Аналіз ефективності інвестиційного проекту

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
РТ
Кафедра:
Кафедра фінансів

Інформація про роботу

Рік:
2015
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Інвестування

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Кафедра фінансів
Лабораторна робота 2 за курсом
„ІНВЕСТУВАННЯ” на тему: “Аналіз ефективності інвестиційного проекту” Варіант 9
Мета роботи: ознайомлення та отримання практичних навичок розрахунку критеріїв ефективності інвестиційного проекту за допомогою вбудованих фінансових функцій MS EXCEL. Теоретичні аспекти
Метод чистої теперішньої вартості (NPV), полягає у визначенні різниці між інвестиційними витратами і майбутніми доходами, які виражаються в скоригованої в часі грошової величиною (використовують час початку реалізації інвестиційного проекту). При заданій нормі дисконту можна визначити теперішню величину всіх відтоків і притоків грошових коштів, а також співставити їх. Результат такого порівняння – це позитивна чи негативна величина (чистий приплив або чистий відтік грошових коштів). Нехай IC – сума первісних витрат (інвестицій), тоді
(1)
де PV – теперішня вартість проекту, гр.од.,
IC – сума інвестицій, гр.од.
CF – періодинчі надходження грошових коштів, гр.од. r - ставка – норма прибутковості або дисконту; При NPV > 0 можна зробити висновок, що протягом свого життя проект відшкодує початкові витрати, забезпечить отримання прибутку, згідно заданому стандарту r, а також деякий резерв NPV. При NPV = 0 проект тільки окупляє вироблені витрати, але не приносить доходу. При NPV
1, то теперішня вартість грошового потоку проекту перевищує початкові інвестиції, забезпечуючи тим самим наявність позитивної величини NPV. При цьому норма рентабельності перевищує задану, і проект можна прийняти. При PI = 1 величина NPV = 0, і інвестиції не приносять доходу. Якщо PI < 1, проект не забезпечує заданого рівня рентабельності і його слід відхилити. Застосування показника PI часто буває корисним у випадку, коли існує можливість фінансування декількох проектів, але при цьому інвестиційний бюджет фірми обмежений. Тоді по кожному проекту розраховується PI і проекти ранжуються за PI. Після визначення рангового ряду проводиться поступове включення інвестиційних проектів у портфель, починаючи з проекту з найвищим рангом (і індексом рентабельності), поки не буде вичерпано весь інвестиційний бюджет.
Внутрішня норма прибутковості (IRR - Internal Rate of Return ). Під IRR мається на увазі процентна ставка, при якій чиста теперішня вартість інвестиційного проекту дорівнює 0. IRR визначається розв’язанням рівняння:

(4)  
При NPV = 0 теперішня вартість проекту дорівнює початковим інвестиціям, тобто вони окупляються. Загалом, чим вище величина IRR, тим більше ефективність інвестицій. Критерій внутрішньої норми прибутковості несе в собі також інформацію про приблизну величиною межі безпеки для проекту. Найбільш істотним недоліком цього методу є нереалістичне припущення про ставку реінвестування. На відміну від NPV критерій внутрішньої норми прибутковості неявно припускає реінвестування одержуваних доходів за ставкою IRR. Для коректного обліку припущення про реінвестування застосовують функцію МВСД (), яка обчислює модифіковану внутрішню норму прибутковості. Функція як аргумент використовує передбачувану ставку реінвестування. Ще один недолік показника пов'язаний з можливістю існування його декількох значень. Така ситуація характерна для «нерегулярного» грошового потоку, в якому знак кілька разів змінює значення з «мінуса» на «плюс». У цьому випадку функція для визначення IRR має кілька коренів і розрахунок показника втрачає сенс. На закінчення слід зазначити, що в цілому метод NPV дає більш достовірні результати. Разом з тим при раціональному підході до аналізу ефективності довгострокових інвестицій необхідно застосування всіх розглянутих показників.
Виконання роботи
Завдання 1.
Оцініть критерії ефективності для інвестиційного проекту з наступними характеристиками:
Варіант IC r, % CF1 CF2 CF3 CF4 CF5 CF6 CF7 CF8 9 60 25,5 12 12 12 12 12 12 12 12 Побудуйте гістограму, що демонструє відмінність між CF і дисконтованими платежами. Проведіть аналіз чутливості проекту до зміни процентної ставки в діапазоні + / -20 %. Проведіть аналіз чутливості проекту до зміни оцінки CF1 в діапазоні + / -30 %.
Розв’язання
а) Розрахуємо теперішню вартість проекту, гр.од., PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 PV6 PV7 PV8 9,562 7,619 6,071 4,837 3,854 3,071 2,447 1,950 PV = 39,41 NPV= -20,59 Оскільки NPV < 0, то можна зробити висновок, задана норма прибутку не забезпечується і проект збитковий.
б) Розрахуємо індекс рентабельності PІ = 0,66
Величина критерію PI < 1, отже проект не забезпечує заданого рівня рентабельності і його слід відхилити.
в) Розрахуємо внутрішню норму прибутковості
IRR 11,81 % Оскільки IRR < r (11,81%
<
25,5%), витрати перевищують доходи, що свідчить, що
проект збитковий і його слід відхилити.
г) побудуємо гістограму, яка демонструє відмінність між CF і дисконтованими платежами (рис. 1)
/ Рис. 1 Гістограма, що демонструє відмінність між CF і дисконтованими платежами
д) Аналіз чутливості NPV до зміни факторів.
Аналіз чутливості проекту до зміни процентної ставки в діапазоні + / -20 %.
r = 25,5 % r = 30,6 % % зміни r = 25,5 % r = 20,4 % % зміни NPV -20,59 -25,42 -23,45 -20,59 -14,50 29,58 РІ 0,66 0,58 -12,25 0,66 0,76 15,45 IRR 11,81% 11,81% 0,00% 11,81% 11,81% 0,00%
Аналіз чутливості проекту до зміни оцінки CF1 в діапазоні + / -30 %.
CF1 = 12 CF1 = 15,6 % зміни CF1 = 12 CF1 = 8,4 % зміни NPV -20,59 -17,72 13,93 -20,59 -23,46 -13,93 РІ 0,66 0,70 7,27 0,66 0,61 -7,27 IRR 11,81% 11,00% -0,82% 11,81% 8,24% -3,57%
З проведеного аналізу чутливості можна зробити висновки, що при зростанні процентної ставки на 20% (до 30,6%), значення NPV зменшилось на 20,59%. При зменшенні процентної ставки на 20% (до 20,4%), значення
NPV збільшилося на 29,58%. Це означає про чутливість NPV до зміни ставок дисконту.
При зростанні першого платежу на 30% (до 15,6), NPV збільшилося на 13,93%. При зниженні на 30% (до 8,4) – зменшилося на 13,93%. Це свідчить про високу чутливість до змін.
Завдання 2. Реалізація проекту, що передбачає витрати в розмірі 60 000 гр.од, повинна дати чистий потік готівки, який має структуру, наведену в таблиці (за варіантами). При цьому дати платежів (починаючи з 0 - ого) мають наступну послідовність: 25.01.2005; 28.02.2005; 15.09.2005; 25.01.2006; 12.03.2006; 30.01.2007; 15.03.2007; 25.09.2007.
Вар. IC CF1 CF2 CF3 CF4 CF5 CF6 CF7 9 60000 10000 15000 15000 20000 13000 10000 5000 Дати 25.01.2005 28.02.2005 15.09.2005 25.01.2006 12.03.2006 30.01.2007 15.03.2007 25.09.2007 Визначте NPV, PI, IRR для цього проекту при нормі дисконту 10 % і 15 %; Визначте значення модифікованої внутрішньої норми прибутковості.
Розв’язання
0,10 0,15 1,10 1,15 1,21 1,32 1,33 1,52 1,46 1,75 1,61 2,01 1,77 2,31 1,95 2,66 0,1 0,15 PV 62700,10 54001,87 NPV 2700,10 -5998,13 PI 1,05 0,90 IRR 0,39 0,39 МВСД 0,11 0,13
Проаналізувавши
дані з таблиці, можна стверджувати, що для інвестора вигідніше, коли норма дисконту = 10%. При цьому чиста теперішня вартість більша при ставці 10%. При такому значенні норми дисконту також більший індекс рентабельності. Внутрішня норма прибутковості для двох значень норми дисконту однакова, проте модифікована внутрішня норма прибутковості має значення ближче до внутрішньої норми прибутковості при нормі дисконту 15%.
Завдання 3. Фірма розглядає можливість фінансування 3 проектів, грошові потоки яких представлені в таблиці: Варіант 9 Період Проект 1 Проект 2 Проект 3 0 - 20 000 - 130 000 - 100 000 1 15 000 80 000 90 000 2 15 000 60 000 30 000 3 15 000 80 000 500 Визначити NPV, PI, IRR для цих проектів при нормі дисконту 15 %. Який з цих проектів слід віддати перевагу: -
За умови, що всі проекти альтернативні; - За умови, що проекти 1 і 2 можна реалізувати спільно, а проект 3 є альтернативним. Для цього варіанту визначте модифіковану внутрішню норму дисконту при ставці рефінансування 10 % і 15 %.
Розв’язання
Значення NPV, PI, IRR для проектів при нормі дисконту 15 %
Проект 1 Проект 2 Проект 3 NPV 14248 37535 1274 PI 1,71 1,29 1,01 IRR 54,8% 31,9% 16,2% MIRR при ставці рефінансування 10% становить 13,58%, а при 15% - 15,54%. За умови, що всі проекти альтернативні, найдоцільнішим є інвестувати в Проект 1, оскільки рівень рентабельності є найбільшим. Проте, при інвестуванні в Проект 2, інвестор отримає найбільший прибуток в абсолютному вимірі.
За умови, що проекти 1 і 2
можна реалізувати спільно, а проект 3 є альтернативним, то в 3 проект інвестувати недоцільно. Оскільки у нього найнижчі показники NPV,
PI та IRR.
ВИСНОВОК
В даній лабораторній роботі ми ознайомились та отримали практичні навички розрахунку критеріїв ефективності інвестиційного проекту за допомогою вбудованих фінансових функцій MS EXCEL.
При виконанні завдань ми розраховували чисту теперішню вартість (NPV), що полягає у визначенні різниці між інвестиційними витратами і майбутніми доходами, які виражаються в скоригованої в часі грошової величиною (використовують час початку реалізації інвестиційного проекту); індекс рентабельності (PI), що показує скільки одиниць теперішньої величини грошового потоку припадає на одиницю передбачуваних початкових витрат; внутрішню норму прибутковості (IRR) - процентну ставку, при якій чиста теперішня вартість інвестиційного проекту дорівнює 0.
В першому завданні ми визначали дані критерії ефективності для інвестиційного проекту. А також побудували гістограму, що демонструє відмінність між CF і дисконтованими платежами; провели аналіз чутливості проекту до зміни процентної ставки в діапазоні + / -20 % та аналіз чутливості проекту до зміни оцінки CF1 в діапазоні + / -30 %.
В другому завданні ми визначали NPV, PI, IRR для проекту при нормі дисконту 10% і 15 %; визначали значення модифікованої внутрішньої норми прибутковості.
В третьому завданні розглядали ситуацію, при якій фірма має можливість фінансування 3 проектів. Визначати NPV, PI, IRR для цих проектів при нормі дисконту 15%. Обирали найкращий проект за умови, що всі проекти альтернативні та за умови, що проекти 1 і 2 можна реалізувати спільно, а проект 3 є альтернативним. Для цього варіанту визначали модифіковану внутрішню норму дисконту при ставці рефінансування 10 % і 15%.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини