Порівняльний аналіз ефективності інвестиційних проектів з урахуванням ризику

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
РТ
Кафедра:
Кафедра фінансів

Інформація про роботу

Рік:
2015
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Інвестування
Група:
ФК 41

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Кафедра фінансів
Лабораторна робота 4 за курсом «Інвестування» на тему: «Порівняльний аналіз ефективності інвестиційних проектів з урахуванням ризику» Варіант 9
Мета роботи: розвиток і закріплення навичок розрахунків показників економічної ефективності інвестиційних проектів: чистого приведеного доходу (NPV), індексу прибутковості (PI), дисконтованого періоду окупності (DPP), внутрішньої норми прибутковості (IRR), а також статистичних показників рівнів ризику інвестиційних проектів: середньоквадратичного відхилення (с) і коефіцієнта варіації (CV); розвиток уміння проводити порівняльний аналіз інвестиційних проектів за критеріями ефективності та рівнів ризику. Оцінка та порівняльний аналіз ефективності інвестиційних проектів за критеріями прибутковості і ризику являє собою найбільш відповідальний момент у прийнятті управлінських рішень у сфері інноваційної інвестиційної діяльності. Для оцінки ефективності інвестиційних проектів можна використовувати чотири основні показники: чистий приведений дохід (NPV); індекс прибутковості (PI); дисконтований період окупності (DPP); внутрішня норма прибутковості (IRR). Чистий приведений дохід дозволяє одержати показник кінцевого ефекту інвестиційної діяльності в абсолютному вираженні. Чистий приведений дохід (чиста поточна вартість NPV) може бути розрахований за формулою: NPV = PV – IС
(1) Теперішня вартість грошових надходжень (PV) визначається наступним чином:
(2) Для оцінка ефективності реалізації інвестиційного проекту в умовах інфляції необхідно насамперед визначити ставку дисконтування з урахуванням інфляції (r) за формулою: r = ro + roT + T
(3) Індекс прибутковості (PI) інвестиційного проекту розраховується за формулою:
(4) Дисконтований період окупності інвестицій (DPP) визначається за формулою:
(5) Внутрішня норма прибутковості (IRR) характеризує рівень прибутковості конкретного інвестиційного проекту і виражається дисконтною ставкою, при якій NPV = 0. Для визначення внутрішньої норми прибутковості можна використовувати формулу лінійної інтерполяції:
(6) Середньоквадратичне відхилення розраховується за формулою:
(7) Коефіцієнт варіації (CV) дозволяє визначити рівень ризику, якщо показники середніх очікуваних доходів відрізняються між собою. Розрахунок коефіцієнта варіації здійснюється наступним чином:
(8)
Завдання до лабораторної роботи Розрахувати ефективність реалізації двох інвестиційних проектів в умовах інфляції, якщо відомо: період реалізації t = 3 роки, ставка дисконтування без урахування інфляції на рік: r0 = 0,08, середньорічний темп інфляції Т = 0,06. обсяг інвестицій: у проект «А» - (4+M) = 4+1 = 5 млн.грн., у проект «Б» - (5,924+0,05*N) = 5,924+0,05*9 = 6,374 млн.грн.;
доходи по роках: Роки Проект «А» Проект «Б» 1-й 2090 3000 2-й 3000 4090 3-й 3500 5000 Хід виконання роботи: Визначити ставку дисконтування з урахуванням інфляції за формулою (3) r = 0,08 + 0,08*0,06 + 0,06 = 0,1448 З урахуванням розрахованої ставки дисконтування (r) знайти чистий приведений дохід для двох проектів. Визначити теперішню вартість грошових потоків: Таблиця 1 Вартість грошових потоків для інвестиційних проектів (тис. грн.) Роки Проект «А» Проект «Б» Майбутня вартість грошових потоків Теперішня вартість грошових потоків Майбутня вартість грошових потоків Теперішня вартість грошових потоків (FVA) (PVA) (FVБ) (РVБ) 1 2090 1825,64 3000 2620,54 2 3000 2289,08 4090 3120,78 3 3500 2332,8 5000 3332,58 Разом 8590 6447,5 12090 9073,91 З урахуванням розрахованої теперішньої вартості грошових потоків визначити чистий приведений дохід за двома проектами за формулою (1). Порівняти чистий приведений дохід і вказати, якому з інвестиційних проектів слід надати перевагу. NPVА = 6447,5– 5000 = 1447,54 (тис. грн.); NPVБ = 9073,91– 6174 = 2699,91 (тис. грн.). У проекті «Б» чистий приведений дохід є більшим у порівнянні з проектом «А», тому слід надати перевагу проекту «Б». Розрахувати індекс прибутковості PI по кожному з проектів. Зробити висновок, якому з проектів надати перевагу. PIА = 6447,5 / 5000 = 1,29; PIБ = 9073,91 / 6174 = 1,42. У проекті «Б» індекс прибутковості є вищим у порівнянні з проектом «А», тому слід надати перевагу проекту «Б». Розрахувати значення показника DPP, попередньо визначити PV як середньорічну вартість грошового потоку в теперішній вартості по кожному з проектів. Зробити висновок, якому з проектів надати перевагу. PVА сер. = 6447,5 / 3 = 2149,18 (тис. грн.); DPPА = 5000 / 2149,18 = 2,33 (роки). PVБ сер. = 9073,91 / 3 = 3024,64 (тис. грн.); DPPБ = 6174 / 3024,64 = 2,1 (роки). У проекті «Б» дисконтований період окупності інвестицій є меншим у порівнянні з проектом «А», тому слід надати перевагу проекту «Б». Визначити внутрішню норму прибутковості IRR по кожному з проектів. Розрахунок теперішньої вартості (PV) для інвестиційного проекту «А» навести в табл. 2. Визначити IRRA за формулою (7). Для перевірки правильності розрахунку знайти значення дисконтних множників і NPV при знайденій дисконтній ставці IRRA при t = 1, t = 2 та t = 3. Знайдене значення дисконтної ставки (IRRA) дозволяє прирівняти справжню вартість грошових надходжень і суму інвестицій, спрямованих на реалізацію проекту, значення чистого приведеного доходу NPVA = 0. Виконати аналогічні розрахунки для проекту Б.
Порівняти отримані значення: IRRA та IRRБ. Зробити висновок, якому з проектів варто надати перевагу.
Таблиця 2.1 Розрахунок теперішньої вартості грошових надходжень для проекту «А», тис. грн.
Роки Майбутня вартість грошових потоків (FV) Дисконтний множник при ставці (r1) Теперішня вартість грошових потоків (PV) Дисконтний множник при ставці (r2) Теперішня вартість грошових потоків (PV) 1 2 090 0,7751938 1 620,16 0,76923077 1246,27311 2 3 000 0,60092543 1 802,78 0,59171598 1066,73152 3 3 500 0,46583366 1 630,42 0,45516614 742,110979 Разом 8 590 — 5 053,35 — 3 055 При ставці r1 = 29% чиста теперішня вартість NPV = +53,35 тис. грн. (Д), а при ставці r2 = 30% NPV = -1945 тис. грн. (В). За формулою (7) внутрішня норма прибутковості становить: IRRA = 29 + ((53,35*(30-29)) / (53,35-(-1945))) = 29,03%. Таблиця 2.2 Розрахунок теперішньої вартості грошових надходжень для проекту «Б», тис. грн. Роки Майбутня вартість грошових потоків (FV) Дисконтний множник при ставці (r1) Теперішня вартість грошових потоків (PV) Дисконтний множник при ставці (r2) Теперішня вартість грошових потоків (PV) 1 3 000 0,73529412 2 205,88 0,72992701 1610,1331 2 4 090 0,54065744 2 211,29 0,53279344 1178,16023 3 5 000 0,39754223 1 987,71 0,38890032 773,021508 Разом 12 090 — 6 404,88 — 3 561 При ставці r1 = 36% чиста теперішня вартість NPV = +30.86 тис. грн. (Д), а при ставці r2 = 37% NPV = -2813 тис. грн. (В). За формулою (7) внутрішня норма прибутковості
IRRБ = 36 + ((30,86*(36-37)) / (30,86-(-2813))) = 36,01%. У проекті «Б» внутрішня норма прибутковості є вищою у порівнянні з проектом «А», тому слід надати перевагу проекту «Б». Розрахувати очікувані доходи (розрахунок наведений в таблиці 3). Відхилення можливих значень (Ei) від середньої кон'юнктури взяти в межах 20% за проектом «А» і 30% за проектом «Б». Суми (NPVA) й (NPVБ) з п.3
Таблиця 3 Розрахунок очікуваних доходів по двох інвестиційних проектах Можливі значення кон'юнктури інвестиційного ринку Проект «А» Проект «Б» Розрахун-ковий дохід (Еi), тис.грн. Значення ймовір-ності Pi Сума очікуваних доходів (ЕR), тис.грн. («2»*«3») Розрахун-ковий дохід (Еi), тис.грн. Значення ймовір-ності Pi Сума очікуваних доходів (ЕR), тис.грн. («5»*«6») 1 2 3 4 5 6 7 Висока 1737,049 0,25 434,26 3509,89 0,2 701,97 Середня 1447,54 0,5 723,77 2699,91 0,6 1619,94 Низька 1158,03 0,25 289,50 1889,94 0,2 377,98 Разом 4342,62 1 1447,54 8099,74 1 2699,91 На підставі знайдених значень очікуваних доходів (ER) по двох інвестиційних проектах знайти середньоквадратичне відхилення для кожного з проектів «А» і «Б» за формулою (7). Результати розрахунку звести у табл. 4
Таблиця 4 Розрахунок середньоквадратичного відхилення по двох інвестиційних проектах Проекти Можливі значення кон'юнктури інвестиційного ринку Еi ER Еi - ER (Еi - ER)2 Pi (Еi - ER)2* Pi   «А» Висока 1737,04 434,26 1302,78 1697253,46 0,25 424313,365 - Середня 1447,54 723,77 723,77 523843,66 0,5 261921,83 - Низька 1158,03 289,50 868,52 754334,87 0,25 188583,718 - В цілому — 1447,54 — — 1 874818,913 935,317547 «Б» Висока 3509,89 701,97 2807,91 7884372,9 0,2 1576874,58 - Середня 2699,91 1619,94 1079,96 1166327,35 0,6 699796,411 - Низька 1889,94 377,98 1511,95 2286001,61 0,2 457200,322 - В цілому — 2699,91 — — 1 2733871,31 1653,44226 У проекті «Б» середньоквадратичне відхилення є вищим у порівнянні з проектом «А», тому слід надати перевагу проекту «А», оскільки в ньому менший рівень ризику. Розрахувати коефіцієнт варіації CVA, СVБ за формулою (8). За результатами визначити, у якого проекту найменше значення коефіцієнта варіацій, що свідчить про найкраще співвідношення ризику і доходу. CVA = 935,31 / 1447,54 = 0,646; СVБ = 1653,44 / 2699,91 = 0,612. У проекті «Б» коефіцієнт варіації є меншим у порівнянні з проектом «А», тому слід надати перевагу проекту «Б». Скласти порівняльну таблицю показників ефективності та рівнів ризиків розглянутих інвестиційних проектів (табл. 5). Знайти суму значень рангової значимості проекту «А» та проекту «Б».
Таблиця 5 Порівняльна таблиця основних показників ефективності і рівнів ризиків розглянутих інвестиційних проектів Показник Значення показника, тис.грн. Рангова значимість   Проект «А» Проект «Б» Проект «А» Проект «Б» Ефективність інвестиційних проектів:         NPV 1447,54 2699,91 0 1 PI 1,29 1,42 0 1 DPP 2,33 2,1 1 0 Рівень ризиків інвестиційних проектів :         IRR 29,02 36,01 0 1 G 935,31 1653,44 0 1 CV 0,65 0,61 1 0 Разом — —  2 4 Рангова значимість проекту «А» становить 1, а проекту «Б» становить 5. Отже, слід надати перевагу проекту «Б», оскільки в нього 4 показників з 6 є кращими ніж у проекті «А». ВИСНОВКИ На даній лабораторній роботі ми закріпили навички розрахунків показників економічної ефективності інвестиційних проектів: чистого приведеного доходу (NPV), індексу прибутковості (PI), дисконтованого періоду окупності (DPP), внутрішньої норми прибутковості (IRR), а також статистичних показників рівнів ризику інвестиційних проектів: середньоквадратичного відхилення (с) і коефіцієнта варіації (CV); провели порівняльний аналіз інвестиційних проектів за критеріями ефективності та рівнів ризику. Для оцінки ефективності інвестиційних проектів ми використовували чотири основні показники: чистий приведений дохід (NPV); індекс прибутковості (PI); дисконтований період окупності (DPP); внутрішня норма прибутковості (IRR). Аналіз рівнів ризику проведено за двома критеріями – середньоквадратичним відхиленням та коефіцієнтом варіації. За результатами розрахунків розробили порівняльну таблицю основних показників ефективності і рівнів ризиків розглянутих інвестиційних проектів (таблиця 5). При складанні порівняльної таблиці значення окремих показників ефективності приводяться в однакових для всіх проектів одиницях виміру, а рангова значимість показників формується на регресійної основі, тобто найменша рангова значимість - «1» - присвоюється проекту з найкращим значенням аналізованого показника ефективності інвестицій та рівня ризику. Узагальнена оцінка інвестиційних проектів за критеріями ефективності та рівня ризику здійснюється шляхом підсумовування показників рангової значимості всіх шести показників. Відповідно до розрахунків, кращим варіантом обрано проект «Б», оскільки в нього 6 показників з 6 є кращими, а саме вищі всі показники ефективності інвестиційного проекту, а також нижчий коефіцієнт варіації, що свідчить про найкраще співвідношення рівня ризику і доходу.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини