Робоча програма

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національного університету водного господарства та природокористування
Інститут:
НУВГП
Факультет:
Фінанси і кредит
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2019
Тип роботи:
Робоча програма
Предмет:
Менеджмент міжнародної туристичної діяльності

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник директора Технічного коледжу НУВГП з навчальної роботи ______________Л. К. Осадча «____»____________2019
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МЕНЕДЖМЕНТ
спеціальності
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
(освітня програма: фінанси і кредит)
Рівне 2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів за спеціальностю
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма: фінанси і кредит) – Технічний коледж НУВГП, 2019. – 10 с.
Розробник: Король О.В., викладач Технічного коледжу НУВГП _________
Рецензент: Ушакова О.А., викладач, спеціаліст вищої категорії, к.е.н., голова циклової комісії управління та адміністрування Технічного коледжу НУВГП __________
Затверджено методичною радою Технічного коледжу НУВГП Протокол ______ від «____»______________2019 Голова_____________Л. К. Осадча
Король О. В., 2019 Технічний коледж НУВГП, 2019
Анотація
Програма навчальної дисципліни «Менеджмент» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за спеціальностю
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма: фінанси і кредит). Предметом вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент» є технологія навчання студентів спеціальності у закладі вищої освіти. Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна є складовою частиною циклу дисциплін вільного вибору для підготовки студентів економічних спеціальностей, потребує попереднього вивчення громадянської освіти, технологій тощо. Ключові слова : управління, мотивація, контроль, комунікація, конфлікт.
ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МЕНЕДЖМЕНТ » Таблиця 1.1 Характеристика предмета навчальної дисципліни
«Менеджмент » Курс: підготовка молодших спеціалістів Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни Кількість кредитів, відповідних -2 Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» Дисципліна –обов’язкова, нормативна
Змістових модулів – 1 Спеціальність:
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Рік підготовки ІІ-й Семестр Загальна кількість годин: -60 ІV-й Лекції, год. Тижневих годин: аудиторних – 2 год. самостійної роботи студента – 1,5 год.
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 24 Практичні заняття, год. 10 Самостійна робота, год. 26 Вид контролю Модульна контрольна робота – 1. Реферат. Залік.
2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МЕНЕДМЕНТ» Метою вивчення дисципліни є формування базових знань з теорії та практики маркетингу та менеджменту, методологічних аспектів організації маркетингової і управлінської діяльності та їх пріоритетів у сучасних умовах, виявлення здібностей студентів щодо перебування у колективі та формування лідерства. Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути такі фахові компетентності: здатність до розуміння зміст та економічна природа менеджменту і маркетингу; здатність до розуміння
принципыв побудови системи винагород та стягнень;; здатність до розуміння місця маркетингу в структурі управління та функціонування підприємства. Програмні результати навчання: здатність розробляти обґрунтовані пропозиції вирішення фінансово-економічних питань; здатність до застосування одержаних знань як основи для успішного подальшого оволодівання іншими фінансовими дисциплінами. Завдання курсу: розвиток економічного мислення студентів, вміння самостійно аналізувати і пояснювати економічні процеси в Україні та за її межами; набуття у студентів здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової та управлінської діяльності. У результати вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати: складові організаційної структури підприємства; шляхи вдосконалення керівництва колективом; умови, закономірності та етапи прийняття рішень; причини виникнення та етапи розвитку конфліктів; вміти: розв’язувати задачі менеджменту в умовах конкретної виробничої структури; володіти сучасними методиками визначення психологічного клімату в колективі, керівництва ним, розв’язання його соціальних проблем. Студент повинен мати навички: Професійна компетенція: обґрунтовувати вибір організаційної структури управління; розробляти систему стимулюючих факторів до ефективної діяльності та вміти накладати стягнення з врахуванням результатів аналізу виробничих ситуацій; аналізувати управлінські ситуації і вживати відповідно до них контрольні та регулювальні заходи; розробляти та приймати оптимальні варіанти рішень; аналізувати ринки, маркетингове середовище; оцінювати конкурентоспроможність продукції та конкурентні можливості підприємства; формувати товарну, цінову, збутову та комунікативну політику, розробляти ринкову стратегію.
3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. «Сутність, значення та розвиток менеджменту. Планування в організації. Організація, як функція управління. Мотивація, як функція управління. Управлінський контроль. Прийняття управлінських рішень. Керівництво, влада та лідерство. Комунікації в менеджменті. Конфлікти в менеджменті» Тема 1. «Сутність, значення та розвиток менеджменту». Сутність поняття «управління» і «менеджмент». Значення та завдання менеджменту. Історичні етапи розвитку менеджменту у світі та в Україні. Сутність та класифікація методів менеджменту. Загальна характеристика та класифікація функцій менеджменту. Тема 2. «Планування в організації». Сутність планування як функції управління. Цілі управлінського планування. Стратегічне планування. Тема 3. «Організація, як функція управління». Сутність функції організації. Основи теорії організації. Типи організаційних структур управління. Тема 4. «Мотивація, як функція управління». Поняття і сутність мотивації. Матеріальне стимулювання праці. Змістовні теорії мотивації. Процесні теорії мотивації. Тема 5. «Управлінський контроль». Поняття та процес контролю. Види контролю. Інструменти управлінського контролю. Контроль поведінки працівників в організації. Тема 6. «Прийняття управлінських рішень». Основні теорії прийняття рішень. Процес прийняття рішень. Методи обґрунтування управлінських рішень. Тема 7. «Керівництво, влада та лідерство». Поняття та загальна характеристика керівництва. Вплив, влада, лідерство. Стилі керівництва та типи менеджерів. Тема 8. «Комунікації в менеджменті». Процес комунікації. Міжособистісні та організаційні комунікації. Управління комунікаційними процесами. Тема 9. «Конфлікти в менеджменті». Природа конфлікту та управління конфліктною ситуацією в організації. Види конфліктів, причини їх виникнення та методи розв'язання.
4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ Таблиця 4.1 Тематичний план дисципліни «Менеджмент » Кількість годин Назва розділів, тем всього лекції практичні Самостійна робота 1 2 3 4 5 6 Змістовий модуль 1 Тема 1. «Сутність, значення та розвиток менеджменту». 6 2 - 2 Тема 2. «Планування в організації» 6 4 - 2 Практичне заняття 1. Сутність, значення та розвиток менеджменту Планування в організації
4 - 2 2 Тема 3. «Організація, як функція управління» 4 4 - 2 Тема 4. «Мотивація, як функція управління». 4 2 - 2 Практичне заняття2. Організація, як функція управління .Мотивація, як функція управління 4 - 2 2 Тема 5. «Управлінський контроль». 4 2 - 2 Тема 6. «Прийняття управлінських рішень». 4 2 - 2 Практичне заняття3 Управлінський контроль. Прийняття управлінських рішень 4 - 2 3 . Тема 7. «Керівництво, влада та лідерство». 4 2 - 3 . Тема 8. «Комунікації в менеджменті» 4 2 - 2 Практичне заняття4. Керівництво, влада та лідерство. Комунікації в менеджменті 4 - 2 2 Тема 9. «Конфлікти в менеджменті» 4 2 - 2 Модульна контрольна робота
2 - 2 - Усього 60 22 10 28
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття 1. «Сутність, значення та розвиток менеджменту Планування в організації». - 2 год. Практичне заняття 2. «Організація, як функція управління .Мотивація, як функція управління». - 2 год. Практичне заняття 3. «Управлінський контроль. Прийняття управлінських рішень» - 2 год. Практичне заняття «Керівництво, влада та лідерство. Комунікації в менеджменті» Модульна контрольна робота
- 2 год. Усього: 10 год. 6. САМОСТІЙНА РОБОТА Зміст самостійної роботи студента з дисципліни «Менеджмент» складається з таких видів роботи: 1) підготовка до аудиторних занять - лекцій та практичних робіт; 2) самостійне опрацювання матеріалу навчальної дисципліни з кожної теми, запропонованого викладачем, згідно з навчально-тематичним планом; 3) самостійне опрацювання рекомендованої літератури з навчальної дисципліни; 4) виконання домашніх завдань; 5) виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань; 6) написання наукових доповідей, рефератів; 7) підготовка до тестових випробувань, модульної контрольної роботи; 8) підготовка до складання заліку.
За навчальним планом на самостійну роботу студентів відводиться 28 години.
Перелік питань для самостійного опрацювання Школа наукового менеджменту Адміністративне управління (класична школа) Принципи управління А.Файоля Концепція управління з позиції психології і людських відносин Концепція управління з позиції науки про поведінку Емпірична школа керування. Школа соціальних систем Сучасні напрямки менеджменту
7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
Всім студентам рекомендується написати професійно-орієнтовану наукову доповідь або реферат. Студент виконує їх за рахунок годин самостійної роботи під керівництвом викладача. З цією метою студентам надається професійно-орієнтований перелік тем наукових доповідей, рефератів.
Завдання включає план, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел та додатки. Оформляється на стандартному папері формату А4 (210297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Науково-дослідне завдання може бути рукописним або друкованим і виконується українською мовою.
Захист завдання відбувається у терміни, спільно обумовлені студентом і викладачем.
Перелік тем професійно-орієнтованих наукових доповідей, рефератів 1.Значення менеджменту в управлінні. 2.Історичні етапи розвитку менеджменту в Україні. 3.Сутність методів менеджменту. 4.Закони та закономірності менеджменту. 5.Виникнення науки менеджменту та напрямки еволюції управлінської думки. 6.Характеристика інтегрованих підходів до управління, 7.Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних вчених. 8.Розвиток управлінської науки в Україні. 9.Основні теорії прийняття управлінських рішень. 10.Стратегічне планування в організації. 11. Поняття і сутність планування в системі управління. 12.Типи планів в організації. 13Сутність,
функції організації та її місце в системі управління. 14.Основи теорії організації. 15.Основи організаційного проектування. 16.Організація, як відкрита динамічна система. 17.Вертикальна координація. 18.Сутність організаційної структури управління та їх роль в досягненні мети. 19.Принципи побудови організаційних структур управління. 20.Сутність та класифікація методів менеджменту. 21.Економічні методи менеджменту. 22.Адміністративні методи менеджменту. 23.Соціально - психологічні методи менеджменту. 24.Методи менеджменту, як результат виконання функцій менеджменту. 25.Управління
організаційними змінами.
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Лекційний курс з використанням технічних засобів навчання, опорних конспектів, тематичного унаочнення в спеціалізованому кабінеті для викладання економічних навчальних дисциплін; Виконання практичних завдань у спеціалізованих кабінетах для викладання економічних навчальних дисциплін; Тематичні консультації; Самостійна робота студентів; Підготовка студентами професійно-орієнтованих рефератів та наукових доповідей; Участь студентів в олімпіаді з професійних дисциплін; Участь студентів у науково-дослідній роботі циклової комісії; Оформлення та захист студентами звітів про самостійну роботу.
9.МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль знань студентів проводиться шляхом оцінювання якості конспектів лекцій, усного опитування, перевірки виконаних практичних завдань, перевірки та захисту рефератів чи наукових доповідей на обрану тему, однієї письмової модульної контрольної роботи. Контроль самостійної роботи студентів проводиться за результатами захисту відповідного звіту про самостійну роботу; Підсумковий контроль знань проводиться на заліку за комплектом залікових завдань у ІІІ семестрі; Усі форми контролю охоплені 100-бальною шкалою оцінювання знань студентів ECTS.
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Таблиця 9.1 Розподіл балів, що присвоюються студентам Змістовий модуль 1: поточне оцінювання та самостійна робота Залік Підсумкова кількість балів 70 30 100 Таблиця 9.2 Шкала оцінювання Сума балів Оцінка за національною шкалою екзамен залік 90-100 відмінно зараховано/відмінно 74-89 добре
зараховано/добре 60-73 задовільно зараховано/задовільно 1-59 незадовільно не зараховано/незадовільно 10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Підручники та посібники. Базові конспекти лекцій. Методичні вказівки. Роздруковані тексти практичних та індивідуальних робіт. Матеріали для самостійного вивчення.
11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1.Грабовський Є.М. Комп'ютерні технології в менеджменті та бізнесі [Текст] : конспект лекцій / Грабовський Є. М. ; Харк. нац. екон. ун-т. - X. : Вид. ХНЕУ, 2011.-68 с. 2.Гуменник В.І. Менеджмент організацій [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. - К. : Знання, 2012. - 503 с. 3. Ковальов Є.В. Принципи менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Ковальов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - X.: ХНУВС, 2012. - 99 с. 4.Кузьмін О.Є. Менеджмент: 1001 тест [Текст] : зб. тест, завдань / О. Є. Кузьмін, Т. М. Гладун ; Нац. ун-т "Львів, політехніка". - Л. : Вид-во Львів, політехніки, 2012.-281 5.Менеджмент [Текст] : підручник / [ М. М. Єрмошенко та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. М{ М. Єрмошенка] ; Нац. акад. упр. - К. : Нац. акад. упр., 2011. - 656 с. 6.Паршина О.А. Інформаційні системи і технології в менеджменті [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Паршина, В. М. Косарєв, Ю. І. Паршин ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Д. : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2012. - 310 с. 7.Сидорчук О.Г. Основи менеджменту [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Сидорчук, 1.1. Артим ; Львів, регіон, ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Л.: [ЛРІДУ НАДУ], 2011. - 215 с. 8.Теория и практика менеджмента [Текст]: [учеб. изд.] / Ищенко Н. И. [и др.]. - Кривой Рог ; Д.: ИМА-пресс, 2011. - 320 с.
12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси – опубліковану українську та іноземну літературу (нормативні документи, підручники, навчальні посібники, наукові періодичні та монографічні видання, словники, довідники, тощо), методичну літературу та Інтернет-джерела. Рівненська обласна бібліотека, м. Рівне, Майдан Короленка, 6, тел. 22-70-63. Рівненська міська бібліотека, м. Рівне, вул. Гагаріна, 67, тел.. 24-12-47. Бібліотека Технічного коледжу НУВГП, м. Рівне, вул. Орлова, 35,
тел. 28-18-85. Спеціалізовані кабінети для вивчення економічних дисциплін. Комп’ютерний клас. Інтернет-джерела
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії управління та адміністрування «
»
2019 року, протокол
.
Голова циклової комісії
О. А. Ушакова
Розробник:
Викладач Технічного коледжу НУВГП
О. В. Король
6. САМОСТІЙНА РОБОТА
За навчальним планом на самостійну роботу студентів відводиться 30 годин. Розподіл годин самостійної роботи: підготовка до аудиторних занять; підготовка до контрольних заходів; підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних занять. Самостійна робота студентів включає такі види робіт: Самостійне опрацювання лекційного матеріалу з кожної теми; Самостійне опрацювання рекомендованої літератури з навчальної дисципліни; Підготовка до семінарських занять; Написання професійно-орієнтованих рефератів та наукових доповідей; Підготовка до написання модульної контрольної роботи; Опрацювання окремих розділів робочої програми з навчальної дисципліни, які не виносяться на лекції; Підготовка до складання заліку.
Перелік питань для самостійного опрацювання Школа наукового менеджменту Адміністративне управління (класична школа) Принципи управління А.Файоля Концепція управління з позиції психології і людських відносин Методи вибору організаційної структури управління Концепція управління з позиції науки про поведінку Емпірична школа керування. Школа соціальних систем Вплив вікової структури споживачів на формування ринкового попиту Позиціонування товарів на ринку Оцінка конкурентоспроможності продукції Система маркетингової інформації на підприємстві
VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
Всім студентам рекомендується написати професійно-орієнтовану наукову доповідь або реферат. Студент виконує їх за рахунок годин самостійної роботи під керівництвом викладача. З цією метою студентам надається професійно-орієнтований перелік тем наукових доповідей, рефератів.
Завдання включає план, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел та додатки. Оформляється на стандартному папері формату А4 (210297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Науково-дослідне завдання може бути рукописним або друкованим і виконується українською мовою.
Захист завдання відбувається у терміни, спільно обумовлені студентом і викладачем.
Перелік тем професійно-орієнтованих наукових доповідей, рефератів Поняття «менеджмент» і необхідність управління організаціями. Сутність методів менеджменту та їх класифікація. Особисті якості менеджера. Поняття, зміст та види контролю. Поняття, зміст та теорії мотивації. Роль заохочення та стягнення в ефективності мотивації. Комунікаційний процес на підприємстві та його види. Конфлікт: його види, структура, функції. Причини виникнення та можливі способи вирішення конфліктних ситуацій. Основні теорії прийняття управлінських рішень. Етика бізнесу і її роль у розвитку менеджменту. Види ділових зустрічей і вимоги до їх проведення. Організація інтернет-реклами. Поняття недобросовісної реклами. Суть маркетингу, історія його виникнення, сучасні особливості. Ринок та його класифікація. Маркетингове середовище фірми. Процес проведення маркетингового дослідження. Товар, його суть та класифікація. Формування товарного асортименту і керування ним. Концепція життєвого циклу товару. Міжнародний маркетинг: основа та особливості. Нові товари. Особливості виведення на ринок. Соціально-етичний маркетинг: фактори успіху і небезпеки концепції. Виставка - органічний складовий елемент комплексу маркетингу. Суть, роль та значення рекламних звернень. Основні види реклами, їх характеристика. Особливості процесу розробки реклами в Україні. Особливості маркетингу послуг. Посередницька діяльність як важлива складова маркетингової політики збуту. Сутність конкуренції. Форми та методи конкурентної боротьби. Поняття недобросовісної конкуренції. Тенденції розвитку маркетингу в Україні. Особливості оптової та роздрібної торгівлі в Україні. Організація суспільного виробництва та його структура
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Лекційний курс з використанням технічних засобів навчання, опорних конспектів, тематичного унаочнення в спеціалізованому кабінеті для викладання економічних навчальних дисциплін; Виконання практичних завдань у спеціалізованих кабінетах для викладання економічних навчальних дисциплін; Тематичні консультації; Самостійна робота студентів; Підготовка студентами професійно-орієнтованих рефератів та наукових доповідей; Участь студентів в олімпіаді з професійних дисциплін; Участь студентів у науково-дослідній роботі циклової комісії; Оформлення та захист студентами звітів про самостійну роботу.
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль знань студентів проводиться шляхом оцінювання якості конспектів лекцій, усного опитування, перевірки виконаних практичних завдань, перевірки та захисту рефератів чи наукових доповідей на обрану тему, однієї письмової модульної контрольної роботи. Контроль самостійної роботи студентів проводиться за результатами захисту відповідного звіту про самостійну роботу; Підсумковий контроль знань проводиться на заліку за комплектом залікових завдань у ІІІ семестрі; Усі форми контролю охоплені 100-бальною шкалою оцінювання знань студентів ECTS.
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Таблиця 9.1 Розподіл балів, що присвоюються студентам Змістовий модуль 1: поточне оцінювання та самостійна робота Залік Підсумкова кількість балів 70 30 100 Таблиця 9.2 Шкала оцінювання Сума балів Оцінка за національною шкалою екзамен залік 90-100 відмінно зараховано/відмінно 74-89 добре
зараховано/добре 60-73 задовільно зараховано/задовільно 1-59 незадовільно не зараховано/незадовільно
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1.Балабанова Л.В. Маркетинг [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - (Школа маркетингового менеджменту). Т. 1. - 2011. - 347 с. 2. Балабанова Л.В. Маркетинг [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011 (Школа маркетингового менеджменту). - Т. 2. - 2011. - 391 с. 3.Грабовський Є.М. Комп'ютерні технології в менеджменті та бізнесі [Текст] : конспект лекцій / Грабовський Є. М. ; Харк. нац. екон. ун-т. - X. : Вид. ХНЕУ, 2011.-68 с. 4.Гуменник В.І. Менеджмент організацій [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. - К. : Знання, 2012. - 503 с. 5. Ковальов Є.В. Принципи менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Ковальов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - X.: ХНУВС, 2012. - 99 с. 6.Кузьмін О.Є. Менеджмент: 1001 тест [Текст] : зб. тест, завдань / О. Є. Кузьмін, Т. М. Гладун ; Нац. ун-т "Львів, політехніка". - Л. : Вид-во Львів, політехніки, 2012.-281 7.Менеджмент [Текст] : підручник / [ М. М. Єрмошенко та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. М{ М. Єрмошенка] ; Нац. акад. упр. - К. : Нац. акад. упр., 2011. - 656 с. 8.Паршина О.А. Інформаційні системи і технології в менеджменті [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Паршина, В. М. Косарєв, Ю. І. Паршин ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Д. : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2012. - 310 с. 9.Сидорчук О.Г. Основи менеджменту [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Сидорчук, 1.1. Артим ; Львів, регіон, ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Л.: [ЛРІДУ НАДУ], 2011. - 215 с. 10.Теория и практика менеджмента [Текст]: [учеб. изд.] / Ищенко Н. И. [и др.]. - Кривой Рог ; Д.: ИМА-пресс, 2011. - 320 с. 11.Хмурова В.В. Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. В. Хмурова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : КНУТД, 2011.-247 с.
10.ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси – опубліковану українську та іноземну літературу (нормативні документи, підручники, навчальні посібники, наукові періодичні та монографічні видання, словники, довідники, тощо), методичну літературу та Інтернет-джерела. Рівненська обласна бібліотека, м. Рівне, Майдан Короленка, 6, тел. 22-70-63. Рівненська міська бібліотека, м. Рівне, вул. Гагаріна, 67, тел.. 24-12-47. Бібліотека Технічного коледжу НУВГП, м. Рівне, вул. Орлова, 35,
тел. 28-18-85. Спеціалізовані кабінети для вивчення економічних дисциплін. Комп’ютерний клас. Інтернет-джерела.
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії управління та адміністрування « »
2019 року, протокол
.
Голова циклової комісії
О. А. Ушакова
Розробник:
викладач Технічного колледжу НУВГП
О. В. Король
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини