ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПРАТ

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Інші
Інститут:
Не вказано
Факультет:
ІСМ
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2020
Тип роботи:
Кваліфікаційна робота
Предмет:
Інші

Частина тексту файла

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ЛИСТИ ДО БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ: «ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА
ПРАТ «ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ ТА ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ. Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО»
Лист 1
ПІДХОДИ НАУКОВЦІВ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «БАНКРУТСТВО» Науковці
Підходи Сутність поняття І.А. Бланк
Банкрутство як стан неспроможності
Встановлена в судовому порядку фінансова неспроможність підприємства, тобто нездатність підприємства задовольнити в установлені строки пред’явлені до нього з боку кредиторів вимоги, та виконати зобов’язання перед бюджетом . Н.А. Голощапов С.А. Давиденко Неспроможність боржника платити за своїми зобов’язаннями, повернути борги в зв’язку із відсутністю грошових коштів для оплати . О.О. Терещенко О.Я. Базилінська Банкрутство – це пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк заявлені до неї з боку кредиторів вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом. А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулін Неспроможність підприємства фінансувати поточну операційну діяльність і погасити термінові зобов’язання. Є.М. Андрущак Н.П. Білоліпецький Банкрутство – це визнане судовими органами незадовільне господарське становище фізичної чи юридичної особи, ознакою якого є припинення розрахунків за зобов’язаннями через нестачу активів у ліквідній формі. О. Третяк О.Я. Подільська Банкрутство – пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі нездатність юридичної особи – суб’єкту підприємницької діяльності задовольнити вимоги своїх кредиторів у встановлений для цього строк. Н.Ю. Возіянова
Банкрутство як результат впливу чинників
Банкрутство – це міра економічної і юридичної відповідальності за стан, що характеризується перевищенням заборгованості над вартістю майна боржника, яке установлюється відповідно до законодавства. Г. Ляшенко О.М. Гірняк
Банкрутство є наслідком незадовільного управління підприємством, нехтування впливу різноманітних факторів мікро- і макросередовища, Тобто є закономірністю розвитку підприємства на мікрорівні та формою підтримання конкурентоспроможності галузі. В.П. Петренко, М.С. Лосєва В.П. Шило
В умовах ринкового середовища банкрутство – це плата за свободу вибору системою менеджменту підприємства стратегії і тактики його поведінки на ринку, розплата за управлінські помилки у стратегічному плануванні, хибні цілі і прийняті для їх досягнення рішення, наслідком чого повинно бути невідворотне включення механізму фінансового банкрутства – розорення боржника кредиторами . О.Л. Пластун М.О. Кизим
Підсумковий результат глибокої фінансової кризи, що унеможливлює нормальну діяльність підприємства та робить його неплатоспроможним. Л.С. Ситник Банкрутство як точка в життєвому циклі підприємства Зафіксована юридично точка в життєвому циклі підприємства, що означає неможливість ведення фінансово-господарської діяльності з невід'ємним прибутком як самостійним господарюючим суб'єктом. І. Благун
Р.В. Крисюк Банкрутство як інструмент перерозподілу Банкрутство – інструмент перерозподілу ресурсів з метою забезпечення ефективного їх використання на макрорівні. Лист
2
РЕЗУЛЬТАТИ КОЕФІЦІЄНТНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРАТ «ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ. Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО» ЗА ПЕРІОД 2011-2013 РР. Показники Значення показників Напрямок позитивних змін 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 Показники прибутковості Рентабельність капіталу (активів), % -1,41 -1,42 -6,6 Збільшення Рентабельність поточних активів, % -3,97 -3,92 -18,95 Збільшення Рентабельність власного капіталу, % -1,79 -1,86 -9,42 Збільшення Рентабельність основної діяльності, % 12,24 9,45 7,1 Збільшення Показники майнового стану Коефіцієнт зносу основних засобів
0,55 0,56 0,58 Зменшення Коефіцієнт придатності основних засобів 0,44 0,44 0,42 Збільшення Фондовіддача 2,42 2,52 2,34 Збільшення Фондомісткість
0,41 0,4 0,46 Зменшення Показники ділової активності Коефіцієнт обертання оборотних коштів
3,34 3,5 3,68 Збільшення Коефіцієнт закріплення 0,3 0,28 0,27 Зменшення Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти) 8,74 12,13 14,69 Збільшення Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (обороти) 33,74 19,78 22,62 Зменшення Показники фінансової стійкості Коефіцієнт автономії 0,79 0,76 0,7 Більше 0,5 Коефіцієнт фінансової залежності 1,27 1,31 1,43 Менше 2 Коефіцієнт фінансування 3,67 3,21 2,34 Більше 1 Коефіцієнт покриття відсотків 0,35 0,46 -2,23 Збільшення Показники ліквідності Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0 0,0008 0,0025 Більше 0,1 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,71 0,51 0,4 В межах 0,7-0,8 Коефіцієнт поточної ліквідності 1,61 1,5 1,15 Більше 1
Лист 3 ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
ПрАТ «ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ. Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО»
Показник  поточної неплатоспроможності (Пп.) : Пп. = А040 + А045 +А220 +А230 + А240 – П620 ,
(1) де А040, А045, А220, А230, А240 - відповідні рядки активу балансу;
П620 - підсумок IV розділу пасиву балансу.
Розрахунок коефіцієнта (Кп) покриття зводиться до такої формули: Кп =А260:А620,
(2) де А260 – підсумок ІІ розділу активу балансу Формула розрахунку коефіцієнт забезпечення власними засобами: Кз = (П380 - А080) : А260 ,
(3) де П380 - підсумок розділу I пасиву балансу;
Результати оцінювання стадії неплатоспроможності ПрАТ «Вiстовицький завод будівельної і художньої кераміки ім. Ю.С. Завадського»
за 2013 р.
Показники Нормативне значення Значення показників Початок
звітного період Кінець звітного періоду Коефіцієнт покриття 1,5 1,524 1,164 Коефіцієнт забезпечення власними засобами 0,1 0,7 0,426 Показник поточної неплатоспроможності 0 -2560 -2848 Формула для розрахунку показника втрати платоспроможності підприємством: Квп = (Кплк+ 3/Т(Кплк –Кплп)) /2,
(4) де Кплп , Кплк – значення коефіцієнта поточної ліквідності на початок та на кінець звітного періоду; 3 – період втрати платоспроможності; Т – звітний період у місяцях; 2 – нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності. Для досліджуваного підприємства
значення Квдн становитиме:
Квдн = (1,164+3/12(1,164-1,524))/2 = 0,537
Лист 4
ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПрАТ «ВІСТОВИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМ. Ю.С. ЗАВАДСЬКОГО»
Результати оцінювання ймовірності банкрутства
ПрАТ «Вiстовицький завод будівельної і художньої кераміки ім. Ю.С. Завадського» за допомогою вітчизняних та зарубіжних методик
Найменування методики (моделі) Розрахункова формула Результати застосування Ймовірність
банкрутства Модель Ліса Zл = 0,063A+ 0,092B + 0,057C+0,001D Zл = 0,0196 Висока Модель Спрінгейта Z= 1,03А+3,07В+0,66С+0,4D Z=0,389 Дуже висока Коефіцієнт Бівера КБ = (ЧП – НА) / (ДЗ + ПЗ) КБ = -0,3632 Висока Методика вчених Іркутської академії R = 0,38k1 + k2 + 0,054k3 + 0,63k4 R = 0,0958 Висока (60-80%) П’ятифакторна модель Альтмана Z = 3,3А + 1В + 0,6С + 1,4D + 1,2E Z = 2,609 Висока Універсальна дискримінантна функція Терещенка Z = 1,5A + 0,08B + 10C + 5D + 0,3E + 0,1F Z = -0,625 Дуже висока
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини