Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту
Факультет:
Фінанси і кредит
Кафедра:
Кафедра фінансів

Інформація про роботу

Рік:
2012
Тип роботи:
Методичні вказівки
Предмет:
Фінансова статистика

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України Національний університет ”Львівська політехніка” Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Кафедра фінансів

ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”Фінансова статистика” для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.030508
„Фінанси і кредит”
Затверджено
на засіданні кафедри фінансів
Протокол 11 від 13 січня 2012 р.
Львів-2012
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”Фінансова статистика” для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.030508
„Фінанси і кредит” / Укл.: Рудницька О. М., Турко В. В., Чубка О. М. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2012.- 63 с.
Укладачі:
Рудницька О. М., канд.екон.наук., доцент
Турко В. В., старший викладач
Чубка О. М., старший викладач
Відповідальний за випуск:
Червінська О.С., канд.екон.наук., доцент
Рецензенти:
Скоропад І.С.,
канд.екон.наук., доцент
Мних О.Б.,
доктор.екон.наук., професор
Зміст
Загальні положення
4 Особливості роботи з табличним процесором Microsoft
Excel
4 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
7 Лабораторна робота 1 „Статистичні показники вимірювання
взаємозв’язків
між
факторами”
7 Лабораторна робота 2 “Визначення фондових індексів”
9 Лабораторна робота 3 „Визначення тенденції дефіциту
бюджету ”
18 Лабораторна робота 4 “Графічне відображення зміни курсів валют та розрахунок технічних індикаторів”
22 Лабораторна робота 5 “Розрахунок показників динаміки і структури активу і пасиву балансу підприємства”
31 Лабораторна робота 6 “Статистична оцінка інвестиційної привабливості регіонів
35 Лабораторна робота 7 “Платіжний баланс України”
45 Лабораторна робота 8 ”Система показників банківської статистики”
52 Лабораторна робота 9 „Статистичні показники діяльності страхових
компаній”
54
Вимоги до оформлення звіту з лабораторних робіт
57 Список літератури
58 Додаток
А
59
Загальні положення
Лабораторний практикум з дисципліни „Фінансова статистика” призначений для проведення лабораторних занять в комп’ютерних класах для студентів ІV курсу напряму підготовки “Фінанси і кредит”. Лабораторні заняття охоплюють виконання дев’яти лабораторних робіт, які стосуються статистичного аналізу діяльності підприємств, банківської статистики, статистики бюджету, страхування, біржової статистики та статистики національних рахунків. Метою лабораторних робіт є засвоєння та поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навиків щодо побудови статистичних, математичних, логічних функцій (за допомогою прикладної програми Excel з пакету
Microsoft Office), побудови індексів та аналізу статистичних показників у різних галузях економіки. На першому занятті викладач повинен ознайомити студентів з правилами техніки безпеки під розписку в журналі обліку. При розв’язуванні завдань кожен студент повинен привести вхідні дані у відповідність до свого варіанту (там, де є необхідність). Студенти вибирають варіанти за номером групи ( - двозначне число) та порядковим номером у списку групи (). На заняттях студенти самостійно, але під керівництвом викладача, виконують лабораторні роботи.
Особливості роботи з табличним процесором Microsoft Excel
1.Ввід заголовка таблиці - виділіть комірку А1 - встановіть необхідний алфавіт - наберіть заголовок таблиці
- виділіть блок А1:F1 - натисніть на панелі інструментів “Форматирование” кнопку
”обьединить и поместить по центру”
2.Ввід заголовків граф - кожний заголовок вводиться в свою самостійну комірку - виділіть всі комірки, зайняті заголовками, для чого натисніть кнопку мишки на першій комірці і , утримуючи кнопку, тягніть мишкою по всіх необхідних комірках - натисніть на панелі інструментів “Форматирование” кнопку “по центре” - розширення стовпців по необхідності: встановіть курсор мишки на необхідній межі стовпців, натисніть кнопку і, утримуючи її, розтягуйте або звужуйте стовпець до необхідного розміру.
3.Розмноження даних і формул - для багатократного розмноження даних чи формул комірки виділіть необхідну комірку - встановіть курсор мишки в правому нижньому куті комірки - при появі хрестика, утримуючи кнопку миші в натиснутому стані, переміщуйте курсор до потрібної комірки;
або
- виділіть зону даних
- натисніть на кнопку „Копировать”
- встановіть курсор мишки на необхідну комірку і натисніть кнопку мишки один раз
- натисніть кнопку „Вставить”.
4.Арифметичні дії - встановіть курсор миші на потрібну комірку - натисніть клавішу “=” (ознака формули) - встановіть курсор на першу адресу комірки, натисніть кнопкою мишки - натисніть клавішу знаку дії (+,-,*,/) - встановіть курсор на другу адресу комірки та натисніть „enter” - при сумуванні можете застосовувати “автосумму” на панелі інструментів “Стандартная” Приклади формул - ’’=’’С1*С2’’enter’’ - ’’=’’СУММ(D4:D10)”enter’’ - у випадку використання у формулі постійної адреси необхідно ставити знак $:
- ’’=’’C1*$D$2
5.Математичні функції Функції в формулах можна або набирати з клавіатури, або створювати за допомогою Майстра функцій При використанні Майстра функцій:
- встановіть курсор мишки в комірку, в якій має бути результат обчислення
- натисніть “математические” і
виберіть необхідну функцію (наприклад,”знак”,”корень”,”степень”,”сумм”,”суммкв”і ін)
- натисніть ”ок”
- виберіть аргументи функцій і натисніть ”ок” Приклади формул:
- “=”корень(C15)”enter”
- “=”степень(В2;2)”enter”
- “=”суммкв(А5:А7)”enter”
- “=”знак(В3-срзнач($В$3:$В$19))”enter”
6.Статистичні і логічні функції Ввід статистичних і логічних функцій здійснюється аналогічно п.5. Приклади формул: “=”квадроткл(А5:А12)”enter” “=”срзнач(В5:В8)”enter” “=”пирсон(С4:С8;D4:D8)”enter” - ”=”если((F1=F2);”Z”;”N”)”enter” - “=”если(знак(В3-срзнач($В$3:$В$19)))=1;”+”;”-” ”enter”
7.Форматування результатів обчислень
- виділіть комірку або діапазон комірок
- натиснувши праву клавішу миші на виділеній комірці або діапазоні виберіть “формат ячеек” - на вкладці число виберіть числовий формат «числовой» та у вікні «число десятичных знаков» встановіть 2 знаки після коми (або інше число, якщо це необхідно для змістовного відображення результатів обчислень)
8.Технологія побудови діаграм. - натисніть кнопку “Мастер диаграмм” па панелі інструментів ”Стандартная” - використовуючи рекомендації „Мастера диаграмм”, які позначені в діалоговому вікні, побудуйте потрібні вам діаграми:
-
виберіть „Тип” і ”Вид” діаграми, натисніть кнопку ”Далее”
- у вікні ”Источник данных диаграм” вкажіть діапазон шляхом виділення відповідної зони таблиці, натисніть кнопку ”Далее”
- згідно вказівкам „Мастера диаграмм” наберіть необхідні параметри діаграми і натисніть кнопку ”Далее”
- виконайте вказівки „Мастера диаграмм” і натисніть кнопку ”Готово” - встановіть курсор у вільне місце діаграми, натисніть кнопкою мишки і утримуючи кнопку перемістіть діаграму на необхідне поле листа - натисніть кнопкою мишки в будь-якій з точок на рамці області діаграми і розтягніть рамку діаграми до потрібного розміру - натиснувши правою кнопкою миші в певній точці діаграми і вибравши в контекстному меню ”Формат (відповідного елемента) ” здійснюємо форматування відповідних елементів діаграми - вилучити діаграму (у випадку необхідності) можна натиснувши в середині діаграми кнопкою мишки один раз і натиснувши ”Delete”
9.Друк таблиці за даними (вхідними і вихідними) і друк діаграми. - Виділіть для друку зону даних разом з діаграмою - послідовно натисніть ”Файл”, ”Область печати”, ”Задать” - послідовно натисніть ”Файл”, ”Параметры страницы” - згідно рекомендацій діалогового вікна ”Параметры страницы” визначіть: -натиснувши закладку “Страница”, - ”Ориентацию страницы”, ”Масштаб”, ”Размер бумаги” і ”Качество печати” -натиснувши закладку ”Поля”,- необхідні розміри полів -натиснувши закладку ”Колонтитулы”,- необхідні дані по колонтитулах -натиснувши закладку ”Лист”,-необхідну інформацію для друку сторінок
- після кожної операції користуйтесь
кнопкою ”Просмотр” - ”ОК” - послідовно натисніть ”Файл”, ”Печать” - згідно рекомендацій діалогового вікна ”Печать” задайте необхідну інформацію для друку - ”ОК”
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота 1 Статистичні показники вимірювання взаємозв’язків між факторами
Мета роботи: на основі теоретичних знань дати практичні навики студентам щодо визначення показників (параметричних та непараметричних), що вимірюють тісноту взаємозв’язків між двома факторами.
Завдання роботи На основі даних таблиці 1.1 встановити тісноту зв’язку і залежність між розміром нерозподіленого прибутку попереднього періоду та інвестиціями в основні засоби, застосовуючи коефіцієнт лінійної кореляції, показник Фехнера та ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена.
Таблиця 1.1
Вихідні дані (тис. грн)
підприємства Нерозподілений прибуток попереднього року Інвестиції в основні засоби 1 5746 200+150* 2 5387+100* 736-5* 3 4590+ 435+15* 4 *101 416 5 4237 450 6 4127+300* 250 7 3005+60* 287 8 3371 300 9 3583 800+5* 10 2652+250* 319+150* 11 2574 120 12 4582 259 13 5874-150* 458 14 1524 124 15 3214 587+9* 16 2561 254 17 3351+180* 687
Основні розрахункові формули
Коефіцієнт лінійної кореляції (r) належить до параметричних методів. Його використовують для вимірювання тісноти прямолінійних зв’язків. Він міститься у статистичних функціях
(майстер функцій) під назвою “PEARSON” і
обчислюється за формулою:
r =
(1.1), де x- факторна ознака, y- результативна ознака,
n- число варіант (кількість підприємств).
Для виявлення та вимірювання зв’язків між якісними ознаками часто використовують непараметричні методи, які називаються ранговими методами кореляції. Найголовніша їх відмінність від попереднього методу в тому, що вони не вимагають уявлень про характер розміщення вихідних статистичних даних, оскільки для обчислень використовують знаки, ранги, частоти ознак.
Коефіцієнт Фехнера ():

(1.2), де
- число знаків лінійних відхилень факторної і результативної ознак, що співпадають; - число знаків, що не співпадають. Ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена (R):
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини