Вивчення можливостей пакету NetCracker Professional

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Комп’ютеризовані системи
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2017
Тип роботи:
Методичні вказівки до лабораторної роботи
Предмет:
Комп ютеризовані системи та мережі передавання даних

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Вивчення можливостей пакету
NetCracker Professional
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до
лабораторної роботи 1 з дисципліни “Комп’ютерні мережі ” для студентів
спеціальності 122 Комп’ютерні науки спеціалізації Системна інженерія (Інтернет речей), та дисципліни ”Комп’ютеризовані системи та мережі передавання даних” для студентів базового напрямку 6.0914 " Системна інженерія"
Затверджено на засiданнi кафедри "Комп'ютеризовані системи автоматики" Протокол N 2 вiд 1 вересня
2017p.
Львів 2017
Вивчення можливостей пакету NetCracker Professional: Методичні вказівки до лабораторної роботи 1 з дисципліни “Комп’ютерні мережі ” для студентів
спеціальності 122 Комп’ютерні науки спеціалізації Системна інженерія (Інтернет речей), та дисципліни ”Комп’ютеризовані системи та мережі передавання даних” для студентів базового напрямку 6.0914 " Системна інженерія"/ Укл. Г.І.Влах-Вигриновська, О.О. Іванюк - Львiв: Національний університет "Львівська політехніка", 2017. - 21 с.
Укладачі:
Г.І.Влах-Вигриновська, канд. техн. наук, доцент
О.О. Іванюк, канд. техн. наук, старший викладач
Вiдповiдальний за випуск
А.Й. Наконечний , д.т.н, проф.
Рецензенти:
З.Р. Мичуда, д.т.н, проф.,
А.Г. Павельчак, к.. т. н., доцент
Мета роботи: Ознайомлення з основними можливостями NetCracker Professional і отримання навичок моделювання комп'ютерних мереж в даному пакеті.
Теоретичні відомості
Система автоматизованого проектування (САПР) NetCracker Professional призначена для створення мережевих проектів, моделювання інформаційно-обчислювальних мереж та оцінки їх технічних параметрів. Вона розроблена фірмою NetCracker Technology і є однією з найбільш доступних на сьогоднішній день систем моделювання. За своїми функціональними можливостями вона може зрівнятися з такою відомою системою моделювання як NetMaker XA, яка є системою більш високого рівня. Але на відміну від неї, дана система є менш дорогою і відносно простою у використанні. Система моделювання NetCracker Professional дозволяє здійснювати багатофункціональне моделювання мереж. З її допомогою можуть бути вирішені наступні завдання: визначення продуктивності мережі при заданих топології і робочому навантаженні; аналіз залежності пропускної здатності при зміні робочого навантаження на мережу; аналіз залежності пропускної здатності мережі при зміні її топології; підбір параметрів протоколів мережі для забезпечення максимальної пропускної здатності мережі при заданих топології і робочому навантаженні; визначення оптимальної топології і відношення пропускна здатність/вартість проектованої мережі. В NetCracker Professional є бібліотека пристроїв, яка надає користувачеві найширший вибір не тільки типів пристроїв від простих персональних комп'ютерів до багатофункціональних маршрутизаторів і засобів супутникового зв'язку, а й безліч конкретних моделей цих пристроїв різних фірм виробників. Бібліотека елементів надає можливість моделювати стандартні мережеві пристрої, створювати моделі пристроїв, що задовольняють вимогам користувача, регулювати рівень параметризації елементів бібліотеки, робити моделі порівнянними з реальними об'єктами, враховувати кількість класів модельованих об'єктів. Графічний інтерфейс користувача представляє собою модуль для взаємодії з підсистемами задавання робочого навантаження і топології мережі. Він забезпечує максимальну зручність для користувача за допомогою використання механізму drag-and-drop, наочності іконок, що позначають елементи мережі, можливості згортати окремі фрагменти мережі. Є також можливість анімації процесу моделювання мережі. Можна припиняти або переривати роботу моделі, прокрутити назад анімаційну картинку і запустити повторно. Середовище прогону використовується для збору даних про функціонування моделі, що при необхідності відображається на екрані у вигляді діаграми завантаженості або в процентному співвідношенні. Підсистема аналізу результатів моделювання обробляє дані, зібрані під час прогону моделі, обчислює характеристики продуктивності і представляє результати у зручній для користувача формі. Значною мірою можливості цієї підсистеми залежать від тих даних, які збирає середовище прогону. Визначальними для цієї частини системи є кількість і тип характеристик, що збираються в результаті роботи моделі.
Опис графічного інтерфейсу
Основне прикладне вікно. Після запуску програми відкривається вікно NetCracker, зображене
на рисунку 1. На рисунку виділені наступні позиції: ① – Головне меню програми (Main Menu),
② – Панель інструментів (Toolbars), ③ – Вікно навігатора або браузер БД (Browser Pane), ④
1
– Вікно проекту (Project Pane), ⑤ – Вікно пристроїв (Image Pane). В верхній частині вікна програми розташований рядок заголовка. В ньому знаходиться ім'я програми і ім'я проекту.
Рис. 1. Основне прикладне вікно
Головне меню. Основне меню NetCracker надає доступ до всіх операцій програми.
Меню File. Меню File містить основні команди для роботи з проектом. Відповідна цьому меню панель інструментів зображена на рисунку 2.
Рис. 2. Панель Standard Bar Опис пунктів меню File Пункт меню Кнопка Опис New Створити новий проект Open Відкрити проект Close Закрити проект Save Зберегти проект Save As Зберегти проект як
2
Send Надіслати проект поштою Print Роздрукувати проект Print Preview Попередній перегляд перед друком Print Setup Налаштувати принтер для друку Project1, Показує 4 останніх робочих проекти Project 2, Project 3, Project 4 Exit Вихід
Меню Edit. Меню Edit призначене для виконання команд над обраними об'єктами у вікні проекту (Project pane). Відповідна цьому меню панель інструментів зображена на рисунку 2.
Опис пунктів меню Edit Пункт меню Кнопка Опис Cut Вирізати вибраний об'єкт (зображення пристрою, контейнер і т.п.) Copy Копіювати вибраний об'єкт до буфера обміну Paste Вставити об'єкт, що знаходиться в буфері обміну
Delete
Duplicate Видалити вибраний об'єкт
Дублювати вибраний об'єкт, включаючи всі його властивості та налаштування
Replicate
Select All Дублювати вибраний об'єкт, включаючи всі його властивості і налаштування, певну кількість разів
Вибрати всі об'єкти
Меню View. Меню View призначене для виконання команд масштабування та відображення/приховування різних панелей інструментів. Відповідна цьому меню панель інструментів зображена на рисунку 3.
Рис. 3. Панель Zoom Bar
3
Опис пунктів меню View Пункт меню Підменю Кнопка Опис Zoom Показати пункти масштабування Zoom in Збільшити масштаб Zoom out Зменшити масштаб Zoom to page Найбільш відповідний масштаб Zoom 1:1 Показати у масштабі 1:1 Zoom undo Скасувати зміни масштабу change Bars Standard Показати/приховати стандартну панель інструментів Zoom Показати/приховати панель інструментів для масштабування Drawing Показати/приховати панель інструментів для малювання Modes Показати/приховати панель інструментів режимів Control Показати/приховати панель інструментів анімації Database Показати/приховати панель інструментів бази даних Browser Pane Показати/приховати вікно навігатора (Browser Pane) Image Pane Показати/приховати вікно пристроїв (Image Pane) Status bar Показати /приховати рядок статусу Image Pane Параметри відображення панелі пристроїв
4
Large icons Small icons List Details Full Screen Legends
Database
Browser
Project Hierarchy
Compatible Components Показати пристрої у вигляді великих іконок Показати пристрої у вигляді маленьких іконок Показати пристрої у вигляді списку Показати пристрої в детальному вигляді Показати вікно проекту на весь екран Показати вікно легенд
Показати вікно навігатора (Browser Pane) у вигляді бази даних пристроїв
Показати вікно навігатора (Browser Pane) у вигляді ієрархії проекту (лише для багаторівневих проектів)
Показати вікно навігатора (Browser Pane) у вигляді сумісних пристроїв
Меню Database. Меню Database призначене для сортування бази даних пристроїв і для запуску майстра пристроїв (Device Factory Wizard). Відповідна цьому меню панель інструментів зображена на рисунку 4.
Рис. 4. Панель Database Bar Опис пунктів меню Database Пункт меню Кнопка Опис Hide Empty Folders Показати або приховати порожні папки в базі даних пристроїв Hierarchy Сортувати базу даних пристроїв по типу пристрою, за виробником Find Показати діалог Find Device Factory Запустити діалог майстра створення пристроїв (Master Device Factory) Меню Global. Меню Global призначене для налаштування проекту і для оновлення інформації в базі даних пристроїв.
5
Опис пунктів меню Global Пункт меню Опис Model Settings Показати діалог Model Settings Data Flow Показати діалог Data Flow Acquire Update All Оновити інформацію в базі даних пристроїв Profiles Показати діалог Profiles Меню Sites. Меню Sites призначене для налаштування відображення проекту, налаштувань друку проекту, а також для зміни режимів роботи програми NetCracker. Відповідна цьому меню панель інструментів зображена на рисунку 5.
Рис. 5. Панель Modes Bar Опис пунктів меню Sites Пункт меню Підменю Кнопка Опис Site Setup Показати діалог Site Setup Modes Перемикає вибраний режим Standard Вибір стандартного режиму. Стандартний режим використовується для функцій, пов'язаних з вибором, включаючи в себе функції Drag and Drop. Курсор стандартного режиму
Draw
Link
Set Traffic Вибір режиму малювання та доступ до інструментів малювання з панелі малювання. Курсор режиму Draw mode cursor +
Вибір режиму зв'язку пристроїв, для створення зв'язку між двома пристроями. Курсор режиму
Link devices
Вибір режиму задавання трафіку між різними пристроями. Курсор режиму Set traffiс
Set Voice Call
Set Data Call Вибір режиму голосових дзвінків для задавання дзвінків між різними пристроями.
Курсор режиму Set calls
Вибір режиму даних дзвінків. Дзвінки між двома пристроями можуть бути додатково
6
Break/Restore
Trace Path
Say Info налаштовані в даному режимі. Курсор режиму Set calls cursor
Вибір режиму зламати/відновити. Для використання розриву/з'єднання зв'язку між двома пристроями, а також, для того щоб привести в непридатність або полагодити обраний пристрій. Коли об'єкти (зв'язки або пристрої) зламані, трафік або дзвінки не доходять до об'єкту. Курсор режиму Break/Restore
Вибір режиму трасування. Для трасування (покрокового проходження) шляху між двома об'єктами. Курсор режиму Trace path
Вибір режиму нотатки. Для запису заміток. Курсор режиму Say Info
Меню Object. Меню Object призначене для зміни властивостей і виконання різних команд над обраним об'єктом.
Опис пунктів меню Object Пункт меню Підменю Опис Properties Показати властивості вибраного об'єкта Open Показати конфігурацію вибраного об'єкта, якщо об'єкт використовується як контейнер Expand Відкрити властивості обраного контейнера в новому вікні проекту Configuration Показати конфігурацію вибраного об'єкта Configure Ports Показати конфігурацію портів вибраного об'єкта Say Відтворити інформацію про обраний об'єкт в звуковому форматі Notes Відтворити голосом нотатки вибраного об'єкта Description Відтворити голосом опис вибраного об'єкта Associated Data Flow Показати інформацію про трафік, що проходить через вибраний об'єкт
Find Compatible
Acquire Update Переключити навігатор бази даних пристроїв в режим сумісних пристроїв (для вибраного об'єкта)
Оновити властивості вибраного об'єкта з бази даних
7
Add to Database
Break
Restore
Organize
Selected
Component
Via Factory
Додати вибраний об'єкт в базу даних користувача, зберігаючи при цьому всі його властивості
Запустити майстер для створення нового пристрою на основі властивостей і конфігурації вибраного об'єкта
Привести в непридатність вибраний об'єкт
Відновити вибраний об'єкт, якщо він знаходиться в непридатному стані
Вирівняти декілька обраних об'єктів
Меню Control. Меню Control призначене для контролю над анімацією. Відповідна цьому меню панель інструментів зображена на рисунку 6.
Рис. 6. Панель Control Bar Опис пунктів меню Control Пункт меню Кнопка Опис Start Запустити анімацію Stop Зупинити анімацію Pause Пауза анімації Animation faster Збільшити швидкість анімації Animation slower Зменшити швидкість анімації Set Animation Default Встановити параметри анімації за замовчуванням Animation setup Показати настройки анімації Меню Tools. Меню Tools призначене для запуску різних майстрів звітів і налаштувань програми NetCracker.
Опис пунктів меню Tools Пункт меню Підменю Опис Reports Доступ до звітів
8
Bill of Materials Показати майстер створення звітів по вартості обладнання Device Summary Показати майстер створення звітів по обладнанню Work-stations Показати майстер створення звітів по робочих станціях Servers Показати майстер створення звітів по серверах Network Adapters Показати майстер створення звітів мережевих адаптерів Hubs Показати майстер створення звітів по концентраторам Switches Показати майстер створення звітів по комутаторам Bridges and Показати майстер створення звітів по Routers маршрутизаторам та мостам Wizard Показати майстер створення звітів Default Layout Відновити за замовчуванням панель навігатора, панель пристроїв і вікно проекту Options Показати діалог Options Вікно браузера (Browser pane). Вікно браузера (Browser pane) може відображати елементи: 3.1. У вигляді навігатора бази даних (Database Browser) для вибору конкретного пристрою:
Рис. 7. Навігатор бази даних (Database Browser)
9
У вигляді навігатора сумісних пристроїв (Compatible Devices) для вибору сумісних по типу пристроїв/карт розширень для вибраного об'єкта:
Рис. 8. Навігатор сумісних пристроїв (Compatible Devices)
У вигляді навігатора ієрархії проекту (Project Hierarchy) для перегляду ієрархії багаторівневого проекту:
Рис. 9. Навігатор ієрархії проекту (Project Hierarchy)
Вікно пристроїв (Image pane). Вікно пристроїв (Image pane) може відображати елементи: 4.1. У вигляді зображень пристроїв:
10
Рис. 10. Вікно пристроїв (Devices) 4.2. У вигляді останніх використаних пристроїв:
Рис. 11. Вікно останніх використаних пристроїв (Recently used)
Послідовний асинхронний адаптер (COM порт)
Послідовний порт або COM-порт (вимовляється «ком-порт», від англ. COMmunication port) – двоспрямований послідовний інтерфейс, призначений для обміну байтовою інформацією. Найбільш часто для послідовного порту персональних комп'ютерів використовується стандарт RS-232C (розроблено в 1969 році). Інтерфейс RS-232C розроблений асоціацією електронної промисловості (Electronic Industries Association – EIA) як стандарт для з'єднання комп'ютерів і різних послідовних периферійних пристроїв.
Раніше послідовний порт використовувався для підключення терміналу, модему, миші сканера та інших пристроїв. Зараз він зазвичай використовується для з'єднання з джерелами безперебійного живлення, для зв'язку з апаратними засобами розробки вбудованих обчислювальних систем.
Хоча деякі інші інтерфейси комп'ютера – такі як Ethernet, FireWire і USB – також використовують послідовний спосіб обміну, назва «послідовний порт» закріпилася за портом, що має стандарт RS-232C. За допомогою COM-порту можна з'єднати два комп'ютери, використовуючи так званий «нуль-модемний кабель». Найбільш часто використовуються Д-подібні роз’єми: 9- і 25-контактні, (DB-9 (рис. 12-13) і DB-25 (рис. 14-15) відповідно). Раніше використовувалися також DB-31 та круглі 8-контактні DIN-8. Максимальна швидкість передачі зазвичай складає 115200 біт/с.
11
Рис. 12. DB-9. «Тато»
Рис. 13. DB-9. «Мама»
Рис. 14. DB-25. «Тато»
Рис. 15. DB-25. «Мама»
В даний час у персональних комп'ютерах усе ще зустрічається даний вид інтерфейсу, не дивлячись на витиснення іншими портами: PS/2 (підключення миші і клавіатури), USB універсальна послідовна шина з живленням. COM-порти в операційній системі типу Windows – це іменовані канали для передачі даних, що зазвичай називають COM1, COM2 і т.д. по порядку виявлення драйверів відповідних пристроїв. Наприклад, для обміну інформації через Bluetooth багато драйверів представляються операційній системі як COM-порт, і резервують схоже ім'я.
Рис. 16. Послідовна передача даних
12
Послідовна передача даних означає, що дані передаються по єдиній лінії. При цьому біти даних передаються по черзі з використанням одного проводу. Для синхронізації, групі бітів даних зазвичай передує спеціальний стартовий біт, після групи бітів слідують біт перевірки на парність і один або два степових біта. Іноді біт перевірки на парність може бути відсутнім. Сказане ілюструється на рисунку 16.
З рисунка 16 видно, що початковий стан лінії послідовної передачі даних – рівень логічної одиниці. Цей стан лінії називають відміченим – MARK. Коли починається передача даних, рівень лінії переходить в 0. Цей стан лінії називають порожнім – SPACE. Якщо лінія знаходиться в такому стані більше певного часу, вважається, що лінія перейшла в стан розриву зв'язку – BREAK. Стартовий біт START сигналізує про початок передачі даних. Далі передаються біти даних, спочатку молодші, потім старші. Якщо використовується біт парності P, то передається і він. Біт парності має таке значення, щоб в пакеті бітів загальна кількість одиниць (або нулів) була парна або непарна, в залежності від установки регістрів порту. Цей біт служить для виявлення помилок, які можуть виникнути при передачі даних через перешкоди на лінії. Приймальний пристрій заново обчислює парність даних і порівнює результат з прийнятим бітом парності. Якщо парність не збіглася, то вважається, що дані передані з помилкою. Звичайно, такий алгоритм не дає стовідсоткової гарантії виявлення помилок. Так, якщо при передачі даних змінилося парне число бітів, то парність зберігається і помилка не буде виявлена. Тому на практиці застосовують більш складні методи виявлення помилок. У самому кінці передаються один або два степових біта STOP, що завершують передачу байта. Потім до приходу наступного стартового біта лінія знову переходить у стан MARK. Використання біта парності, стартових і степових бітів визначають формат передачі даних. Очевидно, що передавач і приймач повинні використовувати один і той же формат даних, інакше обмін буде неможливий. Інша важлива характеристика – швидкість передачі даних. Вона також повинна бути однаковою для передавача і приймача.
Швидкість передачі даних звичайно вимірюється в бодах (за прізвищем французького винахідника телеграфного апарата – Е. Бодо). Боди визначають кількість переданих бітів на секунду. При цьому враховуються і старт/стопні біти, а також біт парності. Іноді використовується інший термін – біти в секунду (bps). Тут мається на увазі ефективна швидкість передачі даних, без обліку службових бітів.
Апаратна реалізація
Комп'ютер може бути оснащений одним або двома портами послідовної передачі даних. Ці порти розташовані або на материнській платі, або на окремій платі, що вставляється в слоти розширення материнської плати. Бувають також плати, що містять чотири або вісім портів послідовної передачі даних. Їх часто використовують для підключення декількох комп'ютерів або терміналів до одного, центрального комп'ютера. Ці плати мають назву «мультіпорт».
В основі послідовного порту передачі даних лежить мікросхема Intel 8250 або її сучасні аналоги – Intel 16450, 16550, 16550A. Ця мікросхема є універсальним асинхронним прийомопередатчиком (UART – Universal Asynchronous Receiver Transmitter). Мікросхема містить декілька внутрішніх регістрів, доступних через команди введення/виводу. Мікросхема 8250 містить регістри передавача і приймача даних. При передачі байта він записується в буферний регістр передавача, звідки потім переписується у зсувний регістр передавача. Байт «висувається» з зсувного регістра по бітам. Аналогічно існує зсувний і буферний регістри приймача.
Програма має доступ тільки до буферних регістрів, копіювання інформації в зсувні регістри і процес зсуву виконується мікросхемою UART автоматично. До зовнішніх пристроїв асинхронний послідовний порт підключається через спеціальний роз'єм. В таблиці наведено розведення роз'єму послідовної передачі даних DB-25:
13
Номер контакту Призначення контакту Вхід або вихід комп'ютера 1 Захисне заземлення (Frame Ground, FG) – 2 Передані дані (Transmitted Data, TD) Вихід 3 Дані, що приймаються (Received Data, RD) Вхід 4 Запит для передачі (Request to send, RTS) Вихід 5 Скидання для передачі (Clear to Send, CTS) Вхід 6 Готовність даних (Data Set Ready, DSR) Вхід 7 Сигнальне заземлення (Signal Ground, SG) – 8 Детектор сигналу, що приймається з лінії Вхід (Data Carrier Detect, DCD) 9-19 Не використовуються – 20 Готовність вихідних даних (Data Terminal Вихід Ready, DTR) 21 Не використовується – 22 Індикатор виклику (Ring Indicator, RI) Вхід 23-25 Не використовується – Поряд з 25-контактним роз'ємом часто використовується 9-контактний роз'єм: Номер контакту Призначення контакту Вхід або вихід комп'ютера 1 Детектор сигналу, що приймається з лінії Вхід (Data Carrier Detect, DCD) 2 Дані, що приймаються (Received Data, RD) Вхід 3 Передані дані (Transmitted Data, TD) Вихід 4 Готовність вихідних даних (Data Terminal Вихід Ready, DTR) 5 Сигнальне заземлення (Signal Ground, SG) – 6 Готовність даних (Data Set Ready, DSR) Вхід 7 Запит для передачі (Request to send, RTS) Вихід 8 Скидання для передачі (Clear to Send, CTS) Вхід 9 Індикатор виклику (Ring Indicator, RI) Вхід Тільки два виходи цих роз'ємів використовуються для передачі і прийому даних. Решта передають різні допоміжні та керуючі сигнали. На практиці для приєднання того або іншого пристрою може знадобитися різна кількість сигналів. Інтерфейс RS-232C визначає обмін між пристроями двох типів: DTE (Data Terminal Equipment – термінальний пристрій) і DCE (Data Communication Equipment – пристрій зв'язку). У більшості випадків, але не завжди, комп'ютер є термінальним пристроєм. Модеми, принтери, сканери завжди є пристроями зв'язку.
14
Технічні параметри інтерфейсу RS-232C
При передачі даних на великі відстані без використання спеціальної апаратури, через перешкоди, що наводяться електромагнітними полями, можливе виникнення помилок. Внаслідок цього накладаються обмеження на довжину з'єднувального кабелю між пристроями DTR-DTR і DTR-DCE. Офіційне обмеження по довжині для з'єднувального кабелю за стандартом RS-232C складає 15,24 метра. Проте на практиці ця відстань може бути значно більшою. Вона безпосередньо залежить від швидкості передачі даних. Згідно McNamara (Technical Aspects of Data Communications, Digital Press, 1982) визначені наступні значення:
Швидкість передачі, в Максимальна довжина для Максимальна довжина для бодах екранованого кабелю, м неекранованого кабелю, м 110 1524,0 914,4 300 1524,0 914,4 1200 914,4 914,4 2400 304,8 152,4 4800 304,8 76,2 9600 76,2 76,2 Рівні напруги на лініях роз'єму становлять для логічного нуля -15..-3 вольта, для логічної одиниці +3 .. +15 вольт. Проміжок від -3 до +3 вольт відповідає невизначеному значенню. При підключенні зовнішнього пристрою до роз'єму інтерфейсу RS-232C (а також при з'єднанні двох комп'ютерів нуль-модемом), потрібно попередньо вимкнути пристрій і комп'ютер, а також зняти статичний заряд (приєднавши заземлення). В іншому випадку можна вивести з ладу асинхронний адаптер. Земля комп'ютера і земля зовнішнього пристрою повинні бути з'єднані разом.
Завдання
В пакеті NetCracker зібрати схему прямого кабельного з'єднання двох комп'ютерів через нуль-модем (рис. 17):
Рис. 17. Схема прямого кабельного з'єднання двох комп'ютерів
Для цього потрібно розмістити у вікні проекту два комп’ютери «PC1» та «PC2» з вікна навігатора (вкладка «LAN workstation»), та з’єднати їх за допомогою режиму «Link devices»(). Параметри з’єднання (рис. 18): Bandwidth (пропускна здатність) – 115220 bit/s;
Length (довжина кабелю)– згідно свого варіанту.
15
Рис. 18. Параметри з’єднання
Вивести вікно властивостей лінії зв'язку. Для цього потрібно натиснути на лінії зв’язку правою кнопкою мишки і вибрати елемент меню «Properties» (рис. 19).
Рис. 19. Вікно властивостей лінії зв'язку
16
На вкладці «Appearance» переконатися, що параметри довжини кабелю («Cable Length») встановлено згідно Вашого варіанту.
Антиботан аватар за замовчуванням
Ake

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини