остання 3 роки відбулось значне його зниження майже по всіх культурах. Зокрема рівень урожайності озимої пшениці та кукурудзи на зерно за аналізований період знизився
на 50% та 10% відповідно.
Рівень урожайності озимої пшениці в 2011 році був 17,6 ц/га, що є надзвичайно невигідним для підприємства, оскільки
підприємство
має всі
умови
для отримання набагато вищого врожаю. Зросла урожайність гречки на 3%, але вона все ж залишається на досить низькому рівні (8 ц/га).
Також зросли
урожайності сої та
ячменю ярого на 32,2% та 50,6%
відповідно.
Низький
рівень
урожайності деяких культур можна пояснити тим, що в
були несприятливі природні умови для їх вирощування. А от загальний низький рівень урожайності всіх сільськогосподарських культур свідчить про неефективну технологію. Далі
розглянемо
структуру
посівних площ досліджуваного підприємства в таблиці 2.2. Таблиця 2.2 Посівні площі сільськогосподарських культур та їх структура
Культура Роки   2011 у % до 2009   2009 2010 2011  га %  га  %   га %  Пшениця озима 465 30,1 545 34,3 400 27,5 86,02 Гречка 220 14,2 75 4,7 36 2,5 16,36 Кукурудза на зерно 86 5,6 0 0,0 198 13,6 230,23 Ячмінь ярий 410 26,5 340 21,4 108 7,4 26,34 Овес 30 1,9 10 0,6 0 0,0 - Соняшник 114 7,4 200 12,6 170 11,7 149,12 Соя 220 14,2 320 20,1 365 25,1 165,91 Ріпак ярий 0 0,0 100 6,3 80 5,5 - Цукрові буряки 0 0,0 0 0,0 99 6,8 - Разом 1545 100 1590 100 1456 100 94,0 Загальна посівна площа зменшилась
на 6%, тобто на га. У 2009 році найбільшу питому вагу в структурі посівних площ займали посіви
озимої пшениці, грески, ячменю
ярого
та сої. За 3 роки ситуація дещо змінилася. Основне розширення припало на кукурудзи
на зерно – з 86 га до 198 га., соняшнику з 140
до 170 га. та сої з 220 до 365.
Дещо зменшилась
посівна площа озимої пшениці, гречки, ячменю ярого Зате
збільшились площі посіву кукурудзи на зерно, сої та соняшнику. 2.2. Виробництво продукції рослинництва та вплив основних факторів на його зміну в ТОВ "Пістовіти" Як вже вище зазначалося відбулися певні зміни в рівні урожайності та динаміці посівних площ, що суттєво вплинуло на валовий збір сільськогосподарської продукції. дослідимо
динаміку домінуючих сільськогосподарських культур
в підприємстві. Таблиця 2.3 Динаміка валових зборів сільськогосподарських культур ТОВ
"Пустовіти" Культура Роки 2011 у % до 2009 2009 2010 2011 Пшениця озима 16259 11379 7027 43,22 Ячмінь ярий 6806 3964 2712 39,85 Соняшник 2721 2865 1435 52,74 Соя 2585 3930 5562 215,16 Вартість валової продукції рослинництва за
сіпівтавними цінами, тис. грн. 715,12 1342 1486,95 207,93 Загальна зміна виробництва продукції рослинництва в підприємстві визначається через такий показник, як вартість валової продукції рослинництва в співставних цінах. Загальне збільшення виробництва за аналізований період склало 107,93%. Збільшення виробництва
із аналізованих культур відбулось лише по валовому збору гречки на 115,16%, а по всіх інших культурах значне зниження. Зокрема валове виробництва озимої пшениці знизилося на 56,78%, ячменю – на 60,15%, соняшнику - 47,26% Для детальнішого вивчення необхідно проаналізувати вплив кожного фактора на зміну валового виробництва певного виду продукції та загальну зміну, а саме
урожайності
та посівних площ (табл. 2.4). Таблиця 2.4
Виявлення впливу основних факторів на зміну валового виробництва продукції рослинництва
Культури Площа посіву, га Вихід продукції з 1 га, ц (грн.) Валове виробництво продукції, ц Зміна валового виробництва 2009 р. 2011 р. 2009 р. 2011 р. 2009 р. умовне 2011 р. загальна в т. ч. за
рахунок зміни площі врожаю Пшениця озима 465 400 34,9656 17,5675 16259 8168,89 7027 -9232 -2272 -6959 Ячмінь ярий 410 108 16,6 25,1111 6806 10295,6 2712 -4094 -5013 919 Соняшник 114 170 23,8684 8,44118 2721 962,294 1435 -1286 133 -2622 Соя 220 365 11,75 15,2384 2585 3352,44 5562 2977 1703 1273 Відбулось
зниження виробництва пшениці озимої на 9232 ц, ячменю на 4094 ц.
соняшнику на 1286 ц.. Зміна виробництва озимої пшениці відбулась за рахунок зменшення посівної площі на 2272 ц., та зниження врожайності – на 6959 ц. Виробництво
ячменю ярого зменшилось за рахунок значного зниження посівної площі на 5013 ц., тому що за рахунок росту посівної площі збільшення відбулось лише на 919 ц..
На зміну виробництва соняшнику дуже вплинуло зменшення її урожайності на 2622 ц, тому що зростання посівних площ позитивно вплинуло на валове виробництво тільки на 133 ц. Зросло лише виробництво сої на 2977 ц.,.. За рахунок урожайності підвищилось на 1703 ц. та за рахунок підвищення врожайності – на 1273 ц.. Отже, як бачимо з
таблиці та висновків на валове виробництво
в більшій
мірі впливає рівень урожайності, тому
підприємству слід звернути більшу увагу на його покращення. Далі
визначаємо вплив
на
валове
виробництво посівних площ. Вплив
зміни структури посівних площ можна визначити якщо валове виробництво привести до якогось умовного значення. Таке значення можна досягти при розрахунку валового виробництва за даними площі посіву 2009 року і урожайності 2011 року. Таблиця 2.5 Вплив зміни структури посівних площ на валове виробництво продукції рослинництва ТОВ "Пустовіти Культури Посівна площа, га Урожайність, ц/га (2011 р.) Ціна 1 ц. продукції Вартість продукції,
тис. грн. 2009 р. 2011 р. при площі посіву 2009 р. і урожайності
2011р. 2011 р. Пшениця озима 465 400 17,6 136,1 1114 958 Ячмінь ярий 410 108 25 97,3 997 263 Соняшник 114 170 8,4 308,6 296 441 Соя 220 365 15,6 256,9 882 1463 Разом х х х х 3288 3124
Зіставивши отримані дані можна побачить, що вартість валової продукції при виробництві продукції в 2011 році була на 164 тис. грн. менша, ніж при умовному значенні цього показника. Це означає, що в підприємстві краща структура посіву була в 2009 році.
2.3. Аналіз витрат і собівартості продукції
рослинництва в ТОВ "Пустовіти" Собівартість – це витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції виражену в грошовому еквіваленті. Розрізняють виробничу(витрати на виробництво) і повну(додаються витрати на реалізацію) собівартість. Визначимо собівартість по кожному виду продукції Таблиця 2.6
Динаміка собівартість продукції рослинництва ТОВ "Пустовіти" Показники Роки 2011 р. у %
2009 р. 2009 2010 2011 Собівартість 1 ц., грн. 106,53 115,80 111,14 104,33 Пшениця озима Ячмінь ярий 85,95 179,60 79,65 92,66 Соняшник 147,00 155,30 282,93 192,46 Соя 177,95 214,20 207,12 116,39 Збільшення собівартості відбулось майже
по всіх культурах. Зокрема собівартість 1 ц. озимої пшениці за
аналізований
період
збільшилась на 4,33%,
соняшнику на 92,46%, сої на 16,39%. Лише
собівартість
ячменю
ярого зменшилась на 7,34%.
У 2010 році собівартість досліджуваної
продукції
була
найвищою за
всі
роки.
На собівартість впливає: витрати на 1 га. посіву; урожайність сільськогосподарських культур. Тому слід розглянути вплив даних факторів на зміну собівартості (табл. 2.7).
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини