Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
ЗІ
Кафедра:
Кафедра фінансів

Інформація про роботу

Рік:
2014
Тип роботи:
Методичні рекомендації
Предмет:
Фінанси і кредит

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Кафедра фінансів
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ЗАВДАННЯ
ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
за курсом
„ІНВЕСТУВАННЯ”
для студентів денної та заочної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” напряму підготовки 6.030508
„Фінанси і кредит”
Затверджено на засіданні кафедри фінансів Протокол _ від “ __” ______ 20__р.
Львів – 2014
Методичні вказівки обговорені та схвалені на засіданні науково-методичної ради Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». Протокол ___ від ___ вересня 20__р.
Укладачі
Інвестування: Методичні рекомендації і завдання до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання базового напряму 6.030508 «Фінанси і кредит»
/ Укладачі: к.е.н.
Відповідальний за випуск:
Рецензенти:
Пшик Б.І., д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ
Ільчук П.Г., к.е.н., доцент,
доцент кафедри фінансів
Національного університету «Львівська політехніка»
ЗМІСТ
ст. 1. Загальні положення 4 2. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт 5 2.1. Лабораторна робота 1 “Аналіз беззбитковості проекту”. 5 2.2. Лабораторна робота 2 “Аналіз ефективності інвестиційного проекту”. 10 2.3. Лабораторна робота 3 “ Аналіз ефективності інвестиційного проекту”. 18 2.4. Лабораторна робота 4 “ Порівняльний аналіз ефективності інвестиційних проектів з урахуванням ризику”. 22 3. Вимоги до оформлення звіту з лабораторних робіт та захисту лабораторних робіт 28 4. Рекомендована література 29 5. Додаток 30
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Методичні рекомендації і завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит».
Запропонована послідовність виконання лабораторних робіт носить рекомендаційний характер і може змінюватися залежно від кількості годин, відведених для лабораторних занять та обсягу пройденого матеріалу.
Мета і завдання лабораторних робіт
Метою лабораторних робіт є засвоєння і поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навиків та вмінь щодо управління та забезпечення діяльності інвестиційних проектів, а також вивчення практики оцінювання інвестиційних проектів. На заняттях студенти самостійно, але під керівництвом викладача, виконують завдання лабораторних робіт за допомогою електронних засобів.
Технічні засоби
Комп'ютер, принтер, статистичні форми, форми для заповнення, графічні засоби.
Техніка безпеки
На першому занятті викладач повинен ознайомити студентів з правилами техніки безпеки під розписку в журналі обліку.
Попередження
Студентам забороняється:
сідати за комп’ютер, розпочинати і закінчувати роботу без дозволу викладача і (або) лаборантів. запускати програми, що не передбачені планом лабораторної роботи. знищувати файли без дозволу викладача. змінювати налаштування операційної системи. користуватись накопичувачами без дозволу викладача і (або) лаборантів. працювати з мережею без дозволу викладача і (або) лаборантів.
При виникненні будь-яких проблем при роботі негайно звертайтеся до викладача або лаборанта.
Лабораторна робота 1 на тему «Аналіз беззбитковості проекту»
Мета роботи: ознайомлення та отримання практичних навичок розрахунку беззбитковості підприємства за допомогою вбудованих математичних та фінансових функцій MS EXCEL. Оформлення роботи: робота виконується засобами табличного процесора MS Excel. Звіт про виконання лабораторної роботи з оформленим завданням, розв’язком та висновками здається в паперовому вигляді. Термін виконання роботи: 4 години.
Теоретичні аспекти
Аналіз беззбитковості підприємства використовується для аналізу співвідношення між обсягом витрат та прибутковістю. Усі показники беззбитковості мають спільну мету: необхідно отримати відповідь на запитання, наскільки погано повинні йти справи з продажем товару, щоб проект почав завдавати збитків.
Постійні витрати (FC) не змінюються протягом певного періоду часу. Тобто на відміну від змінних витрат, вони не залежать від обсягу продукції, яка виробляється протягом певного періоду часу (орендна плата за використання виробничих потужностей, зарплата директора і бухгалтера) та ін. Змінні витрати (VC) змінюються разом зі зміною обсягу випуску продукції і дорівнюють нулю, якщо обсяг випуску дорівнює нулю (прямі витрати праці, витрати матеріалів). VC = Q * v
(1) Q — загальна кількість продукції; v — змінні витрати на одиницю продукції. Загальні витрати (ТС) для даного обсягу виробництва продукції є сумою змінних витрат (VC) та постійних витрат (FC). TC = VC + FC
(2) TC = Q * v + FC
(3)
Точкою беззбитковості виробництва називають обсяг виробництва (або продажу), при якому компанія не отримує прибутків, але й не несе збитків (чистий прибуток за проектом дорівнює 0)
P — ціна продажу одиниці продукції; TR — виручка від реалізації продукції; v — змінні витрати на одиницю продукції; Q — загальна кількість проданої продукції; FC — постійні витрати; D — амортизаційні витрати; T — ставка податку Прибуток від проекту дорівнює: П = (TR – VC – FC – D)*(1 – T)
(5)
Звідси легко визначити точку беззбитковості виробництва. Якщо ми прирівняємо чистий прибуток до нуля, то отримаємо: П = (TR – VC – FC – D)*(1 – T) = 0
(6)
Поділимо ліву і праву частину рівняння на (1- Т): TR – VC – FC – D = 0
(7) TR – VC = FC + D
(8) Якщо
TR = P * Q, а VC = Q * v і підставити ці значення у формулу, рівень беззбитковості можна визначити як: P * Q – v * Q = FC + D,
(9) (P - v) * Q = FC + D,
(10) Q = (FC + D) / (P - v).
(11)
Приклад
Завдання: Підприємство продає столи для офісів за ціною 500 грн./шт., а купує їх у виробника за ціною 350 грн./шт. Її постійні витрати (FC) становлять 6000 грн., амортизація 3000грн. Скільки столів необхідно продати, щоб досягти точки беззбитковості, тобто ситуації, за якої чистий прибуток дорівнює 0. Розв’язок:
З кожного проданого стола фірма отримує: 500 – 350 = 150 грн. для покриття інших витрат.
Необхідно покрити витрати в сумі: 6000 + 3000 = 9000 грн.
Для цього фірмі необхідно продати:
Графічне зображення бухгалтерської точки беззбитковості
Функція загальних витрат: TC = 9000 + 350Q або TC = 350Q + 9000
Функція виручки: TR = 500Q
Завдання до лабораторної роботи
Завдання 1 Фірма продає готовий одяг за ціною Р, затрати на сировину та пошиття становлять З1 та З2 (на одиницю продукції) відповідно. Необхідно: знайти змінні витрати на одиницю продукції (v); знайти загальні витрати (TC), якщо постійні витрати становлять FC, а обсяг виробництва — 1000 одиниць; знайти бухгалтерську точку беззбитковості, якщо амортизація = D. зобразити графічно точку беззбитковості. зробити висновок про те, яку мінімальну кількість одиниць готового одягу потрібно продати, щоб фірма не понесла збитків.
Варіант З1 З2 P FC D 1 12 25 50 26000 15000 2 150 120 400 52000 30000 3 50 60 140 10000 3000 4 45 45 152 32100 13500 5 500 750 1700 550000 100000 6 400 300 1000 380000 75000 7 14 18 40 71000 26000 8 154 240 500 45000 10000 9 185 140 360 42000 15000 10 580 460 1300 78300 45000 11 25 56 150 20300 40000 12 58 45 140 45000 14000 13 100 140 300 45000 17000 14 145 320 540 23000 45000 15 71 65 140 32100 15300 16 50 70 150 10000 24000 17 450 300 850 12300 52000 18 38 48 100 25400 68000 19 265 250 640 154000 150000 20 70 80 170 45600 47300 21 650 471 1600 90500 120000 22 45 68 150 36000 19100 23 695 750 1800 63800 57300 24 48 75 150 38400 45000 25 75 84 200 18300 19000 26 85 69 200 14000 24000 27 26 47 95 10000 5000 28 100 145 300 45000 12300 29 48 62 130 13200 14300 30 240 130 500 33000 19600
Завдання 2
Компанія “Абсолют” виробляє і продає один вид продукції, як правило, в діапазоні від 10000 до 30000 одиниць. Амортизація становить 3000 грн., Ціна реалізації одиниці виробу становить 4+0,1*N грн. Нижче наведено частково заповнену таблицю витрат.
Примітка: M – номер групи студента від 1 до 5, N – порядковий номер студента у групі за списком від 1 до 30 Курс долара США приймається за 8,75 грн.
Показники Виготовлена і продана продукція 10000 20000 30000 Загальні витрати, грн. Змінні витрати 10000 Постійні витрати 60000+1000*M Всього загальних витрат Витрати на одиницю продукції: Змінні витрати Постійні витрати Всього загальних витрат заповнити порожні клітинки. розрахувати бухгалтерську точку беззбитковості в одиницях продукції і в гривнях
зобразити точку беззбитковості графічно Завдання 3 Пан Петренко планує відкрити мале підприємство по виробництву і продажу футбольних м’ячів. Провівши ґрунтовне маркетингове дослідження і вивчивши витратну частину цього бізнесу, він зібрав наступні дані: ринкова ціна одного м’яча в упаковці — $ 20 + M; ціна упаковки складає $1 в розрахунку на один м’яч; є можливість купити необхідне обладнання за $ 12000 – 5*M, термін служби якого складає 5 років з ліквідаційною вартістю $2000; повна продуктивність обладнання — 4 м’ячі за год. (160 за тиждень); виготовлення одного м’яча передбачає використання сировини вартістю $10 на один м’яч; необхідно найняти одного працівника за 1200 + 10*N в тиждень за контрактом на один рік (52 тижні). Пан Петренко планує виконувати обов’язки директора фірми, поєднуючи їх з функціями бухгалтера за $1000 в місяць. Необхідно допомогти пану Петренку оцінити точку беззбитковості в одиницях продукції і в грошових одиницях, а також визначити обсяг прибутку, якщо згідно ринкових умов він зможе продавати 5000 м’ячів в рік. Зобразити точку беззбитковості графічно. Пана Петренка також турбує питання, чи зможе він додатково найняти секретаря, виплачуючи йому $500 в місяць?
Завдання 4 Задані наступні показники витрат виробництва мікрохвильових печей: ціна однієї печі — $ 250 + 2*N; змінні витрати на одиницю продукції — $ 150; амортизація — $ 10000 + 100*M; постійні витрати — $ 35000 За даних умов потрібно знайти: точку беззбитковості (в грошових одиницях та одиницях продукції); прибуток, якщо план продажу складає 700 одиниць.
Розгляньте наступні варіанти зміни незалежно один від одного: Зміна постійних витрат і об’єму продажу. Підприємство планує збільшити витрати на рекламу на $10000, а обсяг продажу — на $40000. Чи варто це робити? Зміна в обсязі продажу та змінних витратах. Підприємство планує покращити якість продукції за рахунок збільшення змінних затрат на $10 на одиницю продукції. Покращення якості дозволить збільшити обсяг продажу при незмінній ціні до 800 печей. Чи варто це робити? Зміна постійних витрат, ціни одиниці продукції і обсягу продажу. Для збільшення обсягу продажу керівництво підприємства пропонує зменшити ціну продукції на $20 за штуку, і збільшити витрати на рекламу на $ 15000. За прогнозами маркетолога це приведе до збільшення реалізації на 50%. Чи варто це робити? Зміни в постійних і змінних витратах та обсягу продажу. Замість фіксованої зарплати продавцю в розмірі $6000 плануються комісійні $15 за кожну продану піч. За прогнозами маркетолога це приведе до збільшення реалізації на 15%. Чи варто це робити? Обрати найбільш вигідний варіант. Контрольні запитання: 1. Що таке інвестиції? 2. Основні принципи інвестиційної діяльності 3. Суб’єкти інвестиційної діяльності 4. Що таке точка беззбитковості? 5. Що таке змінні витрати? 6. Основні складові постійних витрат.
Лабораторна робота 2 Аналіз ефективності інвестиційного проекту
Мета роботи: ознайомлення та отримання практичних навичок розрахунку критеріїв ефективності інвестиційного проекту за допомогою вбудованих фінансових функцій MS EXCEL. Оформлення роботи: робота виконується засобами табличного процесора MS Excel. Звіт про виконання лабораторної роботи з оформленим завданням, розв’язком та висновками здається в паперовому вигляді. Термін виконання роботи: 4 години.
Теоретичні аспекти
Метод чистої теперішньої вартості (NPV - Net Present Value )
Метод полягає у визначенні різниці між інвестиційними витратами і майбутніми доходами, які виражаються в скоригованої в часі грошової величиною (використовують час початку реалізації інвестиційного проекту). При заданій нормі дисконту можна визначити теперішню величину всіх відтоків і притоків грошових коштів, а також співставити їх. Результат такого порівняння – це позитивна чи негативна величина (чистий приплив або чистий відтік грошових коштів).
Нехай IC – сума первісних витрат (інвестицій), тоді

(1)
де PV – теперішня вартість проекту, гр.од.,
IC – сума інвестицій, гр.од.
CF – періодинчі надходження грошових коштів, гр.од. r - ставка – норма прибутковості або дисконту; При NPV > 0 можна зробити висновок, що протягом свого життя проект відшкодує початкові витрати, забезпечить отримання прибутку, згідно заданому стандарту r, а також деякий резерв NPV. При NPV = 0 проект тільки окупляє вироблені витрати, але не приносить доходу. При NPV
1, то теперішня вартість грошового потоку проекту перевищує початкові інвестиції, забезпечуючи тим самим наявність позитивної величини NPV. При цьому норма рентабельності перевищує задану, і проект можна прийняти. При PI = 1 величина NPV = 0, і інвестиції не приносять доходу. Якщо PI
r, проект забезпечує позитивну NPV і дохідність, рівну IRR - r. Якщо IRR < r, витрати перевищують доходи, і проект збитковий. У MS Excel для розрахунку IRR реалізовані 3 фінансові функції - ВСД ( ), ЧИСТВНДОХ ( ) і МВСД ( ). Формати функцій: ВНДОХ (платежі; [ прогноз ] ) ЧИСТВНДОХ (платежі; дати; [ прогноз ] ) МВСД (платежі; ставка; ставка_реін ) де
ставка_реін – ставка реінвестування; прогноз – норма приведення (необов'язковий аргумент). Для коректної роботи функцій грошовий потік повинен складатися з хоча б одного негативного та одного позитивного елемента (хоча б одна виплата і одне надходження грошових коштів), причому першою повинна стояти виплата. Функція ВСД ( ) здійснює розрахунок IRR для грошового потоку, рівномірно розподіленого в часі. Функція ЧИСТВНДОХ ( ) дозволяє визначити показник IRR для потоку платежів з довільним розподілом у часі, якщо відомі їх передбачувані дати. Критерій внутрішньої норми прибутковості несе в собі також інформацію про приблизну величиною межі безпеки для проекту. Найбільш істотним недоліком цього методу є нереалістичне припущення про ставку реінвестування. На відміну від NPV критерій внутрішньої норми прибутковості неявно припускає реінвестування одержуваних доходів за ставкою IRR. Для коректного обліку припущення про реінвестування застосовують функцію МВСД (), яка обчислює модифіковану внутрішню норму прибутковості. Функція як аргумент використовує передбачувану ставку реінвестування. Ще один недолік показника пов'язаний з можливістю існування його декількох значень. Така ситуація характерна для «нерегулярного» грошового потоку, в якому знак кілька разів змінює значення з «мінуса» на «плюс». У цьому випадку функція для визначення IRR має кілька коренів і розрахунок показника втрачає сенс. На закінчення слід зазначити, що в цілому метод NPV дає більш достовірні результати. Разом з тим при раціональному підході до аналізу ефективності довгострокових інвестицій необхідно застосування всіх розглянутих показників.
Завдання до лабораторної роботи Завдання виконується відповідно до варіанту, узгодженого з викладачем. Всі завдання необхідно розмістити в одному файлі на різних аркушах (листах). Графічний матеріал необхідно оформити відповідними заголовками осей, показників і загальною назвою.
Завдання 1. Оцініть критерії ефективності для інвестиційного проекту з наступними характеристиками:
Варіант IC r, % CF1 CF2 CF3 CF4 CF5 CF6 CF7 CF8 1 100 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 120 16 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 14 1 2 3 4 5 6 7 8 4 485 12 50 52 54 56 58 60 62 64 5 6000 12,5 320 480 480 480 560 560 560 4000 6 300 10 120 -400 200 200 200 500 -300 100 7 125 10 50 55 -100 50 50 50 8 14000 9 1700 1700 2700 2700 2700 2700 2700 6000 9 60 25,5 12 12 12 12 12 12 12 12 10 86 45 100 100 -60 100 100 -60 100 11 230 12 51 52 53 54 55 56 12 12000 12 1500 2000 2500 3000 3500 400 13 2500 14 0 0 200 200 1000 1000 1000 14 13500 5,5 2000 2000 -5000 4000 4000 4000 4000 4000 15 1000 25 250 250 250 -500 -200 500 500 500 16 1250 24 -400 0 0 600 600 600 2000 17 900 20 120 120 300 200 -420 500 500 500 18 400 20 40 50 60 70 80 90 100 120 19 460 22 40 50 60 70 80 90 100 180 20 78 16 10 12 14 16 18 20 22 24 21 943 18 -100 -200 -300 0 1000 1000 1000 1000 22 300 14 50 50 50 50 50 100 23 560 16 -60 100 120 140 160 180 200 24 979 15 235 212 231 216 200 100 25 500 14 100 100 100 100 -200 100 100 100 Побудуйте гістограму, що демонструє відмінність між CF і дисконтованими платежами. Проведіть аналіз чутливості проекту до зміни процентної ставки в діапазоні + / -20 %. Проведіть аналіз чутливості проекту до зміни оцінки CF1 в діапазоні + / -30 %.
Завдання 2. Реалізація проекту, що передбачає витрати в розмірі 60 000 гр.од, повинна дати чистий потік готівки, який має структуру, наведену в таблиці (за варіантами). При цьому дати платежів (починаючи з 0 - ого) мають наступну послідовність: 25.01.2005; 28.02.2005; 15.09.2005; 25.01.2006; 12.03.2006; 30.01.2007; 15.03.2007; 25.09.2007.
Варіант CF1 CF2 CF3 CF4 CF5 CF6 CF7 1 10000 15000 15000 20000 15000 10000 5000 2 12000 15000 15000 20000 15000 10000 5000 3 10000 17000 15000 20000 15000 10000 5000 4 10000 15000 17000 20000 15000 10000 5000 5 10000 15000 15000 22000 17000 10000 5000 6 10000 15000 15000 20000 15000 12000 5000 7 10000 15000 15000 20000 15000 10000 7000 8 10000 15000 15000 20000 15000 9000 5000 9 10000 15000 15000 20000 13000 10000 5000 10 10000 15000 15000 18000 15000 10000 5000 11 10000 15000 13000 20000 15000 10000 5000 12 10000 13000 15000 20000 15000 10000 5000 13 8000 15000 15000 20000 15000 10000 5000 14 10000 25000 15000 20000 15000 10000 5000 15 10000 15000 5000 20000 15000 10000 5000 16 10000 15000 15000 23000 15000 10000 5000 17 10000 15000 15000 20000 19000 10000 5000 18 10000 15000 15000 20000 15000 90000 5000 19 10000 15000 15000 19000 16000 10000 5000 20 10000 15000 11000 20000 15000 10000 5000 21 10000 15000 11000 22000 15000 10000 5000 22 10000 16000 15000 25000 15000 10000 5000 23 10000 15000 15000 21000 15000 10000 5000 24 10000 15000 15000 20000 15000 9000 5000 25 10000 12000 12000 20000 15000 10000 5000 Визначте NPV, PI, IRR для цього проекту при нормі дисконту 10 % і 15 %; Визначте значення модифікованої внутрішньої норми прибутковості. Завдання 3. Фірма розглядає можливість фінансування 3 проектів, грошові потоки яких представлені в таблиці: Варіант 1 Період Проект 1 Проект 2 Проект 3 0 - 20 000 - 130 000 - 100 000 1 15 000 80 000 90 000 2 15 000 60 000 30 000 3 15 000 80 000 Варіант 2 Період Проект 1 Проект 2 Проект 3 0 - 20 000 - 120 000 - 100 000 1 15 000 80 000 90 000 2 15 000 60 000 30 000 3 15 000 80 000 Варіант 3 Період Проект 1 Проект 2 Проект 3 0 - 23 000 - 130 000 - 100 000 1 15 000 80 000 90 000 2 15 000 60 000 30 000 3 15 000 80 000 Варіант 4 Період Проект 1 Проект 2 Проект 3 0 - 20 000 - 130 000 - 100 000 1 15 000 80 000 90 000 2 15 000 60 000 30 000 3 15 000 80 000 20 000 Варіант 5 Період Проект 1 Проект 2 Проект 3 0 - 20 000 - 130 000 - 100 000 1 15 000 80 000 30 000 2 15 000 60 000 90 000 3 15 000 80 000 30 000 Варіант 6 Період Проект 1 Проект 2 Проект 3 0 - 20 000 - 130 000 - 60 000 1 15 000 80 000 90 000 2 15 000 60 000 30 000 3 15 000 80 000 Варіант 7 Період Проект 1 Проект 2 Проект 3 0 - 20 000 - 130 000 - 100 000 1 15 000 80 000 90 000 2 15 000 65 000 30 000 3 15 000 80 000 Варіант 8 Період Проект 1 Проект 2 Проект 3 0 - 27 000 - 130 000 - 100 000 1 15 000 80 000 90 000 2 15 000 60 000 30 000 3 15 000 80 000 Варіант 9 Період Проект 1 Проект 2 Проект 3 0 - 20 000 - 130 000 - 100 000 1 15 000 80 000 90 000 2 15 000 60 000 30 000 3 15 000 80 000 500 Варіант 10 Період Проект 1 Проект 2 Проект 3 0 - 20 000 - 130 000 - 100 000 1 15 000 80 000 90 000 2 15 000 160 000 30 000 3 15 000 Варіант 11 Період Проект 1 Проект 2 Проект 3 0 - 20 000 - 130 000 - 100 000 1 18 000 80 000 90 000 2 18 000 60 000 36 000 3 15 000 80 000 Варіант 12 Період Проект 1 Проект 2 Проект 3 0 - 20 000 - 130 000 - 100 000 1 20 000 80 000 90 000 2 20 000 60 000 30 000 3 20 000 80 000 Варіант 13 Період Проект 1 Проект 2 Проект 3 0 - 20 000 - 130 000 - 100 000 1 15 000 80 000 90 000 2 15 000 60 000 30 000 3 15 000 80 000 65 000 Варіант 14 Період Проект 1 Проект 2 Проект 3 0 - 20 000 - 130 000 - 100 000
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини