ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет».

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
ІНЕМ
Факультет:
Менеджмент і адміністрування
Кафедра:
Кафедра маркетингу і логістики

Інформація про роботу

Рік:
2019
Тип роботи:
Курсовий проект
Предмет:
вступ до фаху Менеджмент

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра маркетингу і логістики
Курсовий проект з дисципліни «Вступ до фаху«Менеджмент»»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра маркетингу та логістики
Завдання на виконання курсової роботи з дисципліни «Вступ до фаху«Менеджмент»» студентки групи МЕ-14 Равліковська Анастасія Андріївна
1.Основні вхідні дані 2.Назва організації: ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет».
Дата захисту:
Дата отримання завдання:
Завдання отримав: Завдання видав: к. е. н., доц. каф. Наконечна Т.В.
Зміст
Вступ 4 Розділ 1.
Теоритично-аналітичний розділ згідно обраної тематики. 5 Розділ 2.
Сучасні вимоги щодо професійно-кваліфікаційної характеристика фахівця з логістики, його роль у забезпечення ефективної діяльності підприємства у мовах конкурентного середовища 12 Розділ 3.
Характеристика логістичної діяльності досліджуваного 16 підприємства ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» 16 3.1.
Організаційно-функціональне забезпечення логістичної діяльності 18 підприємства
ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» 18 3.2.
Особливості логістичних процесів досліджуваного підприємства ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» 21 3.3.
Рекомендації щодо покращення логістичної діяльності 29 підприємства
ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» 29 Висновок 32 Список використаної літератури 34
Вступ
Логістика - це наука про управління матеріальними потоками при їхньому русі від первинного джерела до кінцевого споживача з мінімальними витратами, які пов'язані з рухом товарів і відносяться до нього потоком інформації. У нашій країні поки що логістика не розглядається як автономна, самостійна наука.
Розвиток логістики в Україні - це питання часу, адже проблема ефективності виробничо-розподільчих відносин дуже актуальна не тільки в нинішніх кризових умовах, вона залишиться такою і в майбутньому.
Види логістики: Логістика як наука з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками включає в коло своїх інтересів значну частину економічної сфери життя суспільства. У зв'язку з цим для формалізації наукових досліджень і практичних розробок вона розбивається на декілька напрямків.
1.За масштабами розроблюваних проблем логістика поділяється на:
- макрологістику;
- мікрологістику.
У сферу досліджень макрологістики включаються процеси, які протікають на регіональному, міжрегіональному, загальнонаціональному і міждержавному рівні. Логістика на даному рівні виражається в проведенні глобальної стратегії, яка полягає у формуванні стійких торгово-економічних зв'язків між окремими країнами і регіонами на основі територіального поділу праці в рамках сформованої спеціалізації та міжгалузевого кооперування. Ефективність глобальної логістичної стратегії характеризується різними показниками. Наприклад, відношенням обсягу міжрегіональної або зовнішньої торгівлі до обсягу відповідного валового продукту, питомою вагою: завезених комплектуючих виробів у загальному обсязі випуску продукції і т.п.
Глобальна логістична стратегія, яка проводиться не однією, а групою країн, може оформлюватися як політичні рішення. Яскравим прикладом цього є створення Єдиного європейського співтовариства з єдиним внутрішнім ринком (спрощені та скасовані митні формальності, прискорене впровадження загальноєвропейських стандартів, проголошене рівноправність фірм і компаній країн-учасниць Європейського співтовариства в отриманні державних контрактів у кожній із країн альянсу і т.д.).
Мікрологістика займається комплексом питань з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками, ґрунтуючись на інтересах окремого підприємства або корпоративної групи підприємств, об'єднаних спільними цілями щодо оптимізації господарських зв'язків.
2. По характеру зон управління логістика поділяється на:
- зовнішю;
- внутрішню.
Зовнішня логістика займається питаннями регулювання потокових процесів, які виходять за рамки діяльності, але перебувають у сфері впливу суб'єкта господарювання.
Внутрішня логістика спрямована на координацію й удосконалювання господарської діяльності, пов'язаної з управлінням потоковими процесами в межах підприємства або корпоративної групи підприємств.
Сукупність цілей логістики формулюється у вигляді «семи правил логістики»:
Вантаж - потрібний товар;
Якість - необхідної якості; Кількість - в необхідній кількості;
Час - в потрібне (зручне) час;
Клієнт - відповідному клієнту;
Місце - в потрібне місце;
Витрати - з мінімальними витратами. [1]
Метою курсової роботи є поглиблення вивчення логістичної інфраструктури підприємства ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет».
Розділ 1.
Теоритично-аналітичний розділ згідно обраної тематики.
Логістична інфраструктура — комплекс установ, підприємств логістичної системи, що виконують певні функції у розвитку та відтворенні логістичних процесів. Елементи Л.І.: будівлі і споруди з необхідним обладнанням для складування продуктів, транспортні засоби, засоби пакування продуктів, засоби збирання, обробки та передання необхідної інформації, які належать транспортно-експедиційним, складським підприємствам, логістичним центрам та іншим підприємствам логістичних послуг.
В економічній літературі більше розглядається
теоретико-методологічні основи логістики як науки, і менше приділяється уваги на логістичну інфраструктуру. Зокрема, до основних чинників впроваджується логістика у світовій економіці можна віднести: розвиток інформаційних технологій; глобалізація ринків; структурні зміни в організації бізнесу [2, с. 23].
Фактично, стрімкий розвиток глобальної економіки вимагає пошуку прогресивних напрямів зростання виробництва. Одним з них  є створення логістичної інфраструктури як на макрорівні, так і на мікрорівні. Логістична інфраструктура є тим ефективним інструментом управління підприємством, який здатен забезпечити проривний синергетичний ефект. Логістичні ланцюжки виробництва та просування продукції стануть засобом економії матеріальних, сировинних, енергетичних, фінансових, трудових та інших ресурсів. І.Н.Карп запропонував своє визначення: логістика є наукою раціонального мислення та практичною діяльністю у сфері дослідження, проектування, розробки, виготовлення, постачання та збуту необхідного, конкретного товару чи послуги від початкового моменту до кінцевого, із мінімальними витратами матеріальних, інформаційних, фінансових, технологічних, трудових ресурсів та часового проміжку на мікро -, макро -, мезо -, мега -, чи мета рівнях при обов’язковому контролі усіх операцій [3,с.7-8].
Логістична інфраструктура - це той механізм, що забезпечує органічну єдність та ефективне функціонування всіх матеріальних логістичних потоків. З погляду Є.В. Крикавського логістична інфраструктура підприємства – це сукупність елементів, що виконують важливі логістичні завдання і забезпечують здійснення логістичних процесів. Він розглядає логістичну інфраструктуру, як цілісну систему управління (сукупність будівель, споруд з необхідним обладнанням для складування продукції, транспортні та маніпуляційні засоби, засоби пакування, засоби отримання, передачі та обробки інформації) (рис. 1) [4, с.52]. /
Рис. 1 Інфраструктура логістичних процесів При цьому під управлінням логістичною інфраструктурою підприємства Соколова О.Є. [5] пропонує розуміти процес приведення інфраструктури підприємства до стану рівноваги або досягнення цілей по ефективному забезпеченню та обслуговуванню логістичних процесів та операцій на підприємстві.
Існують також й інші визначення, тобто інфраструктура, до якої відноситься  логістична схема, як цілісна господарська система утворення, транспортування, збору, складування, сортування, сертифікації та ідентифікації, реалізації, утилізації та рециклінгу з елементами відповідного обслуговування, а саме інформаційного, маркетингового, транспортного, комерційного тощо називається логістичною інфраструктурою [6,с.139]. Логістична інфраструктура в виробничих системах виконує наступні функції: - зберігання продукції в пристосованих складських приміщеннях; - переміщення продукції, за допомогою спеціальних транспортних та маніпуляційних засобів; - система пакування сировини та готової продукції; - інформаційно-аналітичне забезпечення логістичних потоків. Для сучасного ринку логістичних послуг в Україні характерними є ряд тенденцій:
- мінімізація витрат, пов’язаних з транспортуванням, зберіганням, переупакуванням, митним документооборотом призводить до актуалізації менеджменту та маркетингу що, своєю чергою, призвело до підвищення попиту на логістичні послуги та складську нерухомість; підвищення попиту на якісні логістичні послуги; зниження витрат виробників за рахунок логістики та строків між етапами виробництва та споживання. При цьому негативними факторами, що впливають на  розвиток ринку логістичних послуг є незадоволеність попитом на складські приміщення та недостатньо розвинена транспортна інфраструктура, а також нестача кваліфікованих кадрів у галузі логістики [ 7, с. 198].     Недостатній рівень розвитку логістики, взагалі, та логістичної інфраструктури, зокрема, підтверджують і аналітичні матеріали Світового банку. Ця інституція, сприяючи розвитку торгівлі та транспорту в Україні, досліджує питання транспортного, митного, логістичного та технологічного забезпечення зовнішньої торгівлі, виявлення сильних та слабких сторін середовища, в  якому здійснюється логістична діяльність в Україні. Складовими елементами показника ефективності логістики (LPI) були  діяльність митної служби, компетентність логістики, рівень міжнародних перевезень, можливість відстеження вантажів, розвиток інфраструктури, своєчасність доставки. Так, Україна, за цим показником в 2008 році займала 73-тє місце  у  світі (для  порівняння:  Туреччина – 34-те  місце, Польща – 40-ве  місце,  Румунія – 51-ше місце,  Болгарія – 55-те,  Білорусія – 74-те,  Росія – 99-те). В 2010 році за індексом логістичної ефективності Україна посіла 102 місце із 155 [8]. Основним завданням функціонування логістичної інфраструктури підприємств є створення механізму, що ефективно забезпечує взаємодію основних елементів логістичної системи: "постачання - виробництво - складування - транспортування - збут". Сучасні умови розвитку економічних процесів вимагають створення умов по об'єднанню промислових, комерційних підприємств і підприємств інфраструктури ринку в інтегровані логістичні ланцюжки. Саме вони здатні швидко, своєчасно і з мінімальними витратами здійснювати постачання продукції споживачеві. Передумовами для інтегрованого логістичного підходу є: - нове розуміння механізмів ринку і логістики як стратегічного елементу в реалізації і розвитку конкурентних можливостей підприємств; - реальні перспективи і сучасні тенденції по інтеграції учасників господарських зв'язків між собою, розвитку нових організаційних форм - логістичних мереж; - технологічні можливості в області новітніх інформаційних технологій, що відкривають принципово нові можливості для взаємодії і зниження витрат [9]. В умовах глобалізації та інтеграції економічних систем досягнення стратегічних цілей діяльності підприємств можливе лише за умови функціонування розгалужених логістичних мереж, що значно знижує ризики підприємства в ринковому середовищі. При чому необхідною умовою ефективного функціонування логістичної інфраструктури виробничих підприємств є перевищення логістичного потенціалу інфраструктури по відношенню до логістичного потенціалу основного матеріального потоку. Схематично організаційну структуру логістичної інфраструктури можна представити у вигляді рисунку 2. Цілісно логістична інфраструктура поєднує в собі зовнішню і внутрішню складову, що формують і регулюють матеріальні і інформаційні потоки в середовищі функціонування підприємства.
Рис. 2 Організаційна структура логістичної інфраструктури підприємства Сучасні науковці відмічають нестачу уваги до інформаційної складової логістики, до якої входять підприємства, що надають інформаційні послуги та підприємства, що відповідають за рециклінгові процеси при здійсненні руху усіх видів потоків. Пояснюючи необхідність підвищеної уваги до інформаційної  складової,  дослідники зазначають, що за оцінкою фахівців логістика на 90 %  складається з інформаційних технологій. Так, сьогодні практично неможливо забезпечити ефективність будь-яких логістичних  операцій без застосування інформаційних технологій і програмних комплексів для аналізу,  планування,  підтримки і ухвалення оптимізаційних рішень. Більш того, саме завдяки розвитку інформаційних систем і технологій з’явилася можливість автоматизації операцій в логістичних системах і логістика стала домінуючою  формою  організації  руху  товару  на  висококонкурентному ринку [10]. Формування логістичної інфраструктури повинно базуватись на принципах раціоналізму, системності, комплексності, балансу інтересів суб’єктів ринку, орієнтації на задоволення потреб споживачів. Можливо представити схему створення універсальної логістичної інфраструктури (рис.3).
/ Рис. 3. Схема створення універсальної логістичної інфраструктури підприємств   Особливого значення для ефективної роботи логістичної інфраструктури має застосування системного підходу, який включатиме в себе обґрунтування стратегії розвитку логістичної інфраструктури та її деталізація в поточних планах підприємств; розподіл обов’язків та відповідальності працівників на всіх ділянках логістичної інфраструктури; запровадження мотиваційної системи оплати праці, формування інформаційно-консультаційної інфраструктури. Основним результатом роботи логістичної інфраструктури повинно стати мінімізація витрат на обслуговування матеріальних потоків [11, с.106]. Висновки. Підсумовуючи все вищезазначене, слід відмітити, що оптимальна логістична інфраструктура підприємства являє собою систему, яка регламентує та регулює структуру і швидкість матеріальних потоків виходячи з необхідних критеріїв ефективності функціонування підприємства. Концептуальні засади формування ефективної логістичної інфраструктури повинні спрямовуватись на застосування проектних підходів, що враховують сучасний стан інфраструктури та наявні проблеми, формують логістичну інфраструктуру за принципом оптимізації сукупних витрат на одиницю її пропускної здатності.
Розділ 2.
Сучасні вимоги щодо професійно-кваліфікаційної характеристика фахівця з логістики, його роль у забезпечення ефективної діяльності підприємства у мовах конкурентного середовища Логіст є виконавцем, який, по суті, може організувати все рух товару від виробника до кінцевого споживача з мінімальними витратами для фірми-клієнта. У сферу його діяльності входить: закупівля товару у виробника за максимально низькою ціною; транспортування вантажу; його зберігання; робота з документацією; оптимізована фінансових потоків по проекту; оптимальний розподіл товару по торгових точках збуту; пошук найбільш ефективних шляхів просування продукції до кінцевого споживача; страхування вантажу; контроль всієї систем, які причетні до проекту і інше.
Для того, щоб добре справлятися зі своєю роботою, фахівець з логістики повинен володіти рядом навичок і умінь: знати стратегію компанії в області логістики та шляхи її реалізації; знати весь логістичний процес, функції логістики, її завдання і можливості; бути здатним швидко розробити план закупівлі / транспортування / збуту товару; вміти управляти роботою різних підрозділів компанії і партнерів, налагоджувати чітку взаємодію між усіма "ланками" логістичного ланцюжка; мати знання і розуміння сфери фінансів і економіки; бути готовим швидко приймати розумні рішення і знаходити оптимальні варіанти вирішення завдань.
Така спеціальність, як логістика - досить непроста справа. Якщо говорити в загальному, логіст повинен мислити не точкове, а глобально, адже його відповідальність не закінчується всередині підприємства, але виходить за її межі, включаючи постачальників, конкурентів, митні служби, торгові точки і т.д.
Одній людині, навіть якщо це хороший фахівець, досить складно контролювати всі логістичні процеси.
Фахівець в області складського зберігання.
Працівник відділу логістики, який в основному відповідає за контроль зберігання продукції та сировини у складі, повинен забезпечувати такі функції:  Організація правильного складування і зберігання в приміщенні складу продукції та сировини, враховуючи їх специфічні особливості. Дотримання чіткого порядку розташування продукції та матеріалів у приміщенні складу. Вибір відповідного обладнання для складу. Забезпечення правильного переміщення продукції та матеріалів, їх підготовка до перевезення за межі підприємства або для подальшої переробки. Оптимальне використання приміщення складу.
Фахівець в області транспортної логістики.
Основні обов’язки працівника, який займається транспортною логістикою, в певній мірі будуть відрізнятися від обов’язків по складському зберіганню.
Сюди слід віднести:
 Розрахунок оптимальних маршрутів транспортування і планування перевезення вантажів залежно від їх специфіки. Пошук перевізника і планування роботи з ним. Формування пакету документів для транспортування продукції, сировини та обладнання. Забезпечення супроводу та відстеження під час перевезення вантажів.
Коло обов’язків фахівця з логістики.
На кожного менеджера з логістики, крім спеціальних галузевих покладаються ще загальні обов’язки. Нижче подано повний перелік типових обов’язків будь-якого логіста.
Контроль, розрахунок і прогнозування логістичних процесів. Складання планів закупки товарів (сировини, продукції, обладнання), узгодження дій з постачальниками, розрахунок оптимального шляху і часу транспортування. Контроль за правильним зберіганням товарів. Розрахунок загальної схеми перевезення продукції та матеріалів з урахуванням їх специфіки. Страхування вантажів для їх перевезення. Зручне та безпечне складування вантажів у приміщеннях складів, дотримання графіку відвантаження. Підготовка пакету документів для розмитнення товарів у процесі перевезення.
На підприємствах невеликого розміру обов’язки з логістики покладають зазвичай на одного працівника. У великих виробничих, торгових і транспортних компаніях, які займаються різноманітною діяльністю, створюються цілі відділи логістики, фахівці якого виконують чіткі функції, що розподілені між ними.
Відповідальність фахівця з логістики.
У кожного фахівця з логістики є свої права та обов’язки. Такий працівник має право складати запити на документацію та матеріали, що потрібні йому для виконання роботи. Крім цього він тісно співпрацює зі сторонніми організаціями, що необхідно для вирішення відповідних питань, які входять в коло його трудових обов’язків. Фахівець з логістики може бути представником інтересів свого підприємства при зустрічі з працівниками інших компаній.
Основні обов’язки фахівця з логістики передбачають високу матеріальну та адміністративну відповідальність, адже логіст розпоряджається довіреним йому майном підприємства. В окремих випадках працівник може притягуватись і до кримінальної відповідальності. При серйозних недоліках у роботі в менеджера з логістики можуть бути великі неприємності. Слід зазначити, що логіст має широкі службові повноваження, які при неправильному використанні можуть завдати значний збиток підприємству.
Як і всі решта працівники інших професій фахівець з логістики несе відповідальність за охорону праці. У випадку виявлення порушень вимог охорони праці він зобов’язаний повідомити про це керівництву і не допустити загрози для своїх співробітників. Що стосується трудової дисципліни – логіст повинен дотримуватись її особливо ретельно.
Хто оцінює роботу фахівця з логістики?
Для оцінки діяльності відділу логістики загалом та кожного працівника зокрема є декілька організацій. Його роботу контролює низка інстанцій. Крім того, що контроль за виконанням службових обов’язків проводиться керівництвом підприємства, створюється ще спеціальна комісія по атестації. Ця атестаційна комісія перевіряє роботу логіста не кожен день, а згідно складених за відповідний період звітів.
Основним показником оцінювання діяльності фахівця з логістики є, звичайно, якість. Іншими словами, важливу роль відіграє своєчасність та чіткість дій логіста, точне виконання ним обов’язків, інструкцій та розпоряджень керівництва. По суті це впливає і на його майбутній кар’єрний ріст як фахівця.
Важливі навички фахівця в області логістики.
Кожному, хто намагається знайти роботу у сфері логістики, потрібно знати основні вимоги, які ставляться до претендентів на таку вакансію.
Відповідна освіта. При цьому освіта саме в напрямку логістики не вимагається. Більш важливим є стаж роботи за даним фахом. Але певними перевагами користуються фахівці, що мають дипломи менеджерів, економістів, спеціалістів у митній справі. Важливою перевагою при пошуку роботи вважається наявність диплома про підвищення кваліфікації або сертифіката міжнародного зразка про навчання за даним фахом. Комунікаційні здібності. Без них логіст просто не зможе працювати, адже він повинен постійно спілкуватися з працівниками свого та інших підприємств. Потрібно вміти налагоджувати стосунки з постачальниками, покупцями, клієнтами, партнерами, включаючи також закордонні компанії. Тому суттєвою перевагою ще вважається знання іноземної мови. Аналітичні здібності. Фахівець зобов’язаний передбачити різні варіанти розвитку ситуації, що склалася, прорахувавши дрібні моменти і спрямувати роботу в оптимальному напрямку. Стійкість до стресів. Виконання роботи у сфері логістики, на превеликий жаль, передбачає постійні стреси, що пов’язані з вимогами керівництва компанії, непорозуміння з постачальниками, порушення режиму роботи транспорту та ін. Тому дуже важливо завжди зберігати спокій та врівноваженість. Здатність нести відповідальність за свої дії. Це не повинно дивувати, бо логістика як структура підприємства завжди передбачає високу матеріальну відповідальність. Завдяки високій відповідальності працівників компанія може успішно розвиватися, при мінімальній кількості форс-мажорних ситуацій. З іншого боку така відповідальність повинна у працівниками викликати відчуття гордості. [12 ] Розділ 3.
Характеристика логістичної діяльності досліджуваного підприємства ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»
Ашан – це міжнародна мультиформатна компанія-рітейлер, яка була заснована у 1961 році у Франції та сьогодні представлена у 17 країнах Європи, Азії та Африки. Вони прагнуть задовольнити усі потреби їхніх омніканальних споживачів, які турбуються про свій добробут та здоров’я. Їхня мета змінювати життя людей на краще, пропонуючи якісні, здорові та локальні продукти і ретельно підбираючи усі товари та послуги.
В Україні перший магазин було відкрито у 2008 році. Зараз вони
представлені у 9 містах та маємо 26 магазинів – гіпермаркети, суперстори та магазини біля дому, а також електронну комерцію. Вони найбільший французький роботодавець в Україні та працевлаштовуємо близько 7000 співробіників.
За офіційними даними, 32% керівних посад в «Ашан Україна» займають жінки. Третина співробітників працює у компанії більше 5 років. Щоб привернути увагу до здорового харчування і здорового способу життя започатковано проект «Жити краще», яким «Ашан» узяв на себе зобов’язання допомагати своїм співробітникам і клієнтам краще харчуватись, більше рухатись і дбати про себе.
Історія створення: Україна стала дванадцятою країною, де французька торговельна мережа «Auchan Group» відкрила свої гіпермаркети. Управління всією діяльністю «Ашан» в Україні покладено на компанію «Ашан Україна Гіпермаркет», яка в свою чергу, має у своєму складі ряд структурних підрозділів, серед яких, консалтингові, фінансові та будівельні компанії. Станом на жовтень 2014 року в Україні функціонує 11 гіпермаркетів мережі.
6 березня 2007 року було офіційно оголошено про відкриття представництва Ашан в Україні. Відкриття першого гіпермаркету відбулося 29 березня 2008 року у Києві, другого — 12 грудня 2008 року у місті Донецьк Донецької області.
25 серпня 2009 року, компанією Ашан був підписаний договір про оренду на 20 років торгових площ в Києві, Кривому Розі, Запоріжжі, і Сімферополі, звільнених після відходу з ринку українського підрозділу російської мережі гіпермаркетів «О'кей». Всі чотири гіпермаркети відкрилися до кінця 2009 року. Таким чином, до початку 2010 року число магазинів мережі в Україні доросло до семи. Фахівці прогнозували, що такий ривок дозволить мережі мінімум втричі зміцнити свої позиції на українському ринку.
20 червня 2017 року торговельна мережа «Ашан-Україна» підписала угоду з українським дистриб'ютором «Караван» з викупу його активів.
5 вересня 2017 року «Ашан-Україна» завершив проект викупу компанії, завдяки отриманому дозволу на концентрацію від Антимонопольного комітету України. Компанія поступово впроваджує в колишніх магазинах «Караван» свій комерційний проект і інші напрямки в рамках своєї нової концепції розвитку
[ 13].
3.1.
Організаційно-функціональне забезпечення логістичної діяльності підприємства
ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» Характер розподілу праці всередині організації, і координація взаємодії в напрямку спільних цілей відбивається в організаційній структурі підприємства. Організаційна структура характеризує внутрішню будову організації і являє собою сукупність взаємопов'язаних ланок, що виконують закріплені за ними функціями.
Найбільшого поширення в торгівлі отримала лінійно-функціональна структура управління. У лінійно-функціональної структури управління лінійні зв'язку забезпечують єдність цілей, а функціональні - спеціалізацію управлінської діяльності, що дозволяє вирішувати складні багатоцільові завдання.
У ТОВ «АШАН» так само створена лінійно-функціональна структура управління, до складу якої входять:
Адміністративно-управлінський персонал;
Фахівці і службовці;
Торгово-оперативний персонал;
допоміжний персонал.
Організаційна структура підприємства розроблена з урахуванням чисельного і кваліфікованого складу працівників, а також характеру виконуваних робіт. У положеннях про структурні підрозділи закріплені основні функції, завдання, права і відповідальність та інші( рис. 4).
Система управління персоналом спрямована на вирішення наступних завдань:
Оперативне задоволення потреб магазину в трудових ресурсах необхідної спеціальності і рівня кваліфікації;
Формування і забезпечення комплексу організаційних, економічних, соціально-психологічних зусиль для належного виконання співробітниками покладених функцій і підвищення ефективності праці;
Забезпечення зв'язку між управлінням персоналом та іншими напрямами менеджменту.
Рис. 4 Організаційна структура підприємства ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет».
Довірчі відносини - один з головних принципів роботи АШАН з постачальниками. Перша гарантія, яку вони надають, це чесний відбір постачальників. Чесність, прозорість та люб'язність - саме цими цінностями керується відділ закупівель.
Їхня ціль - скрізь, де вони присутні, домагатися реального партнерства з нашими постачальниками, оскільки саме це дозволяє забезпечити щоденний ефективний комерційний контакт між професіоналами, заснований на відносинах довіри.
Вони беруть на себе та дотримуються своїх обов'язків щодо:умов закупівель;замовлень; строків та умов проведення розрахунків.
Департамент Закупівель відноситься до своїх Постачальників як до важливих партнерів підприємства та дотримується правил ввічливості, принципів відкритості та довіри. Взаємовідносини Департаменту Закупівель та його
Постачальників базуються на твердому бажанні взаємно дотримуватися діючого українського законодавства. Це положення застосовне в рівній мірі як до взаємовідносин за договором, так і до дотримання законодавства України про захист прав споживачів та про правильне інформування споживачів, до дотримання вимог про безпеку товарів і вимог, що висуваються до харчових продуктів.
Клієнтам і покупцям «Ашан» гарантує якість продукції. Щотижня у кожному магазині мережі проводять лабораторні дослідження товарів власного виробництва: кулінарія, пекарня, м’ясні та рибні напівфабрикати, копченості.  Раз на рік компанія запрошує усіх охочих на екскурсію, щоб ознайомитися з процесом виробництва.
Також «Ашан Україна» прагне розвивати своїх локальних постачальників. За рік сертифіковано п’ять українських підприємств, умови виробництва яких відповідають європейським стандартам і дають можливість експортувати продукцію за кордон. Водночас в асортимент гіпермаркетів Києва і Львова  введено продукцію місцевих фермерських господарств, щоб дати можливість покупцям вживати свіжі продукти без барвників, емульгаторів тощо.
АШАН завжди дбає про якість продуктів для своїх покупців. Ця відповідальність стосується всього, що вони пропонують і роблять - випічки, м`яса, молочних продуктів, температурного контролю, прийому продуктів, методів роботи, гігієни персоналу та приміщень.
Жоден із
свіжих продуктів не заморожується для подальшого використання. Кожний продукт, у якого закінчується термін придатності, негайно знімається з продажу і ні в якому разі не використовується повторно.Щомісячно АШАН проводить фізико-хімічні та мікробіологічні дослідження власної продукції в лабораторіях ОВМ СЕС та «Екомедсервіс». У штаті кожного гіпермаркету АШАН є лікар загальної гігієни та ветеринарний лікар, які постійно проводять контроль якості продукції та контролюють роботу команд.
3.2.
Особливості логістичних процесів досліджуваного підприємства ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»
Французький рітейлер «Auchan», одна з найбільших світових торговельних мереж, представлена в Україні компанією ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», відкрила сім гіпермаркетівди скаунтерів. Нині «Ашан Україна Гіпермаркет» для задоволення потреб в складських приміщеннях користується послугами логіс тичних операторів.
Також «Ашан Україна» прагне розвивати своїх локальних постачальників. За рік сертифіковано п’ять українських підприємств, умови виробництва яких відповідають європейським стандартам і дають можливість експортувати продукцію за кордон. Водночас в асортимент гіпермаркетів Києва і Львова  введено продукцію місцевих фермерських господарств, щоб дати можливість покупцям вживати свіжі продукти без барвників, емульгаторів тощо.
Щодо екологічної відповідальності, «Ашан» запроваджує програму зі зменшення споживання енергії, контролюючи витрати енергії у кожному магазині. Нині понад два десятки магазинів оснащено  детекторами руху і LED-лампами. Компанія сортує та здає на переробку чи утилізацію вторсировину: папір, скло, пластик, деревину, метал, органіку. 52% відходів спрямовується на переробку.
До того ж, «Ашан» відмовився від продажу живих зрубаних ялинок. Натомість як альтернативу запропонував живі ялинки в кадках, які потім можна висадити в грунт.
Складська платформа «ФМ Лоджистік Дніпро» Логістичні активності, що виконуються: розвантаження товару; завантаження товару; підготовка замовлень за коробами, поштучна підготовка замовлень; переробка і сортування бракованої продукції; обмотка партій плівкою; пакування, стикерування; промислове пакування й розфасування; проведення інвентаризацій; доставка вантажів до дверей гіпермаркетів «Ашан»
Рис. 6 Структура логістичного ланцюга поставок ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» Основні функції відділу персоналу: Здійснює ефективний підбір, розставляння і реалізації трудового потенціалу кадрів відповідно до їх професійними, діловими і моральними якостями; Забезпечує підприємство необхідною кількістю кадрів керівників, фахівців, робітників необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації; Бере участь у розробці та реалізації стратегії управління персоналом; Бере участь у формуванні та розвитку стабільного трудового колективу, створення сприятливого соціально-психологічного клімату; Постійне вдосконалення управління кадрами на основі реалізації цільових програм, сучасних персонал-технологій і надання систематичної методичної допомоги керівникам підрозділів з проблем управління персоналом. Основні завдання відділу персоналу: Контроль ведення кадрового діловодства в повному обсязі Підготовка відомостей для розрахунку заробітної плати; Облік робочого часу співробітників; Регулярна звітність за результатами роботи; Внутрішні комунікації зі співробітниками в рамках гіпермаркету. Розробка єдиної кадрової політики та її здійснення через повсякденну кадрову роботу; Визначення поточної потреби в кадрах; Розробка мотиваційної системи ефективного cтімулірованія працівників відповідно до їх трудового внеску; Сприяння успішній адаптації нових працівників у колективі; Аналіз наявного кадрового складу, планування професійно-посадового просування працівників; Організація вивчення професійних, ділових і моральних якостей працівників на основі об'єктивної оцінки при широкому використанні різних методів, а також проведення атестації керівників і фахівців; Формування кадрового резерву для висунення на керівні посади, складання плану роботи з ним, розробка схеми заміщення; Здійснення безперервної освіти керівників і фахівців, організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників; Організація ефективної системи персонального обліку, обробка надходить кадрової інформації; Здійснення оформлення кадрових документів у встановлені терміни та забезпечення їх збереження; Представлення всіх видів статистичної звітності по роботі з кадрами. [Посадова інструкція.Утверждена наказом генерального директора ТОВ «АШАН» Патріка Лонге 19 від 31.05.2004]. Основні завдання економічного відділу: Перевірка наявності, достовірності та відповідності інформації про товар вимогам чинного законодавства (маркування товару, супровідна документація); Економічне планування в організації, спрямоване на організацію раціональної господарської діяльності, виявлення і використання резервів зростання товарообігу з метою досягнення найбільшої економічної ефективності; Розробка матеріального стимулювання продавців, керівників, фахівців та інших службовців, вдосконалення організаційної структури управління, забезпечення раціонального витрачання фонду заробітної плати, підвищення зростання продуктивності праці, контроль за правильністю застосування тарифних ставок, посадових окладів, встановлення розрядів і категорій; Розробка прогнозних і поточних завдань і розрахунків з роздрібного товарообігу і його структурі, фінансовими показниками, праці і заробітної плати, побутового обслуговування; Комплексний економічний аналіз діяльності організації і своєчасна розробка заходів щодо прискорення темпів зростання продуктивності праці, підвищення рівня рентабельності, усунення нераціональних витрат, економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності, продуктивності праці, усунення втрат і непродуктивних витрат; Методичне забезпечення відповідних питань; Доведення до товарних відділів, секцій та інших структурних підрозділів планових показників по товарообігу і контроль за їх виконанням. Основними завданнями керівників сектора є: Забезпечують чітку організацію торгово-технологічного процесу і високу культуру обслуговування покупців, виконання плану товарообігу і ін. Показників в цілому по відділу; Оптимізація стоків, проведення інвентаризацій, промо-акцій; Спільно з ін. Відділами систематично вдосконалюють форми і методи продажу товарів, збільшують кількість і якість послуг, що надаються; Забезпечують постійну наявність у продажу товарів в достатньому асортименті і належної якості, щодня контролюють дотримання правил торгівлі та роздрібних цін; Прогнозують і аналізують економічні показники діяльності сектора; Здійснюють контроль за організацією торговельного обслуговування покупців, дотриманням законодавства, трудової та виробничої дисципліни, виконанням санітарних вимог і правил особистої гігієни, вживають необхідних заходів щодо зауважень і пропозицій покупців; Постійно аналізують продуктивність праці працівників торгового залу, прагнучи систематично її підвищувати. Основні завдання комерційних відділів: Розробка і здійснення заходів, спрямованих на підвищення ефективності господарської діяльності універмагу; Формування асортименту; Планування продажів і аналіз результатів діяльності відділу; Здійснення контролю за надходженням товарів від промислових підприємств, оптових баз та інших постачальників за термінами, кількості і асортименту; Складання та подання статистичної та іншої звітності органам статистики і вищестоящим організаціям, за запитами інших організацій. Менеджери напрямків здійснюють: Управління колективом (до 15 чол); Підбір персоналу, інтеграція; навчання персоналу; мотивація персоналу; Оцінка діяльності співробітників. Робота в торговому залі: організація діяльності співробітників, проведення роботи по підвищенню якості обслуговування і по вивченню попиту клієнтів. Здійснення комерційної діяльності менеджером напрямків: Формування асортименту, який відповідає потребам покупців; замовлення товару; Контроль якості продукції; Розрахунок замовлень і контроль резерву товару на складі; Планування та організація промо-акцій; Ціноутворення; Планування продажів і аналіз результатів діяльності відділу. Розробка пропозицій щодо поліпшення якості, зміни асортименту товарів, що не користуються попитом, освоєння нових видів товарів, уцінки неходових товарів; Укладання договорів з постачальниками; Контроль за виконанням постачальниками договірних зобов'язань щодо строків поставки, асортименту та кількості товарів, що поставляються; Розгляд листів, заяв і скарг покупців з питань, що належать до компетенції відділу, та внесення пропозицій щодо вирішення цих скарг [Посадова інструкція. Затверджена наказом генерального директора ТОВ «АШАН» Патріка Лонге 19 від 31.05.2004]. Працівники торгового залу (РТЗ), експерти, продавці консультанти: Здійснюють оперативну роботу в торговому залі, а також виконують інші завдання керівництва в рамках своїх службових обов'язків. Знають асортимент, основні характеристики товару ціни відділу; Своєчасно викладають товар на полиці, дотримуючись план викладення товару і правила ротації продуктів; Щодня здійснюють виставлення цінників відповідно до правил, контролюють наявність цінників і їх відповідність штрих-коду; Виконують інструкції, розпорядження, приписи свого безпосереднього та / або вищестоящого керівника, на його вимогу готують і надають в зазначений термін звіти про свою діяльність, плани та інші необхідні документи; Дотримуються правил зберігання товарів в магазині; Оперативно розбирають візки із залишеними покупцями товаром; Надають допомогу клієнтові в попереджувальної і ввічливій формі, підтримують високий рівень обслуговування клієнтів у відповідності до політики ТОВ «АШАН»; Досліджують купівельний попит в рамках своїх обов'язків; Вносять пропозиції щодо поліпшення імплантації товару. [Посадова інструкція. Затверджена наказом директора ТОВ «АШАН» Жан- П'єра Жермена 16 від 01.12.2007]. [14 ]
Таблиця 1 Слабкі сторони ТОВ «АШАН» Оцінювання факторів впливу Слабкі сторони 1
Внутрішні
Великі витрати, недостатньо класифіковані кадри, неефективне управління.
2 Зовнішні Не високий сервіс,товари економ класу. Недоліки ТОВ «АШАН»: Слабо організований контроль з формування запасів. Не виділяється достатньо часу на роботу по заборгованістю і планування грошей. Основними конкурентними перевагами ТОВ “Ашан Україна” є:
розвиток компанії лише за рахунок власних коштів;
здатність задовольнити купівельну спроможність будь-якого клієнта;
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини