Вступ до фаху фінанси та кредит

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
ІНЕМ
Факультет:
Фінанси і кредит
Кафедра:
Кафедра фінансів і кредиту

Інформація про роботу

Рік:
2019
Тип роботи:
Курсова робота
Предмет:
Вступ до фаху Фінанси і кредит
Група:
ФК 12

Частина тексту файла

Титулкам
Зміст
Вступ
Предметом курсової роботи є теоретичні та практичні засади формування та розвитку фондової біржі Японії .Метою курсової роботи є формування бази знань щодо переваг та недоліків фінансової системи України у порівнянні з фінансовими системами та їх елементами в інших країнах.
Членами біржі є: регулярні члени (компанії по цінним паперам, які можуть вести операції, як за свій рахунок, так і на користь клієнта); сайторі члени (компанії по цінних паперах, що є посередником, між регулярними членами біржі); спеціальні члени (компанії, що зв'язують фондові ринки, виконують на Токійській фондовій біржі ті накази, які не можуть бути виконані на регіональних біржах) та інші члени; небанківські компанії по цінних паперах (що знаходяться в асоційованому зв'язку з банками) На долю токійської біржі припадає понад 80 % біржового обороту країни. Основними продавцями і покупцями є інституційні власники цінних паперів.
Токійська Фондова Біржа (англ. Tokyo Stock Exchange) — найбільша фондова біржа Японії. Була заснована 1878 року. Є неприбутковою членською організацією, як юридична особа володіє широкими правами з самоврядування.
Розділ 1.Сутність та завдання діяльності бірж.Одним із найпоширеніших у світі видів ринкових процесів є оптова торгівля через товарну біржу, або біржова торгівля. Товарна біржа є однією з форм організованого в часі та просторі товарного ринку з його особливостями та правилами. В основі виникнення та становлення біржової торгівлі лежать стародавні ринки (базари), на яких збиралися численні продавці зі своїм товаром та покупці, здійснювався продаж товарів, відбувався обмін інформацією про товари, ціни на них, умови купівлі-продажу. Ринкова (базарна) торгівля характеризується такими відмітними ознаками: регулярне проведення відкритих (публічних) торгів; обов’язкова наявність товару під час торгу; відсутність обмежень на товари, які є об’єктом купівлі-продажу; ціни встановлюються в процесі торгу на основі попиту і пропозиції; після здійснення акту купівлі-продажу товар негайно передається покупцеві.
Розвиток суспільного виробництва зумовив стрімке зростання кількості продавців та покупців, обсягів та асортименту пропонованих товарів. Доставка товарів у місця продажу, де збиралася найбільша кількість продавців та потенційних покупців, умови їх зберігання та пропонування значно ускладнилися.
Це перешкоджало нормальному перебігу торговельних переговорів, укладанню угод купівлі-продажу. Поступово з’ясувалося що для здійснення актів продажу зовсім не обов’язково привозити товар, достатньо домовитися про його ціну, а все інше можна обговорити в угоді.
Біржова торгівля ввібрала в себе особливості звичайної «базарної» торгівлі і одночасно розвинула та вдосконалила ринковий процес. Торговці організовують її для легшого й чіткішого здійснення актів купівлі-продажу, створення ефективнішої системи розрахунків, а також з метою вироблення механізму захисту інтересів як продавців, так і покупців від несприятливих змін цін.
Із розширенням товарних ринків та почастішанням непередбачуваних коливань цін лише біржа могла дати своєчасну інформацію про їхню кон’юнктуру і забезпечити торговцю можливість своєчасно здійснити найвигідніші акти купівлі-продажу. Важливим завданням біржі стала централізація попиту та пропозиції, завдяки чому торговці дістали змогу терміново, в доступній формі дізнаватися про стан товарного ринку, тенденції зміни його кон’юнктури. Від інших видів організованого ринку товарні біржі відрізняють певні особливості: біржова торгівля концентрується в місцях виробництва і споживання товару, тобто у великих промислових і торгових центрах із розвиненими комунікаційними мережами; наявність чітко визначеного предмета торгівлі, так званого біржового товару, який фіксується в її правилах. Це сприяє концентрації біржової торгівлі, стандартизації контрактів і створює умови для високоефективної організації торговельних операцій; торги ведуть на постійній і регулярній основі, час торгів чітко обмежений, що зумовлює максимальну концентрацію попиту і пропозиції на визначені товари, продавців і покупців у часі та просторі; торгівлю здійснюють за відсутності товару, тобто за зразками, описами, каталогами, а також за контрактами і договорами на поставку товарів у майбутньому; відкритість інформації про обсяги товарів, проданих на торгах, кількість та ціни укладених угод; торгівлю здійснюють, як правило, біржові посередники, які виступають від імені та в інтересах товаровиробників або споживачів товару. Біржове посередництво в біржовій торгівлі здійснюють винятково біржові посередники — брокерські фірми, контори та незалежні брокери. Сама біржа не може бути біржовим посередником; створено умови для вільного ціноутворення, тобто ціни формуються залежно від попиту та пропозиції за наявності конкуренції і змінюються під впливом кон’юнктури ринку; можливість укладання угод не лише з метою купівлі-продажу, а й для страхування від зміни цін на товарному ринку в майбутньому; відсутність прямого державного втручання в процес біржової торгівлі; стандартизація вимог щодо якості, кількості, умов поставки виставленого на продаж товару, типізація документів для оформлення контрактів. Доцільність функціонування товарних бірж за умов ринкової економіки визначається виконуваними функціями Їх можна розподілити на дві великі групи: функції товарних бірж як форми організованого товарного ринку; організаційно-комерційні функції товарних бірж як організаторів оптового ринку. Функції товарних бірж як однієї з форм організованого товарного ринку передбачають: 1. Забезпечення концентрації попиту та пропозиції в одному місці. Завдяки розміщенню товарних бірж у великих промислових і торгових центрах досягається залучення до біржових операцій великої кількості оптовиків-покупців та продавців певних товарів. Концентрація попиту та пропозиції уможливлює реальну збалансованість товарних ринків, а використання механізму ринкового ціноутворення спрямовує ресурси на забезпечення суспільства дефіцитними товарами або обмежує випуск товарів мірою насичення ними ринку. 2. Регулювання оптового товарообігу на підставі ринкових законів. Виконання цієї функції дає змогу впорядковувати оптовий товарообіг, сформувати ефективні канали розподілу та просування товарів від виробників до споживачів, мінімізувати пов’язані з цим витрати. 3. Формування ринкових цін. Механізм біржового ціноутворення забезпечує визначення співвідношення попиту та пропозиції на конкретний момент, врахування умов поставки та оплати товарів та інші чинники, а також умови для максимального врахування економічних інтересів суб’єктів біржової торгівлі. Тому товарну біржу об’єктивно вважають інструментом формування ринкової ціни, яка використовується більшістю суб’єктів товарного ринку. 4. Боротьба із монополізмом на товарних ринках. Товарна біржа сприяє створенню умов для пожвавлення дії різних форм цінової конкуренції. Залучення до біржової торгівлі дедалі більшої кількості продавців, відкритість біржових торгів, вільна конкуренція сторін у процесі торгів позбавляють підґрунтя вияву в монополістичних та олігополістичних тенденцій на товарних ринках.
5. Кваліфіковане посередництво між оптовими продавцями та покупцями товарів. Біржові посередники, які здійснюють біржову торгівлю, характеризуються глибоким знанням ринку товарів, на яких вони спеціалізуються. Вони добре орієнтуються в умовах реалізації та закупівлі товарів, змінах поточної біржової кон’юнктури й можуть оперативно встановити контакти між покупцями та продавцями. Біржове посередництво сприяє прискоренню товарного та грошового обігу, збільшенню пропозиції товарів, що користуються попитом, мінімізації витрат, пов’язаних зі здійсненням товарного обігу. 6. Зближення покупців та продавців у просторі та часі. Біржова торгівля не має обмежень для продавців чи покупців за територіальною чи відомчою ознакою, вона сприяє формуванню ефективних горизонтальних міжрегіональних зв’язків. Завдяки чіткому дотриманню термінів і правил проведення біржових торгів, поєднанню різних форм біржових операцій вирішуються не лише поточні проблеми учасників торгів, а й створюються умови для плідної співпраці їх у майбутньому. 7. Мінімізація комерційних та фінансових ризиків. Однією з ключових функцій біржової діяльності є надання гарантій виконання укладених на біржі угод, підвищення надійності їх реалізації. Відпрацьований на біржах механізм страхування цінового ризику дає змогу суттєво знизити комерційний та фінансовий ризики продавців і покупців, особливо за умов нестабільної економічної та біржової кон’юнктури. 8. Забезпечення суб’єктів відповідних товарних ринків ціновою й комерційною інформацією. Результати регулярних біржових торгів забезпечують інформацією про рівень цін на конкретні товари, стан попиту і пропозиції, зміни кон’юнктури ринку всіх суб’єктів біржового і небіржового ринку. Ця інформація має відкритий характер і використовується не лише суб’єктами господарювання, а й органами державної виконавчої влади. Крім функцій, спрямованих на безпосереднє здійснення біржової торгівлі, в діяльності товарної біржі вагома роль належить організаційно-комерційним функціям, зокрема діяльності товарної біржі з формування єдиних і зрозумілих для учасників правил торгівлі на товарній біржі, формулювання чітких та обов’язкових вимог до біржових товарів, що виставляються на торги. До функцій товарної біржі також належать: стандартизація якісних, кількісних та інших параметрів конкретних біржових товарів, що дає змогу організовуватиторгівлю ними за стандартизованим описом якості без пред’явлення при укладанні угоди не лише партії товару, а й йогозразків; стандартизація біржових контрактів, яка не тільки спрощує й прискорює процес укладання та оформлення угод, а й полегшує виконання їх; арбітраж суб’єктів біржової торгівлі. Його здійснення допомагає забезпечити захист майнових прав і законних інтересів учасників біржових операцій та виконання договірних зобов’язань, а також підвищити ефективність укладених угод;
надання послуг клієнтам із укладання та виконання угод. Передбачає інформаційне та консультативне обслуговування і надання транспортно-експедиторських, складських та інших послуг, пов’язаних із процесом виконання угод і рухом товарів; забезпечення якісного розрахункового обслуговування. Цю функцію виконують розрахункові палати товарних бірж. Вони здійснюють розрахунки за укладеними угодами, приймають грошові застави, проводять клірингові операції.
Розрахункові палати, крім проведення розрахунків за угодами, відповідають за збирання і збереження маржі, підготовку і поширення інформаційних звітів про стан товарних ринків; поповнення національних та регіональних бюджетів. Товарна біржа та її члени є платниками податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що поповнюють прибуткову частину відповідних бюджетів.
Мобільне реагування товарних бірж на зміну кон’юнктури товарного ринку за рахунок своєчасного укладання угод купівлі-продажу реального товару дає змогу досягти збалансованості попиту і пропозиції на ринку. Товар прямує туди, де виникають потреба і вигідніші умови купівлі-продажу. Товарні біржі працюють як динамічні, чутливі до попиту споживачів системи. У їхній діяльності бере участь велика кількість суб’єктів господарювання, торговців, метою яких є збільшення обсягів продажу й отриман-ня високих прибутків. Що більша кількість людей зайнята в господарсько-торговельній діяльності, тим вищі доходи держави, тим активніше стимулюється і стабільніше здійснюється виробництво. Роль товарних бірж у ринковій економіці важко переоцінити, оскільки: на товарних біржах формуються «базові» ціни на матеріально-сировинні ресурси, які є основою визначення товаровиробниками-споживачами обсягів витрат на виробництво готової продукції (товарів); у процесі купівлі-продажу на біржах формуються комерційні зв’язки з купівлі-продажу товарів виробничо-технічного призначення та подальшого перепродажу; на біржах акумулюється й балансується попит і пропозиція на найважливіші групи товарів.
Рохділ 2.Особливості функціону-вання найбільших бірж Японії. Біржова система США є найбільшою у світі. Позабіржовий ринок представлений системою NASDAQ – автоматизованою системою котирування національної асоціації фондових дилерів (утворена у 1971 p.), системою «рожевих аркушів» (pink sheets market) і системами «Instinet», «Lattice» та ін. Завдяки використанню комп’ютерної техніки на сучасному етапі розвитку наукового прогресу зникла необхідність в існуванні системи регіональних бірж. Саме на основі середнього показника курсів акцій найбільш великих компаній США розраховується індекс Dow Jones Industrial Average (DJIA), який публікується фірмою Dow-Jones company з кінця ХІХ ст.
Крім індексів DJIA та S&P, у США публікуються індекси, що характеризують курси акцій на фондових біржах Нью-Йорка, Американській та регіональних біржах, а також індекс автоматизованого котирування Національної асоціації дилерів цінних паперів (NASDAQ). Індекси NASDAQ відображають обіг цінних паперів на позабіржовому ринку.
Вони обчислюються подібно до названих індексів, але за базу, що дорівнює 100, береться вартість акцій на 5 лютого 1971 р. На відміну від США, в інших країнах розраховується менше фондових індексів. Найчастіше діє один фондовий індекс. В Англії це індекс «Рейтер» (Reuters), у Німеччині – індекси FAZ та DAX, у Франції – індекси САС-40 та САС-240, в Японії – «Ніккей» (Nikkei 225). Також у Європі розраховується FTSE 100 Index (англ. Financial Times Stock Exchange Index) – фондовий індекс, який розраховується агенством «Financial Times», який вважається одним з найбільш впливових біржових індикаторів в Європі
У Великобританії, в порівнянні з іншими розвинутими країнами Заходу, існує високий ступінь концентрації фондових бірж. Всього функціонує 22 біржі, кожна з яких має свій статут і список зареєстрованих компаній.
Центральна біржа знаходиться в Лондоні. На цій біржі торгівля здійснюється на п’яти ринках: внутрішніх акцій, іноземних акцій, британських урядових облігацій, а також внутрішніх і іноземних цінних паперів з фіксованим відсотком, продажу опціонів. Структура ринків, на яких здійснюється торгівля на даній біржі: 1) ринок внутрішніх акцій (The Domestic Equity Market) чітко ділиться на три сегменти; 2) ринок британських урядових акцій (The Gilt-Edged Market) дає можливість контролювати процентні ставки і грошову масу на ринку. Цей ринок регулюється як Банком Англії, так і самою біржею; 3) ринок продажу опціонів (The Trade Options Market). На цьому ринку концентрується торгівля опціонними контрактами на акції британських і іноземних підприємств, урядові облігації і валюти. На відміну від інших ринків торгівля на цьому ринку відбувається в операційному залі біржі, а пропозиції щодо купівлі або продажу сповіщаються голосом (на інших ринках повністю використовуються торговельно-інформаційні системи)
На японських фондових ринках на відміну від вищезгаданих майже відсутня інтернаціоналізація. Ринок цієї країни є досить відгородженими від іноземних інвестицій і тому іменується типовою олігополією. Усього в Японії існує 8 бірж, найбільша з яких знаходиться в Токіо (80% обороту). У Японії одним із найвідоміших індикаторів є сімейство індексів Daiwa Convertible Bond Index (DCBI), що відбиває динаміку ринку конвертованих облігацій, які відповідають лістингу Токійської фондової біржі. На Токійської біржі відсутнє персональне членство: її членами можуть бути тільки фірми, що займаються торгівлею цінними паперами.
Для побудови стабільного та високо розвинутого фондового ринку в Україні з огляду на процеси глобалізації та євроінтеграції, у яких бере участь економіка України, необхідним є використання західного досвіду у цій сфері. Так, досвід країн Центральної та Східної Європи свідчить, що суттєву роль у становленні ліквідного фондового ринку в цих країнах відіграла держава. Така політика здійснювалася в декілька етапів, в рамках яких відбувалося вирішення конкретних, чітко окреслених цілей в рамках загальної стратегії сприяння розвитку фондового ринку та в контексті загальної реформи вітчизняного фінансового сектору. Можна виділити основні проблеми, які сьогодні перешкоджають розвитку фондового ринку України. До них належать: – нерозвинутість інструментів фондового ринку; – відсутність розвинутої національної біржової системи; – недосконалість законодавства про оподаткування операцій з цінними паперами; – відсутність досконалої системи контролю за ринком; – недостатня прозорість діяльності емітентів та професійних учасників фондового ринку; – повільний розвиток інфраструктури вітчизняного фондового ринку, зокрема депозитарної системи, яка значною мірою відстає від потреб ринку; – низький технологічний рівень функціонування ринкової інфраструктури; – недостатній рівень знань та відсутність інформування населення про діяльність ринку цінних паперів; – слабкість внутрішнього інвестора, недовіра населення до цінних паперів; – низький рівень корпоративної культури; – відсутність вільної торгівлі цінними паперами он-лайн; – відсутність нової працюючої технології, ефективної розрахунковоклірингової системи та можливості в анонімному режимі за принципом «поставка проти платежу». Наявність цих проблем значно ускладнює розвиток фондового ринку як такого та стабільну діяльність його суб’єктів.
Токійська фондова біржа. Створена в 1878 р Вона являє собою юридична особа, має власне самоврядування і є неприбутковою організацією. Належить до Федерації фондових бірж Азії і Океанії (неформальної організації, створеної для обміну інформацією та досвідом між вхідними в неї біржами). Згодом до неї приєдналися Ніігатская фондова біржа і фондова біржа Хіросіми (мають на ній лістинг акцій). На ній присутні регулярні члени (різні компанії), сайторі члени (посередники між регулярними членами), спеціальні члени (сполучні між фондовими біржами), різні небанківські організації. Стан торгів на ній регулярно відстежується, в тому числі інвестиційними компаніями (такими наприклад як Трійка Діалог, БКС, Фінам) і керуючими ПІФами. Новини біржі можна відстежити завдяки різним інформаційним організаціям, в тому числі вітчизняним ЗМІ - ЗМІ Росії і СНД, а також іноземних ЗМІ (наприклад, The Financial Times, The New York Times, The Guardian, Forbes). Її частка в японській біржовій торгівлі перевищує 80%. Індивідуальні власники мають тільки 20% акцій біржі, а 80% належить різним фінансовим установам, наприклад, таким як різні корпорації і страхові компанії. Біржа зачіпає різні сектори економіки, від нерухомості до туризму. Власники акцій націлені не стільки на дивіденди, як на підвищення курсу акцій, а значить підвищення доходу за рахунок продажу за більш високим курсом. На біржі прийнятий головний вид торгівлі, який представляє з себе подвійний аукціон. Ця біржа виявилася на другому місці в класифікації найбільших світових фондових бірж в 2005 році. Щорічний дохід всіх вхідних в неї компаній перевищує 3000 млрд. Дол. Біржа взаємопов'язана з різними великими банками світу. Наприклад, з банками Європи, банками Росії (ВТБ банку, Ощадбанку, Альфа банку і т.д.), банками США, банками Швейцарії та іншими (банкаміБеларусі, банками України). Головними індексами біржі є TOPIX і NIKKEI 225. Індекс NIKKEI 225 формують акції 225 підприємств і компаній, представлених на біржі. Крім того, в Японії крім Токійської, існують і деякі інші торгові майданчики: JASDAQ. Створена в 1976 р Розташовується в Токіо. Незважаючи на співзвучне назву, вона ніяк не пов'язана з американською NASDAQ (хоча використовує аналогічну систему торгівлі). Також належить в Федерації фондових бірж Азії і Океанії; Нагойського фондова біржа. Веде свою історію з 1886 р, сучасний вигляд і реєстрацію отримала в 1949 р Знаходиться в Нагої, входить в трійку найбільших японських бірж; Осакский біржа цінних паперів. Створена в 1878 р Товариство є членом Федерації фондових бірж Азії і Океанії. В її операціях беруть участь акції, облігації, опціони. У 2001 р була об'єднана з Токійської фондової біржей.Інвестори не тільки з країн Азії мають можливість брати участь в торгових операціях на біржі, а й з інших країн завдяки електронним операцій за допомогою Інтернету. Тобто немає необхідності обтяжувати себе відвідуванням посольств або консульств, а також тривалим процесом оформлення візи. Досить просто відстежувати торгові операції через Інтернет, а кошти зберігати за допомогою будь-якого електронного гаманця (наприклад, Qiwi (Ківі), Web money, Яндекс гроші, PayPal). Настійно рекомендується фізучіть попередньо рейтинг брокерів форекс, а також можна вибрати собі брокера ECN Forex. Деякі інвестори навіть вдаються до такого засобу какгороскоп, щоб визначити рівень свого везіння на сьогоднішній день і набути впевненості в собі. Торгівля на біржі є не тільки перспективним способом вкладення коштів, а й чудовою можливістю заробити великі гроші, зокрема на придбання різних предметів розкоші, наприклад на покупку яхт, діамантів, автомобілів, дорогих собак, ексклюзивних телефонів і інших речей. Навіть багато представників вітчизняного шоу бізнесу мають своїх представників на біржах щоб брати участь в торгах (наприклад, Філіп Кіркоров, Микола Басков, Ксенія Собчак, Анастасія Волочкова, АллаПугачева, Крістіна Орбакайте та інші) .Токійская фондова біржаТокійская фондова біржа (Tokyo Stock Exchange) називається Tosho (东 证) або для стислості TSE - це біржа розташована в Токіо, Японія. Вона є третьою фондовою біржею в світі за величиною сукупної ринкової капіталізації, що котируються компаній. Станом на грудень 2011 року це було 2 292 компанії із загальною ринковою капіталізацією 3,3 трильйона доларів США. У липні 2012 року заплановане злиття з фондовій біржі в Осаці було схвалено Комісією за справедливою торговлеЯпоніі. В результаті з 1 січня 2013 року була запущена, Японська Біржова Група (Japan Exchange Group) (JPX) (日本 取 引 所 グ ル ー プ). Структура Токійської фондової біржі Токійська фондова біржа включає Kabushiki Gaishi з дев'яти директорів, чотирьох аудиторів і вісім співробітників виконавчої влади. Штаб-квартира знаходиться в Nihonbashi-kabutocho 2-1, Мінато, Токіо, або "Kabutocho", до, який є найбільшим фінансовим районом в Японії. Його час роботи з 9:00 до 11:30 ранку і з 12:30 до 15:00 вечора, з 24 квітня 2006 року сесії в дні торгів починаються в своє звичайне час о 12:30 дня. Акції, які котируються на Токійській фондовій біржі, поділяють на першу секцію для великих компаній, другу для компаній середнього розміру, і материнських (ринок з високими темпами зростання і акцій, що розвиваються) для високих темпів зростання компанії запуску. Станом на 31 жовтня 2010 року, було 1675 компаній першої секції, 437 компаній другої секції і 182 компанії Материнських. Основними показниками відстеження TSE є індекс Nikkei 225 (225 компаній обраних найбільшої діловою газетою Японії), індекс TOPIX (на основі цін акцій компаній першої секції та індекс J30 (30 великих промислових компаній) .В торгівлі цінними паперами на TSE беруть участь 94 вітчизняних та 10 іноземних компаній. Інші установи пов'язані з TSE: Прес-клуб біржі, званий Kabuto клуб (兜 倶 楽 部), який проводиться на третьому поверсі будівлі TSE. Більшість членів клубу Kabuto пов'язані з Ніхон Кейдзай, Кіодо Ньюз, Джіджі Прес, або бізнесом телевізійних компаній, таких як Bloomberg LP і CNBC. Клубу Кабуто, як правило, пожвавлюється в квітні і травні, коли публічні компанії випускають свої річні отчети.5 червня 2007, TSE заплатила 303 млн доларів США за придбання 4,99 відсотка акцій сінгапурської біржі. Історія Токійської фондової біржі Довоєнна історія Токійської фондової біржі. Токійська фондова біржа була створена 15 мая1878 році під керівництвом тодішнього міністра фінансів Окума Шігенобу і капіталістичного адвоката Шібусава Ейічі. Початок торгів 1 червня 1878 року. У 1943 році біржа була об'єднана з десятком інших бірж у великих японських містах в єдину Японську фондову біржу. Об'єднаний обміні був закритий і реорганізований незабаром після бомбардування Нагасакі. Післявоєнна історія. Токійська фондова біржа знову відкрита під своїм нинішнім японським ім'ям 16 травня 1949 року, відповідно до нової біржею цінних паперів. Зростання Токійської фондової біржі (TSE) з 1983 по 1990 рік був безпрецедентним, в 1990 році на його частку припадало понад 60 відсотків капіталізації фондового ринку в світі (на сьогоднішній день є найбільшим в світі), перш ніж впасти різко в ціні і рейтингах сьогодні. Але до сих пір залишається однією з 3 найбільших бірж у світі за ринковою капіталізацією котируються акцій. Нинішня будівля Токійської фондової біржі (TSE) було відкрито 23 травня 1988 року, замінивши оригінальна будівля TSE від 1931 а торговий зал TSE був закритий 30 квітня 1999, так що торгівля перейшла на електронні торги для всіх транзакцій. Новий об'єкт, званий TSE Arrows (Стрілки), був відкритий 9 травня 2000 року. У 2010 році почав свою роботу торговий об'єкт TSE Arrowhead. У 2001 році Токійська фондова біржа реструктуризована в акціонерне товариство: до цього часу, вона була структурована як об'єднана асоціація з його членами як акціонерів. Технологічні проблеми Токійської фондової біржі Активні продажі привели до скорочення терміну сесії на Токійській фондовій біржі. На 1 листопада 2005 біржа була в змозі працювати тільки протягом 90 хвилин через помилки із знов встановленою системою операцій, розроблена Fujitsu, яка повинна була допомогти впоратися з більш високими обсягами торгів. Перерва в торгах був гіршим в історії біржі. Біржабила припинена на чотири з половиною години .Час роботи Токійської фондової біржі Нормальна торгова сесія біржі - з 09:00 до 11:30 ранку і з 12:30 до 15:00 дня в усі дні тижня, крім суботи, неділі та святкових днів, оголошених біржею заздалегідь. Біржа закрита на наступні свята: Новий рік, День повноліття, День заснування держави, День весняного рівнодення, День Сева, Конституції, День пам'яті, День зелені, День захисту дітей, День моря, шанування старших, День осіннього рівнодення, День здоров'я і спорту, день культури, день подяки і праці та день народження імператора.
Висновок В даній курсовій роботі ми дізнались про біржі Японії , навели приклади чим дана країна відрізняється від інших країн і в чому вони похожі ,  Токійська фондова біржа є головним фондовим ринком Японії і однією з найбільших фондових бірж у світі. По суті, Токійська фондова біржа є нащадком першого фондової біржі в Японії, яка була заснована 1 червня 1878. Структура біржі багаторазово змінювалася, але торги велися регулярно, за винятком невеликої перерви відразу після атомного бомбардування Нагасакі. Під своєю нинішньою назвою - Токійська фондова біржа - головний фондовий ринок Японії функціонує вже 63 роки. Зараз на ній представлені 2271 японська і 31 іноземна компанії.
Всі функції, що їх сьогодні Токійської фондової біржею, перерахувати практично неможливо. І все ж головним її призначенням залишається мобілізація коштів для фінансування діяльності акціонерних компаній. Це означає використання вільних грошових ресурсів, наявних у банків, компаній і приватних осіб, на цілі розвитку перебувають у колективній власності господарських осередків.
Відчутну фінансову підживлення на біржі отримує і держава, яка розміщує тут свої облігації. Сучасний ринок цінних паперів Японії, займаючи друге місце після фондового ринку США як за пайовою, так і але борговими цінними паперами, один з найбільш розвинених і досконалих у світі і має ряд особливостей, обумовлених національними традиціями. 
Список використаної літератури
1.Ринок цінних паперів: підручник для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями/Под ред. Е.Ф. Жукова. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 463 с.2. Рубцов Б.Б. Світові фондові ринки: сучасний стан та закономірності розвитку. -М.: ФА, 2000. -312с. 3. Ринок цінних паперів: Підручник/За ред. В.А. Галанова, А.І. Басова. -М.: Фінанси і статистика, 2000. 4. Інтернет-ресурс: tse.or.jp - офіційний сайт Токійської Фондової Біржі
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини